Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2085(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0324/2011

Внесени текстове :

A7-0324/2011

Разисквания :

PV 24/10/2011 - 18
CRE 24/10/2011 - 18

Гласувания :

PV 25/10/2011 - 8.12
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0456

Приети текстове
PDF 378kWORD 69k
Вторник, 25 октомври 2011 г. - Страсбург
Процес на взаимна оценка на директивата за услугите
P7_TA(2011)0456A7-0324/2011

Резолюция на Европейския парламент от 25 октомври 2011 г. относно процеса на взаимна оценка на директивата за услугите (2011/2085(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз,

–  като взе предвид членове 9, 49 и 56 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За по-добре функциониращ единен пазар на услугите – използване на резултатите от процеса на взаимна оценка на директивата за услугите“ (COM(2011)0020) и придружаващия работен документ на службите на Комисията относно процеса на взаимна оценка на директивата за услугите (SEC(2011)0102),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Акт за единния пазар Дванадесет лоста за насърчаване на растежа и укрепване на доверието“ (COM(2011)0206),

–  като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За Акт за единния пазар“ (COM(2010)0608),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 10 март 2011 г. относно по-добре функциониращ единен пазар на услугите – процес на взаимна оценка на директивата за услугите,

–  като взе предвид Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 година относно услугите на вътрешния пазар(1),

–  като взе предвид Директива 2005/36/EО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно признаването на професионалните квалификации(2),

–  като взе предвид своята резолюция от 6 април 2011 г. относно управлението и партньорството в рамките на единния пазар(3),

–  като взе предвид резолюцията на Европейския парламент от 15 февруари 2011 г. относно прилагането на Директива 2006/123/ЕО относно услугите на вътрешния пазар(4),

–  като взе предвид член 48 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A7-0324/2011),

A.  като има предвид, че услугите все още представляват едва около една пета от общата вътрешна търговия в ЕС, като в същото време представляват над две трети от БВП и заетостта в ЕС;

Б.  като има предвид, че дейностите, влизащи в обхвата на директивата за услугите, представляват 40 % от БВП и работните места в ЕС, като същевременно са и една от най-важните резерви на ЕС за икономически растеж и източник за създаване на работни места, тъй като на вътрешния пазар все още има много препятствия пред търговията с услуги;

В.  като има предвид, че услугите са двигател на икономиките в държавите-членки поради създаването на работни места, растеж и иновации и че поради това един добре функциониращ и интегриран единен пазар на услуги е още по-необходим в контекста на настоящата икономическа и финансова криза и като предпоставка за възстановяване;

Г.  като има предвид, че директивата за услугите съставлява лост за растеж в Европейския съюз и че нейното пълно и правилно прилагане е включено в рамките на стратегията „ЕС 2020“ и в Акта за единния пазар;

Д.  като има предвид, че независимо от факта, че едно своевременно и правилно транспониране на директивата за услугите представляваше предизвикателство за администрациите на държавите-членки, то наистина е необходимо и освен това е стабилна основа за развиване на административно сътрудничество между държавите-членки;

Е.  като има предвид, че в процеса на оценка Европейската комисия е уведомена за близо 34 000 изисквания;

Въведение

1.  Приветства съобщението на Комисията относно процеса на взаимна оценка на директивата за услугите и признава значителните постижения на Комисията и най-вече на националните администрации на държавите-членки, включително местните и регионални администрации;

2.  Подчертава факта, че функционирането на единния пазар на услугите е предпоставка за генерирането на растеж, заетост с достойнство и иновации в Европа и за запазването на конкурентната роля на Европа на световната сцена;

3.  Отбелязва, че не се използва пълноценно целият потенциал на единния пазар на услуги, тъй като само малка част от малките и средните предприятия извършват трансгранични услуги по-конкретно заради съществуващите ограничения на пазара на държавите-членки;

4.  Счита, че основният приоритет за създаването на единен пазар на услугите е пълното и цялостното прилагане на директивата за услугите във всички държави-членки и създаването на напълно действащи единни звена за контакт;

5.  Призовава да бъде проучено дали предоставянето на информация на единните звена за контакт би могло да се осъществява заедно с майчиния език и на английски език за предоставящи и ползващи услуги от други държави-членки и дали предоставящите и ползващите услуги биха могли да използват електронен подпис;

6.  Подчертава, че извършването на взаимна оценка е позволило да се направи оценка на вътрешния пазар на услугите след прилагането на директивата, най-вече във връзка с изискванията на членове 9, 15 и 16;

Резултати от процеса на взаимна оценка

7.  отбелязва неясното определяне на точните цели на процеса на взаимна оценка в член 39 от директивата за услугите; отбелязва, че сред заинтересованите страни съществуват различни представи и очаквания по отношение на целите и резултатите;

8.  Посочва, че взаимната оценка е организирана след приключването на крайния срок за транспониране на разпоредбите на директивата за услугите; подчертава, че прилагането на директивата за услугите не следва да се бърка с процеса на взаимна оценка;

9.  Изразява съжаление от забавянето в прилагането на директивата за услугите в някои държави-членки и счита, че то е оказало въздействие върху процеса на взаимна оценка;

10.  Счита, че, независимо от факта, че определянето на сроковете за осъществяване на процеса на взаимна оценка беше предизвикателство, той спомогна за запазване на инерцията след прилагането на директивата;

11.  Счита, че процесът на взаимна оценка е доказал своята полза и е спомогнал за по-доброто разбиране от Европейската комисия и от държавите-членки на все още непреодолените препятствия и на положението във всяка държава-членка; отбелязва, че процесът е дал възможност на държавите-членки да получат обратна информация относно избора им на политика и е улеснил насърчаването на най-добри практики и повишаване на прозрачността на резултатите от прилагането;

12.  Призовава държавите-членки и Комисията да започнат диалог относно това кои препятствия са допустими и кои не;

13.  Счита, че процесът на взаимна оценка е имал съществено значение за изясняване на някои нееднозначни положения, които продължаваха да бъдат широко разпространени в предоставянето на услуги както на национално, така и на трансгранично равнище, например взаимното признаване на професионалните квалификации и задълженията за застраховане, наложени на трансграничните доставчици на услуги; подчертава факта, че в крайна сметка той е помогнал да се прецени дали мерките за прилагане, приети във всяка държава-членка, се извършват съгласно духа на директивата за услугите;

14.  Подчертава, че груповите обсъждания са основният елемент от взаимната оценка; приветства духа на сътрудничество и взаимно доверие, който преобладаваше по време на обсъжданията;

15.  Счита, че процесът на взаимна оценка е допринесъл за развиването на „европейски дух“ сред националните администрации и е спомогнал за по-доброто взаимно опознаване на администрациите на държавите-членки; призовава Комисията и държавите-членки да гарантират, че натрупаните по време на взаимната оценка знания и опит ще се запазят и използват за подобряването на единния пазар на услуги;

16.  Отбелязва, че участието на заинтересованите страни в процеса на взаимна оценка е било ограничено; признава, че поддържането на определена степен на поверителност е било важно условие за създаване на взаимно доверие между държавите-членки; въпреки това изразява съжаление, че по време на процеса на заинтересованите страни не е била осигурена редовна обратна връзка;

17.  Наясно е с административните разходи, свързани с взаимната оценка, особено в държави-членки, където в процеса е участвала администрация на регионално равнище;

Резултати и последващи действия за подобряване на функционирането на вътрешния пазар на услуги

18.  Счита, че процесът на взаимна оценка на директивата за услугите е важно средство за определяне на допълнителни инициативи, насочени към подобряване на функционирането на вътрешния пазар на услуги; приветства факта, че Комисията предлага набор от действия, за да използва постигнатия напредък по време на етапа на прилагането и на извършването на взаимна оценка;

19.  Призовава Комисията да информира Парламента относно напредъка и резултатите от проведения с държавите-членки диалог относно прилагането на директивата за услугите; призовава Комисията да предприеме допълнителни правоприлагащи мерки, когато счита за необходимо;

20.  очаква обявената икономическа оценка на прилагането на директивата за услугите и нейното въздействие върху функционирането на пазара на услуги; надява се, че тази оценка ще даде възможност да се измери реалното въздействие на директивата върху икономическата дейност и заетостта; призовава Комисията да гарантира максимална прозрачност при осъществяването на тази оценка и приканва Комисията да представи на Парламента своите констатации веднага щом те са налице;

21.  Приветства инициативата за проверка на ефикасността на вътрешния пазар и се надява, че този процес значително ще подобри практическото разбиране на прилагането на практика и взаимодействието на различните части от законодателството на ЕС; счита, че процесът на проверка на ефективността следва да се осъществи, като се вземе предвид гледната точка на потребителите на единния пазар;

22.  Призовава Комисията да ангажира пряко Европейския парламент в инициативата за проверка на ефикасността;

23.  Призовава да бъдат предприети мерки по отношение на оставащите нормативни ограничения, като например правилата относно запазените дейности, задълженията за застраховане, изискванията за правната форма и собствеността върху капитала; призовава Комисията да съсредоточи своите усилия върху неоправдани или несъразмерни изисквания, които следва да бъдат премахнати, за да бъде гарантирано плавното функциониране на единния пазар;

24.  Изразява съжаление, че в области, в които проблемите са известни отдавна, не са били предприети действия по-рано;

25.  Изразява съжаление, че Комисията не е представила критерии за избора на конкретни видове изисквания за целевите действия; призовава Комисията да поясни причините, поради които другите видове изисквания, споменати в член 15 от директивата за услугите, например минимален брой заети лица и фиксирани минимални или максимални тарифи, са били счетени за по-маловажни от посочените в нейното съобщение;

26.  Призовава Комисията да събере и представи данни, изразяващи количествено въздействието на различните други изисквания, чието премахване би подобрило функционирането на единния пазар на услуги; призовава Комисията в целенасочените си действия да отдаде приоритет на премахването на тези изисквания, което би донесло най-висока добавена стойност за функционирането на единния пазар на услуги в пълно съответствие с член 1 от директивата за услугите; призовава Комисията също така да съсредоточи действията си върху секторите и професиите с висок потенциал за растеж за трансграничното предоставяне на услуги;

27.  Призовава Комисията да продължи и да засили сътрудничеството с всяка държава-членка, за да може директивата за услугите да бъде изцяло и правилно транспонирана в националното право и приложена от всички държави-членки;

28.  Застъпва становището, че продължават да съществуват много национални пречки, които забавят по-специално растежа на професионалните услуги между дружествата; призовава държавите-членки да гарантират, че новите и запазилите се изисквания са недискриминационни, необходими и пропорционални; призовава Комисията да се ангажира по-активно с държавите-членки за внимателното наблюдение и гарантирането на надлежното уведомяване за съответните национални законодателни мерки, свързани с изпълнението на член 15 от директивата за услугите;

29.  Настоятелно приканва Комисията и държавите-членки да работят в по-тясно сътрудничество за гарантиране на правилното прилагане в държавите-членки на клаузата относно свободата на предоставяне на услуги, съгласно член 16 от директивата за услугите; призовава Комисията да извърши изчерпателна оценка на актуалното състояние на предоставянето на трансгранични услуги в ЕС, включително причините за умерения темп на растеж в този сектор, както и да направи подробен преглед на ефективността на изпълнението на разпоредбите на член 16 от директивата за услугите от страна на държавите-членки;

30.  Подчертава необходимостта от гарантиране на съгласуваност на изпълнението на различните части от законодателството, които са от централно значение за дейностите в областта на услугите;

31.  Настоятелно приканва държавите-членки да гарантират цялостното и правилно прилагане на разпоредбите на директивата за услугите, които не са били включени в процеса на взаимна оценка, например единни звена за контакт, и призовава Комисията да осигури стриктно изпълнение на съответните разпоредби;

32.  Призовава Комисията да обръща особено внимание на редовните проверки и оценки на функционирането на единните звена за контакт в държавите-членки, които играят ключова роля за предоставянето на доставчиците на услуги на необходимата информация по съвременен и удобен за ползвателя начин;

33.  отбелязва важната роля на алтернативните механизми за уреждане на спорове и инструментите за решаване на проблеми, като например SOLVIT, за гарантиране на това, че доставчиците на услуги, по-конкретно МСП, могат да се възползват изцяло от предоставените им права във връзка с единния пазар; приветства съобщението на Комисията, че тя ще извърши оценка на ефективността на тези инструменти и ще докладва относно необходимостта от допълнителни специфични инициативи;

34.  Споделя становището на Комисията, че доставчиците на услуги, но и получателите им, следва да получат помощ за упражняване на правата им, и препоръчва да се използват съществуващите инструменти като „СОЛВИТ“;

Процесът на взаимна оценка като инструмент

35.  отново подчертава подкрепата си за използването на взаимна оценка в други сфери на политиката, където това е необходимо; счита, че взаимната оценка е доказала, че е иновативна и полезна, и следва да се възприема като инструмент за подобряване на функционирането на единния пазар;

36.  Предлага следователно разглеждане и по целесъобразност въвеждане на „гъвкава“ взаимна оценка за целите на взаимна оценка на области на политиката, обхванати от директиви с хоризонтален характер, с които държавите-членки са запазили значително пространство за маневриране, с оглед на постигане на по-единно законодателство, създаване на по-добри отношения и взаимно разбиране между държавите-членки, както и предотвратяване на свърхрегулирането на национално равнище (т.нар. „gold-plating“);

37.  Препоръчва взаимната оценка да се използва като гъвкав инструмент, приложим на база всеки отделен случай; предлага инструментът да бъде предложен целенасочено за включване в избрани директиви с хоризонтален характер, които изискват прилагането на редица мерки за транспониране и предоставят широка свобода на действие на държавите-членки; освен това предлага целенасочено използване на взаимната оценка, чрез което само основните разпоредби на директивата да бъдат предмет на процедурата;

38.  Призовава въпреки това Комисията ясно да определи целите и резултатите на взаимната оценка, преди да предложи взаимна оценка за други директиви, с цел да се гарантира, че процесът няма да наложи излишна тежест върху оценяващите органи;

39.  Счита, че груповите обсъждания следва да останат централният елемент на процеса на взаимна оценка; счита, че добре планираният, но ограничен брой на участниците експерти в груповите обсъждания създава условия за ефективност и постигане на резултати; застъпва становището, че взаимната оценка следва да се развие допълнително като процедура за обмяна на най-добри практики и опит в разработването на политики между държавите-членки, както и че ролята на Комисията би могла да бъде пояснена от гледна точка на предоставянето на насоки и направляването на процеса, по-специално по време на тези групови обсъждания; счита, че съставът на групите следва винаги да отразява очакванията на държавите-членки и потенциалното въздействие върху единния пазар;

40.  Изисква от Комисията да увеличи прозрачността чрез информиране на Европейския парламент относно съдържанието и напредъка на обсъжданията между държавите-членки и чрез представяне на редовни доклади на различните етапи от взаимната оценка, за да информира всички заинтересовани страни; призовава Комисията да оповести основните заключения от груповите обсъждания и пленарните заседания;

41.  Посочва, че таблиците на съответствията и взаимната оценка имат различни цели и поради това следва да се разглеждат като отделни, а не взаимнозаменяеми инструменти на политиката, и че таблиците на съответствията са следователно крайно необходими при транспонирането на европейското законодателство;

o
o   o

42.  Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на парламентите на държавите-членки.

(1) OВ L 376, 27.12.2006 г., стр. 36.
(2) OВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22.
(3) Приети текстове, P7_TA(2011)0144.
(4) Приети текстове, P7_TA(2011)0051.

Правна информация - Политика за поверителност