Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/2144(DEC)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0328/2011

Esitatud tekstid :

A7-0328/2011

Arutelud :

PV 25/10/2011 - 6
CRE 25/10/2011 - 6

Hääletused :

PV 25/10/2011 - 8.6
CRE 25/10/2011 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0450

Vastuvõetud tekstid
PDF 212kWORD 48k
Teisipäev, 25. oktoober 2011 - Strasbourg
2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine - nõukogu
P7_TA(2011)0450A7-0328/2011
Otsus
 Resolutsioon

1.Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta otsus Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Nõukogu (C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta lõplikku majandusaasta aruannet (SEK(2010)0963 – C7-0213/2010)(2),

–  võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2009. aastal tehtud siseauditite kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2009. aasta eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust(4),

–  võttes arvesse oma 10. mai 2011. aasta otsust(5), millega lükatakse edasi 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, ning sellele lisatud resolutsiooni,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ja artikleid 274, 275 ja 276 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust(6), eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana tegutseva nõukogu peasekretäri otsust nr 190/2003 nõukogu liikmete esindajate sõidukulude hüvitamise kohta(7),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A7-0328/2011),

1.  ei anna heakskiitu nõukogu peasekretäri tegevusele nõukogu 2009. aasta eelarve täitmisel;

2.  esitab oma tähelepanekud alltoodud resolutsioonis;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev otsus ja resolutsioon, mis on selle lahutamatu osa, nõukogule, komisjonile, Euroopa Liidu Kohtule, kontrollikojale, Euroopa Ombudsmanile ja Euroopa Andmekaitseinspektorile ning korraldada nende avaldamine Euroopa Liidu Teatajas (L-seerias).

(1) ELT L 69, 13.3.2009.
(2) ELT C 308, 12.11.2010, lk 1.
(3) ELT C 303, 9.11.2010, lk 1.
(4) ELT C 308, 12.11.2010, lk 129.
(5) ELT L 250, 27.9.2011, lk 23.
(6) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(7) Otsus tuleneb nõukogu 22. juulil 2002. aastal vastu võetud kodukorrast (EÜT L 230, 28.8.2002, lk 7).
(8) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.


2.Euroopa Parlamendi 25. oktoobri 2011. aasta resolutsioon tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Nõukogu (C7-0213/2010 – 2010/2144(DEC))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta üldeelarvet(1),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu 2009. aasta lõplikku majandusaasta aruannet (SEK(2010)0963 – C7-0213/2010)(2),

–  võttes arvesse nõukogu aastaaruannet eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutavale institutsioonile 2009. aastal tehtud siseauditite kohta,

–  võttes arvesse kontrollikoja aastaaruannet 2009. aasta eelarve täitmise kohta koos institutsioonide vastustega(3),

–  võttes arvesse vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklile 287 tehtud kontrollikoja avaldust, mis kinnitab raamatupidamisaruannete usaldatavust ja nende aluseks olevate tehingute seaduslikkust ja korrektsust(4),

–  võttes arvesse oma 10. mai 2011. aasta otsust(5), millega lükatakse edasi 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, ning sellele lisatud resolutsiooni,

–  võttes arvesse EÜ asutamislepingu artikli 272 lõiget 10 ja artikleid 274, 275 ja 276 ning Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 314 lõiget 10 ja artikleid 317, 318 ja 319,

–  võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust (finantsmäärus)(6), eriti selle artikleid 50, 86, 145, 146 ja 147,

–  võttes arvesse ühise välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana tegutseva nõukogu peasekretäri otsust nr 190/2003 nõukogu liikmete esindajate sõidukulude hüvitamise kohta(7),

–  võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta(8),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 77 ja VI lisa,

–  võttes arvesse eelarvekontrollikomisjoni teist raportit (A7-0328/2011),

A.  arvestades, et „kodanikel on õigus teada, kuidas nende tasutavaid makse kulutatakse ning kuidas poliitilistele organitele usaldatud võimu kasutatakse”(9);

B.  arvestades, et nõukogu administratsioonil peaks olema liidu kodanike suhtes liidu rahaliste vahendite kasutamise osas demokraatlik vastutus;

C.  arvestades, et tähtis on tagada ka suurem läbipaistvus ELi õigusaktide kohaldamisel ning Euroopa kodanikel on õigus olla ka selles osas paremini teavitatud, mistõttu parlament tervitab nõukoguga sõlmitud kokkulepet vastavustabelite osas;

D.  arvestades, et Euroopa Parlament on liidu institutsioonide hulgas ainus otse valitud organ ja ta vastutab Euroopa Liidu üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise eest;

Lahendamata küsimused

1.  taunib 2007.–2009. aasta eelarvete täitmisele heakskiidu andmise menetluse käigus tekkinud raskusi ja kinnitab ühtlasi veel kord nende eelarveaastate eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevates eelmistes resolutsioonides väljendatud parlamendi seisukohta;

2.  kinnitab, et sai 28. veebruaril 2011. aastal nõukogu peasekretärilt kirja, mis sisaldab mitut nõukogu 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusega seotud dokumenti (2009. aasta finantsaruanded, sealhulgas raamatupidamise aastaaruanne, finantstegevuse aruanne ja kokkuvõte 2009. aasta siseauditite kohta), ning väljendab heameelt selle kui konstruktiivse sammu üle demokraatliku vastutuse tagamise suunas nõukogu halduseelarve osas;

3.  avaldab heameelt asjaolu üle, et nõukogu esitas parlamendile nimetatud dokumendid ja nõukogu eesistuja osales täiskogul 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise arutelus; tuletab samas meelde, et eelarve täitmisele heakskiidu andmine lükati edasi, kuna parlament ei olnud saanud ühtegi vastust nõukogu 2009. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud lahendamata ja varasemas etapis tõstatatud küsimustele, mis puudutasid järgmist:

   a) nõukogu administratsioon ei ole võtnud vastu kutset kohtuda eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse eest vastutava parlamendikomisjoniga, et arutada nõukogu 2009. aasta eelarve täitmisega seonduvaid küsimusi, seetõttu vajab parlament endiselt kinnitust selle kohta, et nõukogu peasekretär on valmis isiklikult tulema eelarve täitmisele heakskiidu andmise eest vastutava komisjoni koosolekule ja vastama selle liikmete küsimustele;
   b) Euroopa Parlament ei ole saanud nõukogu administratsioonilt teavet ja dokumente, mida parlament 10. mai 2011. aasta resolutsioonis nõudis;

Parlamendi õigus anda eelarve täitmisele heakskiit

4.  võtab teadmiseks nõukogu eesistuja 2. juuni 2011. aasta kirja Euroopa Parlamendi presidendile, milles nõukogu leiab, et kõik liidu 2009. aasta raamatupidamise aruanded, kaasa arvatud nõukogu aruanne, on ELi õiguse kohaselt heaks kiidetud parlamendis 10. mail 2011. aastal toimunud hääletusel vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 319;

5.  toonitab parlamendi õigust anda eelarve täitmisele heakskiit vastavalt ELi toimimise lepingu artiklitele 316, 317 ja 319 nende koostoimes, mida tuleks tõlgendada vastavalt nende kontekstile ja eesmärgile, mis näeb ette allutada Euroopa Liidu kogu eelarve täitmine eranditeta parlamendi kontrollile ja järelevalvele ning anda eelarve täitmisele heakskiit iseseisvalt mitte ainult komisjoni täidetava eelarvejao osas, vaid ka muude finantsmääruse artiklis 1 märgitud institutsioonide täidetavate jagude osas;

6.  arvab, et ELi toimimise lepingu artikliga 319 ja finantsmääruse artikliga 50 nõutakse muudelt institutsioonidelt oma eelarve täitmisel komisjoniga samade eeskirjade järgimist ja tingimuste täitmist; arvab seepärast, et oma eelarve täitmise eest vastutab iga asjaomane institutsioon, mitte üksnes komisjon;

7.  rõhutab, et kuigi raamatupidamiskontode eraldi sulgemist võib õiguslikult mitmeti tõlgendada, on Euroopa Parlament arvamusel, et igal juhul tuleb anda poliitiline hinnang institutsiooni finantshaldusele vaatlusalusel aastal, hoides sellega praegust institutsioonilist tasakaalu, mis paneb parlamendile vastutuse tagada demokraatliku aruandluskohustuse täitmine liidu kodanike ees;

8.  on seisukohal, et eespool nimetatud õiguslik põhjendus ja kujunenud tava võtta iga liidu institutsiooni ja asutuse kohta vastu eraldi eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitlevaid otsuseid toetavad seda tõlgendust, ka on eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsused vaja teha funktsionaalsetel põhjustel eraldi, et hoida ära liidu tegevuse katkemine ja häirimine;

9.  on arvamusel, et finantsmääruse artikli 147 ja ELi toimimise lepingu artikli 265 korrektse tõlgenduse kohaselt annab Euroopa Parlamendi eelarve täitmisele heakskiidu andmise otsuses tehtud tähelepanekutele asjakohaste meetmete võtmata jätmine parlamendile õiguse esitada tegevusetushagi;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu erinevad ülesanded eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluses

10.  märgib, et vastavalt nõukogu eesistuja avaldusele eelarvekontrollikomisjoni 21. juuni 2011. aasta koosolekul on 2. märtsil 2011. aastal vastu võetud COREPERi „vastastikuse mõistmise memorandum” mõeldud olema aluseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu suhetele nende eelarvetele heakskiidu andmisel; märgib ühtlasi, et see memorandum eeldab täielikku vastastikkust Euroopa Parlamendi ja nõukogu vahel seoses dokumentide esitamise, küsimustele vastamise ja kahepoolsete kohtumistega, mis korraldatakse igal aastal nõukogu ja Euroopa Parlamendis eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse eest vastutava komisjoni esindajate, samuti mõlema institutsiooni peasekretäride vahel;

11.  tunnustab täielikult nõukogu kui soovitusi andva institutsiooni rolli iga-aastases eelarvemenetluses, nagu on sätestatud ELi toimimise lepingu artiklis 319; jääks aga nõukoguga eriarvamusele, kui nõukogu peaks arvama, et tal on Euroopa Parlamendiga samaväärne seisund eelarve täitmisele heakskiidu andmisel;

12.  kordab vajadust hoida eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetlusega seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu eri ülesanded lahus ja seda, et nõukogu administratsioon (selle peasekretariaat), samuti muude liidu institutsioonide administratsioonid, sealhulgas Euroopa Parlamendi enda administratsioon, peaksid olema allutatud kontrollikoja kontrollile ja peaksid liidu kodanikele ELi toimimise lepingus sätestatud eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kaudu oma eelarvete täitmise eest täies mahus aru andma;

13 märgib, et kontrollikoda teostab kontrolli nende institutsioonide üle eraldi komisjoni kontrollist, ja toonitab, et vastutusahela lõplik element peaks olema demokraatlik kontroll läbi Euroopa Parlamendi antava heakskiidu eelarve täitmisele;

14.  tuletab kontrollikojale meelde Euroopa Parlamendi ettepanekut, et kontrollikoda viiks läbi nõukogu järelevalve- ja kontrollisüsteemide põhjaliku hindamise, sarnaselt hindamistega, mille kontrollikoda viis 2010. aasta aruande koostamise käigus läbi Euroopa Kohtu, Euroopa Ombudsmani ja Euroopa Andmekaitseinspektori suhtes;

Nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmise põhielemendid

15.  tuletab meelde, et nõukogu kulusid tuleks kontrollida samamoodi nagu liidu muude institutsioonide kulusid, kusjuures selle kontrolli põhielemendid peaksid olema järgmised:

   a) ametlik kohtumine, võimalik et kinnine, nõukogu ja eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse eest vastutava parlamendikomisjoni esindajate vahel komisjoni liikmete küsimustele vastamiseks; koosolekul peaksid osalema nõukogu peasekretär, eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse eest vastutava komisjoni juhatus, raportöör ja fraktsioonide liikmed (koordinaatorid ja/või variraportöörid);
  b) nagu on märgitud Euroopa Parlamendi 16. juuni 2010. aasta resolutsioonis(10) nõukogu 2008. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise menetluse kohta, peaks heakskiidu andmine tuginema järgmistele kirjalikele dokumentidele, mille esitavad kõik institutsioonid:
   eelarve täitmisega seotud eelmise eelarveaasta raamatupidamisaruanded;
   bilanss;
   eelarve haldamist ja finantsjuhtimist käsitlev iga-aastane tegevusaruanne;
   siseaudiitori aastaaruanne.

(1) ELT L 69, 13.3.2009.
(2) ELT C 308, 12.11.2010, lk 1.
(3) ELT C 303, 9.11.2010, lk 1.
(4) ELT C 308, 12.11.2010, lk 129.
(5) ELT L 250, 27.9.2011, lk 23.
(6) EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.
(7) Otsus tuleneb nõukogu 22. juulil 2002. aastal vastu võetud kodukorrast (EÜT L 230, 28.8.2002, lk 7).
(8) ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
(9) Euroopa läbipaistvuse algatus.
(10) ELT L 252, 25.9.2010, lk 22.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika