Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2011/0147(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0308/2011

Teksty złożone :

A7-0308/2011

Debaty :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Głosowanie :

PV 29/09/2011 - 10.1
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0428

Teksty przyjęte
PDF 286kWORD 64k
Czwartek, 29 września 2011 r. - Strasburg
Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 ustanawiającego Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Rezolucja
 Tekst skonsolidowany

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2011)0336),

–  uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 175 akapit trzeci Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0161/2011),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

–  po konsultacji z Komitetem Regionów,

–  uwzględniając art. 55 oraz art. 46 ust. 1 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A7-0308/2011),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.


Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 29 września 2011 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji
P7_TC1-COD(2011)0147

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 175 akapit trzeci,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym,

po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym,

po konsultacji z Komitetem Regionów,

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r(2). ustanowiono Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (zwany dalej „EFG”) w celu umożliwienia Unii udzielania wsparcia i okazywania solidarności pracownikom zwalnianym w wyniku poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją.

(2)  W ramach odpowiedzi na kryzys finansowy i gospodarczy rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 zmieniono rozporządzeniem (WE) nr 546/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2009 r(3)., wprowadzając w szczególności tymczasowe odstępstwo celem rozszerzenia zakresu rozporządzenia tak, by obejmowało ono zwolnienia będące wynikiem kryzysu, oraz celem przejściowego podwyższenia stopy współfinansowania z EFG.

(3)  W obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej w Unii stosownym krokiem jest przedłużenie odstępstwa przed jego wygaśnięciem w dniu 30 grudnia 2011 r.

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1927/2006,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 1 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1927/2006 akapit drugi otrzymuje brzmienie:"

Odstępstwo to stosuje się do wszystkich wniosków złożonych nie później niż dnia 31 grudnia 2013 r.

"

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego

Przewodniczący

W imieniu Rady

Przewodniczący

(1) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2011 r.
(2) Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 82.
(3) Dz.U. L 167 z 29.6.2009, s. 26.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności