Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Hyväksytyt tekstit
PDF 58kWORD 31k
Torstai 13. lokakuuta 2011 - Bryssel Lopullinen painos
Koirakannan hallinta Euroopan unionissa
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

Euroopan parlamentin kannanotto 13. lokakuuta 2011 koirakannan hallintaan Euroopan unionissa

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklan,

–  ottaa huomioon 5. toukokuuta 2010 antamansa päätöslauselman eläinten hyvinvoinnin toimintasuunnitelman 2006–2010 arvioinnista(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan,

A.  ottaa huomioon, että EU:n perussopimusten mukaan eläimet ovat tuntevia olentoja ja että EU:n ja jäsenvaltioiden on otettava eläinten hyvinvoinnin vaatimukset täysimääräisesti huomioon,

B.  ottaa huomioon, että kodittomat ja irrallaan olevat eläimet uhkaavat eräissä jäsenvaltioissa kansanterveyttä ja turvallisuutta,

C.  ottaa huomioon, että eräissä jäsenvaltioissa on ryhdytty äärimmäisiin toimiin kodittomien ja irrallaan olevien eläinten suhteen,

1.  kehottaa komissiota varmistamaan, että jäsenvaltiot noudattavat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 13 artiklassa esitettyä periaatetta;

2.  kehottaa jäsenvaltioita laatimaan kattavia koirakannan hallintastrategioita, joihin kuuluvat koirakannan valvonta ja eläinrääkkäyksen kieltäminen lainsäädännöllä, vesikauhurokotuksen ja sterilisoinnin kaltaisten eläinlääkintätoimien tukeminen ei-toivottujen koirien lukumäärän valvomiseksi sekä lemmikkieläinten omistajien vastuuntunnon edistäminen;

3.  pyytää komissiota kehottamaan jäsenvaltioita ottamaan käyttöön kaikkien koirien pakollisen tunnistamisen ja rekisteröinnin EU:n laajuisten yhteensopivien järjestelmien avulla tautien leviämisen ehkäisemiseksi;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän kannanoton ja allekirjoittajien nimet(2) komissiolle ja jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) Allekirjoittajien nimet julkaistaan 13. lokakuuta 2011 pidetyn istunnon pöytäkirjan liitteessä 1 (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö