Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 72kWORD 32k
Czwartek, 29 września 2011 r. - Strasburg
Ustanowienie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Oświadczenie Parlamentu Europejskiego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 214 ust. 5 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „w celu ustanowienia ram wspólnego wkładu młodych Europejczyków w akcje pomocy humanitarnej Unii ustanawia się Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej”,

B.  mając na uwadze, że w dniu 23 listopada 2010 r. Komisja wydała komunikat pt. „Wolontariat jako wyraz solidarności obywateli UE – wstępne refleksje na temat Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej”,

C.  mając na uwadze, że rok 2011 jest Europejskim Rokiem Wolontariatu,

1.  oświadcza, że działalność humanitarna jest podstawowym wyrazem europejskiej wartości solidarności;

2.  podkreśla, że długa europejska tradycja wolontariatu jest nieodzownym elementem naszej wspólnej tożsamości europejskiej;

3.  podkreśla, że Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej wniesie wartość dodaną na rzecz obywateli europejskich poprzez wspieranie ich aktywnego udziału oraz sprzyjanie zwiększeniu spójności społeczeństwa;

4.  wzywa Parlament Europejski i Radę do ustalenia zasad i procedur funkcjonowania Korpusu w obliczu katastrof oraz o jego bezzwłoczne ustanowienie;

5.  uważa, że głównymi elementami działalności wolontariackiej powinno być znalezienie i wybór wolontariuszy, a także ich szkolenie i odpowiednie rozmieszczenie;

6.  podkreśla, że działalność wolontariacka powinna być uzależniona od zapotrzebowania i powinna opierać się na potrzebach oraz że nadrzędne znaczenie powinno mieć bezpieczeństwo;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia wraz z nazwiskami sygnatariuszy(1) Komisji, Radzie oraz parlamentom państw członkowskich.

(1) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 29 września 2011 r. (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności