Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2011/2082(INI)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0318/2011

Pateikti tekstai :

A7-0318/2011

Debatai :

PV 13/10/2011 - 3
CRE 13/10/2011 - 3

Balsavimas :

PV 13/10/2011 - 6.3
CRE 13/10/2011 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0436

Priimti tekstai
PDF 368kWORD 82k
Ketvirtadienis, 2011 m. spalio 13 d. - Briuselis Galutinė teksto versija
PVM ateitis
P7_TA(2011)0436A7-0318/2011

2011 m. spalio 13 d. Europos Parlamento rezoliucija dėl PVM ateities (2011/2082(INI))

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos žaliąją knygą dėl PVM ateities (COM(2010)0695),

–  atsižvelgdamas į Europos Komisijos darbo dokumentą (SEC(2010)1455),

  atsižvelgdamas į Europos iniciatyvą „Small Business Act“ (COM(2008)0394),

–  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Europos skaitmeninė darbotvarkė“ (COM(2010)0245),

–  atsižvelgdamas į „PriceWaterhouseCoopers“ tyrimą dėl alternatyvių metodų, skirtų PVM surinkimui pagerinti ir suprastinti, įgyvendinamumo taikant moderniąsias technologijas ir (arba) pasitelkiant finansinius tarpininkus,

–  atsižvelgdamas į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos(1),

–  atsižvelgdamas į OECD gaires dėl PVM neutralumo,

–  atsižvelgdamas į 2010 m. Europos Komisijos išleistą leidinį „Europos Sąjungos mokesčių tendencijos“,

–  atsižvelgdamas į OECD leidinį „Vartojimo mokesčio tendencijos 2010 m.“,

–  atsižvelgdamas į 2008 m. Europos Parlamento pranešimą dėl suderintos strategijos, skirtos kovai su mokestiniu sukčiavimu pagerinti,

–  atsižvelgdamas į Audito Rūmų specialiąją ataskaitą Nr. 8/2007 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje, su Komisijos atsakymais(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą ir Biudžeto kontrolės komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Transporto ir turizmo komiteto nuomones (A7-0318/2011),

A.  kadangi dabartinė ES PVM sistema, galiojusi 17 metų, buvo apibūdinta kaip laikina, tikintis, kad tinkamu laiku bus pereita prie naujos sistemos; kadangi Komisijos žaliojoje knygoje numatyta nauja iniciatyva yra tik pradžia procedūros, kuri, kaip numatoma, bus ilga, sunki ir sudėtinga, o jos sėkmė priklausys nuo valstybių narių pasiryžimo sukurti paprastesnę, tvirtesnę ir veiksmingesnę sistemą, kuri būtų skaidresnė ir grindžiama glaudžiu valstybių narių tarpusavio bendradarbiavimu ir keitimusi geriausia patirtimi laikantis subsidiarumo principo;

B.  kadangi bendros PVM sistemos tikslas – sustiprinti veiksmingą vidaus rinkos veikimą, ir tai yra itin svarbi priemonė siekiant, kad ES išliktų konkurencinga;

C.  kadangi 99 proc. Europos Sąjungos įmonių sudaro MVĮ (mažosios ir vidutinės įmonės);

D.  kadangi Smulkiojo verslo aktu (angl.  Small Business Act) Europos Sąjunga siekia paskatinti MVĮ augimą pasinaudojant bendrosios rinkos teikiamomis galimybėmis ir nauda;

E.  kadangi valstybėse narėse galioja skirtingos atleidimo nuo PVM ribos, taikomos MVĮ, ir kadangi šios ribos taikomos tik nacionaliniu lygiu,

F.  kadangi OECD pripažįsta, kad egzistuoja visuotinė perėjimo nuo tiesioginio prie netiesioginio apmokestinimo tendencija, taip pat kad didėja PVM sistemų vaidmuo; kadangi Parlamentas taip pat pripažįsta šią tendenciją, tačiau taip pat pabrėžia tiesioginių mokesčių svarbą siekiant mokesčių sistemos progresyvumo; kadangi OECD taip pat atkreipia dėmesį į tai, jog PVM veiksmingumas OECD šalyse labai skiriasi, taigi PVM veiksmingumo didinimas yra plataus masto uždavinys; kadangi, vis dėlto, kiekviena priemonė, kurios tikslas – didinti PVM veiksmingumą, turėtų būti taikoma kartu su priemonėmis, kuriomis kovojama su sukčiavimu ir svarstomas atleidimo nuo PVM finansiniams sandoriams panaikinimas atlikus susijusių pasekmių analizę, atsižvelgiant į Tarybos direktyvą (2007/0267(CNS));

Bendrosios pastabos

1.  palankiai vertina Komisijos žaliąją knygą, kuria siekiama nuodugniai patikrinti ir reformuoti esamą PVM sistemą, ir pritaria tam, kad taikant visapusišką PVM sistemą turėtų būti mažinamos naudotojų veiklos sąnaudos ir administracinės valdžios institucijų išlaidos, taip pat kovojama su sukčiavimu, kuris yra didelė našta viešiesiems finansams ir vartotojams;

2.  pabrėžia, kad pirmiausia prioritetą reikia teikti pastangoms siekiant apsaugoti PVM sistemą nuo sukčiavimo, kadangi valstybės narės patyrė itin daug nuostolių, kurie gali siekti 100 mlrd. eurų; ypatingas dėmesys turi būti skiriamas vadinamajam karuselės tipo sukčiavimui; primena, kad 2008 m. rugsėjo 2 d. rezoliucijoje dėl suderintos kovos su mokestiniu sukčiavimu gerinimo strategijos(3) išdėstyti išsamūs pasiūlymai vis dar aktualūs ir turėtų būti nedelsiant įgyvendinti;

3.  pažymi, kad tokios apibrėžtys, kaip „socialinė gerovė“ arba „socialinių motyvų principai“, kurios apibrėžia paslaugas, kurioms galima taikyti atleidimą nuo PVM arba mažesnį PVM tarifą, yra labai neaiškios, nes šias apibrėžtis, atsižvelgdami į valstybių narių teisę, nustato nacionaliniai teismai, todėl iškyla pavojus, kad bus nuolat iškreipiama konkurencija;

4.  mano, kad taikant dabartinę PVM sistemą valstybės narės susiduria su sudėtinga problema: fiskalinių sienų kontrolės panaikinimas 1993 m. nebuvo pakeistas pakankamu valstybių narių bendradarbiavimu; pabrėžia, kad dėl to valstybės narės prarado didelę sumą galimų PVM pajamų ir kitų mokesčių pajamų, nes kai kurios teisėtai veikiančios įmonės gali nepatekti į bendrąją rinką, o sukčiautojai naudojasi dabartine suskaidyta PVM sistema;

5.  taigi ragina valstybes nares ir toliau kurti santykius, grindžiamus pasitikėjimu, skaidrumu ir nacionalinių mokesčių inspekcijų bendradarbiavimu, taip pat ragina sudaryti mokesčių partnerystes su įmonėmis, neatlygintinai renkančiomis mokesčius už mokesčius atsakingoms institucijoms;

6.  ragina Komisiją parengti koordinuotą strategiją siekiant gerinti kovą su mokestiniu sukčiavimu, nes sukčiavimas PVM srityje turi įtakos finansiniams Bendrijos interesams;

PVM struktūra, išimtys ir sumažinti tarifai

7.  ragina valstybes nares siekti plataus masto PVM sistemos; taip pat pabrėžia, kad esamos finansinės sąlygos – tai svarbūs iššūkiai, todėl vien tik perėjimo nuo tiesioginio prie netiesioginio apmokestinimo nepakanka siekiant užtikrinti ekonominį stabilumą; todėl taip pat ragina ieškoti tinkamų alternatyvių pajamų šaltinių;

8.  pabrėžia, kaip svarbu svarstant galimybę pereiti nuo tiesioginio prie netiesioginio apmokestinimo atidžiai išnagrinėti padarinius regioninei valstybių narių autonomijai;

9.  primena, kad viena iš pagrindinių PVM ypatybių yra neutralumo principas ir todėl įmonėms, kiek tai įmanoma, neturėtų būti užkraunama PVM surinkimo našta; pabrėžia, kad valstybės narės turėtų užtikrinti, jog iš esmės visi prekybos sandoriai būtų kiek įmanoma labiau apmokestinami ir kad bet koks nukrypimas nuo nuostatų būtų aiškinamas siaurai, tuo pat metu užtikrinant, kad panašioms prekėms ir paslaugoms būtų taikoma tokia pat PVM tvarka; pavyzdžiui, pabrėžia, kad visoms knygoms, laikraščiams ir žurnalams, nesvarbu, koks jų formatas, turėtų būti taikoma visiškai tokia pati tvarka, t. y. knygoms, laikraščiams ir žurnalams, kuriuos galima atsisiųsti internetu arba tiesiogiai skaityti internete, turėtų būti taikoma tokia pati PVM tvarka kaip ir fizinio formato knygoms, laikraščiams ir žurnalams, taip pat pabrėžia, kad įvarioms tarpvalstybinėms transporto paslaugoms turėtų būti taikoma tokia pati PVM tvarka, neatsižvelgiant į naudojamą transporto rūšį; pažymi, kad tuo atveju, kai išimtys nesudaro kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui, valstybės narės galėtų pasinaudoti teise ir leisti taikyti išimtį remiantis siaurai interpretuojamais socialiniais ir kultūriniais kriterijais;

10.  ragina nepriklausomai nuo transporto rūšies visoms ES vidaus tarpvalstybinėms kelionėms taikyti darnųjį standartą arba lengvatinį PVM tarifą ir ragina taikyti suderintas PVM atskaitymo taisykles;

11.  mano, kad kultūros prekių PVM tarifai turėtų būti tokie patys, neatsižvelgiant į jų pardavimo būdą (internetu ar be jo); mano, kad minėtasis suderinimas padėtų plėtoti e. prekybą ir vartotojai gautų tokios pačios naudos kultūros ir švietimo srityse skatinant skaitmeninio sektoriaus plėtrą;

12.  pažymi, kad transporto sektoriaus rinka iškraipoma, nes tam tikroms transporto rūšims, pvz., autobusams ir traukiniams, PVM taikomas, o kitos nuo jo atleistos, taip sukuriamos nevienodos sąlygos, nes visų rūšių transportas konkuruoja teikdamas tas pačias tarpvalstybines transporto paslaugas;

13.  ragina, kad būtų parengta ekologiško PVM strategija, kurioje pagrindinis dėmesys būtų skiriamas sumažintiems tarifams, taikomiems energiją taupantiems ir aplinkai nežalingiems produktams ir paslaugoms, ir taip būtų atsveriama nesąžininga konkurencija, kilusi dėl išorinių veiksnių, kurių neatspindi prekių ar paslaugų kaina;

14.  pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti neutralumą, su apmokestinamai ekonominei veiklai naudojamomis prekėmis ir paslaugomis susijęs PVM turi būti atskaitomas; pabrėžia, kad šiuo metu taisyklės dėl pirkimo mokesčio atskaitos yra sudėtingos ir kelia problemų įmonėms dėl klausimų, susijusių su jų veiklos pobūdžiu (taikymo sritis), paslaugos rūšimi (išimtys) ar paslaugų pobūdžiu (atskaita);

15.  atsižvelgdamas į tarpvalstybinius Bendrijos viduje vykdomus sandorius pabrėžia, kad dabartinė PVM sistema yra gerokai nutolusi nuo pradinio valstybių narių susitarimo taikyti kilmės šalies principą, taip atsitiko dėl politinės paramos trūkumo tarp valstybių narių siekiant bendradarbiauti taikant minėtą principą;

16.  taigi pritaria Komisijos pasiūlymui, kad reikia pripažinti esamą padėtį ir siekti paskirties vietos principo taikymo; mano, kad PVM sistema, pagrįsta tiek prekių, tiek paslaugų vartojimo vieta, yra daug žadanti, ji turėtų būti ir toliau nagrinėjama, taip pat reikia, kad valstybės narės įdiegtų gerai veikiantį vieno langelio principą; pabrėžia, kad PVM vieno langelio principo įdiegimas iki 2015 m. sausio 1 d. ir toliau turėtų būti pagrindinis ES prioritetas;

17.  atsižvelgdamas į standartinių PVM tarifų konvergencijos tendenciją, ragina valstybes nares toliau siaurinti standartinį tarifo dydį; pripažįsta, kad, atsižvelgiant į PVM kaip biudžeto politikos priemonės svarbą, valstybėms narėms turėtų būti suteikta teisė pačioms lanksčiai nustatyti savo PVM tarifą;

18.  ragina Komisiją iki 2012 m. gruodžio mėn. pabaigos pateikti pasiūlymą dėl tarpvalstybinio apmokestinimo supaprastinimo;

19.  pabrėžia, kad pelno nesiekiančios organizacijos atlieka gyvybiškai svarbų ir labai naudingą vaidmenį Europoje siekiant demokratijos, ekonomikos augimo ir gerovės; ragina Komisiją pasiūlyti mechanizmą, kurį taikydamos valstybės narės, siekdamos stiprinti pilietinę visuomenę, galėtų bendrai nustatyti, jog visa šių organizacijų veikla ir visi jų sandoriai arba didžioji šios veiklos dalis atleidžiama nuo PVM; pabrėžia, kad šis mechanizmas turėtų būti taikomas bent jau mažesnėms pelno nesiekiančioms organizacijoms;

20.  ragina valstybes nares iki 2012 m. sausio mėn. susitarti dėl bendrų prekių ir paslaugų, kurios turėtų būti atleistos nuo PVM arba joms turėtų būti taikomas sumažintas PVM tarifas, sąrašo;

21.  ragina valstybes nares glaudžiai bendradarbiauti su PVM komitetu siekiant susitarti dėl bendro šioje srityje aktualių teisinių terminų aiškinimo, o tai reikštų, kad visoms kitoms prekėms ir paslaugoms šios teisės Europos lygmeniu nebūtų taikomos;

22.  ragina Komisiją iki 2013 m. pabaigos pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl privalomo bendrų prekių ir paslaugų, kurioms būtų galima taikyti sumažintą PVM tarifą arba atleidimą nuo PVM pagal PVM direktyvą, sąrašo, sudaryto pagal valstybių narių ir PVM komiteto išvadas;

Biurokratizmo mažinimas

23.  ragina valstybes nares geriau koordinuoti ir susieti administracinę praktiką dėmesį sutelkiant į keitimąsi geriausia praktika ir įgyvendinti Komisijos 2009 m. pasiūlytas priemones, kuriomis siekiama mažinti ES teisės aktų administracinę naštą PVM srityje, būtent sumažinti periodinių PVM deklaracijų teikimo dažnumą, supaprastinti įrodymus, kurių reikalaujama norint atleidimo nuo eksportui taikomo PVM, panaikinti nulinių ES vidaus pardavimų sąrašų sudarymą, padidinti e. valdžios sprendimų naudojimą vadovaujantis Europos skaitmeninės darbotvarkės nuostatomis (ypač turint mintyje PVM deklaracijų ir sąrašų teikimą elektroniniu būdu), panaikinti palūkanų bei baudų skyrimą dėl formos klaidų, susijusių su PVM, jei individualus juridinis asmuo susijusiai valstybei narei nepadarė jokių PVM pajamų nuostolių, taip pat svarstyti bendros PVM grąžinimo procedūros, bendro PVM mokėtojo kodo ir bendros PVM elektroninės saugojimo sistemos taikymą visoje ES;

24.  palankiai vertina skaitmeninės vidaus rinkos tyrimą; ragina Komisiją tobulinti elektroninių parašų sąveiką, kad būtų galima sukurti teisinį pagrindą, skirtą saugioms e. sertifikavimo sistemoms pripažinti, ir svarstyti, ar nereikėtų persvarstyti ir išplėsti Elektroninio parašo direktyvos siekiant sumažinti įmonių, ypač MVĮ, administracinę naštą; pabrėžia, kad reikalingas abipusis e. atpažinties ir e. tapatumo pripažinimas visoje ES;

25.  palankiai vertina tai, kad nuo 2010 m. ES teritorijoje pradėjo veikti nauja elektroninė PVM grąžinimo sistema; ragina Komisiją ne vėliau kaip iki 2012 m. liepos mėn. pranešti Parlamentui apie šios naujos sistemos taikymo rezultatus, privalumus ir trūkumus; pabrėžia, kad naujos taisyklės visada turi būti persvarstomos siekiant užtikrinti, kad jomis būtų suteikiama tinkama apsauga nuo bandymo sukčiauti;

26.  ragina Komisiją per pagrįstą laikotarpį pateikti pasiūlymą siekiant įdiegti standartinę Europos sąskaitą faktūrą (rašytine ir elektronine forma), kuri būtų grindžiama lingvistiniu požiūriu neutraliu šablonu ir kurioje būtų nurodyta tokia informacija, kaip vardas ir pavardė bei adresas, PVM mokėtojo kodo registravimo ir išregistravimo data ir informacija apie įmonių grupės PVM, siekiant palengvinti tarpvalstybinius sandorius ir sumažinti įmonių sąnaudas;

27.  ragina valstybes nares ir Komisiją bendradarbiaujant su įmonėmis kritiškai įvertinti Komisijos veiksmų planą siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendintas pagrindinis geresnio reglamentavimo darbotvarkės tikslas – iki 2012 m. administracinę naštą sumažinti 25 proc.; žinoma, kad Komisijos PVM veiksmų plane numatytas priemones, galinčias turėti didžiausią poveikį, Taryba arba jau patvirtino, arba šiuo metu jos svarstomos; taikant likusias priemones gali būti sumažinta ES įmonių administracinė našta, tačiau nauda įvairiose ES valstybėse gali būti nevienoda;

28.  pabrėžia, kaip svarbu dažniau taikyti e. valdžios sprendimus, ypač PVM deklaracijų ir sąrašų teikimą elektroniniu būdu, ir šį taikymą remti;

29.  ragina valstybes nares ES lygmeniu per trumpą ir (arba) vidutinį laikotarpį susitarti dėl maksimalių standartinių PVM prievolių, kurias įmonėms gali nustatyti valstybės narės; ragina valstybes nares bendradarbiaujant su įmonėmis išnagrinėti PVM prievoles ir administracinę praktiką ir nustatyti pagrindinius dėl dabartinės PVM sistemos atsirandančius verslui trukdančius veiksnius, keistis idėjomis ir geriausios praktikos pavyzdžiais, siekiant supaprastinti administracinę praktiką, padidinti aiškumą ir sumažinti administracinę naštą bei prekybos kliūtis;

30.  ragina Komisiją ir valstybes nares svarstyti, ar reikėtų nustatyti visoje ES taikytiną MVĮ atleidimo nuo PVM ribą, siekiant sumažinti biurokratizmą ir išlaidas ir sudaryti geresnes sąlygas patekti į vidaus rinką;

31.  ragina Komisiją atidžiai apsvarstyti, kaip toliau mažinti su PVM susijusį biurokratizmą, su kuriuo susiduria pelno nesiekiančios organizacijos; pabrėžia, kad valstybėms narėms, kurios norėtų imtis plataus užmojo priemonių siekdamos palengvinti PVM administravimo naštą šioms organizacijoms, turėtų būti palikta daugiau lankstumo galimybių;

PVM surinkimo veiksmingumas

32.  pritaria Komisijai, kad turi būti gerinamas PVM surinkimas siekiant sumažinti PVM spragą ir apriboti sukčiavimo galimybę, taip pat siekiant apsaugoti sąžiningus prekiautojus nuo sukčiavimo PVM srityje; pabrėžia, kad kova su mokestiniu sukčiavimu Europos Sąjungoje yra prioritetinis klausimas, ir ragina valstybes nares, Europolą, Eurojustą ir OLAF glaudžiau bendradarbiauti šioje srityje, taip pat ragina aiškiau apibrėžti tokius terminus ir apibrėžtis, kaip „vartojimo šalis“ ir „įsisteigimo šalis“;

33.  pabrėžia, kad reikia valstybėse narėse tobulinti tarpvalstybinį baudžiamąjį persekiojimą dėl Bendrijos teritorijoje vykdomo sukčiavimo PVM srityje ir didinti šios srities atskaitomybę ir rizikos suvokimą;

34.  siekdamas sukurti tokio sukčiavimo veiksmingą tarpvalstybinį tyrimą ir baudžiamąjį persekiojimą, pabrėžia būtinybę ES teisės aktuose išsamiai ir vienodai apibrėžti nesąžiningas PVM schemas ar vadinamąjį karuselės tipo PVM sukčiavimą, t. y. labiausiai paplitusį sukčiavimo PVM srityje būdą, taip pat suvienodinti administracines nuobaudas;

35.  atkreipia dėmesį į tai, kad nėra tikslių duomenų apie vadinamojo karuselės tipo sukčiavimo PVM srityje mastą; ragina kurti sukčiavimo PVM srityje tikslaus vertinimo priemonę, kuri taip pat leistų šioje srityje atitinkamai palyginti ES valstybes nares;

36.  pabrėžia, kad svarbu, jog valstybės narės intensyviau ir sparčiau bendradarbiautų, vietos mokesčių tarnybos geriau stebėtų keitimąsi informacija ir užmegztų tiesioginius ryšius per bendrą informacinę interneto svetainę siekiant užtikrinti, kad valstybės narės viena kitai teiktų veiksmingą pagalbą; ragina didinti valstybių narių teisminių institucijų, Eurojusto, Europolo ir OLAF bendradarbiavimą;

37.  ragina Komisiją pasiūlyti Bendrijos kovos su sukčiavimu teisės aktų supaprastinimą ir konsolidavimą ir, įgyvendinant šį procesą ir Komisijai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis, panaikinti trūkumus;

38.  ragina Komisiją užtikrinti, kad neseniai (2010 m. lapkričio mėn.) įkurtas EUROFISC valstybėms narėms duotų pridėtinės praktinės naudos tiriant tarpvalstybinio sukčiavimo PVM srityje atvejus, nuolat pranešti Parlamentui apie jo veiklą ir viešai paskelbti šias ataskaitas;

39.  pabrėžia, kad galimybes sukčiauti PVM srityje galima gerokai sumažinti intensyviau naudojant naująsias technologijas ir įgyvendinant naujoviškus sprendimus; ragina Komisiją ir toliau stiprinti keitimosi informacija apie PVM sistemą (angl. VIES), sutrumpinant duomenų surinkimo ir užfiksavimo terminus ir suteikiant didesnę tiesioginę prieigą prie duomenų;

40.  tačiau mano, kad diskusija dėl PVM surinkimo metodų yra šalutinė, palyginus su poreikiu pašalinti pagrindinius trūkumus ir problemas, būdingas dabartinėms taisyklėms ir procedūroms, ir kad šiuo etapu didžiausias prioritetas turėtų būti skiriamas siekiant pašalinti suderinimo trūkumą ir patenkinti procedūrų standartizavimo ir kalbos kliūčių mažinimo poreikį, taip pat siekiant mažinti sistemos pažeidžiamumą sukčiavimo požiūriu;

41.  pažymi, kad reikia numatyti Europos aiškinimo įstaigą, kurioje valstybės narės galėtų gauti privalomus atsakymus dėl bendros mokesčių metodikos ir vienodo PVM taisyklių taikymo;

42.  primena, kad tarptautiniai veiklos vykdytojai dažnai turi priemonių, kurių reikia norint spręsti problemas, iškylančias vykdant veiklą pasaulio mastu, o mokesčių administravimo institucijos dažnai neturi tokių pat žinių, todėl pabrėžia tai, jog bendradarbiavimą reikia plėtoti taip, kad būtų lengviau atskirti sukčių nuo sąžiningo veiklos vykdytojo ir padaryti sistemą suprantamą abiems šalims;

43.  mano, kad ribotos duomenų saugyklos modelis (su standartine audito byla(4)) kartu su patvirtintu apmokestinamo asmens modeliu yra daugiausiai žadantys PVM surinkimo modeliai, kurie šiuo metu nagrinėjami Komisijos tyrime, kadangi modeliai jau yra sėkmingai įdiegti kai kuriose valstybėse narėse ir yra įrodyta, kad juos taikant padidinamas PVM surinkimo veiksmingumas;

Teisinis procesas

44.  mano, kad verslo bendruomenei reikia aiškių PVM taisyklių, kurios padidintų teisinį tikrumą ir sustiprintų tikimybę, jog valstybėse narėse jos bus aiškinamos vienodai; taip pat mano, kad galiojančiose Tarybos direktyvose pateikiamos neaiškios nuostatos, kurios dažniau gali būti įvairiai interpretuojamos, o dėl to atsiradusi sudėtinga PVM sistema trukdo vykdyti tarpvalstybinę veiklą ir sukuria nereikalingą administracinę naštą; laikosi nuomonės, kad taikant PVM taisykles neturėtų būti kenkiama siekiant įgyvendinti kitas ES politikos kryptis, pvz., tvarumą;

45.  ragina valstybes nares padidinti suderinimo lygį įgyvendinant šiuos veiksmus:

   rengiant reglamentus, o ne direktyvas, kiek tai įmanoma, kadangi reglamentais nedelsiant užtikrinamas suderinimas ir teisinis tikrumas;
   taip pat, gavus daugumos valstybių narių pritarimą, leidžiant Komisijai paskelbti bendras ES PVM taisykles, įgyvendinimo sprendimų forma(5), ir tokiu būdu pakeisti PVM komiteto vaidmenį;
   sukuriant supaprastinimo procesą ir koordinuojant nacionalinį įgyvendinimo procesą ES lygmeniu, suteikiant didesnį vaidmenį Komisijai;
   apkritai įtraukiant suinteresuotąsias šalis ir įmones į PVM teisės aktų rengimo ir įgyvendinimo procesą tiek ES, tiek nacionaliniu lygmeniu, ypač į PVM komiteto darbą įtraukiant išorės ekspertus ES lygmeniu;

46.  mano, kad įmonėms reikia aiškių ir nedviprasmiškų ES PVM taisyklių siekiant remti tarpvalstybinę veiklą ir mažinti administracinę naštą, taigi verslo sąnaudas; ragina valstybes nares ir Komisiją padidinti kokybę ir aiškumą įgyvendinant šiuos veiksmus:

o
o   o

   procese dalyvaujant ES įmonėms parengti išsamius ir aukštos kokybės poveikio vertinimus, kad pasiūlymai dėl teisės aktų būtų geriau pagrįsti;
   derybose ir įgyvendinimo etapais palaikyti ryšius su įmonėmis nacionaliniu lygmeniu;
   pasinaudojus Tarybos reglamentais papildyti Tarybos direktyvas tose srityse, kur tai suteiktų papildomo aiškumo;
   laiku suteikti kompetentingos ir prieinamos informacijos bei konsultacijų dėl nacionalinių taisyklių, taip pat ES lygmeniu, ypač tose srityse, kur tvarka nevienoda;
   ieškoti galimybių pasitelkus technologijas skleisti informaciją ES mastu; keistis geriausios praktikos idėjomis ir metodais ES forume arba PVM komitete;
   į įvairius PVM komiteto darbo aspektus ES lygmeniu įtraukti įmones, kad jos atliktų, pavyzdžiui, išorės ekspertų vaidmenį;
   apskritai didinti įmonių, kaip neapmokamų mokesčių surinkėjų ir kasdienių Bendrijos vidaus sandorių tvarkytojų, dalyvavimą procesuose, taip pasitelkiant jų įgytas žinias;

47.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
(2) OL C 20, 2008 1 25, p. 1.
(3) OL C 295E, 2009 12 4, p. 13.
(4) Kaip apibrėžta (rekomenduojama) OECD gairėse.
(5) Kaip pasiūlyta Europos Komisijos COM(1997)0325, 1997 6 25.

Teisinė informacija - Privatumo politika