Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Vastuvõetud tekstid
PDF 59kWORD 29k
Neljapäev, 13. oktoober 2011 - Brüssel
Koerte populatsiooni ohjamine Euroopa Liidus
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

Euroopa Parlamendi 13. oktoobri 2011. aasta deklaratsioon koerte populatsiooni ohjamise kohta Euroopa Liidus

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 13;

–  võttes arvesse oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni aastateks 2006–2010 koostatud loomade kaitset ja heaolu käsitleva ühenduse tegevuskava hindamise kohta(1);

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 123,

A.  arvestades, et aluslepingu kohaselt on loomad aistimisvõimelised olendid ning EL ja liikmesriigid peavad pöörama loomade heaolu nõuetele täit tähelepanu;

B.  arvestades, et mõnedes liikmesriikides kujutavad hulkuvad loomad ohtu rahvatervisele ja ohutusele;

C.  arvestades, et mõned liikmesriigid võtavad kasutusele hulkuvate loomade vastu äärmuslikke meetmeid,

1.  palub komisjonil tagada, et liikmesriigid järgiksid Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 nimetatud põhimõtet;

2.  palub liikmesriikidel võtta vastu igakülgsed koerte populatsiooni ohjamise strateegiad, mis sisaldavad selliseid meetmeid nagu koerte kontrolli all hoidmist käsitlevad ja julmuse vastased õigusaktid, veterinaarsete protseduuride toetus, sealhulgas marutaudivastane vaktsineerimine ja sterilisatsioon, mis on vajalik selleks, et hoida kontrolli all soovimatute koerte arvu, ning lemmiklooma omanike vastutustunde edendamine;

3.  palub komisjonil ergutada liikmesriike, et nad kehtestaksid haiguste leviku vältimiseks kogu ELi hõlmavate ühildatavate süsteemide abil iga koera kohustusliku tuvastamise ja registreerimise;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev deklaratsioon koos allakirjutanute nimedega(2) komisjonile ja liikmesriikide valitsustele.

(1) ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 25.
(2) Allakirjutanute nimekiri on avaldatud 13. oktoobri 2011. aasta protokolli lisas 1 (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

Õigusteave - Privaatsuspoliitika