Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Приети текстове
PDF 67kWORD 33k
Четвъртък, 13 октомври 2011 г. - Брюксел Окончателна версия
Управление на популацията на кучета в Европейския съюз
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

Декларация на Европейския парламент от 13 октомври 2011 г. относно управлението на популацията на кучета в Европейския съюз

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 13 от ДФЕС,

–  като взе предвид своята резолюцията от 5 май 2010 г. относно оценката на плана за действие за защита и хуманно отношение към животните за периода 2006-2010 г.(1),

–  като взе предвид член 123 от своя правилник,

А.  като има предвид, че според Договора животните са чувствителни същества и ЕС и държавите-членки трябва напълно да зачитат изискванията за хуманно отношение към тях,

Б.  като има предвид, че в някои държави-членки безпризорните животни представляват заплаха за общественото здраве и сигурност,

В.  като има предвид, че някои държави-членки предприемат крайни мерки срещу безпризорните животни,

1.  Призовава Комисията да гарантира, че принципът, посочен в член 13 на ДФЕС, се спазва от държавите-членки;

2.  Призовава държавите-членки да приемат цялостна стратегия за управление на популацията на кучета, която да включва мерки като закони за контрол на кучетата и закони срещу жестокостта, подкрепа за ветеринарни процедури, включващи ваксиниране против бяс и кастрация, доколкото е необходима за контрола на броя на нежеланите кучета, както и насърчаване на инициативата „Да бъдем отговорни собственици на домашни любимци“;

3.  Изисква от Комисията да насърчи държавите-членки да въведат задължителна идентификация и регистрация на всяко куче, следвайки системи, съвместими в целия ЕС, с цел да се предотврати разпространението на болести;

4.  Възлага на своя председател да предаде настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица(2), на Комисията и на правителствата на държавите-членки.

(1) ОВ C 81 E, 15.3.2011 г., стр. 25.
(2) Списъкът на подписалите се е публикуван в Приложение 1 към протокола от заседанието на 13.10.2011 г. (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

Правна информация - Политика за поверителност