Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Teksty przyjęte
PDF 71kWORD 32k
Czwartek, 13 października 2011 r. - Bruksela Wersja ostateczna
Zarządzanie populacją psów w Unii Europejskiej
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

Oświadczenie pisemne Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 2011 r. w sprawie zarządzania populacją psów w Unii Europejskiej

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 13 TFUE,

–  uwzględniając swoją rezolucję z 5 maja 2010 r. w sprawie ewaluacji i oceny Wspólnotowego planu działań dotyczącego dobrostanu zwierząt na lata 2006-2010(1),

–  uwzględniając art. 123 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że jak podkreślono w traktacie, zwierzęta są istotami czującymi, a UE i jej państwa członkowskie muszą w pełni uwzględniać wymagania związane z dobrostanem zwierząt,

B.  mając na uwadze, że w niektórych państwach członkowskich bezdomne zwierzęta stanowią zagrożenia zdrowia publicznego i bezpieczeństwa,

C.  mając na uwadze, że niektóre państwa członkowskie uciekają się do ekstremalnych działań wobec bezdomnych zwierząt,

1.  wzywa Komisję Europejską do zadbania o to, by państwa członkowskie przestrzegały zasady przewidzianej w art. 13 TFUE;

2.  wzywa państwa członkowskie do przyjęcia kompleksowych strategii zarządzania populacją psów, obejmujących środki takie jak kontrola nad psami i przepisy przeciwdziałające przemocy wobec nich, wspieranie procedur weterynaryjnych, w tym związanych ze szczepieniami na wściekliznę i sterylizacją konieczną, by kontrolować liczbę psów, jak również propagowanie odpowiedzialności właścicieli psów;

3.  zwraca się do Komisji o zachęcanie państw członkowskich do wprowadzania obowiązkowej identyfikacji i rejestracji każdego psa przy pomocy systemu kompatybilnego w całej UE, by uniknąć rozprzestrzeniania się chorób;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszego oświadczenia, wraz z nazwiskami sygnatariuszy(2), Komisji i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. C 81 E z 15.3.2011, s. 25.
(2) Lista sygnatariuszy jest opublikowana w załączniku 1 do protokołu z dnia 13 października 2011 r. (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności