Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 64kWORD 30k
Torsdagen den 29 september 2011 - Strasbourg
Inrättande av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd
P7_TA(2011)0432P7_DCL(2011)0025

Europaparlamentets förklaring av den 29 september 2011 om inrättandet av en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  I artikel 214.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt står följande: ”För att fastställa en ram för gemensamma bidrag från europeiska ungdomar till unionens humanitära biståndsåtgärder ska en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd inrättas.”

B.  Den 23 november 2010 offentliggjorde kommissionen ett meddelande, ”EU-medborgarnas frivilliginsats för att visa solidaritet: Inledande reflektioner om en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd”.

C.  2011 är Europaåret för frivilligarbete.

1.  Europaparlamentet ser humanitära insatser som ett grundläggande uttryck för den europeiska värderingen solidaritet.

2.  Europaparlamentet betonar att den långa europeiska traditionen av frivilligarbete är en oeftergivlig del av vår gemensamma europeiska identitet.

3.  Europaparlamentet understryker att en europeisk frivilligkår för humanitärt bistånd kommer att ge EU-medborgarna ett mervärde genom att uppmuntra dem att delta aktivt och bidra till ett mer sammanhållet samhälle.

4.  Europaparlamentet uppmanar parlamentet och rådet att fastställa regler och förfaranden för frivilligkårens verksamhet vid katastrofer och att arbeta för att en sådan kår inrättas omgående.

5.  Europaparlamentet anser att en central del av frivilligkårens verksamhet bör vara att hitta och utse frivilliga samt att utbilda dem och använda dem för olika insatser.

6.  Europaparlamentet betonar att frivilligkåren bör vara efterfrågestyrd och behovsbaserad och att säkerheten måste tillmätas mycket stor betydelse.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna(1) till kommissionen, rådet och medlemsstaternas parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 1 till protokollet av den 29 september 2011 (P7_PV(2011)09-29(ANN1)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy