Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2082(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0318/2011

Внесени текстове :

A7-0318/2011

Разисквания :

PV 13/10/2011 - 3
CRE 13/10/2011 - 3

Гласувания :

PV 13/10/2011 - 6.3
CRE 13/10/2011 - 6.3
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0436

Приети текстове
PDF 461kWORD 88k
Четвъртък, 13 октомври 2011 г. - Брюксел
Бъдещето на ДДС
P7_TA(2011)0436A7-0318/2011

Резолюция на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно бъдещето на ДДС (2011/2082(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид Зелената книга на Европейската комисия относно бъдещето на ДДС (COM(2010)0695),

–  като взе предвид работния документ на службите на Европейската комисия (SEC(2010)1455),

  като взе предвид „Small Business Act“ за Европа (COM (2008)0394),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Програма в областта на цифровите технологии за Европа“ („A Digital Agenda for Europe“) (COM(2010)0245),

–  като взе предвид проучването на PWC относно осъществимостта на алтернативните начини за подобряване и опростяване на процеса на събиране на ДДС посредством съвременни технологии и/или финансови посредници,

–  като взе предвид Директива на Съвета 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност(1),

–  като взе предвид насоките на ОИСР относно неутралността на ДДС,

–  като взе предвид публикацията на ЕС ' Тенденции в данъчното облагане на Европейския съюз „(изд. 2010 г.),

–  като взе предвид публикацията на ОИСР относно тенденциите в развитието на данъка върху потреблението за 2010 г.,

–  като взе предвид доклада на Европейския парламент относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами от 2008 г.,

–  като взе предвид Специалния доклад № 8/2007 на Европейската сметна палата относно административното сътрудничество в областта на данъка върху добавената стойност, както и отговорите на Комисията(2),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси и становищата на комисията по бюджетен контрол, комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по транспорт и туризъм (A7-0318/2011),

A.  като има предвид, че настоящата система на ДДС в ЕС, която се прилага от 17 години насам, е определяна като временна, като се очаква своевременно да се пристъпи към нова система; като има предвид, че новата инициатива, съдържаща се в Зелената книга на Комисията, представлява само началото на процедура, която вероятно ще бъде продължителна, трудна и сложна, и чийто успех ще зависи от действителната решителност на държавите-членки да разработят „по-опростена, по-солидна и по-ефективна“ система, която е по-прозрачна и е основана на тясно сътрудничество и обмен на най-добри практики между държавите-членки, като същевременно се зачита принципът на субсидиарността,

Б.  като има предвид, че целта за обща система на ДДС е да се увеличи ефикасното функциониране на вътрешния пазар – инструмент от ключово значение за това ЕС да остане конкурентоспособен,

В.  като има предвид, че в Европейския съюз малките и средните предприятия (МСП) представляват 99 % от предприятията,

Г.  като има предвид, че със „Small Business Act“ Европейският съюз желае да подпомогне растежа на МСП, като се използват възможностите и ползите, предлагани от единния пазар,

Д.  като има предвид, че праговете за освобождаване от начисляване на ДДС за МСП са различни в различните държави-членки, и че тези прагове се прилагат изключително за националните дейности,

Е.  като има предвид, че ОИСР признава съществуването на световна тенденция, показваща преминаване от пряко към непряко данъчно облагане, с нарастващо значение за системите на ДДС; като има предвид, че Парламентът признава тази тенденция, но същевременно подчертава значението на прякото данъчно облагане за прогресивността на данъчната система; като има предвид, че ОИСР също така отбелязва големи различия по отношение на ефикасността на ДДС в страните от ОИСР, посочвайки наличието на значителни възможности за увеличаването на неговата ефикасност; като има предвид обаче, че всички мерки, насочени към повишаване на ефикасността на ДДС, следва да се съпровождат също така от мерки за борба с измамите, както и да разглеждат възможността за прекратяване на освобождаването от ДДС на финансовите сделки след анализ на възможните последствия, като се отчита предложението за директива на Съвета (2007/0267(CNS)),

Съображения от общ характер

1.  Приветства Зелената книга на Комисията за преглед и реформа на настоящата система на ДДС; изразява съгласие с това, че една цялостна система на ДДС следва да намалява оперативните разходи за ползвателите и административните тежести за органите, като същевременно се бори с измамите, които са значителна тежест за публичните финанси и потребителите;

2.  Подчертава, че защитата на системата на ДДС срещу измами трябва да бъде ключов приоритет, като се вземат предвид масивните загуби, понасяни от държавите-членки, които вероятно възлизат на 100 милиарда евро; специално внимание трябва да се обърне на измамите по схемата на „въртележката“; припомня подробните предложения, съдържащи се в неговата резолюция от 2 септември 2008 г. относно координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами(3), които продължават да са валидни и следва да бъдат изпълнени без забавяне;

3.  Отбелязва, че определения като „обществено благосъстояние“ или „принципи на социалните причини“, които определят услуги, отговарящи на условията за освобождаване или намаляване на ставката на ДДС, са твърде неясни поради факта, че се определят от националните съдилища в контекста на правото на държавите-членки, и по тази причина крият опасност от постоянно нарушаване на конкуренцията;

4.  Счита, че при настоящата система на ДДС държавите-членки се оказват пред „дилемата на затворника“: премахването на данъчния контрол на границите през 1993 г. не беше заместено от задоволително сътрудничество между държавите-членки; отбелязва, че в резултат те са загубили значително количество потенциални приходи от ДДС и други данъци, тъй като може би някои предприятия, извършващи законни дейности, се въздържат от влизане на единния пазар, и тъй като измамниците се възползват от съществуващата фрагментирана система на ДДС;

5.  Следователно призовава държавите-членки да продължават да градят взаимоотношения, основаващи се на доверие, прозрачност и сътрудничество между националните данъчни администрации, и да създават данъчни партньорства с предприятията в ролята на „агенти“ за събиране на неплатени данъци за данъчните органи;

6.  Настоятелно призовава Комисията да разработи координирана стратегия за засилване на борбата с данъчните измами, тъй като измамите с ДДС засягат финансовите интереси на Общността;

Структура, освобождавания и намалени ставки на ДДС

7.  Призовава държавите-членки да преминат към система на ДДС на широка основа; подчертава също, че настоящият финансов климат поставя важни предизвикателства и че преминаването от пряко към непряко данъчно облагане само по себе си не е достатъчно да гарантира икономическа стабилност; следователно подкрепя търсенето на справедливи алтернативни източници на приходи;

8.  Подчертава значението на задълбоченото разглеждане на последиците за регионалната независимост в рамките на държавите-членки при обсъждането на преминаването от пряко към непряко данъчно облагане;

9.  Припомня, че една от ключовите характеристики на ДДС е принципът на неутралността, и ето защо следва, доколкото това е възможно, предприятията да не понасят свързаната със събирането на ДДС тежест; посочва, че държавите-членки следва да гарантират, че по принцип всички търговски операции се облагат с данък във възможно най-голяма степен и че всякакви освобождавания подлежат на тясно тълкуване, като същевременно гарантират, че стоки и услуги, които са подобни, подлежат на еднакво третиране за целите на ДДС; подчертава например, че независимо от техния формат, всички книги, вестници и списания следва да се третират абсолютно еднакво, което означава, че третирането за целите на ДДС на електронните и аудио книги, вестници и списания и тези на физически носител следва да бъде еднакво, както и че различни услуги за трансграничен транспорт следва да бъдат обхванати от подобен режим на ДДС, независимо от вида на използвания транспорт; отбелязва, че когато освобождаванията не представляват пречка за правилното функциониране на вътрешния пазар, държавите-членки следва да запазят правото да предоставят освобождаване въз основа на тясно тълкувани социални и културни критерии;

10.  Призовава за хармонизирана стандартна или намалена ставка на ДДС за всички форми на трансгранично пътуване в рамките на ЕС, независимо от вида на транспорта, както и за хармонизирани правила, регулиращи възможността за приспадане на ДДС;

11.  Счита, че ставките на ДДС за стоки в сферата на културата следва да бъдат еднакви, независимо от метода, по който биват продавани (онлайн и офлайн); счита, че такова изравняване би допринесло за развитието на електронната търговия и би донесло същите културни и образователни ползи за потребителите, като в същото време насърчава развитието на процъфтяващия сектор на цифровите технологии;

12.  Отбелязва, че в транспортния сектор се наблюдават нарушения на пазара, тъй като някои видове транспорт като автобусния и железопътния се облагат с ДДС, докато други са освободени; това създава неравнопоставени условия на конкуренция, тъй като всички видове транспорт се конкурират за едни и същи трансгранични транспортни услуги;

13.  Призовава за изработване на „зелена“ стратегия за ДДС, насочена към намалени ставки за енергоефективни и екологосъобразни продукти и услуги, неутрализиращи нелоялната конкуренция, която е резултат от външни фактори, които не са отразени в цената на стоката или услугата;

14.  Подчертава, че за да се осигури неутралност, ДДС върху стоки и услуги, използвани за облагаеми икономически дейности, трябва да подлежи на право на приспадане; отбелязва, че понастоящем правилата относно приспадането на данъчен кредит по ДДС са сложни и създават проблеми на предприятията, тъй като възникват въпроси във връзка с предмета на тяхната дейност (обхват), вид на услугата (освобождаване от начисляване на данък) или естеството на услугите (възможност за приспадане);

15.  Отбелязва, във връзка с трансграничните вътреобщностни сделки, че настоящата система на ДДС се е отдалечила от първоначалния ангажимент на държавите-членки да прилагат принципа на произхода, поради липса на политическа подкрепа сред държавите-членки за сътрудничество с цел прилагането на този принцип;

16.  Следователно изразява съгласие с предложението на Комисията за признаване на статуквото и преминаване към принципа на местоназначение; счита, че система на ДДС, основаваща се на принципа на мястото на потреблението, както за стоките, така и за услугите, изглежда обещаваща перспектива, която следва да бъде допълнително анализирана, и че тя следва да се придружава от въвеждането на добре функциониращи механизми на обслужване на едно гише от страна на държавите-членки; подчертава, че въвеждането на механизми на обслужване на едно гише във връзка с ДДС до 1 януари 2015 г. следва да продължава да бъде ключов приоритет за ЕС;

17.  Предвид тенденцията за сближаване на стандартните ставки на ДДС, призовава държавите-членки допълнително да стеснят диапазона на стандартната данъчна ставка; признава, че на държавите-членки трябва да се предостави гъвкавост да определят сами ставката на ДДС, предвид значението на ДДС като бюджетен инструмент;

18.  Призовава Комисията да представи предложение за опростяване на трансграничното данъчно облагане до края на декември 2012 г.;

19.  Подчертава, че организациите с нестопанска цел играят важна и изключително полезна роля в поддържането на демокрацията, растежа и благоденствието в Европа; призовава Комисията да предложи механизъм, позволяващ на държавите-членки, които желаят да укрепят гражданското общество, по принцип да освобождават от начисляването на ДДС всички или повечето дейности и операции, извършвани от тези организации; подчертава, че поне по-малките организации с нестопанска цел следва да бъдат обхванати от подобен механизъм;

20.  Призовава държавите-членки до януари 2012 г. да се споразумеят за списък на общите стоки и услуги, които следва да се ползват от освобождаване или от намалена ставка на ДДС;

21.  Приканва държавите-членки да работят в тясно сътрудничество с Комитета по ДДС с оглед на постигането на споразумение за общо тълкуване на правните термини, относими към този контекст, и обратно, това ще означава, че всички други стоки и услуги на европейско равнище ще бъдат изключени от обхвата на такива права;

22.  Призовава Комисията до края на 2013 г. да представи доклад до Европейския парламент и Съвета, съдържащ задължителен списък на общите стоки и услуги въз основа на констатациите, направени от държавите-членки и Комитета по ДДС, които отговарят на условията за намалена ставка на ДДС или на освобождаване съгласно Директивата за ДДС;

Намаляване на бюрокрацията

23.  Призовава държавите-членки в по-голяма степен да координират и сближат административните практики, съсредоточавайки се върху най-добрите практики, и да прилагат мерките, предложени от Комисията през 2009 г., с цел намаляване на административната тежест, произтичаща от законодателството на ЕС в областта на ДДС, най-вече чрез намаляване на честотата на подаване на периодичните декларации за ДДС, опростяване на доказателствата, изисквани за освобождаване от ДДС при износ, премахване на подаването на „нулеви“ декларации за изброяване на вътрешните за ЕС продажби, увеличаване на използването на решения от областта на електронното правителство в съответствие с разпоредбите на Програмата в областта на цифровите технологии за Европа („Digital Agenda for Europe“)– и по-специално за електронно подаване на декларациите и списъците относно ДДС, премахване на плащането на лихви и санкции по ДДС във връзка с формални грешки, ако съответното юридическо лице не е причинило спад на постъпленията от ДДС на въпросната държава-членка, и да обмислят въвеждането на единна процедура за възстановяване на ДДС, идентификационен номер по ДДС и електронна система за регистрация на възстановявания на ДДС за целия ЕС;

24.  Приветства проучването на цифровия вътрешен пазар; призовава Комисията да подобри оперативната съвместимост на електронните подписи, за да се създаде правна рамка за признаване на системите за сигурно електронно сертифициране, и да обмисли преразглеждане и разширяване на обхвата на Директивата за електронните подписи, за да се намали административната тежест за предприятията, особено за МСП; подчертава необходимостта от взаимно признаване на електронната идентификация и електронната заверка в целия ЕС;

25.  Приветства факта, че от 2010 г. беше въведена нова електронна система за възстановяване на ДДС в рамките на ЕС; призовава Комисията да докладва Парламента не по-късно от юли 2012 г. относно резултатите, силните и слабите страни на новата система; подчертава, че новите правила трябва постоянно да бъдат преразглеждани, за да се гарантира, че осигуряват подходяща защита срещу опитите за измама;

26.  Призовава Комисията в разумен срок от време да представи предложение за стандартна европейска фактура (в хартиен и електронен формат), основаваща се на неутрален в лингвистично отношение образец, която би могла да включва сведения като наименование и пълен адрес, дата на регистрацията и на закриването на номер по ДДС, както и информация за ДДС на групата, с цел улесняване на трансграничните сделки и намаляване на разходите за предприятията;

27.  Призовава държавите-членки и Комисията при работата с предприятията да направят критичен анализ на плана за действие на Комисията с цел да се гарантира постигането на основната цел на програмата за по-добро регулиране – намаляване на административната тежест с 25 % до 2012 г.; ясно е, че мерките в плана за действие на Комисията в областта на ДДС, които имат най-голямо потенциално въздействие, вече са приети от Съвета или се обсъждат в момента; останалите мерки могат да намалят някои административни тежести за предприятията в ЕС, но ползите може да не са всеобщи за ЕС;

28.  Подчертава значението на увеличаването и подкрепата за използването на решения от областта на електронното правителство, по-специално за електронното подаване на декларациите и списъците за ДДС;

29.  Призовава държавите-членки да се споразумеят на равнище ЕС в краткосрочен/средносрочен план относно максимален набор от стандартизирани задължения по ДДС, които могат да бъдат наложени от държавите-членки на предприятията; призовава държавите-членки, работещи с предприятията, да проучат задълженията и административните практики в областта на ДДС, да определят основните „дразнители“ за предприятията в действащата система на ДДС и да обменят идеи и подходи за „най-добра практика“ с оглед на нейното улесняване, повишаването на яснотата и намаляването на административната тежест и пречките пред търговията;

30.  Призовава Комисията и държавите-членки да разгледат възможността за въвеждане на общоевропейски праг за освобождаване от ДДС за МСП, с оглед намаляване на бюрокрацията и разходите и улесняване на достъпа до вътрешния пазар;

31.  Призовава Комисията внимателно да разгледа въпроса за допълнително намаляване на бюрокрацията в областта на ДДС за организациите с нестопанска цел; подчертава, че в системата на ДДС следва да има по-висока степен на гъвкавост за държавите-членки, които желаят да предприемат амбициозни мерки за облекчаване на административната тежест във връзка с ДДС за тези организации;

Ефикасност на събирането на ДДС

32.  Изразява съгласие с Комисията, че е необходимо да бъде подобрена ефикасността на процеса на събиране на ДДС, за да се намали несъответствието в приходите от ДДС и да се ограничи възможността за измами, както и да се защитят добросъвестните търговци срещу опасността от измами с ДДС; подчертава, че борбата с данъчните измами в Европейския съюз е приоритет, и призовава за по-тясно сътрудничество между държавите-членки, Европол, Евроюст и OLAF в тази област; призовава също така за изясняване на термини и определения като „страна на потребление“ и „страна на установяване“;

33.  Подчертава нуждата от подобряване на трансграничното наказателно преследване на вътреобщностните измами с ДДС в държавите-членки, както и от подобряване на отчетността и информираността за риска в тази област;

34.  С цел въвеждане на ефективни трансгранични разследвания и наказателно преследване на тези измами, набляга на значението на създаването на изчерпателно и общоприето определение в законодателството на ЕС на измамните схеми с ДДС или измами с ДДС по схемата на „въртележката“, най-често използваната форма на измама с ДДС, както и хармонизирани административни санкции;

35.  Отбелязва, че липсват точни оценки на размера на измамите с ДДС по схемата на „въртележката“; настоятелно изисква да се разработи точен инструмент за оценка на измамите с ДДС, който да даде също така възможност за извършването на съответни сравнения в тази област между държавите-членки на ЕС;

36.  Набляга на значението на едно по-интензивно и бързо сътрудничество между държавите-членки, по-добро наблюдение на обмена на информация и повече преки контакти между местните данъчни служби посредством общ онлайн информационен портал, за да се гарантира, че държавите-членки си съдействат ефикасно; настоятелно призовава за засилване на сътрудничеството между съдебните органи на държавите-членки, Евроюст, Европол и OLAF;

37.  Призовава Комисията да направи предложение за опростяване и консолидиране на законодателството на Общността в областта на борбата срещу измамите и да преодолее слабостите в сътрудничеството между Комисията и държавите-членки в рамките на този процес;

38.  Призовава Комисията да гарантира, че новосъздаденият (през ноември 2010 г.) „Eurofisc“ има практическа добавена стойност за трансграничните разследвания на държавите-членки във връзка с измамите с ДДС, да докладва редовно относно неговото функциониране на Парламента и да предостави достъп на обществеността до тези доклади;

39.  Подчертава, че възможностите за измами с ДДС могат значително да бъдат намалени чрез използване на повече нови технологии и иновативни решения; настоятелно призовава Комисията да засили още повече подкрепата си за съществуващата система за обмен на информация за ДДС (VIES), като съкрати сроковете за събиране и получаване на данни и като предостави по-широк пряк достъп до данните;

40.  Счита обаче, че на този етап разискванията относно начините на събиране на ДДС са от второстепенно значение в сравнение с намирането на решение на основните недостатъци и проблеми, присъщи на настоящите правила и процедури, и че на този етап първи приоритет следва да бъдат справянето с липсата на хармонизация и необходимостта от стандартизиране на процедурите и намаляване на езиковите бариери, като се намалява уязвимостта на системата спрямо измами;

41.  Посочва необходимостта от ясен европейски тълкувателен орган, от когото държавите-членки да могат да получават отговори с обвързваща сила с оглед на обща данъчна методология и еднакво прилагане на правилата за ДДС;

42.  Припомня, че независимо от това, че международните оператори често са подготвени да се справят с проблемите, произтичащи от извършването на стопанска дейност в световен мащаб, данъчните администрации често не разполагат със същото равнище на знания и експертен опит; подчертава следователно, че сътрудничеството трябва да бъде структурирано по начин, който да спомага за отделяне на почтените от измамниците и за това системата да бъде направена разбираема и за двете страни;

43.  Счита, че ограниченият модел „склад за данни“ (със стандартен одитен файл(4)), в съчетание с модела на сертифицираното данъчнозадължено лице, са най-обещаващите модели за събиране на ДДС, които понастоящем разглежда проучването на Комисията, тъй като те вече се прилагат успешно в някои държави-членки и имат доказани резултати за повишаването на ефикасността на процеса на събиране на ДДС;

Правна процедура

44.  Счита, че стопанската общност изисква ясни правила за ДДС, които повишават правната сигурност и вероятността от еднакво тълкуване от страна на държавите-членки; счита също така, че настоящата директива на Съвета съдържа неясни разпоредби, които увеличават възможността от многобройни интерпретации, а произтичащата в резултат от тези фактори сложна система на ДДС възпрепятства трансграничните дейности и води до ненужни административни тежести; счита, че правилата относно ДДС не следва да подкопават политиките на ЕС в други области, като например устойчивостта;

45.  Следователно призовава държавите-членки да повишат степента на хармонизация, като:

   използват във възможно най-голяма степен регламенти, вместо директиви, тъй като регламентите водят до незабавна хармонизация и правна сигурност;
   позволят, като алтернатива, на Комисията да издаде общ правилник на ЕС за ДДС под формата на решения за прилагане, със съгласието на мнозинството от държавите-членки(5), променяйки ролята на Комитета по ДДС;
   установят процедура на равнището на ЕС за осъвременяване и координиране на националните процедури за прилагане, предоставяйки по-голяма роля на Комисията;
   най-общо включат заинтересованите страни и предприятията в процесите на изготвяне и прилагане на свързаното с ДДС законодателство както на равнището на ЕС, така и на национално равнище, и по-специално като включат външни експерти в работата на Комитета по ДДС на ниво ЕС;

46.  Счита, че предприятията се нуждаят от ясни и еднозначни европейски правила за ДДС с оглед на подпомагането на трансграничните дейности и свеждането до минимум на административните тежести и в резултат на това – на разходите за предприятията; призовава държавите-членки да повишат качеството и яснотата, като:

o
o   o

   извършват всеобхватни и висококачествени оценки на въздействието, привличайки предприятия от ЕС като част от този процес, в подкрепа на законодателните предложения;
   поддържат връзка с предприятията на национално равнище по време на преговорите и на етапите на изпълнение;
   използват регламенти на Съвета в подкрепа на директиви на Съвета в области, където това ще осигури допълнителна яснота;
   предоставят добра, своевременна и достъпна информация и насоки относно националните правила, включително на равнището на ЕС, по-специално в области, в които третирането не е еднакво;
   търсят възможности за използване на технология за разпространение на информация на равнището на ЕС; споделят идеи и подходи за най-добри практики във Форума на ЕС или в Комитета по ДДС;
   включват предприятия, евентуално в ролята на външни експерти, в подкрепа на някои аспекти на работата на Комитета по ДДС на европейско равнище;
   най-общо, увеличават участието на предприятията в процесите, използвайки по този начин знанията, натрупани от тях при функционирането им като „агенти“ за събиране на неплатени данъци и занимаващи се ежедневно с вътреобщностни сделки;

47.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и националните парламенти.

(1) OВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1.
(2) OВ C 20, 25.1.2008 г., стр. 1.
(3) ОВ C 295 E, 4.12.2009 г., стр. 13.
(4) Съгласно определението/препоръката в насоките на ОИСР.
(5) Както предлага Европейската комисия в COM(1997)0325 от 25.6.1997 г.

Правна информация - Политика за поверителност