Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/0147(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0308/2011

Texte depuse :

A7-0308/2011

Dezbateri :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Voturi :

PV 29/09/2011 - 10.1
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0428

Texte adoptate
PDF 282kWORD 52k
Joi, 29 septembrie 2011 - Strasbourg
Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Rezoluţie
 Text consolidat

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 29 septembrie 2011 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare (COM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2011)0336),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 175 al treilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0161/2011),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  după consultarea Comitetului Economic şi Social European,

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 55 și articolul 46 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0308/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 29 septembrie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare
P7_TC1-COD(2011)0147

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 175 al treilea paragraf,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

după consultarea Comitetului Economic și Social European,

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(1),

întrucât:

(1)  Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006(2), a înființat Fondul european de ajustare la globalizare („FEG”) pentru a permite Uniunii să asigure sprijin și să arate solidaritate față de lucrătorii concediați ca urmare a unor schimbări structurale majore în tendințele comerțului mondial ca urmare a globalizării.

(2)  În cadrul răspunsului la criza economică și financiară, Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009(3) a modificat Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, în special prin prevederea unei derogări temporare menită să extindă domeniul de aplicare al regulamentului respectiv la concedierile legate de criză și prin mărirea ratei de cofinanțare a FEG.

(3)  Având în vedere situația economică și financiară actuală din Uniune, este necesară prelungirea derogării respective înainte de expirarea acesteia la 30 decembrie 2011.

(4)  Prin urmare, este necesară modificarea în consecință a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006.

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 1 alineatul (1a) din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006, al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:"

Prezenta derogare se aplică tuturor cererilor depuse până la data de 31 decembrie 2013.

"

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la

Pentru Parlamentul European,

Președintele

Pentru Consiliu,

Președintele

(1) Poziția Parlamentului European din 29 septembrie 2011.
(2) JO L 48, 22.2.2008, p. 82.
(3) JO L 167, 29.6.2009, p. 26.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate