Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2011/0147(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0308/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0308/2011

Viták :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Szavazatok :

PV 29/09/2011 - 10.1
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0428

Elfogadott szövegek
PDF 328kWORD 78k
2011. szeptember 29., Csütörtök - Strasbourg
Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosítása ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Állásfoglalás
 Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Az Európai Parlament 2011. szeptember 29-i jogalkotási állásfoglalása az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2011)0336),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 175. cikkének harmadik bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0161/2011),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 46. cikkének (1) bekezdésére,

–  tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság jelentésére (A7-0308/2011),

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, az alábbiak szerint;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. szeptember 29-én került elfogadásra az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap létrehozásáról szóló 1927/2006/EK rendelet módosításáról szóló ..../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P7_TC1-COD(2011)0147

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, és különösen annak 175. cikke harmadik bekezdésére,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

a jogalkotási aktus tervezete nemzeti parlamenteknek való megküldését követően,

az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

rendes jogalkotási eljárás keretében(1),

mivel:

(1)  A 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(2) létrehozta az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot (a továbbiakban: EGAA) annak érdekében, hogy lehetővé tegye az Unió számára, hogy támogatást nyújtson és szolidaritást mutasson a világkereskedelemben a globalizáció miatt bekövetkezett változások következtében elbocsátott munkavállalókkal.

(2)  A pénzügyi és gazdasági válságra adott válasz részeként a 2009. június 18-i 546/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet(3) úgy módosította az 1927/2006/EK rendeletet, hogy átmeneti eltérést írt elő azzal a céllal, hogy hatályát kiterjessze a válsággal összefüggő elbocsátásokra, valamint átmenetileg megnövelte az EGAA-társfinanszírozás arányát.

(3)  Az Unióban kialakult jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetre tekintettel az említett eltérés hatályát helyénvaló a 2011. december 30-i lejárata előtt meghosszabbítani.

(4)  Az 1927/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

ELFOGADTÁK EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1927/2006/EK rendelet 1. cikkének (1a) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:"

Ez az eltérés valamennyi, legkésőbb 2013. december 31-én benyújtott kérelemre alkalmazandó.

"

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt

Az Európai Parlament részéről

az elnök

a Tanács részéről

az elnök

(1) Az Európai Parlament 2011. szeptember 29-i álláspontja
(2) HL L 48., 2008.2.22., 82. o.
(3) HL L 167., 2009.6.29., 26. o.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat