Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/0147(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0308/2011

Předložené texty :

A7-0308/2011

Rozpravy :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Hlasování :

PV 29/09/2011 - 10.1
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0428

Přijaté texty
PDF 288kWORD 43k
Čtvrtek, 29. září 2011 - Štrasburk
Změna nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Usnesení
 Úplné znění

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. září 2011 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2011)0336),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 175 třetí odstavec Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0161/2011),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem

–  po konzultaci s Výborem regionů

–  s ohledem na článek 55 a čl. 46 odst. 1 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci (A7-0308/2011),

1.  přijímá svůj níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 29. září 2011 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2011, kterým se mění nařízení (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci
P7_TC1-COD(2011)0147

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 175 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

po konzultaci s Evropským hospodářským a sociálním výborem,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem(1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006(2) zřídilo Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (dále jen „EFG“), jenž má Unii umožnit poskytnout podporu pracovníkům postiženým propouštěním v důsledku velkých změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací a projevit solidaritu s těmito pracovníky.

(2)  Jako součást reakce na finanční a hospodářskou krizi nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 546/2009 ze dne 18. června 2009(3) změnilo nařízení (ES) č. 1927/2006 tím, že zejména stanovilo dočasnou odchylku, kterou se rozšiřuje oblast působnosti uvedeného nařízení tak, aby se vztahovalo i na propouštění v důsledku krize, a dočasné zvýšení míry spolufinancování z EFG.

(3)  Vzhledem ke stávající hospodářské a finanční situaci v Unii je vhodné prodloužit tuto odchylku předtím, než dne 30. prosince 2011 skončí její platnost.

(4)  Nařízení (ES) č. 1927/2006 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 1 odst. 1a nařízení (ES) č. 1927/2006 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:"

Tato odchylka se použije na všechny žádosti podané do 31. prosince 2013.

"

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V ... dne

Za Evropský parlament

předseda

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

(1) Postoj Evropského parlamentu ze dne 29. září 2011.
(2) Úř. věst. L 48, 22.2.2008, s. 82.
(3) Úř. věst. L 167, 29.6.2009, s. 26.

Právní upozornění - Ochrana soukromí