Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2011/2082(INI)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0318/2011

Předložené texty :

A7-0318/2011

Rozpravy :

PV 13/10/2011 - 3
CRE 13/10/2011 - 3

Hlasování :

PV 13/10/2011 - 6.3
CRE 13/10/2011 - 6.3
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0436

Přijaté texty
PDF 389kWORD 88k
Čtvrtek, 13. října 2011 - Brusel
Budoucnost DPH
P7_TA(2011)0436A7-0318/2011

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. října 2011 o budoucnosti DPH (2011/2082(INI))

Evropský parlament,

–  s ohledem na zelenou knihu Evropské komise o budoucnosti DPH (KOM(2010) 0695),

–  s ohledem na pracovní dokument útvarů Komise (SEK(2010) 1455),

–  s ohledem na iniciativu „Small Business Act“ pro Evropu (KOM (2008)0394),

–  s ohledem na sdělení Komise s názvem „Digitální program pro Evropu“ (KOM(2010)0245),

–  s ohledem na studii společnosti PWC o schůdnosti alternativních metod pro zlepšení a zjednodušení výběru DPH pomocí moderních technologií a/nebo finančních zprostředkovatelů,

–  s ohledem na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty(1),

–  s ohledem na pokyny OECD ohledně neutrality DPH,

–  s ohledem na publikaci ES „Tendence v oblasti daní v EU“ (vydání z roku 2010),

–  s ohledem na publikaci OECD „Trendy ve spotřebních daních“ 2010,

–  s ohledem na zprávu Evropského parlamentu z roku 2008 o koordinované strategii s cílem zlepšit boj proti daňovým únikům,

–  s ohledem na zvláštní zprávu Účetního dvora č. 8/2007 o správní spolupráci v oblasti daně z přidané hodnoty, spolu s odpověďmi Komise(2),

–  s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Hospodářského a měnového výboru stanoviska a Výboru pro rozpočtovou kontrolu, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0318/2011),

A.  vzhledem k tomu, že stávající systém DPH, který v EU existuje již 17 let, byl označen za dočasný s předpokladem, že se v příhodné době přejde na systém nový; vzhledem k tomu, že nová iniciativa uvedená v zelené knize Komise představuje pouze první krok postupu, který bude pravděpodobně dlouhý, obtížný a složitý a jehož úspěch bude záviset na skutečném odhodlání členských států vytvořit „jednodušší, stabilnější a účinnější“ systém, který bude transparentnější a založený na úzké spolupráci a výměně osvědčených postupů mezi členskými státy při současném dodržování zásady subsidiarity;

B.  vzhledem k tomu, že cílem společného systému DPH je podpořit účinné fungování vnitřního trhu, což je klíčový nástroj konkurenceschopnosti EU;

C.  vzhledem k tomu, že malé a střední podniky představují v Evropské unii 99 % podniků;

D.  vzhledem k tomu, že Unie má v úmyslu prostřednictvím iniciativy „Small Business Act“ podpořit růst malých a středních podniků tím, že se chopí příležitostí a výhod, jež skýtá jednotný trh;

E.  vzhledem k tomu, že členské státy stanoví odlišné prahy pro osvobození malých a středních podniků od DPH a že tyto prahy se vztahují výlučně na vnitrostátní činnosti;

F.  vzhledem k tomu, že OECD uznává existenci globálního trendu, který vykazuje posun od přímého k nepřímému zdanění za rostoucího významu systémů DPH; vzhledem k tomu, že si je vědom tohoto trendu, že však zároveň zdůrazňuje, že přímé zdanění je důležité z hlediska progresivity daňového systému; vzhledem k tomu, že OECD rovněž konstatuje, že mezi jejími členskými zeměmi existují v efektivitě DPH značné rozdíly, z čehož vyplývá významný prostor pro zvýšení efektivity DPH; vzhledem k tomu, že veškerá opatření zaměřená na zvýšení efektivity DPH by ovšem měla doplňovat opatření pro boj proti podvodům a opatření zvažující zrušení osvobození finančních transakcí od DPH na základě analýzy důsledků při současném zohlednění návrhu směrnice (2007/0267(CNS));

Obecně

1.  vítá zelenou knihu Komise o revizi a reformě stávajícího systému DPH a souhlasí, že komplexní systém DPH by měl snížit provozní náklady pro uživatele a administrativní výdaje pro orgány při boji s podvody, které představují značnou zátěž pro veřejné finance i spotřebitele;

2.  zdůrazňuje, že vhledem k obrovským ztrátám, k nimž dochází v členských státech a které pravděpodobně dosahují výše 100 miliard EUR, musí být hlavní prioritou prokazování podvodů v oblasti systému DPH; zvláštní pozornost je nutné věnovat tzv. „kolotočovému“ podvodu; připomíná podrobné návrhy obsažené v usnesení ze dne 2. září 2008 o koordinované strategii pro zlepšení boje proti daňovým podvodům(3), které jsou stále platné a měly by být bez odkladu provedeny;

3.  připomíná, že definice pojmů, jako je „sociální blahobyt“ nebo „principy sociálních důvodů“, které vymezují služby, vůči nimž lze uplatnit výjimku či sníženou sazbu DPH, jsou velmi vágní, neboť je vytvářejí vnitrostátní soudy ve světle práva členských států, a skrývají tudíž riziko trvalého narušení hospodářské soutěže;

4.  domnívá se, že členské státy se v případě stávajícího systému DPH nacházejí ve vězňově dilematu: zrušení fiskálních kontrol na hranicích v roce 1993 nebylo nahrazeno dostatečnou mírou spolupráce členských států; poznamenává, že v důsledku toho přišly členské státy o významný objem potenciálního příjmu z DPH a dalších daňových výnosů, jelikož některé zákonně jednající podniky mohou upustit od vstupu na jednotný trh a podvodníci stávající roztříštěný systém DPH zneužívají;

5.  vyzývá proto členské státy, aby i nadále budovaly vztahy založené na důvěře, transparentnosti a spolupráci mezi vnitrostátními daňovými správami a aby budovaly „daňová partnerství“ s podniky coby „neplacenými výběrčími daní“ sloužícími správcům daně;

6.  naléhá na Komisi, aby vypracovala koordinovanou strategii pro zlepšení boje proti daňovým podvodům, neboť podvody s DPH mají dopad na finanční zájmy Společenství;

Podoba DPH, výjimky a snížené sazby

7.  vyzývá členské státy, aby přešly na systém DPH se „širokým základem“; rovněž zdůrazňuje, že současná finanční situace skýtá významné výzvy a že samotná změna zaměření daňových systémů z přímého zdanění na nepřímé je k zajištění ekonomické stability nedostatečná; prosazuje tudíž hledání alternativních zdrojů příjmů;

8.  zdůrazňuje, že je důležité, aby byly při diskusi o posunu daňových systémů od přímého zdanění směrem ke zdanění nepřímému bedlivě sledovány dopady na regionální autonomii v rámci členských států;

9.  připomíná, že jedním z klíčových rysů DPH je zásada neutrality a že podniky by tedy měly být zatěžovány vybíráním DPH co nejméně; zdůrazňuje, že členské státy by měly zajistit, aby v podstatě všechny obchodní transakce byly zdaněny v co nejvyšší míře, aby veškeré výjimky byly formulovány v úzkém slova smyslu a zároveň aby podobné zboží a služby podléhaly stejnému zdanění DPH; zdůrazňuje například, že by se všemi knihami, novinami a časopisy bez ohledu na jejich formát, mělo být zacházeno zcela stejně, což znamená, že knihy, noviny a časopisy určené ke stažení a ke zpřístupnění na internetu by měly podléhat stejnému daňovému zacházení jako knihy, noviny a časopisy na fyzickém nosiči a že různé přeshraniční dopravní služby by měly podléhat stejnému daňovému zacházení bez ohledu na použitý způsob dopravy; konstatuje, že pokud výjimky z DPH nepředstavují pro řádné fungování vnitřního trhu překážku, měly by si členské státy zachovat právo udílet výjimky na základě striktních sociálních a kulturních kritérií;

10.  vyzývá k zavedení harmonizovaného standardu či snížené sazby DPH pro veškeré přeshraniční cesty v rámci EU bez ohledu na druh dopravy a k zavedení harmonizovaných pravidel odpočitatelnosti DPH;

11.  zastává názor, že sazby DPH vztahující se na kulturní statky by měly být stejné, a to bez ohledu na způsob jejich prodeje (online nebo offline); domnívá se, že toto sladění by přispělo k rozvoji elektronického obchodu a poskytlo by spotřebitelům stejné kulturní a vzdělávací výhody podporováním rozvoje prosperujícího digitálního sektoru;

12.  připomíná, že v odvětví dopravy dochází k narušení trhu, neboť některé druhy dopravy, jako je doprava autobusová a vlaková, podléhají DPH, zatímco jiné druhy dopravy jsou od DPH osvobozeny; tím se vytvářejí nerovné podmínky, neboť všechny druhy dopravy soutěží o stejné přeshraniční dopravní služby;

13.  vyzývá k vypracování strategie zelené DPH, která se zaměří na snížené sazby pro energeticky účinné výrobky a služby šetrné k životnímu prostředí, působící jako protiváha pro nespravedlivou soutěž, která je výsledkem externalit, jež se neodráží v ceně zboží nebo služeb;

14.  zdůrazňuje, že v zájmu zachování neutrality musí být DPH ze zboží a služeb, které se využívají pro zdanitelné ekonomické činnosti, odpočitatelná; poznamenává, že stávající pravidla týkající se odpočtu daně na vstupu jsou složitá a působí podnikům problémy kvůli otázkám, které vyvstávají v souvislosti s předmětem jejich činnosti (oblast působnosti), typem služby (výjimky) nebo charakterem služby (odpočitatelnost);

15.  s ohledem na přeshraniční transakce uvnitř Společenství poznamenává, že stávající systém DPH se vzdálil od počátečního závazku členských států uplatňovat zásadu zdanění v místě původu, a to z důvodu nedostatečné politické podpory členských států při spolupráci na jejím uplatňování;

16.  souhlasí proto s návrhem Komise, pokud jde o uznání statu quo a posun k zásadě zdanění v místě určení; domnívá se, že systém DPH založený na zdanění v místě spotřeby, jak pro zboží, tak i služby, vypadá jako slibná možnost, kterou je třeba dále analyzovat a kterou musí doprovázet zavedení dobře fungujícího mechanismu jednoho správního místa členskými státy; zdůrazňuje, že zavedení tohoto mechanismu do 1. ledna 2015 by mělo i nadále představovat pro EU hlavní prioritu;

17.  vyzývá členské státy, aby dále zúžily standardní rozpětí sazeb na základě trendu sbližování standardních sazeb DPH; uznává, že členským státům musí být umožněna flexibilita při stanovování jejich vlastní sazby DPH vzhledem k tomu, že tato daň je jakožto rozpočtový nástroj důležitá;

18.  vyzývá Komisi, aby do konce prosince 2012 přišla s návrhem na zjednodušení přeshraničního zdanění;

19.  zdůrazňuje, že neziskové organizace hrají zásadní a velmi prospěšnou úlohu pro podporu demokracie, hospodářského růstu a prosperity v Evropě; vyzývá Komisi, aby navrhla mechanismus, který členským státům, jež si přejí posílit občanskou společnost, umožní obecně od DPH osvobodit všechny činnosti a transakce nebo jejich většinu, které tyto organizace provádějí; zdůrazňuje, že by se tento mechanismus měl vztahovat alespoň na menší neziskové organizace;

20.  vyzývá členské státy, aby se do konce ledna 2012 dohodly na seznamu zboží a služeb, na nějž by se mělo uplatnit osvobození od daně či snížená sazba DPH;

21.  vyzývá členské státy, aby úzce spolupracovaly s Výborem pro DPH ve snaze dosáhnout dohody na společném výkladu právních pojmů, jež jsou v této souvislosti relevantní, na jehož základě by veškeré další zboží a služby byly na evropské úrovni z takových osvobození vyloučeny;

22.  vyzývá Komisi, aby do konce roku 2013 předložila Evropskému parlamentu a Radě zprávu zahrnující závazný seznam zboží a služeb, jež splňují podmínky pro sníženou sazbu DPH nebo pro osvobození od DPH na základě směrnice o DPH, který bude výsledkem jednání členských států a Výboru pro DPH;

Omezení byrokracie

23.  vyzývá členské státy, aby lépe koordinovaly a sbližovaly administrativní postupy tím, že se zaměří na výměnu osvědčených postupů a provedou opatření navržená Komisí v roce 2009 s cílem omezit administrativní zátěž vyplývající z právních předpisů EU v oblasti DPH, zejména snížením frekvence pravidelného podávání přiznání k DPH, zjednodušením podkladů požadovaných pro výjimku z DPH při vývozu, zrušením „nulových“ výkazů prodeje uvnitř EU, větším využíváním elektronické správy (eGovernment), zejména pro elektronické podávání přiznání k dani a přehledů – v souladu s ustanoveními „Digitálního programu pro Evropu“, a zrušením placení úroků a penále z DPH souvisejících s formálními chybami v případě, že příslušná právnická osoba nezpůsobila danému členskému státu pokles výnosu z DPH a zvážením, zda v celé EU nezavést jediný postup vracení DPH, identifikační číslo pro účely DPH a systém elektronického uchovávání údajů o DPH;

24.  vítá skutečnost, že byla předložena studie o vnitřním digitálním trhu; vyzývá Komisi, aby zlepšila interoperabilitu elektronických podpisů s cílem vytvořit právní rámec pro uznávání bezpečných systémů elektronické certifikace a aby zvážila revizi a rozšíření směrnice o elektronickém podpisu s cílem snížit administrativní zátěž pro podniky, a to zejména pro MSP; zdůrazňuje potřebu vzájemného uznávání elektronické identifikace a elektronického ověřování v celé EU;

25.  vítá skutečnost, že od roku 2010 funguje v rámci EU nový elektronický systém vracení DPH; vyzývá Komisi, aby nejpozději do července 2012 podala Parlamentu zprávu o výsledcích a kladech i záporech nového systému; zdůrazňuje, že nová pravidla musí být vždy revidována s cílem zajistit, aby poskytovala vhodnou ochranu před pokusy o podvod;

26.  vyzývá Komisi, aby v přiměřené lhůtě předložila návrh, aby byla zavedena standardní evropská faktura (v papírové a elektronické podobě), jejíž formulář bude ve všech jazycích a bude obsahovat takové informace jako celý název a adresu, datum přidělení a odebrání daňového identifikačního čísla a informaci o skupině DPH, s cílem usnadnit přeshraniční transakce a snížit podnikům náklady;

27.  vyzývá členské státy a Komisi, aby ve spolupráci s podniky kriticky posoudily akční plán Komise s cílem zajistit, aby byl splněn prvořadný cíl agendy „zlepšení tvorby právních předpisů“, tedy snížit administrativní zátěž do roku 2012 o 25 %; je jasné, že opatření uvedená v akčním plánu Komise pro DPH, která mají největší potenciální dopad, již byla buď přijata Radou, nebo se o ní v současné době vede diskuse; zbývající opatření mohou snížit administrativní zátěž pro některé podniky v EU, avšak přínosy by nemusely mít význam pro celou EU;

28.  zdůrazňuje význam většího využívání a zvýšení podpory elektronické správy (eGovernment), zejména pro elektronické podávání přiznání k dani a přehledů;

29.  vyzývá členské státy, aby se na úrovni EU v krátkodobém či střednědobém výhledu dohodly na maximálním souboru standardizovaných povinností souvisejících s DPH, které členské státy mohou ukládat podnikům; vyzývá členské státy, aby spolupracovaly s podniky, přezkoumaly povinnosti související s DPH a administrativní postupy a určily klíčové problémy, s nimiž se podniky potýkají ve stávajícím systému DPH, a aby v zájmu jeho zjednodušení, zlepšení jasnosti a snížení administrativní zátěže a překážek obchodu sdílely myšlenky a přístupy vycházející z osvědčených postupů;

30.  vyzývá Komisi a členské státy, aby usilovaly o stanovení limitu pro výjimku z DPH pro malé a střední podniky, která by byla společná pro celou Unii, a to v zájmu snížení zátěže a nákladů a zajištění jednoduššího přístupu na vnitřní trh;

31.  vyzývá Komisi, aby se důkladně zabývala otázkou dalšího snižování zátěže související s DPH pro neziskové organizace; zdůrazňuje, že by systém DPH měl vykazovat větší míru flexibility pro členské státy, jež si přejí přijmout ambiciózní opatření pro zjednodušení zátěže související s DPH pro tyto organizace;

Účinnost výběru DPH

32.  souhlasí s Komisí, že má-li se snížit výpadek příjmů z DPH, omezit možnost podvodu a rovněž s cílem chránit obchodníky jednající v dobré víře proti podvodu s DPH, je třeba zlepšit účinnost výběru DPH; zdůrazňuje, že boj proti daňovým podvodům v Evropské unii je prioritou, a vybízí k užší spolupráci mezi členskými státy, Europolem, Eurojustem a úřadem OLAF v této oblasti; rovněž vyzývá k vyjasnění termínů a definic jako „země spotřeby“ a „země usazení“;

33.  zdůrazňuje potřebu zlepšit přeshraniční stíhání podvodů s DPH uvnitř Společenství v členských státech a zvýšit zodpovědnost a povědomí o různých rizicích;

34.  s cílem zajistit efektivní přeshraniční vyšetřování těchto podvodů a jejich soudní stíhání zdůrazňuje, že je důležité zavést v právních předpisech EU podrobnou a jednotnou definici podvodných praktik souvisejících s DPH nebo kolotočových podvodů s DPH, což je nejrozšířenější forma podvodů s DPH, a také harmonizované správní sankce;

35.  konstatuje, že přesné odhady rozsahu kolotočových podvodů s DPH nejsou k dispozici; vyzývá k vypracování nástroje pro přesné odhady podvodů s DPH, který by také umožnil provést příslušná srovnání v této oblasti mezi členskými státy EU;

36.  zdůrazňuje význam intenzivnější a rychlejší spolupráce mezi členskými státy, lepší kontroly výměn informací a přímějších kontaktů mezi místními daňovými úřady pomocí společného informativního on-line portálu s cílem zajistit, aby si členské státy vzájemně poskytovaly účinnou pomoc; vyzývá, aby byla posílena spolupráce mezi soudními orgány členských států, Eurojustem, Europolem a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF);

37.  vyzývá Komisi, aby předložila návrh na zjednodušení a konsolidaci právních předpisů Společenství pro boj proti podvodům a aby se zabývala nedostatky ve spolupráci mezi Komisí a členskými státy v rámci tohoto procesu;

38.  vyzývá Komisi, aby zajistila, aby nedávno (v listopadu 2010) zřízený mechanismus EUROFISC byl pro členské státy praktickou pomůckou při vyšetřování přeshraničních podvodů s DPH, a aby pravidelně podávala Parlamentu zprávy o jeho fungování a tyto zprávy zveřejňovala;

39.  zdůrazňuje, že zvýšenou mírou využívání nových technologií a inovativních řešení mohou být příležitosti pro podvody s DPH významným způsobem omezeny; vyzývá Komisi, aby dále posílila systém výměny informací o dani z přidané hodnoty (VIES), a to zkrácením lhůty pro sběr údajů a jejich zadávání do systému a zajištěním širšího přímého přístupu k údajům;

40.  domnívá se však, že diskuse ohledně způsobů výběru DPH zaujímá druhotné místo vůči řešení základních nedostatků a problémů vyplývajících ze současných pravidel a postupů, a že prvořadý význam je v této fázi třeba přikládat řešení nedostatečné harmonizace a potřebě standardizace postupů a snižování jazykových překážek, a současně přitom snižovat ohrožení tohoto systému podvodným jednáním;

41.  zdůrazňuje potřebu evropského výkladového orgánu, kde by členské státy mohly dostat závazné odpovědi v oblasti obecné metodiky zdanění a rovného uplatňování pravidel v oblasti DPH;

42.  připomíná, že zatímco mezinárodní subjekty jsou často vybaveny pro řešení problémů souvisejících s podnikáním v globálním měřítku, daňové orgány často nemají stejnou úroveň odborných znalostí; zdůrazňuje tudíž, že spolupráce musí být nastavena tak, aby pomohla oddělit poctivé subjekty od těch podvodných a aby učinila tento systém srozumitelným pro obě strany;

43.  domnívá se, že omezený model datového skladu (limited Data Warehouse Model) (se standardním auditním souborem(4)) v kombinaci s modelem certifikované osoby povinné k dani (Certified Taxable Person Model) představují nejslibnější ze všech modelů výběru DPH, které studie Komise v současnosti posuzuje, jelikož jsou již v některých členských státech úspěšně zavedeny a prokázalo se, že zvyšují účinnost výběru DPH;

Právní postup

44.  domnívá se, že podnikatelský sektor požaduje jasná pravidla DPH, která zvyšují právní jistotu a pravděpodobnost jednotného výkladu členskými státy; rovněž se domnívá, že současná směrnice Rady obsahuje nejasná ustanovení, která umožňují několik různých výkladů, zatímco výsledný složitý systém DPH brání přeshraničním aktivitám a vede ke zbytečné administrativní zátěži; domnívá se, že pravidla pro DPH by neměla podrývat politiky EU v jiných oblastech, jako je udržitelnost;

45.  vyzývá proto členské státy, aby zvýšily úroveň harmonizace:

   použitím nařízení místo směrnic v co nejvyšší míře, jelikož nařízení zajišťují okamžitou harmonizaci a právní jistotu,
   případně tím, že umožní Komisi vypracovat „soubor společných pravidel pro DPH v EU“ ve formě prováděcích rozhodnutí se souhlasem většiny členských států(5), čímž se změní úloha výboru pro DPH,
   zavedením postupu zjednodušení a koordinace vnitrostátních prováděcích postupů na úrovni EU, který zajistí Komisi silnější úlohu,
   celkovým zapojením zúčastněných stran a podniků do přípravného a prováděcího procesu tvorby právních předpisů v oblasti DPH na úrovni EU i vnitrostátní úrovni, zejména zapojením externích odborníků do činnosti výboru pro DPH na úrovni EU;

46.  domnívá se, že podniky potřebují jasná a jednoznačná pravidla EU pro DPH za účelem podpory přeshraničních činností a minimalizace administrativní zátěže, a tedy nákladů na podnikání; vyzývá členské státy a Komisi, aby zvýšily kvalitu a jasnost tím, že:

o
o   o

   budou provádět komplexní a vysoce kvalitní posouzení dopadů, do něhož budou zapojeny také podniky, s cílem podpořit legislativní návrhy;
   budou v průběhu jednání a ve fázích provádění v kontaktu s podniky na vnitrostátní úrovni;
   využijí nařízení Rady na podporu směrnic Rady v oblastech, kde by to mohlo zajistit větší jasnost;
   zajistí bezchybné, včasné a dostupné informování o vnitrostátních pravidlech a pokyny k nim, a to i na úrovni EU, zejména v oblastech, v nichž zacházení není jednotné;
   se budou zabývat možnostmi využití technologie pro šíření informací na celoevropském základě; budou sdílet osvědčené postupy a přístupy na fóru EU nebo ve Výboru pro DPH;
   zahrnou podniky – je-li to možné, pak v roli externích odborníků, do podpory aspektů práce Výboru pro DPH na úrovni EU;
   obecně posílí zapojení podniků do těchto procesů, čímž uplatní znalosti, jež tyto podniky získaly, když fungovaly jako neplacení výběrčí daní a denně prováděly transakce v rámci Společenství;

47.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. L 347, 11.12.2006, s. 1.
(2) Úř. věst. C 20, 25.1.2008, s. 1.
(3) Úř. věst. C 295 E, 4.12.2009, s. 13.
(4) Podle definice/doporučení pokynů OECD.
(5) Jak navrhuje Evropská komise v KOM(1997)0325 ze dne 25.6.1997.

Právní upozornění - Ochrana soukromí