Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0147(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0308/2011

Esitatud tekstid :

A7-0308/2011

Arutelud :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Hääletused :

PV 29/09/2011 - 10.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0428

Vastuvõetud tekstid
PDF 202kWORD 39k
Neljapäev, 29. september 2011 - Strasbourg
Määruse (EÜ) nr 1927/2006 (Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta) muutmine ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Resolutsioon
 Terviktekst

Euroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta (KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2011)0336),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 175 kolmandat lõiku, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7-0161/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega;

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega;

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 55 ja artikli 46 lõiget 1,

–  võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni raportit (A7-0308/2011),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.


Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 29. septembril 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr .../2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta
P7_TC1-COD(2011)0147

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 175 kolmandat lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

tegutsedes seadusandliku tavamenetluse kohaselt(1)

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1927/2006(2) loodi Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”), et liit saaks näidata üles solidaarsust töötajatega, kes on kaotanud oma töö maailma kaubanduses globaliseerumise tõttu toimunud oluliste struktuurimuutuste tagajärjel, ja neid aidata.

(2)  Osana finants- ja majanduskriisivastastest meetmetest muudeti Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuni 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 546/2009(3) määrust (EÜ) nr 1927/2006, eelkõige sätestati ajutine erand, mille eesmärk oli laiendada määruse kohaldamisala, et see hõlmaks ka kriisi tagajärjel toimunud koondamisi ning suurendati ajutiselt fondipoolse kaasrahastamise määra.

(3)  Võttes arvesse liidu käesolevat majandus- ja rahandusolukorda, on asjakohane pikendada kõnealuse erandi kehtivusaega enne selle lõppemist 30. detsembril 2011.

(4)  Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1927/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1927/2006 artikli 1 lõikes 1a asendatakse teine lõik järgmisega:"

Kõnealust erandit kohaldatakse kõikide taotluste suhtes, mis on esitatud hiljemalt 31. detsembril 2013.

"

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

...,

Euroopa Parlamendi nimel

president

Nõukogu nimel

eesistuja

(1) Euroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta seisukoht.
(2) ELT L 48, 22.2.2008, lk 82.
(3) ELT L 167, 29.6.2009, lk 26.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika