Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2011/0147(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A7-0308/2011

Iesniegtie teksti :

A7-0308/2011

Debates :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Balsojumi :

PV 29/09/2011 - 10.1
Balsojumu skaidrojumi
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P7_TA(2011)0428

Pieņemtie teksti
PDF 282kWORD 40k
Ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - Strasbūra
Grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Rezolūcija
 Konsolidētais teksts

Eiropas Parlamenta 2011. gada 29. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0336),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 175. panta 3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0161/2011),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

–  pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

–  ņemot vērā Reglamenta 55. pantu un 46. panta 1. punktu,

–  ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas ziņojumu (A7-0308/2011),

1.  pieņem turpmāk izklāstīto nostāju pirmajā lasījumā;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem


Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 29. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2011, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi
P7_TC1-COD(2011)0147

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 175. panta trešo daļu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu,

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(1),

tā kā:

(1)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006(2) ir izveidots Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF), kas ļauj Savienībai atbalstīt un izrādīt solidaritāti darbiniekiem, kuri atlaisti globalizācijas izraisītu lielu strukturālu izmaiņu pasaules tirdzniecības modeļos rezultātā.

(2)  Reaģējot uz finanšu un ekonomikas krīzi, ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 18. jūnija(3) Regulu (EK) Nr. 546/2009 tika grozīta Regula (EK) Nr. 1927/2006, jo īpaši nodrošinot pagaidu atkāpi, kas paredzēta darbības jomas paplašināšanai, lai tā ietvertu ar krīzi saistītus atlaišanas gadījumus, kā arī uz laiku paaugstinot EGF līdzfinansējuma likmi..

(3)  Ņemot vērā pašreizējo finanšu un ekonomikas situāciju Savienībā, ir lietderīgi pagarināt atkāpes piemērošanas termiņu pirms tā iztecēšanas 2011. gada 30. decembrī.

(4)  Tādēļ attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1927/2006,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1927/2006 1. panta 1.a punkta otro daļu aizstāj ar šādu:"

Šī atkāpe attiecas uz visiem pieteikumiem, kas iesniegti līdz 2013. gada 31. decembrim.

"

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

...,

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

Padomes vārdā ‐

priekšsēdētājs

(1) Eiropas Parlamenta 2011. gada 29.septembra nostāja.
(2) OV L 48, 22.2.2008., 82. lpp.
(3) OV L 167, 29.6.2009, 26. lpp.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika