Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 59kWORD 30k
Neljapäev, 29. september 2011 - Strasbourg
Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamine
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Euroopa Parlamendi 29. septembri 2011. aasta deklaratsioon Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse asutamise kohta

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 214 lõikes 5 on sätestatud järgmist: „Et luua raamistikku, milles Euroopa noored saaksid liidu humanitaarabioperatsioonidele ühiselt kaasa aidata, asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus”;

B.  arvestades, et komisjon andis 23. novembril 2010 välja teatise „ELi kodanike solidaarsuse väljendamine vabatahtliku tegevuse kaudu: esmased tähelepanekud Euroopa vabatahtliku humanitaarabikorpuse kohta”;

C.  arvestades, et 2011. aasta on Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta,

1.  kinnitab, et humanitaarabi andmine on Euroopa väärtuse – solidaarsuse – sügav väljendus;

2.  rõhutab, et pikaajaline Euroopa vabatahtliku tegevuse traditsioon on meie ühise Euroopa identiteedi asendamatu osa;

3.  rõhutab, et EVHAC toob Euroopa kodanikele lisaväärtust, julgustades neid aktiivselt osalema ning panustades sidusamasse ühiskonda;

4.  kutsub Euroopa Parlamenti ja nõukogu üles töötama välja korpuse põhikirja ja töökorra toimimiseks katastroofile reageerimise korral ning tegema tööd korpuse viivitamatuks asutamiseks;

5.  on arvamusel, et vabatahtliku teenistuse põhielemendid peaksid olema vabatahtlike leidmine, valimine, koolitamine ja lähetamine;

6.  toonitab, et vabatahtlik teenistus peaks olema nõudluse- ja vajadusepõhine ning olulisim peab olema turvalisus;

7.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega(1) komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide parlamentidele.

(1) Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 29. septembril 2011. aasta protokolli lisas 1 (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika