Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2011/2085(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0324/2011

Texte depuse :

A7-0324/2011

Dezbateri :

PV 24/10/2011 - 18
CRE 24/10/2011 - 18

Voturi :

PV 25/10/2011 - 8.12
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0456

Texte adoptate
PDF 368kWORD 74k
Marţi, 25 octombrie 2011 - Strasbourg
Procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile
P7_TA(2011)0456A7-0324/2011

Rezoluția Parlamentului European din 25 octombrie 2011 referitoare la procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile (2011/2085(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolul 3 din Tratatul privind Uniunea Europeană,

–  având în vedere articolele 9, 49 și 56 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Comunicarea Comisiei intitulată „Către o mai bună funcționare a pieței unice a serviciilor – pornind de la rezultatele procesului de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile” (COM(2011)0020) și documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei privind procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile (SEC(2011)0102),

–  având în vedere Comunicarea Comisiei referitoare la „Actul privind piața unică. Douăsprezece pârghii pentru stimularea creșterii și întărirea încrederii” (COM(2011)0206),

–  având în vedere comunicarea Comisiei intitulată „Către un Act privind piața unică” (COM(2010)0608),

–  având în vedere Concluziile Consiliului din 10 martie 2011 privind o mai bună funcționare a pieței unice a serviciilor – procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile,

–  având în vedere Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind serviciile în cadrul pieței interne(1),

–  având în vedere Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoașterea calificărilor profesionale(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 6 aprilie 2011 referitoare la guvernanță și parteneriat în cadrul pieței unice(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 15 februarie 2011 referitoare la punerea în aplicare a Directivei 2006/123/CE privind serviciile(4),

–  având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (A7-0324/2011)

A.  întrucât serviciile reprezintă în continuare numai aproximativ o cincime din comerțul interior total al UE, dar mai mult de două treimi din PIB-ul și din locurile de muncă din UE;

B.  întrucât activitățile reglementate de Directiva privind serviciile reprezintă 40 % din PIB-ul și din locurile de muncă din UE și, totodată, sunt una dintre cele mai importante surse de creștere economică și de creare de locuri de muncă, neutilizate de către UE, întrucât vânzarea serviciilor pe piața internă întâmpină încă multe obstacole;

C.  întrucât serviciile reprezintă motorul economiilor statelor membre datorită creării de locuri de muncă, a creșterii și a inovației, și întrucât o piață unică a serviciilor funcțională și integrată este cu atât mai mult necesară în contextul crizei economice și financiare actuale, ca o condiție pentru redresare;

D.  întrucât Directiva privind serviciile reprezintă o pârghie pentru generarea creșterii în Uniunea Europeană și întrucât punerea sa în aplicare integrală și corectă este inclusă în cadrul Strategiei Europa 2020 și al Actului privind piața unică;

E.  întrucât deși transpunerea corectă și la timp a Directivei privind serviciile reprezintă o provocare pentru administrațiile statelor membre, aceasta este necesară, întrucât reprezintă, de asemenea, o bază solidă pentru dezvoltarea cooperării administrative între statele membre;

F.  întrucât aproximativ 34 000 de cerințe au fost notificate Comisiei Europene în contextul procesului de examinare,

Introducere

1.  salută Comunicarea Comisiei privind procesul de evaluare reciprocă prevăzut de Directiva privind serviciile și recunoaște munca deosebită depusă de Comisie și, mai ales, de administrațiile naționale ale statelor membre, inclusiv administrațiile locale și regionale;

2.  subliniază faptul că o piață unică a serviciilor funcțională este o condiție preliminară pentru generarea creșterii, a ocupării decente a forței de muncă și a inovației în Europa și pentru menținerea rolului competitiv pe care Europa îl joacă la nivel mondial;

3.  constată că potențialul pieței unice a serviciilor nu este utilizat pe deplin, întrucât numai o mică parte a IMM-urilor furnizează servicii transfrontaliere, mai ales din cauza restricțiilor de pe piață existente în statele membre;

4.  consideră că prioritatea de prim ordin pentru crearea unui piețe unice a serviciilor o reprezintă punerea în aplicare integrală și completă a Directivei privind serviciile în toate statele membre și înființarea de ghișee unice pe deplin operaționale;

5.  solicită, prin urmare, să se cerceteze dacă ghișeele unice ar putea oferi informații și în limba engleză pentru prestatorii și beneficiarii de servicii din alte state membre și dacă prestatorii de servicii și beneficiarii ar putea folosi o semnătură electronică;

6.  subliniază faptul că exercițiul evaluării reciproce a permis evaluarea pieței interne a serviciilor ulterior punerii în aplicare a directivei, în special prin raportare la cerințele articolelor 9, 15 și 16;

Experiențele privind procesul de evaluare reciprocă

7.  menționează caracterul vag al articolului 39 din directivă în privința stabilirii obiectivelor precise ale procesului de evaluare reciprocă; remarcă faptul că au existat diferite percepții și așteptări în rândul părților interesate, cu privire la scopurile și rezultatele acestuia;

8.  atrage atenția asupra faptului că evaluarea reciprocă a fost organizată după expirarea termenului-limită de transpunere a dispozițiilor Directivei privind serviciile; subliniază că punerea în aplicare a Directivei privind serviciile nu ar trebui să fie confundată cu exercițiul evaluării reciproce;

9.  regretă întârzierile în punerea în aplicare a Directivei privind serviciile în anumite state membre și consideră că acestea au avut un impact asupra procesului de evaluare reciprocă;

10.  consideră că, deși execuția la timp a procesului de evaluare reciprocă a fost o provocare, aceasta a ajutat la menținerea ritmului după punerea în aplicare a directivei;

11.  consideră că procesul de evaluare reciprocă s-a dovedit un exercițiu util prin aceea că a permis o mai bună înțelegere de către Comisie și statele membre a obstacolelor care subzistă și a situației din fiecare stat membru; menționează că procesul a dat posibilitatea statelor membre să primească feedback cu privire la opțiunile de politică ale acestora și a facilitat promovarea bunelor practici și o mai bună transparență a rezultatelor implementării;

12.  invită statele membre și Comisia să deschidă un dialog privind obstacolele legitime și nelegitime;

13.  consideră că procesul de evaluare reciprocă a fost esențial în clarificarea anumitor situații neclare care persistă în ceea ce privește prestarea de servicii atât la nivel național, cât și la nivel transfrontalier, cum ar fi recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și obligațiile privind asigurarea impuse prestatorilor de servicii transfrontaliere; în cele din urmă, subliniază faptul că acest proces a contribuit la evaluarea gradului în care măsurile de punere în aplicare adoptate în fiecare stat membru respectă spiritul Directivei privind serviciile;

14.  subliniază „discuțiile de grup” ca fiind elementul esențial al evaluării reciproce; salută spiritul cooperării și al încrederii reciproce care a predominat pe parcursul discuțiilor;

15.  consideră că exercițiul evaluării reciproce a contribuit la dezvoltarea unui „spirit european” în rândul administrațiilor naționale și a permis administrațiilor statelor membre să se cunoască mai bine; solicită Comisiei și statelor membre să se asigure că experiența și cunoștințele dobândite în cadrul evaluării reciproce sunt menținute și utilizate pentru îmbunătățirea pieței unice a serviciilor;

16.  remarcă faptul că implicarea părților interesate în procesul evaluării reciproce a fost limitată; recunoaște că un anumit grad de confidențialitate a fost o condiție importantă pentru a genera încredere reciprocă între statele membre; cu toate acestea, regretă faptul că părților interesate nu le-a fost furnizat cu regularitate un feedback privind desfășurarea procesului;

17.  este conștient de costurile administrative legate de evaluarea reciprocă, în special în statele membre în care autoritățile administrative de la nivel regional au fost implicate în acest proces;

Rezultate și activități subsecvente pentru îmbunătățirea funcționării pieței interne a serviciilor

18.  consideră că procesul de evaluare reciprocă din cadrul Directivei privind serviciile reprezintă un instrument important pentru identificarea viitoarelor inițiative menite să îmbunătățească funcționarea pieței interne a serviciilor; salută faptul că Comisia propune un set de acțiuni pentru a valorifica avântul dobândit pe parcursul etapelor de punere în aplicare și de evaluare reciprocă;

19.  îndeamnă Comisia să informeze Parlamentul constant cu privire la progresele și rezultatele dialogului desfășurat cu statele membre cu privire la punerea în aplicare a Directivei privind serviciile; invită Comisia să ia măsuri executorii suplimentare atunci când consideră necesar;

20.  așteaptă cu interes evaluarea economică anunțată a punerii în aplicare a Directivei privind serviciile și a impactului acesteia asupra funcționării pieței serviciilor; speră ca această evaluare să permită măsurarea impactului real al directivei din punctul de vedere al activității economice și al ocupării forței de muncă; solicită Comisiei să asigure o transparență maximă în realizarea acestei evaluări și invită Comisia să prezinte Parlamentului constatările sale imediat ce acestea vor fi disponibile;

21.  salută inițiativa privind testul de performanță al pieței interne și speră că acest exercițiu va îmbunătăți în mod semnificativ înțelegerea practică a modului în care sunt aplicate și interacționează pe teren diferite acte legislative ale UE; consideră că exercițiul testului de performanță ar trebui să fie realizat ținând seama de perspectiva utilizatorilor pieței unice;

22.  invită Comisia să implice îndeaproape Parlamentul European în inițiativa privind „testul de performanță”;

23.  solicită să fie eliminate obstacolele încă existente legate de reglementare, cum ar fi normele privind activitățile rezervate, obligațiile de asigurare, cerințele privind forma juridică și proprietatea asupra capitalului; solicită Comisiei să ia măsuri vizând cerințele nejustificate sau disproporționate, care ar trebui să fie eliminate pentru a putea garanta buna funcționare a pieței unice;

24.  deplânge faptul că nu s-au luat la timp măsuri în domenii în care problemele erau demult cunoscute;

25.  regretă faptul că Comisia nu a stabilit criterii pentru a alege tipuri specifice de cerințe pentru acțiuni direcționate; invită Comisia să clarifice motivele pentru care celelalte tipuri de cerințe menționate la articolul 15 din Directiva privind serviciile, cum ar fi numărul minim de angajați, tarife fixe minime sau maxime, au fost considerate mai puțin importante decât cele subliniate în comunicarea acesteia;

26.  invită Comisia să colecteze și să prezinte date care să cuantifice impactul numeroaselor cerințe care subzistă și care, în cazul în care ar fi eliminate, ar îmbunătăți funcționarea pieței unice a serviciilor; invită Comisia să își ordoneze acțiunile specifice de eliminare a cerințelor a căror suprimare ar permite cel mai înalt nivel de valoare adăugată funcționării pieței unice a serviciilor, respectând pe deplin dispozițiile articolului 1 din Directiva privind serviciile; în plus, invită Comisia să își concentreze acțiunea asupra sectoarelor și profesiilor cu un potențial ridicat de creștere pentru furnizarea de servicii transfrontaliere;

27.  îndeamnă Comisia să continue și să consolideze cooperarea cu fiecare stat membru, ca Directiva privind serviciile să fie transpusă corect în legislația națională și să fie pusă integral în aplicare în toate statele membre;

28.  consideră că numeroase bariere naționale continuă să existe, încetinind în special creșterea în domeniul serviciilor între întreprinderi; invită statele membre să se asigure că noile cerințe și cele care subzistă sunt nediscriminatorii, necesare și proporționate; invită Comisia să se implice mai activ împreună cu statele membre pentru a monitoriza îndeaproape și pentru a asigura notificarea corespunzătoare cu privire la măsurile legislative naționale relevante, referitoare la punerea în aplicare a articolului 15 din Directiva privind serviciile;

29.  îndeamnă Comisia și statele membre să coopereze îndeaproape pentru aplicarea corectă în statele membre a clauzei libertății de a presta servicii, prevăzute la articolul 16 din Directiva privind serviciile; invită Comisia să realizeze o evaluare cuprinzătoare a situației actuale privind prestarea de servicii transfrontaliere în cadrul UE, inclusiv motivele care explică rata de creștere moderată din acest sector, precum și o prezentare detaliată a eficacității statelor membre în punerea în aplicare a prevederilor articolului 16 din Directiva privind serviciile;

30.  subliniază necesitatea de a asigura o punere în aplicare coerentă a diferitelor acte legislative de importanță majoră pentru activitățile privind serviciile;

31.  îndeamnă statele membre să asigure o punere în aplicare completă și adecvată a dispozițiilor din Directiva privind serviciile care nu au fost incluse în procesul de evaluare reciprocă, cum ar fi ghișeele unice și invită Comisia să asigure o aplicare strictă a dispozițiilor relevante;

32.  invită Comisia să acorde atenția cuvenită verificării și evaluării periodice a funcționării ghișeelor unice din statele membre, care joacă un rol esențial în furnizarea informațiilor necesare către prestatorii de servicii într-o manieră actualizată și ușor de utilizat;

33.  subliniază rolul important pe care îl joacă mecanismele alternative de soluționare a litigiilor și instrumentele de soluționare a diferendelor, cum ar fi SOLVIT, în garantarea faptului că furnizorii de servicii, în special IMM-urile, pot beneficia pe deplin de drepturile ce le revin pe piața unică; salută anunțul Comisiei cu privire la faptul că va evalua eficacitatea acestor instrumente și va raporta cu privire la necesitatea unor noi inițiative specifice;

34.  împărtășește punctul de vedere al Comisiei, potrivit căruia furnizorii de servicii, dar și destinatarii acestora, ar trebui ajutați să își exercite drepturile și recomandă să se pornească de la instrumentele actuale, precum SOLVIT;

Procesul de evaluare reciprocă utilizat ca instrument

35.  își reiterează sprijinul pentru utilizarea evaluării reciproce în alte domenii de acțiune, acolo unde este cazul; consideră că evaluarea reciprocă s-a dovedit a fi inovatoare și utilă și ar trebui considerată drept un instrument de îmbunătățire a funcționării pieței unice;

36.  propune, așadar, o evaluare reciprocă „lejeră” și, după caz, utilizarea acesteia în vederea evaluării reciproce a politicilor din directivele de natură „orizontală” în cazul cărora statele membre au păstrat o marjă largă de apreciere, pentru ca astfel să se obțină o legislație mai omogenă și toleranță reciprocă între statele membre și să se evite fenomenul de „supralegiferare”;

37.  recomandă ca evaluarea reciprocă să fie utilizată ca un „instrument flexibil”, de la caz la caz; sugerează ca acest instrument să fie propus în mod specific pentru anumite directive de natură „orizontală”, care necesită numeroase măsuri de transpunere și prevăd o marjă largă de apreciere pentru statele membre; în plus, sugerează o utilizare specifică a evaluării reciproce, prin care doar dispozițiile-cheie ale unei directive să facă obiectul procedurii;

38.  totuși, invită Comisia să definească în mod clar obiectivele și rezultatele evaluării reciproce înainte de a propune evaluarea reciprocă a altor directive pentru a asigura că procesul nu impune sarcini inutile autorităților de evaluare;

39.  apreciază că „discuțiile de grup” ar trebui să rămână elementul central al procesului de evaluare reciprocă; consideră că un număr limitat, dar bine orientat de experți participanți la discuțiile de grup aduce eficiență și creează condiții pentru obținerea de rezultate; consideră că evaluarea reciprocă ar trebui să fie dezvoltată în continuare ca o procedură pentru schimbul de bune practici și de experiențe în materie de elaborare a politicilor între statele membre și consideră că rolul Comisiei ar putea fi clarificat în ceea ce privește furnizarea de orientări și conducerea procesului, în special în timpul acestor discuții de grup; consideră că așteptările statelor membre și potențialul impact asupra pieței unice ar trebui să se reflecte întotdeauna în componența grupului;

40.  solicită Comisiei să sporească transparența prin informarea Parlamentului European cu privire la conținutul și progresul discuțiilor dintre statele membre și prin prezentarea cu regularitate de rapoarte pe parcursul diferitelor etape ale evaluării reciproce pentru ca toate părțile interesate să primească informații actualizate; invită Comisia să facă publice principalele concluzii ale reuniunilor de grup și ale ședințelor plenare;

41.  atrage atenția că tabelele de corespondență și evaluarea reciprocă au scopuri diferite și, prin urmare, ar trebui să fie privite ca instrumente de politică separate, și nu interșanjabile și că tabelele de corespondență sunt, așadar, indispensabile pentru transpunerea legislației europene;

o
o   o

42.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 376, 27.12.2006, p. 36.
(2) JO L 255, 30.9.2005, p. 22.
(3) Texte adoptate, P7_TA(2011)0144.
(4) Texte adoptate, P7_TA(2011)0051.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate