Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 69kWORD 31k
Четвъртък, 29 септември 2011 г. - Страсбург
Цивилните инвалиди от войни
P7_TA(2011)0433P7_DCL(2011)0021

Декларация на Европейския парламент от 29 септември 2011 г. относно цивилните инвалиди от войни

Европейският парламент,

–  като взе предвид програмата от Стокхолм, приета от Европейския съвет през декември 2009 г.,

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

А.  като има предвид, че Европейският съюз открай време е защитник на международния мир и на премахването на противопехотните мини,

Б.  като има предвид, че цивилните инвалиди от войни, жертвите на противопехотни мини и други изоставени оръжия и жертвите на тероризма в държавите-членки и страните кандидатки са изправени пред непрестанни здравни и социалноикономически затруднения, към чието разрешаване следва да се подходи по всеобхватен и координиран начин,

1.  Счита, че Европа следва да даде пример на останалия свят, като признае и отговори на дългосрочните нужди на жертвите на терористични атаки и цивилните инвалиди от войни и им даде специален статут;

2.  Призовава Комисията да предприеме необходимите стъпки, за да гарантира текущите медицински и социални нужди на цивилните инвалиди от войни и на жертвите на тероризъм да се посрещат без дискриминация в ЕС, с цел да се Помогне на такива лица да водят достоен живот в собствената си среда;

3.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(1), на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите-членки.

(1) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 2 към протокола от заседанието на 29.9.2011 г. (P7_PV(2011)09-29(ANN2)).

Правна информация - Политика за поверителност