Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 65kWORD 31k
Torsdagen den 29 september 2011 - Strasbourg
Civila krigsinvalider
P7_TA(2011)0433P7_DCL(2011)0021

Europaparlamentets förklaring av den 29 september 2011 om civila krigsinvalider

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av Stockholmsprogrammet, som antogs av Europeiska rådet i december 2009,

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  EU har länge främjat internationell fred och verkat för att stoppa användningen av landminor.

B.  Civila krigsinvalider, personer som skadats av landminor och andra kvarlämnade vapen samt personer som skadats i samband med terrordåd i medlemsstaterna och kandidatländerna har varaktiga hälsomässiga och socioekonomiska problem som måste hanteras på ett övergripande och samordnat sätt.

1.  Europaparlamentet anser att EU bör föregå med gott exempel inför resten av världen genom att erkänna och ta itu med de långsiktiga behoven hos civila krigsinvalider och personer som skadats i samband med terrordåd samt genom att ge dem en särskild status.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom lämpliga åtgärder se till att varaktiga medicinska och sociala behov hos civila krigsinvalider och personer som skadats i samband med terrordåd tillgodoses på lika villkor i EU med syftet att hjälpa dem att få ett värdigt liv i deras egen miljö.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna(1) till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.

(1) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 2 till protokollet av den 29 september 2011 (P7_PV(2011)09-29(ANN2)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy