Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 62kWORD 34k
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
Ίδρυση Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Σώματος Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει στο άρθρο 214, παράγραφος 5 ότι «Προκειμένου να δημιουργηθεί πλαίσιο για την κοινή συνεισφορά των νέων της Ευρώπης στις δράσεις παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας της Ένωσης, συγκροτείται Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας»,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή εξέδωσε ανακοίνωση στις 23 Νοεμβρίου 2010 με τίτλο «Πώς θα εκφραστεί η αλληλεγγύη των πολιτών της ΕΕ μέσω του εθελοντισμού: οι πρώτες σκέψεις για ένα Ευρωπαϊκό Σώμα Εθελοντών Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ΕΣΕΑΒ)»,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 είναι το Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού,

1.  δηλώνει ότι η ανθρωπιστική δράση αποτελεί θεμελιώδη έκφραση της ευρωπαϊκής αξίας της αλληλεγγύης·

2.  τονίζει ότι η μακρά ευρωπαϊκή παράδοση του εθελοντισμού αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της κοινής ευρωπαϊκής μας ταυτότητας·

3.  τονίζει ότι το ΕΣΕΑΒ θα επιφέρει προστιθέμενη αξία στους ευρωπαίους πολίτες ενθαρρύνοντας την ενεργό συμμετοχή και τη συμβολή τους σε μια περισσότερο συνεκτική κοινωνία·

4.  καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να καθορίσουν τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία του Σώματος όταν θα καλείται να ανταποκριθεί σε καταστροφές και να εργαστούν για την έγκαιρη δημιουργία του·

5.  εκτιμά ότι οι βασικές συνιστώσες της Εθελοντικής Υπηρεσίας πρέπει να είναι ο εντοπισμός και η επιλογή των εθελοντών, καθώς και η κατάρτιση και η τοποθέτησή τους σε κατάλληλες θέσεις·

6.  επισημαίνει ότι η Εθελοντική Υπηρεσία πρέπει να είναι ανάλογη προς τη ζήτηση και να βασίζεται στις ανάγκες και ότι η ασφάλεια πρέπει να είναι υψίστης σημασίας·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα δήλωση, συνοδευόμενη από τα ονόματα των υπογραφόντων(1), στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) Ο κατάλογος των υπογραφόντων δημοσιεύεται στο Παράρτημα 1 των Πρακτικών της 29ης Σεπτεμβρίου 2011 (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου