Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0147(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0308/2011

Внесени текстове :

A7-0308/2011

Разисквания :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Гласувания :

PV 29/09/2011 - 10.1
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0428

Приети текстове
PDF 284kWORD 39k
Четвъртък, 29 септември 2011 г. - Страсбург
Изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Резолюция
 Консолидиран текст

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 29 септември 2011 г. относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2011)0336),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 175, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0161/2011),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид член 55 и член 46, параграф 1 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по заетост и социални въпроси (A7-0308/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.


Позиция на Европейския парламент приета на първо четене на 29 септември 2011 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2011 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията
P7_TC1-COD(2011)0147

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 175, трета алинея от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура(1),

като имат предвид, че:

(1)  С Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г.(2) бе създаден Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ), за да се даде възможност на Съюза да оказва помощ и да проявява солидарност към работниците, съкратени в резултат на големи структурни промени в моделите на световната търговия вследствие на глобализацията.

(2)  Като част от противодействието срещу финансовата и икономическа криза Регламент (ЕО) № 1927/2006 бе изменен с Регламент (ЕО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г.(3), по-специално чрез предоставянето на временна дерогация, целяща да разшири обхвата на фонда за включване на съкращения, свързани с кризата, и временно увеличаване на процента на съфинансиране от ЕФПГ.

(3)  В светлината на настоящата икономическа и финансова ситуация в Съюза е целесъобразно срокът на действие на тази дерогация да бъде удължен преди изтичането му на 30 декември 2011 г.

(4)  Поради това Регламент (ЕО) № 1927/2006 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1, параграф 1а от Регламент (ЕО) № 1927/2006 втора алинея се заменя със следното:"

Настоящата дерогация се прилага за всички заявления, подадени до 31 декември 2013 г.

"

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в

За Европейския парламент

Председател

За Съвета

Председател

(1) Позиция на Европейския парламент от 29 септември 2011 г.
(2) ОВ L 48, 22.2.2008 г., стр. 82.
(3) ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.

Правна информация - Политика за поверителност