Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 58kWORD 32k
Torstai 29. syyskuuta 2011 - Strasbourg
Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustaminen
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Euroopan parlamentin kannanotto 29. syyskuuta 2011 Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukkojen perustamisesta

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 214 artiklan 5 kohdassa todetaan seuraavaa: ”Jotta Euroopan nuoret voisivat osallistua unionin yhteisen humanitaarisen avun toimiin, perustetaan Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot”;

B.  ottaa huomioon, että komissio antoi 23. marraskuuta 2010 tiedonannon ”EU:n kansalaisten solidaarisuuden ilmaiseminen vapaaehtoistyön avulla – Alustavia pohdintoja Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukoista”;

C.  ottaa huomioon, että vuosi 2011 on nimetty Euroopan vapaaehtoistyön teemavuodeksi;

1.  julistaa, että humanitaarinen apu on Euroopan unionin perimmäinen keino ilmaista solidaarisuuttaan;

2.  korostaa, että eurooppalainen vapaaehtoistyön perinne on erottamaton osa Euroopan yhteistä identiteettiä;

3.  korostaa, että Euroopan humanitaarisen avun vapaaehtoisjoukot tuovat lisäarvoa Euroopan kansalaisille kannustamalla heitä osallistumaan ja vaikuttamaan entistä yhtenäisempään yhteiskuntaan;

4.  kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa vahvistamaan joukkojen perussäännön ja toimintatavat katastrofitilanteita varten ja edistämään joukkojen nopeaa perustamista;

5.  katsoo, että vapaaehtoispalvelun tärkeimpien osatekijöiden tulisi olla vapaaehtoisten tunnistaminen ja valinta sekä näiden koulutus ja lähettäminen;

6.  painottaa, että vapaaehtoispalvelun pitäisi perustua kysyntään ja tarpeeseen ja että turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää;

7.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton sekä allekirjoittajien nimet(1) komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille.

(1) Allekirjoittajien nimet julkaistaan 29. syyskuuta 2011 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 1(P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö