Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2828(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0525/2011

Debatter :

PV 27/09/2011 - 13
CRE 27/09/2011 - 13

Omröstningar :

PV 29/09/2011 - 10.2

Antagna texter :

P7_TA(2011)0429

Antagna texter
PDF 113kWORD 34k
Torsdagen den 29 september 2011 - Strasbourg
Situationen i Palestina
P7_TA(2011)0429RC-B7-0525/2011

Europaparlamentets resolution av den 29 september 2011 om situationen i Palestina

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 8 december 2009, den 13 december 2010 och den 18 juli 2011 om fredsprocessen i Mellanöstern,

–  med beaktande av FN-stadgan,

–  med beaktande av FN:s resolutioner i denna fråga, FN:s generalförsamlings resolutioner 181 från 1947 och 194 från 1948 samt FN:s säkerhetsråds resolutioner 242 från 1967, 338 från 1973, 1397 från 2002, 1515 från 2003 och 1850 från 2008,

–  med beaktande av Mellanösternkvartettens uttalanden, framförallt uttalandet av den 23 september 2011,

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I samband med FN:s generalförsamlings sextiosjätte session ansökte den palestinska nationella myndighetens president Mahmud Abbas om att Palestina ska erkännas som stat och bli medlem av FN.

B.  Palestina är inte medlem, men har permanent observatörsstatus i FN:s generalförsamling.

C.  FN:s generalförsamling begärde i sin resolution 181 av den 29 november 1947 att två stater skulle skapas på det tidigare Palestinamandatets territorium.

D.  EU har upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, angränsande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet, och efterlyst ett återupptagande av de direkta fredssamtalen mellan israeler och palestinier samt förklarat att inga ändringar av gränserna före 1967, inte heller vad beträffar Jerusalem, bör erkännas, förutom sådana som parterna själva kommit överens om.

E.  Enligt Världsbankens, Internationella valutafondens och FN:s bedömningar befinner sig den palestinska myndigheten över minimikriterierna för en fungerande stat i de centrala sektorer som undersökts, och de palestinska institutionerna står sig väl i jämförelse med institutioner i redan etablerade stater.

F.  Palestiniernas rätt till självbestämmande och en egen stat är obestridlig, liksom Israels rätt att existera inom säkra gränser.

G.  Den ”arabiska våren” har gjort det ännu mer angeläget att hitta en lösning på konflikten mellan Israel och Palestina, vilket är av grundläggande intresse för båda parter, för alla folkgrupper i regionen och för det internationella samfundet.

H.  Vid det informella sammanträdet den 2–3 september 2011 framförde EU-medlemsstaternas utrikesministrar olika ståndpunkter när de diskuterade fredsprocessen i Mellanöstern och hithörande diplomatiska initiativ som planeras under FN:s generalförsamlings session i september.

1.  Europaparlamentet uppmanar den höga representanten/vice ordföranden för kommissionen och EU-medlemsstaternas regeringar att fortsätta sin strävan att nå fram till en gemensam hållning inom EU i fråga om den palestinska myndighetens ansökan om FN-medlemskap och undvika splittring bland medlemsstaterna.

2.  Europaparlamentet stöder och uppmanar medlemsstaterna att stå enade i frågan om det palestinska folkets legitima begäran att upptas som medlemsstat i FN efter de förhandlingar som är tänkta att avslutas under den sextiosjätte sessionen i FN:s generalförsamling.

3.  Europaparlamentet uppmanar samtidigt det internationella samfundet, också EU och dess medlemsstater, att än en gång bekräfta sitt starka engagemang till förmån för staten Israels säkerhet.

4.  Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna, där staten Israel och en självständig, demokratisk, angränsande och livsduglig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet.

5.  Europaparlamentet uppmärksammar och gläder sig åt det framgångsrika statsbyggande arbete som utförts av palestiniernas president Mahmud Abbas och premiärminister Salam Fayyad, vilket har stötts av EU och olika internationella aktörer.

6.  Europaparlamentet betonar än en gång att en varaktig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina kan åstadkommas endast med fredliga medel, där man tar avstånd från våld.

7.  Europaparlamentet betonar att direkta förhandlingar mellan israeler och palestinier, som leder till en lösning med två stater, bör återupptas omgående och i enlighet med de tidsfrister som kvartetten begärt, så att det oacceptabla dödläget kan brytas. Parlamentet betonar igen att alla åtgärder som kan undergräva utsikterna till en förhandlingslösning bör undvikas och att inga ändringar av gränserna före 1967, inte heller vad beträffar Jerusalem, bör accepteras, förutom sådana som parterna själva kommit överens om. Parlamentet insisterar på att den lösning som nås inte får påverka värdigheten för någondera sidan. Israels regering uppmanas att stoppa all uppbyggnad och utbyggnad av bosättningar på Västbanken och i östra Jerusalem. Parlamentet kräver ett stopp för raketanfallen från Gazaremsan mot Israel och betonar behovet av en permanent vapenvila.

8.  Europaparlamentet uppmanar med kraft EU och dess medlemsstater att visa en enad front och att fortsätta att spela en mer aktiv roll, även inom kvartetten, i arbetet med att få till stånd en rättvis och varaktig fred mellan israeler och palestinier. Parlamentet betonar den centrala roll som kvartetten spelar och stöder fullt ut den höga representanten i hennes insatser för att få kvartetten att skapa ett trovärdigt perspektiv för ett återupptagande av fredsprocessen.

9.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalförsamlings ordförande, regeringarna och parlamenten i FN:s säkerhetsråds medlemsstater, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy