Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2821(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0523/2011

Pateikti tekstai :

B7-0523/2011

Debatai :

PV 27/09/2011 - 15
CRE 27/09/2011 - 15

Balsavimas :

PV 28/09/2011 - 4.14
CRE 28/09/2011 - 4.14
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0427

Priimti tekstai
PDF 209kWORD 54k
Trečiadienis, 2011 m. rugsėjo 28 d. - Strasbūras
Seksualinė orientacija ir lytinė tapatybė JT Žmogaus teisių taryboje
P7_TA(2011)0427B7-0523/2011

2011 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento rezoliucija Europos Parlamento rezoliucija dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės Jungtinėse Tautose

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją, Europos žmogaus teisių konvenciją ir ES pagrindinių teisių chartiją,

–  atsižvelgdamas į JT Generalinės Asamblėjos rezoliuciją A/RES/60/251, kuria įsteigiama Jungtinių Tautų Žmogaus teisių taryba (JTŽTT),

–  atsižvelgdamas į 2006 m. kovo 16 d. pareiškimą dėl JTŽTT įsteigimo, kurį Europos Sąjungos vardu paskelbė Europos Sąjungos Tarybai pirmininkaujanti valstybė,

–  atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 10 d. rezoliuciją dėl 16-osios JTŽTT sesijos(1),

–  atsižvelgdamas į savo 2010 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl žmogaus teisų pasaulyje 2009 m. ir ES politikos šioje srityje(2),

–  atsižvelgdamas į ankstesnius bendrus pareiškimus ir deklaracijas Jungtinėse Tautose, įskaitant 2011 m. kovo 22 d. bendrą pareiškimą dėl smurto ir susijusių žmogaus teisių pažeidimų, grindžiamų seksualine orientacija ir lytine tapatybe, nutraukimo, priimtą Žmogaus teisių taryboje, ir 2008 m. gruodžio 18 d. deklaraciją dėl žmogaus teisų, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, priimtą Generalinėje Asamblėjoje,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 17 d. JTŽTT rezoliuciją A/HRC/17/19 dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės,

–  atsižvelgdamas į 17-ąją JTŽTT sesiją, kurioje priimtą rezoliucija A/HRC/17/19 dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, ir 19-ąją JTŽTT sesiją, kurioje bus surengta grupės diskusija pagal įgaliojimus, suteiktus rezoliucija A/HRC/17/19,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. balandžio 29 d. Europos Tarybos parlamentinės asamblėjos rezoliuciją Nr. 1728 dėl diskriminacijos dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, taip pat į 2010 m. kovo 31 d. Ministrų komiteto rekomendaciją CM/Rec(2010)5 dėl kovos su diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės priemonių,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. birželio 7 d. Amerikos valstybių organizacijos rezoliuciją AG/RES. 2653 dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės,

–  atsižvelgdamas į Pagrindinių teisių agentūros 2010 m. lapkričio mėn. pranešimą „Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnį, 3 straipsnio 5 dalį ir 18, 21 bei 27 straipsnius ir į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 10 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Tarybos priemonių, skirtų lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui, rinkinį,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimą Jungtinėse Tautose dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi pagarba žmogaus teisių visuotinumui, jo skatinimas ir išsaugojimas yra Europos Sąjungos etinio ir teisinio acquis dalis ir vienas iš Europos bendrumo ir vientisumo ramsčių;

B.  kadangi Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse kasdien esama daug žmogaus teisių pažeidimų, susijusių su seksualine orientacija ir lytine tapatybe;

C.  kadangi Europos Sąjunga ir jos valstybės narės savo politikoje turėtų užtikrinti pagarbą žmogaus teisėms, kad Europos Sąjungos pozicija JT Žmogaus teisių taryboje būtų tvirtesnė ir įtikinama,

D.  kadangi Europos Sąjunga teikia pirmaeilę svarbą visuotinėms ir nedalomoms žmogaus teisėms;

E.  kadangi Europos Sąjunga jau įtraukia seksualinę orientaciją ir lytinę tapatybę į savo darbą Jungtinėse Tautose, regioninėse institucijose ir į kai kuriuos savo dvišalius dialogus žmogaus teisių klausimais;

F.  kadangi JTŽTT rezoliucija dėl žmogaus teisų, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės yra pirmoji Jungtinėse Tautose priimta rezoliucija, specialiai skirta seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimams;

G.  kadangi valstybės iš visų regionų, įskaitant ES valstybes nares, dalyvaujančias JTŽTT, balsavo už rezoliuciją dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės, ir 21 ES valstybė narė parėmė šią rezoliuciją;

H.  kadangi kelios Jungtinių Tautų žmogaus teisių sutarties priežiūros institucijos, specialieji pranešėjai ir agentūros, taip pat Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius ir JT vyriausiasis žmogaus teisių komisaras išreiškė didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų, kuriuos patiria LGBT asmenys visame pasaulyje;

I.  kadangi kitos regioninės institucijos, įskaitant Europos Tarybą ir Amerikos valstybių organizaciją, neseniai priėmė rezoliucijas, kuriose smerkiami žmogaus teisių pažeidimai, pagrįsti seksualine orientacija ir lytine tapatybe;

1.  pakartoja savo susirūpinimą dėl daugybės žmogaus teisių pažeidimų ir plačiai paplitusios diskriminacijos, pagrįstos seksualine orientacija ir lytine tapatybe, ir Europos Sąjungoje, ir trečiosiose šalyse;

2.  pripažįsta ir remia darbą, kurio jau ėmėsi Žmogaus teisių taryba, JT Generalinis Sekretorius, vyriausiasis žmogaus teisių komisaras, JT žmogaus teisių sutarties priežiūros institucijos, specialieji pranešėjai ir kitos JT agentūros, siekdamos užtikrinti, kad tarptautiniai žmogaus teisių standartai būtų taikomi visapusiškai, nepaisant asmens seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

3.  džiaugiasi, kad Žmogaus teisių taryba priėmė rezoliuciją A/HRC/17/19 dėl žmogaus teisių, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

4.  atkreipia dėmesį į tai, kad rezoliuciją parėmė valstybės iš visų regionų ir kad jos autorė yra Pietų Afrika; pakartoja, kad žmogaus teisės yra visuotinės ir nedalomos, taip pat vienodai taikomos visiems, nepaisant asmenų seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės;

5.  pritaria tam, kad per 19-ąją Žmogaus teisų tarybos sesiją, kuri vyks 2012 m. pavasarį, bus organizuojama vieša diskusija siekiant konstruktyvaus, paremto informacija ir skaidraus dialogo dėl diskriminacinių įstatymų ir praktikos, taip pat dėl smurto prieš asmenis, pagristų asmenų seksualine orientacija ir lytine tapatybe; mano, kad būtina plėtoti JT valstybių narių iš visų regionų pagarbų ir atvirą dialogą žmogaus teisų, seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimais;

6.  džiaugiasi, kad ES valstybės narės ir Komisijos pirmininko pavaduotoja-Sąjungos vyriausioji įgaliotinė užsienio reikalams ir saugumo politikai jau seniai pritaria tam, kad seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės klausimai būtų įtraukti į Žmogaus teisių tarybos ir kitų JT institucijų darbą, ji tam pritarė ir anksčiau minėtų bendrų pareiškimų ir rezoliucijų atvejais;

7.  primena, kad Europos Sąjungos Tarybos darbo grupės žmogaus teisų klausimais priemonių, skirtų lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių (LGBT) asmenų naudojimosi visomis žmogaus teisėmis propagavimui ir gynimui, rinkinyje kalbama apie homoseksualumo nelaikymą kriminaliniu nusikaltimu, lygybę ir nediskriminavimą, taip pat apie žmogaus teisų gynėjų apsaugą, kaip apie svarbiausius prioritetus; mano, kad vyriausioji įgaliotinė, visos ES institucijos ir valstybės narės turėtų nuolat taikyti šiuos prioritetus vietoje ir vykdant užsienio santykius;

8.  ragina vyriausiąją įgaliotinę ir valstybes nares bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis Jungtinėse tautose ir kituose tarptautiniuose forumuose, taip pat dvišaliuose dialoguose žmogaus teisių klausimais nuolat remti žmogaus teisių, susijusių su seksualine orientacija ir lytine tapatybe, apsaugą ir pagarbą joms ;

9.  ragina valstybes nares bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis konstruktyviai dalyvauti Visuotinės reguliarios peržiūros ir sutarties priežiūros institucijų procedūrose siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungoje ir trečiosiose šalyse būtų visapusiškai laikomasi žmogaus teisių, susijusių su seksualine orientacija ir lytine tapatybe; taigi ragina valstybes nares ir vyriausiąją įgaliotinę užtikrinti ES išorės ir vidaus veiksmų žmogaus teisų srityje nuoseklumą, kaip numatyta pagal Europos Sąjungos sutarties 21 straipsnio 3 dalį;

10.  ragina vyriausiąją įgaliotinę, Komisiją ir valstybes nares bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis remti žmogaus teises, susijusias su seksualine orientacija ir lytine tapatybe, naudojantis dvišaliais dialogais žmogaus teisių klausimais, Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemone (EIDHR) ir kitomis išorės finansinėmis priemonėmis;

11.  apgailestauja, kad lesbiečių, gėjų, biseksualių ir transseksualių asmenų teisių dar nėra visada visapusiškai laikomasi Europos Sąjungoje, įskaitant teisę į fizinį neliečiamumą, teisę į asmeninį ir šeiminį gyvenimą, teisę laisvai reikšti nuomonę ir teisę į saviraiškos laisvę, teisę į susirinkimų laisvę, teisę nebūti diskriminuojamam, teisę į judėjimo laisvę, įskaitant laisvo judėjimo laisvę tokios pačios lyties poroms bei jų šeimoms, teisę į profilaktinę sveikatos priežiūrą bei teisę į gydymą ir teisę į prieglobstį;

12.  ragina valstybes nares įsipareigoti apsaugoti trečiųjų šalių piliečius ar jiems suteikti prieglobstį, jei pastarieji bėga dėl jų kilmės šalyse jiems gresiančio persekiojimo, susijusio su jų seksualine orientacija, kaip numatyta 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvoje 2004/83/EB(3) dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų;

13.   griežtai smerkia faktą, kad į homoseksualumą, biseksualumą arba į transseksualumą kai kuriose šalyse, įskaitant ir ES priklausančias valstybes, vis dar yra žiūrima kaip į protinę negalią ir kviečia skirtingas valstybes kovoti su šiuo reiškiniu; ypač prašo, kad transseksualų ir lytinį tapatumą pakeitusių asmenų klausimai nebūtų priskiriami psichiatrijos sričiai, kad jie galėtų laisvai pasirinkti sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, kad būtų supaprastinta jų tapatybės keitimo procedūra ir kad išlaidas padengtų socialinė apsaugos sistema;

14.  atkreipia dėmesį į Pagrindinių teisių agentūros pranešimo „Homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės“ išvadas; ragina Komisiją ir valstybes nares kuo labiau vadovautis nuomonėmis, išreikštomis šiame dokumente;

15.  ragina valstybes nares, Komisiją ir EIVT visapusiškai spręsti šių nelygybės apraiškų klausimus; dar kartą primena savo prašymą, kad Komisija parengtų išsamią kovos su homofobija, transfobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės darbotvarkę;

16.  ragina Komisiją ir Pasaulio sveikatos organizaciją iš psichikos ir elgesio sutrikimų sąrašo išbraukti lytinės tapatybės sutrikimus ir derybose dėl Tarptautinės ligų klasifikacijos 11-os versijos (TLK–11) užtikrinti, kad lytinei tapatybei būtų taikoma nauja nepatologinė klasifikacija;

17.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Komisijai, Europos Sąjungos Tarybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jungtinių Tautų vyriausiajam žmogaus teisių komisarui ir Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

(1) Priimti tekstai, P7_TA(2011)0097.
(2) Priimti tekstai, P7_TA(2010)0489.
(3) OL L 304, 2004 9 30, p. 12.

Teisinė informacija - Privatumo politika