Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0147(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0308/2011

Ingivna texter :

A7-0308/2011

Debatter :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Omröstningar :

PV 29/09/2011 - 10.1
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0428

Antagna texter
PDF 206kWORD 38k
Torsdagen den 29 september 2011 - Strasbourg
Ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ***I
P7_TA(2011)0428A7-0308/2011
Resolution
 Konsoliderad text

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 september 2011 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (KOM(2011)0336 – C7-0161/2011 – 2011/0147(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2011)0336),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 175 tredje stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7-0161/2011),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  efter att ha hört den Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

–  efter att ha hört Regionkommittén,

–  med beaktande av artiklarna 55 och 46.1 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A7-0308/2011).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.


Europaparlamentets ståndpunkt antagen vid första behandlingen av den 29 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2011 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
P7_TC1-COD(2011)0147

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 175 tredje stycket,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande,

med beaktande av Regionkommitténs yttrande,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet(1), och

av följande skäl:

(1)  I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006(2) har Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (fonden) upprättats för att göra det möjligt för unionen att ge stöd och visa solidaritet med arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln beroende på globaliseringen.

(2)  Som ett led i reaktionen på den ekonomiska krisen ändrades förordning (EG) nr 1927/2006 genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009(3), bl.a. i form av ett tillfälligt undantag för att förordningens räckvidd även skulle omfatta krisrelaterade uppsägningar och en tillfällig ökning av fondens medfinansieringssats.

(3)  Mot bakgrund av det rådande ekonomiska läget i unionen bör detta undantag förlängas innan det upphör att gälla den 30 december 2011.

(4)  Förordning (EG) nr 1927/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I artikel 1.1a i förordning (EG) nr 1927/2006 ska det andra stycket ersättas med följande:"

Detta undantag ska tillämpas på alla ansökningar som inlämnas senast den 31 december 2013.

"

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

(1) Europaparlamentets ståndpunkt av den 29 september 2011.
(2) EUT L 48, 22.2.2008, s. 82.
(3) EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy