Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/0147(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0308/2011

Pateikti tekstai :

A7-0308/2011

Debatai :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Balsavimas :

PV 29/09/2011 - 10.1
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0428

Priimti tekstai
PDF 285kWORD 88k
Ketvirtadienis, 2011 m. rugsėjo 29 d. - Strasbūras
Reglamento (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiančio Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą, dalinis pakeitimas ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Rezoliucija
 Jungtinis tekstas

2011 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0336),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio trečią pastraipą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0161/2011),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  pasikonsultavęs su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

–  pasikonsultavęs su Regionų komitetu,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį ir 46 straipsnio 1 dalį,

–  atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą (A7-0308/2011),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą ketina keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.


Europos Parlamento pozicija, priimta priimta 2011 m. rugsėjo 29 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2011, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantis Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą
P7_TC1-COD(2011)0147

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač jos 175 straipsnio trečiąją pastraipą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

perdavus įstatymo galią turinčio teisės akto projektą nacionaliniams parlamentams,

pasikonsultavę su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu,

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(1),

kadangi:

(1)  2006 m gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1927/2006(2) buvo įsteigtas Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF), leidžiantis Sąjungai teikti paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių ir rodyti solidarumą su jais;

(2)  reaguojant į finansų ir ekonomikos krizę, 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 546/2009(3) buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006, kuriuo laikinai išplečiama EGF taikymo sritis, kad apimtų atleidimus iš darbo dėl krizės, ir laikinai padidinama EGF bendro finansavimo norma;

(3)  atsižvelgiant į Sąjungos dabartinę ekonominę ir finansinę padėtį, šios nukrypti leidžiančios nuostatos galiojimą reikėtų pratęsti anksčiau nei pasibaigs jos dabartinis galiojimas, t. y. 2011 m. gruodžio 30 d;

(4)  todėl Reglamentas (EB) Nr. 1927/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 1 straipsnio 1a dalies antra pastraipa pakeičiama taip:"

Ši nukrypti leidžianti nuostata taikoma visoms anskčiau nei 2013 m. gruodžio 31 d. pateiktoms paraiškoms

"

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

Tarybos vardu

Pirmininkas

(1) 2011 m. rugsėjo 29 d. Europos Parlamento pozicija.
(2) OL L 48, 2008 2 22, p. 82.
(3) OL L 167, 2009 6 29, p. 26.

Teisinė informacija - Privatumo politika