Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0387(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0314/2011

Teksty złożone :

A7-0314/2011

Debaty :

PV 25/10/2011 - 16
CRE 25/10/2011 - 16

Głosowanie :

PV 26/10/2011 - 8.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0464

Teksty przyjęte
PDF 355kWORD 48k
Środa, 26 października 2011 r. - Strasburg
Wspólny system opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich *
P7_TA(2011)0464A7-0314/2011

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich (przekształcenie) (COM(2010)0784 – C7-0030/2011 – 2010/0387(CNS))

(Specjalna procedura ustawodawcza – konsultacja – przekształcenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Radzie (COM(2010)0784),

–  uwzględniając art. 115 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C7-0030/2011),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych(1),

–  uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia 25 marca 2011 r. skierowane do Komisji Gospodarczej i Monetarnej zgodnie z art. 87 ust. 3 Regulaminu,

–  uwzględniając art. 87 i art. 55 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0314/2011),

A.  mając na uwadze, że grupa konsultacyjna służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz mając na uwadze, że w odniesieniu do ujednolicenia niezmienionych przepisów wcześniejszych aktów z tymi zmianami wniosek zawiera zwykłe ujednolicenie istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty,

1.  zatwierdza wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia grupy konsultacyjnej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z uwzględnieniem poniższych poprawek;

2.  zwraca się do Komisji o odpowiednią zmianę jej wniosku zgodnie z art. 293 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

3.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do wniosku Komisji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Tekst proponowany przez Komisję   Poprawka
Poprawka 1
Wniosek dotyczący dyrektywy
Punkt 9 preambuły
(9)  W odniesieniu do traktowania stałych zakładów, państwa członkowskie mogą mieć potrzebę określenia warunków i instrumentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podatkowych i zapobieżenia obchodzenia prawa krajowego, zgodnie z zasadami Traktatu i uwzględniając reguły podatkowe uznawane na poziomie międzynarodowym.
(9)  W odniesieniu do traktowania stałych zakładów państwa członkowskie mogą potrzebować określenia warunków i instrumentów prawnych w celu ochrony krajowych dochodów podatkowych i zapobieżenia obchodzenia prawa krajowego, a także uniknięcia skrajnych form zbyt niskiego opodatkowania lub nieopodatkowania, zgodnie z zasadami Traktatu i uwzględniając reguły podatkowe uznawane na poziomie międzynarodowym.
Poprawka 2
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera a)
a) powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków; albo
a) powstrzymuje się od opodatkowania takich zysków, jeżeli zostały one opodatkowane w państwie spółki zależnej według ustawowej stawki podatku od osób prawnych w wysokości nie mniejszej niż 70% średniej ustawowej stawki podatku od osób prawnych obowiązującej w państwach członkowskich; albo
Poprawka 3
Wniosek dotyczący dyrektywy
Artykuł 4 – ustęp 1 – litera b)
b) opodatkowuje te zyski, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków, i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki mają takie samo znaczenie, jak określone w art. 2 oraz  spełniają wymagania przewidziane w art. 3, do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku.
b) opodatkowuje te zyski według ustawowej stawki podatku od osób prawnych w wysokości nie mniejszej niż 70% średniej ustawowej stawki podatku od osób prawnych obowiązującej w państwach członkowskich, jednocześnie upoważniając spółkę dominującą i stały zakład do odliczenia od kwoty podatku należnego tej części podatku dochodowego od osób prawnych, płaconego przez spółkę zależną, która odnosi się do tych zysków, i każdą podporządkowaną spółkę zależną, pod warunkiem że na każdym poziomie spółka i jej podporządkowane spółki mają takie samo znaczenie, jak określone w art. 2 oraz spełniają wymagania przewidziane w art. 3, do limitu kwoty odpowiedniego, należnego podatku.

(1) Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności