Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2794(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0521/2011

Ingivna texter :

B7-0521/2011

Debatter :

PV 29/09/2011 - 3
CRE 29/09/2011 - 3

Omröstningar :

PV 29/09/2011 - 10.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0431

Antagna texter
PDF 121kWORD 43k
Torsdagen den 29 september 2011 - Strasbourg
Framtiden för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
P7_TA(2011)0431B7-0521/2011

Europaparlamentets resolution av den 29 september 2011 om hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska fungera i framtiden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning(1) genom vilket Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) upprättades,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(2),

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 546/2009 av den 18 juni 2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(3),

–  med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget(4),

–  med beaktande av kommissionens meddelande om en budget för Europa 2020 (KOM(2011)0500),

–  med beaktande av kommissionens årliga rapporter om fondens verksamhet,

–  med beaktande av de konferenser för berörda parter om fondens framtid som kommissionen anordnade i januari och mars 2011 med medlemsstater och företrädare för arbetsmarknadens parter,

–  med beaktande av de resolutioner som parlamentet har antagit sedan januari 2007 om utnyttjandet av fonden, inklusive anmärkningarna från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) om ansökningarna,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 7 september 2010 om finansieringen av och verksamheten för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter(5), inklusive EMPL-utskottets yttrande av den 25 juni 2010,

–  med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2011 ”Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla”(6),

–  med beaktande av överläggningarna i EMPL-utskottets särskilda arbetsgrupp för fonden,

–  med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Fonden upprättades för att stödja åtgärder för de arbetstagare som drabbas hårdast av kollektiva uppsägningar orsakade antingen av globalisering eller av den finansiella och ekonomiska krisen i Europeiska unionen, i syfte att främja dessa arbetstagares återintegrering på arbetsmarknaden.

B.  I de allra flesta fall har fonden utnyttjats för att ta itu med uppsägningar till följd av den finansiella och ekonomiska krisen.

C.  Kommissionen föreslår en förlängning till slutet av 2013 av det tillfälliga undantag som gör det möjligt att utnyttja fonden för att stödja arbetstagare som blivit uppsagda till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

D.  Fonden har utformats som ett verktyg för snabba insatser vid kollektiva uppsägningar, i syfte att förebygga långtidsarbetslöshet vid svåra arbetsmarknadsförhållanden. Det ursprungliga syftet med fonden var att snabbt lindra akuta och oförutsebara problem på arbetsmarknaden i samband med att ett stort antal arbetstagare sagts upp antingen från stora företag eller små och medelstora företag inom en viss sektor och i en viss region. Samtidigt är det viktigt att återigen betona att Europa 2020-strategins långsiktiga mål att öka sysselsättningen och anställbarheten stöds av Europeiska socialfonden (ESF).

E.  Det långdragna förfarandet för att ta fonden i anspråk har konstaterats vara en allvarlig brist i den aktuella förordningen.

F.  Det har varit svårt för vissa medlemsstater att utnyttja fonden eftersom de har haft svårigheter att få fram motsvarande nationella medel.

G.  Fonden har bidragit till innovativa åtgärder som förbättrar arbetstagares anställbarhet.

H.  Den nuvarande förordningen om fonden har visat sig vara tillräckligt flexibel för att kunna tillämpas på medlemsstaternas olika arbetsmarknadssystem och i olika arbetsmarknadssammanhang.

I.  Fonden har finansierat dels sådana åtgärder som kompletterar åtgärder finansierade av ESF, dels bidrag till personer i utbildning eller omskolning.

1.  Europaparlamentet påminner om att fonden upprättades i syfte att visa EU:s solidaritet med arbetstagare som berörts av kollektiva uppsägningar till följd av globalisering, och att tillämpningsområdet som en del av återhämtningsplanen utvidgades 2009 till att även omfatta uppsägningar till följd av den finansiella och ekonomiska krisen.

2.  Europaparlamentet konstaterar att fonden har ett mervärde som verktyg för snabba insatser där tillämpningen är begränsad till att medfinansiera aktiva arbetsmarknadsåtgärder för att hjälpa arbetstagare som har förlorat sina jobb att återvända till arbetsmarknaden. Parlamentet betonar också att man i framtiden bör fokusera på hållbara arbetsmarknadsstrategier. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för att försöka uppfylla EU:s mål och främja nya kompetenser, inklusive i samband med nya, hållbara, ”gröna” arbetstillfällen av hög kvalitet.

3.  Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att fonden under perioden 2009–2010 kunde stödja ca 10 procent av alla uppsagda arbetstagare i EU, och konstaterar att 40 procent av de arbetstagare som hjälptes av fonden 2009 åter har integrerats på arbetsmarknaden trots den finansiella och ekonomiska krisens negativa inverkan på denna marknad.

4.  Europaparlamentet stöder kommissionens förslag att behålla fonden även efter att den nuvarande budgetramen har löpt ut, och efterfrågar ett brådskande förtydligande av situationen för jordbrukare och visstidsanställda.

5.  Europaparlamentet efterfrågar en nära koppling mellan den förnyade fonden och en europeisk ram för omstrukturering som är nödvändig för att man ska kunna planera för och hantera övergångar.

6.  Europaparlamentet anser att det bästa mervärdet en förnyad fond kan ha är ett effektivt stöd till utbildning och omskolning av arbetstagare i syfte att återintegrera dem i arbetslivet vid svåra arbetsmarknadsförhållanden till följd av sådana oförutsedda omstruktureringar av företag eller sektorer som medför eller förvärrar en obalans mellan befintlig kompetens och marknadens behov. Parlamentet betonar att ett sådant instrument skulle utgöra ett värdefullt komplement till de åtgärder som finansieras av ESF och som framför allt syftar till att anpassa arbetsmarknaden till globala förändringar för att få till stånd en hållbar ekonomisk tillväxt. Parlamentet betonar dessutom att detta instrument skulle garantera EU:s solidaritet med arbetstagare som påverkas negativt av omstruktureringar samt att alla medlemsstater skulle kunna dra nytta av dess punktliga, riktade och specialanpassade insatser för att förebygga långtidsarbetslöshet.

7.  Europaparlamentet anser att den största utmaningen för framtiden är att införa snabbare insatsförfaranden så att fonden kan utnyttjas snabbt och på ett mer effektivt sätt.

8.  Europaparlamentet noterar kommissionens insatser för att lägga fram gångbara lösningar för hur man kan förkorta förfarandet för ansökan om och utnyttjande av fonden så att det tar högst sex månader mellan ansökningsdatum och överföring av medel till medlemsstaten i fråga, i enlighet med de lagstiftnings- och budgetförfaranden som nu fastslagits för fonden. Parlamentet konstaterar dock att man, under de fyra år som fonden har varit verksam, inte har gjort några nämnvärda framsteg, och uppmanar med kraft medlemsstaterna att påskynda verksamheten genom att tidigarelägga åtgärderna inom fondens tillämpningsområde utan att detta leder till nackdelar för de medlemsstater som har ett ansträngt budgetläge.

9.  Europaparlamentet insisterar på att den framtida fonden i hög grad ska inriktas på innovation, i enlighet med målen för Europa 2020-strategin, och uppmanar kommissionen att lägga fram förslag om att lokala, regionala och nationella kriser som leder till att många arbetstillfällen försvinner också skulle kunna beaktas inom ramen för fonden.

10.  Europaparlamentet betonar att kommissionen måste se till att de antagna åtgärderna är samstämda och förenliga med målen för Europa 2020-strategin, och uppmanar kommissionen att använda en del av sin budget för tekniskt bistånd till att främja och sprida bästa praxis och ömsesidigt lärande i medlemsstaterna.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att se till att fondens insatser och åtgärder som riktar sig mot företag och sektorer på området för EU:s konkurrensregler och industripolitik är samstämda.

12.  Europaparlamentet efterfrågar en förbättring av den framtida fondförordningen som garanterar att fonden inte medför moraliska risker för multinationella företag.

13.  Europaparlamentet betonar att såväl arbetsmarknadens parter som lokala myndigheter i hög grad bör engageras i ansökningsförfarandet och framför allt i utformningen av det samordnade åtgärdspaketet. Parlamentet upprepar att arbetsmarknadens parter bör delta i kontrollen av genomförandet och i utvärderingen av resultaten för arbetstagarna.

14.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att undersöka hur man kan undvika att medel från fonden används indirekt av multinationella företag med nettovinster för att minska kostnaderna för dem att genomföra omstruktureringar på ett socialt ansvarsfullt sätt och för att försöka dra sig undan sina skyldigheter. Parlamentet uppmanar kommissionen att inrätta en EU-ram för föregripande och hantering av förändringar och omstruktureringar enligt vilken dessa företag är ekonomiskt ansvariga för åtgärder för återinträde på arbetsmarknaden.

15.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att kartlägga varför vissa medlemsstater hittills inte har använt fonden trots att det har förekommit kollektiva uppsägningar, och att föreslå hur detta ska kunna åtgärdas så att medel från fonden kan fördelas i enlighet med EU:s mål om att främja ekonomisk, social och territoriell sammanhållning samt solidaritet mellan medlemsstaterna (artikel 3 i EU-fördraget).

16.  Europaparlamentet betonar att fonden även i fortsättningen bör finansiera endast sådana aktiva arbetsmarknadsåtgärder som kompletterar åtgärder som fastslås i nationell lagstiftning vid kollektiva uppsägningar. Parlamentet föreslår dessutom att bidrag som fonden stöder i framtiden alltid ska åtföljas av utbildnings- eller omskolningsåtgärder som också finansieras av fonden, och att de inte får ersätta bidrag som ges i enlighet med nationell lagstiftning, gemenskapslagstiftning eller kollektivavtal.

17.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda om fondens medfinansieringsnivå kan harmoniseras med den nivå som tillämpas för strukturfonderna i de olika medlemsstaterna.

18.  Europaparlamentet anser att det bör framgå av ansökningarna vilka parter som deltar i medfinansieringen.

19.  Europaparlamentet uppmanar med kraft kommissionen att mer noggrant kontrollera genomförandeförfarandet för att se till att alla arbetstagare får lika stor nytta av åtgärderna, och att sammanställa en databas med bästa praxis och metoder.

20.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
(2) EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
(3) EUT L 167, 29.6.2009, s. 26.
(4) EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
(5) Antagna texter, P7_TA(2010)0303.
(6) Antagna texter, P7_TA(2011)0266.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy