Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Antagna texter
PDF 65kWORD 31k
Torsdagen den 13 oktober 2011 - Bryssel Slutlig utgåva
Hantering av hundbeståndet inom Europeiska Unionen
P7_TA(2011)0444P7_DCL(2011)0026

Europaparlamentets förklaring av den 13 oktober 2011 om hantering av hundbeståndet inom Europeiska Unionen

Europaparlamentet avger denna förklaring

–  med beaktande av artikel 13 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av sin resolution av den 5 maj 2010 om översynen av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 2006–2010(1),

–  med beaktande av artikel 123 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Enligt fördraget är djur kännande varelser, och EU och dess medlemsstater måste ta full hänsyn till djurens välfärd.

B.  I vissa medlemsstater utgör förvildade djur en fara för folkhälsa och säkerhet.

C.  Vissa medlemsstater tar till extrema åtgärder mot förvildade djur.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att försäkra sig om att den princip som nämns i artikel 13 i EUF-fördraget respekteras av medlemsstaterna.

2.  Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna antar omfattande strategier för hantering av hundbeståndet, vilket inbegriper åtgärder som hundkontrollagar och lagar mot grymhet, stöd för veterinära åtgärder som rabiesvaccineringar och sterilisering för att begränsa antalet oönskade hundar och främjande av ett ansvarsfullt husdjursägande.

3.  Europaparlamentet ber kommissionen att uppmuntra medlemsstaterna att införa obligatorisk identifiering och registrering av varje hund, genom system som är jämförbara inom hela EU för att undvika sjukdomsspridning.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna förklaring tillsammans med namnen på undertecknarna(2) till kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 25.
(2) Förteckningen över ledamöter som har undertecknat förklaringen offentliggörs i bilaga 1 till protokollet av den 13 oktober 2011 (P7_PV(2011)10-13(ANN1)).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy