Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2821(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0523/2011

Ingivna texter :

B7-0523/2011

Debatter :

PV 27/09/2011 - 15
CRE 27/09/2011 - 15

Omröstningar :

PV 28/09/2011 - 4.14
CRE 28/09/2011 - 4.14
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0427

Antagna texter
PDF 121kWORD 42k
Onsdagen den 28 september 2011 - Strasbourg
Sexuell läggning och könsidentitet
P7_TA(2011)0427B7-0523/2011

Europaparlamentets resolution av den 28 september 2011 om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet inom ramen för FN

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av FN:s generalförsamlings resolution A/RES/60/251 om inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter (UNHRC),

–  med beaktande av uttalandet av den 16 mars 2006 från ordförandeskapet för Europeiska unionens råd på Europeiska unionens vägnar om inrättandet av UNHRC,

–  med beaktande av sin resolution av den 10 mars 2011 om det sextonde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 december 2010 om de mänskliga rättigheterna i världen 2009 och EU:s politik på området(2),

–  med beaktande av tidigare gemensamma uttalanden och förklaringar inom ramen för FN, bland annat det gemensamma uttalandet av den 22 mars 2011 från UNHRC om åtgärder mot våldshandlingar och andra människorättskränkningar på grund av sexuell läggning eller könsidentitet, och förklaringen av den 18 december 2008 från FN:s generalförsamling om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet,

–  med beaktande av UNHRC:s resolution A/HRC/17/19 av den 17 juni 2011 om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet,

–  med beaktande av det sjuttonde mötet i UNHRC, som antog resolution A/HRC/17/19 om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet, och av det nittonde mötet, som kommer att föra den paneldiskussion som fastställs i resolution A/HRC/17/19,

–  med beaktande av resolution 1728 av den 29 april 2010 från Europarådets parlamentariska församling om diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och ministerkommitténs rekommendation CM/Rec(2010)5 av den 31 mars 2010 om åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av sexuell läggning eller könsidentitet,

–  med beaktande av Amerikanska samarbetsorganisationens resolution AG/RES. 2653 av den 7 juni 2011 om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet,

–  med beaktande av rapporten (november 2010) från EU:s byrå för grundläggande rättigheter om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet,

–  med beaktande av artiklarna 2, 3.5, 18, 21 och 27 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av rådets verktyg för att främja och skydda fullständiga mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer),

–  med beaktande av uttalandet av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet inom ramen för FN,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Respekt för samt främjande och försvar av de mänskliga rättigheternas universalitet är en del av EU:s etiska och rättsliga regelverk och en av hörnstenarna i den europeiska enheten och integriteten.

B.  Både i EU och i tredjeländer förekommer det dagligen åtskilliga människorättsbrott som är förknippade med sexuell läggning och könsidentitet.

C.  EU och dess medlemsstater bör garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras i deras egen politik och praxis, så att unionens ställning i UNHRC stärks och blir trovärdig.

D.  EU fäster största vikt vid universella och odelbara mänskliga rättigheter.

E.  EU tar redan upp frågor om sexuell läggning och könsidentitet i sitt arbete inom FN, inom regionala organ och i vissa av sina bilaterala människorättsdialoger.

F.  UNHRC:s resolution om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet är den första resolution som FN antagit specifikt om sexuell läggning och könsidentitet.

G.  Stater från alla regioner, medräknat alla EU:s medlemsstater i UNHRC, röstade för resolutionen om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet, och 21 av EU:s medlemsstater var förslagsställare till resolutionen.

H.  Många av FN:s organ för de mänskliga rättigheterna, särskilda sändebud och andra FN-organ, liksom FN:s generalsekreterare och högkommissarie för mänskliga rättigheter, har uttryckt allvarlig oro över de människorättsbrott som hbt-personer upplever överallt i världen.

I.  Andra institutioner på regional nivå, bland dem Europarådet och Amerikanska samarbetsorganisationen, har nyligen antagit resolutioner som fördömer brott mot de mänskliga rättigheterna på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

1.  Europaparlamentet upprepar återigen att det är oroat över det stora antalet människorättsbrott och den utbredda diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet som förekommer både i EU och i tredjeländer.

2.  Europaparlamentet bekräftar och stödjer det arbete som redan har gjorts av UNHRC, FN:s generalsekreterare, högkommissarien för mänskliga rättigheter, FN:s organ för de mänskliga rättigheterna, FN:s särskilda sändebud och andra FN-organ i syfte att garantera att internationella människorättsstandarder tillämpas fullt ut, oavsett en persons sexuella läggning och könsidentitet.

3.  Europaparlamentet välkomnar antagandet av UNHRC:s resolution A/HRC/17/19 om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet.

4.  Europaparlamentet uppmärksammar att resolutionen understöddes av stater från alla regioner och hade utarbetats av Sydafrika. Parlamentet konstaterar på nytt att de mänskliga rättigheterna är universella och odelbara, och att de gäller på samma sätt för alla människor oavsett deras sexuella läggning och könsidentitet.

5.  Europaparlamentet stöder anordnandet av en paneldiskussion under det nittonde mötet i UNHRC våren 2012 för att man ska få en konstruktiv, välinformerad och öppen dialog om diskriminerande lagar och praxis samt våldsdåd mot enskilda personer på grund av deras sexuella läggning och könsidentitet. Parlamentet anser att det är oeftergivligt att FN:s medlemsstater i alla regioner för en respektfull och öppen dialog om mänskliga rättigheter, sexuell läggning och könsidentitet.

6.  Europaparlamentet välkomnar det långvariga stödet från EU:s medlemsstater och vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik när det gäller inlemmande av aspekter om sexuell läggning och könsidentitet i UNHRC:s och andra FN-organs arbete, bland annat i tidigare gemensamma uttalanden och deklarationer.

7.  Europaparlamentet påminner om att de verktyg som rådets arbetsgrupp för mänskliga rättigheter utarbetat för att främja och skydda fullständiga mänskliga rättigheter för homosexuella, bisexuella och transpersoner (hbt-personer) omfattar nyckelprioriteringar såsom avkriminalisering av homosexualitet i världen, jämlikhet och icke-diskriminering samt skydd av människorättsförsvarare. Parlamentet anser att den höga representanten, samtliga EU-institutioner och medlemsstaterna systematiskt bör upprätthålla dessa prioriteringar internt och i sina yttre förbindelser.

8.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten och medlemsstaterna att i partnerskap med tredjeländer systematiskt främja skyddet av och respekten för mänskliga rättigheter när det gäller sexuell läggning och könsidentitet inom ramen för FN och andra multilaterala forum, liksom i sina bilaterala människorättsdialoger.

9.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att engagera sig på ett konstruktivt sätt – och i partnerskap med tredjeländer – i den återkommande allmänna granskningen och förfarandena inom organen för de mänskliga rättigheterna, för att garantera att de mänskliga rättigheterna efterlevs till punkt och pricka i EU och tredjeländer när det gäller sexuell läggning och könsidentitet. Därför vill parlamentet uppmuntra medlemsstaterna och den höga representanten att sörja för samstämmigheten mellan unionens yttre och inre åtgärder på människorättsområdet, i enlighet med artikel 21.3 i fördraget om Europeiska unionen.

10.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten, kommissionen och medlemsstaterna att i partnerskap med tredjeländer fortsätta att främja mänskliga rättigheter i fråga om sexuell läggning och könsidentitet genom bilaterala människorättsdialoger, Europeiska initiativet för demokrati och mänskliga rättigheter (EIDHR) och andra externa finansieringsinstrument.

11.  Europaparlamentet beklagar att rättigheterna för homosexuella, bisexuella och transpersoner ännu inte alltid efterlevs fullt ut i EU, bland annat när det gäller rätten till fysisk integritet, privatliv och familjeliv, åsikts- och yttrandefrihet, församlingsfrihet, icke-diskriminering, fri rörlighet, medräknat fri rörlighet för homosexuella par och deras familjer, tillgång till förebyggande hälsovård och medicinsk vård, och asyl.

12.  Europaparlamentet påminner om medlemsstaternas skyldighet att skydda eller bevilja asyl till tredjelandsmedborgare som flyr från eller riskerar förföljelse i sitt ursprungsland på grund av sin sexuella läggning, i enlighet med direktiv 2004/83/EG(3) av den 29 april 2004 om miniminormer för när tredjelandsmedborgare eller statslösa personer skall betraktas som flyktingar eller som personer som av andra skäl behöver internationellt skydd samt om dessa personers rättsliga ställning och om innehållet i det beviljade skyddet.

13.  Europaparlamentet fördömer mycket skarpt att homosexualitet, bisexualitet och transsexualism fortfarande betraktas som psykiska sjukdomar i vissa länder, och även i vissa av EU-länderna. Parlamentet uppmanar de olika staterna att bekämpa denna företeelse. Parlamentet vill i synnerhet att transsexuell och transperson inte längre ska betraktas som en psykiatrisk diagnos, och att man fritt ska få välja vem som behandlar en, att förfarandet för identitetsbyte ska underlättas och att det sociala trygghetssystemet ska stå för kostnaderna.

14.  Europaparlamentet uppmärksammar de slutledningar som EU:s byrå för grundläggande rättigheter drar i sin rapport om homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet, och uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att i största möjliga utsträckning vidta åtgärder med anledning av synpunkterna i denna rapport.

15.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten att åtgärda dessa ojämlikheter fullt ut, och upprepar sin begäran om att kommissionen tar fram en omfattande färdplan mot homofobi, transfobi och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet.

16.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och Världshälsoorganisationen att stryka könsidentitetsstörningar från förteckningen över psykiska och beteendemässiga störningar samt se till att det görs en icke-patologiserande omklassificering under förhandlingarna om den elfte versionen av den internationella sjukdomsklassifikationen (ICD-11).

17.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och FN:s generalsekreterare.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0097.
(2) Antagna texter, P7_TA(2010)0489.
(3) EUT L 304, 30.9.2004, s. 12.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy