Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 68kWORD 33k
Четвъртък, 29 септември 2011 г. - Страсбург
Създаване на Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Декларация на Европейския парламент от 29 септември 2011 г. относно създаването на Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

А.  като има предвид, че член 214, параграф 5 от Договора за функционирането на Европейския съюз предвижда: „С цел установяването на рамка за съвместен принос на младите европейски граждани към действията на Съюза в областта на хуманитарната помощ, се създава Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ“,

Б.  като има предвид, че на 23 ноември 2010 г. Комисията издаде съобщение относно „Доброволческата дейност като израз на солидарността на гражданите на ЕС: първи размисли за Европейски доброволен корпус за хуманитарна помощ“,

В.  като има предвид, че 2011 г. е обявена за „Европейска година на доброволчеството“.

1.  Заявява, че хуманитарната помощ е основно средство за изразяване на солидарността в Европа;

2.  Подчертава, че дългогодишната европейска традиция на доброволчество е неразделна част от общата ни европейска идентичност;

3.  Подчертава, че Европейският доброволен корпус за хуманитарна помощ ще има добавена стойност за европейските граждани, като насърчи активното им участие и приноса им за постигането на едно по-сплотено общество;

4.  Призовава Европейския парламент и Съвета да определят правила и процедури за действие на корпуса в отговор на бедствията и да работят за по-бързото му създаване;

5.  Счита, че основните компоненти на доброволческата служба следва да бъдат определянето и изборът на доброволци и тяхното обучение и разпределяне;

6.  Подчертава, че доброволческата служба следва да се определя от търсенето и нуждите и че сигурността следва да бъде основен приоритет;

7.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на Комисията, Съвета и парламентите на държавите-членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 29.9.2011 г. (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Правна информация - Политика за поверителност