Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2794(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0521/2011

Внесени текстове :

B7-0521/2011

Разисквания :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Гласувания :

PV 29/09/2011 - 10.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0431

Приети текстове
PDF 280kWORD 54k
Четвъртък, 29 септември 2011 г. - Страсбург
Бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
P7_TA(2011)0431B7-0521/2011

Резолюция на Европейския парламент от 29 септември 2011 г. относно бъдещето на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията

Европейският парламент,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията за бюджетната дисциплина и доброто финансово управление(1), с което беше създаден Европейският фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ) ,

–  като взе предвид Регламент (ЕО) № 1927/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(2)

–  като взе предвид Регламент (EО) № 546/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. за изменение на Регламент (ЕО) №1927/2006 за създаване на Европейски фонд за приспособяване към глобализацията(3),

–  като взе предвид Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности(4),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Бюджет за стратегията “Европа 2020' (COM(2011)0500),

–  като взе предвид годишните доклади на Комисията за дейността на ЕФПГ,

–  като взе предвид конференциите на заинтересованите страни, проведени от Европейската комисия през януари и март 2011 г. с държавите-членки и представители на социалните партньори, относно бъдещето на ЕФПГ,

–  като взе предвид резолюциите, които прие от януари 2007 г. насам относно мобилизирането на средства от ЕФПГ, включително коментарите на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) относно съответните заявления,

–  като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно финансирането и функционирането на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията(5), включително становището на комисията по заетост и социални въпроси (EMPL) от 25 юни 2010 г.,

–  като взе предвид своята резолюция от 8 юни 2011 г. озаглавена „Инвестиция за бъдещето: нова многогодишна финансова рамка за конкурентоспособна, устойчива и приобщаваща Европа“(6),

–  като взе предвид разискванията на специалната работна група на комисията по заетост и социални въпроси относно ЕФПГ,

–  като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ЕФПГ беше въведен за подкрепа на мерките за работниците, които са най-неблагоприятно засегнати от масови уволнения, предизвикани от глобализацията или от финансовата и икономическата криза в Европейския съюз с цел спомагане за реинтеграция на пазара на труда,

Б.  като има предвид, че в голяма част от случаите средства от ЕФПГ са били мобилизирани в отговор на съкращенията, предизвикани от финансовата и икономическата криза,

В.  като има предвид, че Комисията предлага да се удължи до края на 2013 г. временната дерогация, която позволява ЕФПГ да се използва за подкрепа на работници, съкратени в резултат на световната и икономическата криза,

Г.  като има предвид, че ЕФПГ беше замислен като инструмент за бърза намеса в случай на масови съкращения, с оглед да се предотврати безработица в дългосрочен план при тежки условия на пазара на труда; като има предвид, че първоначалната цел на ЕФПГ като инструмент беше да облекчава, в рамките на кратък период от време, остри и непредвидени проблеми на пазара на труда, предизвикани от освобождаване на голям брой работници от големи предприятия или от МСП в определен сектор в даден район; същевременно повтаря, че дългосрочните цели на „Европа 2020“, насочени към увеличаване на трудовата заетост и степента на пригодност за заетост, се подкрепят от Европейския социален фонд (ЕСФ),

Д.  като има предвид, че прекалено дългата процедура за мобилизиране на средства от ЕФПГ беше определена като основен недостатък на съответния регламент,

Е.  като има предвид, че някои държави-членки се борят, за да използват ЕФПГ вследствие на затрудненията да намерят съответното национално финансиране,

Ж.  като има предвид, че ЕФПГ е допринесъл за направляването на новаторски мерки, замислени да повишат пригодността за заетост на работниците;

З.  като има предвид, че настоящият Регламент за ЕФПГ доказа, че е достатъчно гъвкав, за да се прилага в различни системи на пазара на труда и в различен контекст в ЕС;

И.  като има предвид, че ЕФПГ е финансирал допълнителни мерки към тези, които са финансирани от ЕСФ, наред с отпусканите суми по време на обучение и преквалификация;

1.  Припомня, че ЕФПГ беше създаден с цел да покаже солидарността на Европа с работниците, засегнати от масови съкращения, в резултат на глобализацията и че беше разширен през 2009 г., като част от плана за възстановяване, за да обхване също и уволненията, предизвикани от финансовата и икономическата криза;

2.  Признава добавената стойност на ЕФПГ като инструмент за бърза намеса с ограничени възможности за съфинансиране на активни мерки на пазара на труда в помощ на работниците, които са изгубили работата си, да навлязат отново на пазара на труда; изтъква също така, че в бъдеще акцентът следва да бъде поставен върху устойчиви политики за пазара на труда; насърчава държавите-членки да използват Европейския фонд за приспособяване към глобализацията за преследване на целите на ЕС и за насърчаване на нови умения, включително във връзка с нови, устойчиви, висококачествени, екологосъобразни работни места;

3.  Изразява удовлетворение от това, че ЕФПГ успя да подкрепи близо 10 % от всички съкратени работници в ЕС през периода 2009-2010 г. и отбелязва, че 40 % от работниците, обхванати от ЕФПГ през 2009 г., са били успешно реинтегрирани на пазара на труда въпреки отрицателното въздействие на финансовата и икономическата криза върху пазара на труда;

4.  Подкрепя предложението на Комисията да продължи ЕФПГ след настоящата МФР и настоява за спешно изясняване на ситуацията във връзка със земеделските производители и лицата със срочни договори;

5.  Призовава продълженият ЕФПГ да бъде тясно свързан с европейската рамка за преструктуриране, която е необходима за предвиждане и управление на прехода;

6.  Изразява мнението, че най-голямата добавена стойност, която може да предостави обновеният ЕФПГ, ще бъде ефективна подкрепа за обучение и преквалификация на работници, с цел реинтегрирането им в заетостта в трудни ситуации на пазара на труда, причинени от непредвидено преструктуриране на компании или сектори, което създава или утежнява несъответствията на способностите; подчертава, че един такъв инструмент ще предоставя полезно допълнение към мерките, финансирани от ЕСФ, насочени главно към приспособяване към световните предизвикателства и с оглед на устойчивото икономическо развитие; освен това подчертава, че от една страна този инструмент ще гарантира солидарността на ЕС с работниците, засегнати неблагоприятно от преструктурирането и че от друга страна, всички държави-членки ще могат да се възползват от неговата навременна, целенасочена и съобразена интервенция с цел да се избегне дългосрочна безработица;

7.  Изразява становището, че въвеждането на по-бързи процедури за намеса, за да се може средства от ЕФПГ да бъдат мобилизирани по-ефективно и бързо, е основното предизвикателство на бъдещето;

8.  Отчита усилията на Комисията за представяне на осъществими решения с оглед намаляване на продължителността на процедурите за кандидатстване и мобилизиране на средства до максимум шест месеца от датата на подаване на заявлението до прехвърлянето на парите на съответната държава-членка в съответствие с бюджетните процедури, определени понастоящем за ЕФПГ; при все това отбелязва липсата на постигнат напредък през четирите години, през които функционира ЕФПГ, и настоятелно призовава държавите-членки да ускорят прилагането му като концентрират мерките от обхвата му в началото на периода без поставят в неизгодно положение държавите-членки, които изпитват бюджетни затруднения;

9.  Настоятелно призовава бъдещият ЕФПГ да има силен акцент върху новаторството, в съответствие с целите на „Европа 2020“, и призовава Комисията да направи предложения, посредством които кризата на местно, регионално или национално равнище, която води до съществени загуби на работни места, може също да се разглежда в рамките на ЕФПГ;

10.  Подчертава, че Комисията трябва да гарантира, че приетите мерки са съгласувани съвместими с целите на стратегията „Европа 2020“ и да използва част от този бюджет за техническа подкрепа за насърчаване и за разпространяване на най-добри практики и взаимно обучение между държавите-членки;

11.  Настоятелно призовава Комисията да гарантира съгласуваност между намесите на ЕФПГ и действията, насочени към предприятия и сектори в областта на правилата за конкуренция на ЕС и индустриалната политика;

12.  Призовава за подобрения в бъдещия Регламент за ЕФПГ, за да се гарантира, че фондът не поражда опасност от морален риск при мултинационални компании;

13.  Настоява, че социалните партньори и местните органи следва да бъдат тясно включени в процедурата на кандидатстване, и преди всичко, в съставянето на координирания пакет от мерки; отново повтаря, че социалните партньори следва да участват в мониторинга на прилагането и в оценяването на резултатите за работниците;

14.  Настоятелно призовава Комисията да проучи начини за гарантиране на това, че финансиране от ЕФПГ не се използва непряко от мултинационални дружества с нетни печалби за намаляване на разходите им за управление на преструктурирането по един социално отговорен начин и за избягване на отговорностите им; призовава Комисията да създаде рамка на ЕС за предвиждане и управление на промените и преструктурирането, съобразно която тези дружества носят отговорност за мерките за повторно наемане на работа;

15.  Настоятелно призовава Комисията да определи причините за това, че някои държави-членки до момента не са използвали ЕФПГ въпреки масовите съкращения и да предложи съответните решения, за да се гарантира, че финансирането от ЕФПГ се разпределя в съответствие с целите на Съюза за насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване и солидарност между държавите-членки (член 3 от ДЕС);

16.  Подчертава, че ЕФПГ следва да продължи да финансира само активните мерки на пазара на труда, които са допълнителни към мерките, предвидени в съответствие с националното право в случаи на масови съкращения; в допълнение на това предлага в бъдеще сумите, отпускани от ЕФПГ, да бъдат винаги съчетавани с мерки за обучение или преквалификация, финансирани също от ЕФПГ, и те да не заменят сумите, предвидени в съответствие с националното или общностното право или колективни споразумения;

17.  Изисква от Комисията да проучи възможността за привеждане на процента на съфинансиране от ЕФПГ в съответствие с приложимия процент за структурните фондове в съответната държава-членка;

18.  Призовава заявленията за финансиране да предоставят информация за източниците на съфинансиране;

19.  Настоятелно призовава Комисията да контролира по-отблизо процеса на прилагане, за да се гарантира, че резултатите от мерките са еднакво полезни за всички работници, и да състави база данни с най-добрите практики и модели;

20.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и парламентите и правителствата на държавите-членки.

(1) ОВ C 139, 14.6.2006 г., стр. 1.
(2) ОВ L 406, 30.12.2006 г., стр. 1.
(3) ОВ L 167, 29.6.2009 г., стр. 26.
(4) ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.
(5) Приети текстове, P7_TA(2010)0303.
(6) Приети текстове, P7_TA(2011)0266.

Правна информация - Политика за поверителност