Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2794(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0521/2011

Texte depuse :

B7-0521/2011

Dezbateri :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Voturi :

PV 29/09/2011 - 10.4
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0431

Texte adoptate
PDF 208kWORD 54k
Joi, 29 septembrie 2011 - Strasbourg
Viitorul Fondului european de ajustare la globalizare
P7_TA(2011)0431B7-0521/2011

Rezoluţia Parlamentului European din 29 septembrie 2011 referitoare la viitorul Fondului european de ajustare la globalizare

Parlamentul European,

–  având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), care a instituit Fondul european de ajustare la globalizare,

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 546/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(3),

–  având în vedere Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25 iunie 2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene(4),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei „Un buget pentru Europa 2020” (COM(2011)0500),

–  având în vedere rapoartele anuale ale Comisiei privind activitățile FEG,

–  având în vedere conferințele părților interesate, organizate de Comisie în ianuarie și martie 2011 împreună cu statele membre și cu reprezentanții partenerilor sociali, pe tema viitorului FEG,

–  având în vedere rezoluțiile pe care le-a adoptat începând din ianuarie 2007 referitoare la mobilizarea FEG, inclusiv observațiile Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) pe marginea solicitărilor respective,

–  având în vedere Rezoluția sa din 7 septembrie 2010 referitoare la finanțarea și funcționarea Fondului european de ajustare la globalizare(5), inclusiv avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) din 25 iunie 2010,

–  având în vedere Rezoluția sa din 8 iunie 2011 privind investiția în viitor: un nou cadru financiar multianual pentru o Europă competitivă, sustenabilă și favorabilă incluziunii(6),

–  având în vedere deliberările grupului de lucru special pentru FEG al Comisiei EMPL,

–  având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât FEG a fost instituit pentru a sprijini măsurile în favoarea lucrătorilor celor mai afectați de concedierile în masă cauzate de globalizare sau de criza economică și financiară în Uniunea Europeană, cu scopul promovării reintegrării lor pe piața muncii;

B.  întrucât, în cele mai multe cazuri, FEG a fost mobilizat pentru concedierile cauzate de criza economică și financiară;

C.  întrucât Comisia propune prelungirea până la sfârșitul anului 2013 a derogării temporare care permite utilizarea FEG pentru a sprijini lucrătorii concediați din cauza crizei economice și financiare globale;

D.  întrucât FEG a fost conceput ca un instrument de intervenție rapidă în eventualitatea unor concedieri în masă, pentru a preveni șomajul de lungă durată în condiții dificile pe piața muncii; întrucât scopul original al FEG a fost acela de a atenua, într-un timp scurt, problemele acute și neprevăzute de pe piața muncii cauzate de concedierea unui număr mare de lucrători fie de întreprinderile mari, fie de IMM-urile dintr-un anumit sector sau dintr-o anumită regiune; reamintind, în același timp, că obiectivele pe termen lung prevăzute de Europa 2020 vizând creșterea ratei de ocupare a forței de muncă și a capacităților de inserție profesională sunt sprijinite prin Fondul social european (FSE);

E.  întrucât procedura greoaie de mobilizare a FEG a fost identificată drept un defect major al regulamentului pertinent;

F.  întrucât unele state membre au avut dificultăți în utilizarea FEG din cauza problemelor întâmpinate în identificarea de surse de finanțare națională complementară;

G.  întrucât FEG a contribuit la testarea unor măsuri inovatoare menite să dezvolte capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor;

H.  întrucât Regulamentul FEG actual s-a dovedit suficient de flexibil pentru a putea fi aplicat în contexte și sisteme de piețe ale muncii diferite din UE;

I.  întrucât FEG a finanțat măsuri complementare celor finanțate prin FSE, pe lângă acordarea de alocații pe perioada de formare și reconversie,

1.  reamintește că FEG a fost instituit cu scopul de a demonstra solidaritatea UE cu lucrătorii afectați de concedierile în masă cauzate de globalizare și că, în 2009, acesta a fost extins – prin planul de redresare – pentru a acoperi și concedierile cauzate de criza economică și financiară;

2.  recunoaște valoarea adăugată a FEG ca instrument de intervenție rapidă cu domeniul de aplicare limitat la cofinanțarea măsurilor active de pe piața muncii destinate a-i ajuta pe lucrătorii care și-au pierdut slujbele să reintre pe piața muncii; subliniază, de asemenea, că, pe viitor, obiectivul ar trebui să fie mai curând politicile durabile pentru piața muncii; îndeamnă statele membre să utilizeze Fondul european de ajustare la globalizare pentru a urmări obiectivele UE și a promova noi competențe, inclusiv în legătură cu noi locuri de muncă ecologice, durabile și de înaltă calitate;

3.  este mulțumit de faptul că FEG a reușit să ofere sprijin unui procent de circa 10% din toți lucrătorii concediați în UE în perioada 2009-2010 și observă că 40% dintre lucrătorii asistați prin FEG în 2009 s-au reintegrat cu succes pe piața muncii, în pofida efectelor negative ale crizei economice și financiare asupra piețelor forței de muncă;

4.  sprijină propunerea Comisiei de a prelungi FEG și după expirarea CFM actual și solicită clarificarea de urgență a situației în ceea ce privește agricultorii și persoanele care lucrează cu contracte pe termen fix;

5.  solicită ca noul FEG să fie strâng legat de un cadru european de restructurare, necesar pentru a anticipa și a gestiona tranziția;

6.  este de opinie că crea mai mare valoare adăugată pe care ar putea-o oferi un FEG reînnoit ar fi sprijinirea eficientă a formării și reconversiei lucrătorilor în vederea reintegrării lor în muncă în circumstanțe dificile de pe piața muncii, rezultate în urma restructurării neprevăzute a unor întreprinderi sau sectoare, situație care creează sau agravează neadecvarea competențelor deținute la cerințele noi; subliniază că un astfel de instrument ar furniza un complement de valoare măsurilor finanțate prin FSE, care sunt destinate cu precădere adaptării la provocările globale, în vederea unei creșteri economice durabile; subliniază în continuare că, pe de o parte, acest instrument ar asigura solidaritatea UE cu lucrătorii afectați de restructurări și, pe de altă parte, toate statele membre ar putea beneficia de intervențiile la timp, țintite și adaptate situației prin acest fond pentru a preveni șomajul de lungă durată;

7.  este de părere că principala provocare în viitor este introducerea unor proceduri de intervenție mai rapide, care să permită mobilizarea rapidă și eficientă a FEG;

8.  recunoaște eforturile Comisiei de a prezenta soluții viabile pentru reducerea duratei procedurii de solicitare și mobilizare a FEG la maximum șase luni între depunerea solicitării și transferul fondurilor către statul membru în cauză, în conformitate cu procedurile legislative și bugetare stabilite în prezent pentru FEG; remarcă totuși lipsa progreselor în cei patru ani de când este operațional FEG și îndeamnă statele membre să-i grăbească funcționarea prin anticiparea măsurilor care intră în domeniul său de aplicare, fără a dezavantaja statele membre care întâmpină dificultăți bugetare;

9.  cere ca viitorul FEG să fie puternic orientat către inovare, în acord cu obiectivele Strategiei Europa 2020, și solicită Comisiei să prezinte propuneri pentru ca o criză locală, regională sau națională care duce la pierderi semnificative de locuri de muncă să poată de asemenea să fie luată în considerare ca temei pentru asistență prin FEG;

10.  subliniază că Comisia trebuie să se asigure că măsurile adoptate sunt coerente și compatibile cu obiectivele Strategiei Europa 2020 și să-și utilizeze o parte din bugetul pentru asistență tehnică pentru promovarea și diseminarea celor mai bune practici între statele membre și pentru învățarea unele de la altele;

11.  îndeamnă Comisia să asigure coerența între intervențiile prin FEG și acțiunile dedicate unor întreprinderi și sectoare din perspectiva regulilor de concurență și a politicii industriale a UE;

12.  solicită îmbunătățirea viitorului Regulament FEG, pentru a se garanta că fondul nu generează efecte de pericol moral pentru întreprinderile multinaționale;

13.  subliniază faptul că partenerii sociali și autoritățile locale ar trebuie puternic implicate în procedura de solicitare și, mai ales, în elaborarea ansamblului coordonat de măsuri; reiterează că partenerii sociali ar trebui să participe la monitorizarea, punerea în aplicare și evaluarea rezultatelor pentru lucrători;

14.  îndeamnă Comisia să caute modalități prin care să se asigure că finanțarea prin FEG nu este utilizată indirect de întreprinderile multinaționale cu profituri nete pentru a-și reduce costurile legate de restructurarea responsabilă din punct de vedere social și pentru a evita responsabilitățile care le revin; solicită Comisiei să instituie un cadru UE pentru anticiparea și gestionarea schimbărilor și restructurării, în care aceste întreprinderi să răspundă financiar pentru măsurile de reangajare;

15.  îndeamnă Comisia să identifice motivele pentru care unele state membre nu au utilizat niciodată FEG, deși au avut loc pe teritoriul lor concedieri masive, și să propună soluții corespunzătoare, pentru a garanta faptul că finanțările prin FEG sunt distribuite conform obiectivului Uniunii de promovare a coeziunii economice, sociale și teritoriale și solidarității între statele membre (articolul 3 TUE);

16.  subliniază că FEG ar trebui să continue să finanțeze doar măsurile active pentru piața muncii care completează măsurile prevăzute conform legislației naționale în cazul unor concedieri în masă; în continuare, propune ca, pe viitor, alocațiile sprijinite prin FEG să fie întotdeauna cuplate cu măsuri de formare sau reconversie finanțate de asemenea prin FEG și ca acestea să nu înlocuiască alocațiile furnizate conform legislației naționale sau comunitare sau conform contractelor colective;

17.  solicită Comisiei să studieze posibilitatea alinierii ratei de cofinanțare prin FEG la cea aplicabilă în cazul fondurilor structurale pentru statul membru în cauză;

18.  solicită ca cererile să furnizeze informații privind sursele de cofinanțare;

19.  îndeamnă Comisia să monitorizeze mai îndeaproape procesul de punere în aplicare, pentru a se asigura că rezultatele măsurilor finanțate sunt benefice în mod egal pentru toți lucrătorii, și să creeze o bază de date cuprinzând modele și exemple de bune practici;

20.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor și guvernelor statelor membre.

(1) JO C 139, 14.6.2006, p. 1.
(2) JO L 406, 30.12.2006, p. 1.
(3) JO L 167, 29.6.2009, p. 26.
(4) JO L 248, 16.9.2002, p. 1.
(5) Texte adoptate, P7_TA(2010)0303.
(6) Texte adoptate, P7_TA(2011)0266.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate