Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0395(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0325/2011

Predkladané texty :

A7-0325/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 4
CRE 26/10/2011 - 4

Hlasovanie :

PV 26/10/2011 - 8.6
CRE 26/10/2011 - 8.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/10/2012 - 6.6
CRE 23/10/2012 - 6.6
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0465
P7_TA(2012)0362

Prijaté texty
PDF 1517kWORD 1751k
Streda, 26. októbra 2011 - Štrasburg
Rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie ***I
P7_TA(2011)0465A7-0325/2011

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na ročný rozpočet Únie (KOM(2010)0815 – C7-0016/2011 – 2010/0395(COD))(1)

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Text predložený Komisiou   Pozmeňujúci a doplňujúci návrh
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1
(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia tohto nariadenia vrátane zmien, ktorých účelom je zohľadniť zmeny a doplnenia zavedené Lisabonskou zmluvou, z dôvodu prehľadnosti by sa malo nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 nahradiť týmto nariadením.
(1)  Nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev, bolo opakovane podstatným spôsobom zmenené a doplnené. Keďže sa majú vykonať ďalšie zmeny a doplnenia tohto nariadenia vrátane zmien, ktorých účelom je zohľadniť zmeny a doplnenia zavedené Lisabonskou zmluvou, z dôvodu prehľadnosti by sa malo nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 nahradiť týmto nariadením, ktoré podľa Lisabonskej zmluvy spoločne prijali Európsky parlament a Rada v súlade s riadnym legislatívnym postupom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2
(2)  V nariadení (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa stanovili rozpočtové zásady a rozpočtové pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať vo všetkých legislatívnych aktoch a ktoré majú rešpektovať všetky inštitúcie. Základné zásady, koncept a štruktúra uvedeného nariadenia, ako aj základné pravidlá rozpočtového a finančného hospodárenia sa musia zachovať. Výnimky z týchto základných zásad by sa mali preskúmať a v čo najväčšej možnej miere zjednodušiť, pričom by sa mal zohľadniť ich trvalý význam, pridaná hodnota pre ročný rozpočet Únie (ďalej len „rozpočet“) a záťaž, ktorú predstavujú pre zainteresované strany. Je potrebné zachovať a posilniť kľúčové prvky finančnej reformy úlohu účastníkov finančných operácií, integráciu kontrol do činnosti operačných útvarov, úlohu vnútorných audítorov, zostavovanie rozpočtu podľa činností, aktualizáciu účtovných zásad a pravidiel účtovania, ako aj základné zásady, ktoré sa vzťahujú na granty.
(2)  V nariadení (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa stanovili rozpočtové zásady a rozpočtové pravidlá, ktoré sa vzťahujú na zostavovanie a plnenie všeobecného rozpočtu, zabezpečujú riadne a účinné riadenie, kontrolu a ochranu finančných záujmov Únie a zvyšujú transparentnosť a ktoré sa majú dodržiavať vo všetkých legislatívnych aktoch a ktoré majú rešpektovať všetky inštitúcie. Základné zásady, koncept a štruktúra uvedeného nariadenia, ako aj základné pravidlá rozpočtového a finančného hospodárenia sa musia zachovať. Výnimky z týchto základných zásad by sa mali preskúmať a v čo najväčšej možnej miere zjednodušiť, pričom by sa mal zohľadniť ich trvalý význam, pridaná hodnota pre ročný rozpočet Únie (ďalej len „rozpočet“) a záťaž, ktorú predstavujú pre zainteresované strany. Je potrebné zachovať a posilniť kľúčové prvky finančnej reformy: úlohu účastníkov finančných operácií, integráciu kontrol do činnosti operačných útvarov, úlohu vnútorných audítorov, zostavovanie rozpočtu podľa činností, aktualizáciu účtovných zásad a pravidiel účtovania, ako aj základné zásady, ktoré sa vzťahujú na granty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4 a (nové)
(4a)  Pokiaľ ide o rámcové programy Únie pre výskum, malo by sa zaviesť ďalšie zjednodušenie a zosúladenie pravidiel a postupov, ako je uvedené v uznesení Európskeho parlamentu z 11. novembra 2010 o zjednodušení realizácie rámcových programov pre výskum1 a v záverečnej správe skupiny expertov o priebežnom hodnotení 7. rámcového programu, ktorá bola uverejnená 12. novembra 2010 na základe článku 7 ods. 2 rozhodnutia č. 1982/2006/ES.
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0401.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5
(5)  Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa obmedzovalo na stanovenie všeobecných zásad a základných pravidiel pre celú rozpočtovú oblasť, na ktorú sa vzťahujú zmluvy, zatiaľ čo vykonávacie predpisy boli stanovené v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev11, čím sa vytvorila lepšia hierarchia pravidiel a uľahčila sa zrozumiteľnosť nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. Podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) môže byť na Komisiu delegovaná právomoc prijímať všeobecne záväzné akty, ktorými sa dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívnych aktov. V dôsledku toho by sa mali do tohto nariadenia zahrnúť niektoré ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002. Podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia prijaté Komisiou by sa mali obmedziť na technické podrobnosti a spôsoby vykonávania.
(5)  Nariadenie (ES, Euratom) č. 1605/2002 sa obmedzovalo na stanovenie všeobecných zásad a základných pravidiel pre celú rozpočtovú oblasť, na ktorú sa vzťahujú zmluvy, zatiaľ čo vykonávacie predpisy boli stanovené v nariadení Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev11, čím sa vytvorila lepšia hierarchia pravidiel a uľahčila sa zrozumiteľnosť nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002. Podľa článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) legislatívny akt môže na Komisiu delegovať právomoc prijímať nelegislatívne akty, ktorými sa iba dopĺňajú alebo menia určité nepodstatné prvky legislatívneho aktu. V dôsledku toho by sa mali do tohto nariadenia zahrnúť niektoré ustanovenia nariadenia (ES, Euratom) č. 2342/2002.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8
(8)  Pravidlá upravujúce úroky plynúce z predbežného financovania by sa mali zjednodušiť, pretože predstavujú nadmernú administratívnu záťaž nielen pre príjemcov finančných prostriedkov Únie, ale aj pre útvary Komisie a sú zdrojom nedorozumení medzi útvarmi Komisie a hospodárskymi subjektmi a partnermi. Na účely zjednodušenia, najmä pokiaľ ide o príjemcov grantov, a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by nemala existovať povinnosť vytvárať úroky v rámci predbežného financovania a takéto úroky vymáhať. Mala by však existovať možnosť zahrnúť túto povinnosť do dohody o delegovaní, aby bolo možné opätovne použiť úroky plynúce z predbežného financovania na programy riadené niektorými poverenými subjektmi, alebo aby bolo možné tieto úroky vymôcť.
(8)  Pravidlá upravujúce úroky plynúce z predbežného financovania by sa mali zjednodušiť, pretože predstavujú nadmernú administratívnu záťaž nielen pre príjemcov finančných prostriedkov Únie, ale aj pre útvary Komisie a sú zdrojom nedorozumení medzi útvarmi Komisie a hospodárskymi subjektmi a partnermi. Na účely zjednodušenia, najmä pokiaľ ide o príjemcov grantov, a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia by povinnosť vytvárať úroky v rámci predbežného financovania a vymáhať takéto úroky mala byť okamžite zrušená. Mala by však existovať možnosť zahrnúť túto povinnosť do dohody o delegovaní, aby bolo možné opätovne použiť úroky plynúce z predbežného financovania na programy riadené niektorými poverenými subjektmi, alebo aby bolo možné tieto úroky vymôcť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 11
(11)  Zmluva vyžaduje, aby bol viacročný finančný rámec ustanovený vo forme nariadenia. Niektoré ustanovenia viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 je preto potrebné začleniť do tohto nariadenia. S cieľom zaistiť rozpočtovú disciplínu je predovšetkým potrebné prepojiť viacročný finančný rámec s ročným rozpočtovým postupom. Zároveň je nevyhnutné zahrnúť ustanovenia týkajúce sa záväzku Európskeho parlamentu a Rady rešpektovať pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré je stanovené v príslušných základných aktoch pre štrukturálne operácie, rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo.
(11)  Keďže podľa zmluvy bude viacročný finančný rámec v budúcnosti ustanovený vo forme nariadenia a medziinštitucionálna dohoda o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa má zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť, je logické začleniť niektoré ustanovenia medziinštitucionálnej dohody do tohto nariadenia. S cieľom zaistiť rozpočtovú disciplínu je predovšetkým potrebné prepojiť viacročný finančný rámec s ročným rozpočtovým postupom. Zároveň je nevyhnutné zahrnúť ustanovenia týkajúce sa záväzku Európskeho parlamentu a Rady rešpektovať pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov, ktoré je stanovené v príslušných základných aktoch pre štrukturálne operácie, rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)
(13a)  Príjmy, ktoré sa vyplatia neštátnym tretím stranám pri plnení legitímnych cieľov Únie, ako je boj proti pašovaniu a falšovaniu cigariet (napr. tzv. dohoda Phillip Morris), by sa mali považovať za pripísané príjmy, najmä ak sú výsledkom dohôd uzavretých v rámci postupu alternatívneho riešenia sporov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16
(16)  Pokiaľ ide o ustanovenia týkajúce sa proporcionality, súčasťou posúdenia rizika, ktoré vykonáva povoľujúci úradník, by sa mal stať pojem prípustného rizika chyby. Inštitúcie by mali mať možnosť odchýliť sa od 2 % prahu významnosti, ktorý používa Dvor audítorov pri posudzovaní zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. Úrovne prípustného rizika predstavujú pre orgán udeľujúci absolutórium vhodnejšie východisko na posudzovanie kvality riadenia rizika Komisiou. Európsky parlament a Rada by preto mali vzhľadom na náklady a prínosy, ktoré súvisia s kontrolami, stanoviť úroveň prípustného rizika chyby pre každú oblasť politiky.
(16)  S cieľom posúdiť riziko chyby, pričom sa zohľadní zásada riadneho finančného hospodárenia a náležité kontroly, a zodpovedajúcim spôsobom reagovať, by sa mal použiť riadiaci nástroj ukazujúci riziko chyby.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16 a (nové)
(16a)  Zásada transparentnosti zakotvená v článku 15 ZFEÚ, v ktorom sa vyžaduje, aby inštitúcie pracovali čo najotvorenejšie, v oblasti plnenia rozpočtu Únie vyžaduje, aby občania mali možnosť dozvedieť sa, kde a na aký účel Únia vynakladá finančné prostriedky. Takéto informácie podporujú demokratickú diskusiu, prispievajú k účasti občanov na rozhodovacom procese Únie a posilňujú inštitucionálnu kontrolu a dohľad nad výdavkami Únie. Tento cieľ by sa mal dosiahnuť uverejňovaním, a to najlepšie prostredníctvom moderných komunikačných nástrojov, príslušných informácií o konečných dodávateľoch a konečných príjemcoch finančných prostriedkov Únie, pričom sa vezmú do úvahy ich oprávnené záujmy vo vzťahu k dôvernosti a bezpečnosti, a pokiaľ ide o fyzické osoby, ich práva na rešpektovanie ich súkromného života a ochranu ich osobných údajov. Inštitúcie by preto mali uplatňovať selektívny prístup v súlade so zásadou proporcionality. Rozhodnutia o uverejnení by mali byť založené na relevantných kritériách, aby sa poskytovali zmysluplné informácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 a (nové)
(23a)  Na granty s veľmi nízkou hodnotou a granty s nízkou hodnotou sa môžu vzťahovať zjednodušené postupy účtovania a povoľovania, aby sa vytvoril prístup vychádzajúci z potrieb príjemcu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 23 b (nové)
(23b)  Granty sa môžu povoliť aj v oblasti základného výskumu, kde v dôsledku výskumnej činnosti nemožno predložiť žiadne výstupy alebo výsledky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 24
(24)  Skúsenosť s verejno-súkromnými partnerstvami, ktoré sa považujú podľa článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 za subjekty Únie, ukazuje, že by sa malo uvažovať o ďalších možnostiach ako rozšíriť výber nástrojov, ktoré by umožnili zahrnúť také subjekty, ktorých pravidlá sú pre súkromných partnerov flexibilnejšie a prístupnejšie než pravidlá, ktoré platia pre inštitúcie Únie. Tieto nové možnosti by sa mali uplatňovať v rámci nepriameho hospodárenia. Jednou z možností by mohol byť subjekt zriadený základným aktom, na ktorý by sa vzťahovali rozpočtové pravidlá zohľadňujúce zásady potrebné na zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie. Tieto zásady by sa mali prijať v delegovanom nariadení a mali by vychádzať zo zásad, ktoré musia dodržiavať tretie subjekty poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu. Ďalšou alternatívou by bolo vytváranie verejno-súkromných partnerstiev subjektmi spravovanými súkromným právom členského štátu.
(24)  Skúsenosť s verejno-súkromnými partnerstvami, ktoré sa považujú podľa článku 185 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 za subjekty Únie, ukazuje, že by sa malo uvažovať o ďalších možnostiach, ako rozšíriť výber nástrojov, ktoré by umožnili zahrnúť také subjekty, ktorých pravidlá sú pre súkromných partnerov flexibilnejšie a prístupnejšie než pravidlá, ktoré platia pre inštitúcie Únie. Tieto nové možnosti by sa mali uplatňovať v rámci nepriameho hospodárenia. Jednou z možností by mohol byť subjekt zriadený základným aktom, na ktorý by sa vzťahovali rozpočtové pravidlá zohľadňujúce zásady potrebné na zabezpečenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie. Tieto zásady by sa mali prijať v delegovanom nariadení, o ktorom by sa malo konzultovať s Európskym dvorom audítorov, a mali by vychádzať zo zásad, ktoré musia dodržiavať tretie subjekty poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 25
(25)  Na účely článku 317 ZFEÚ by sa do tohto nariadenia mali zaviesť základné povinnosti kontroly a auditu členských štátov pri nepriamom plnení rozpočtu v rámci zdieľaného hospodárenia, ktoré v súčasnosti existujú len v predpisoch platných v jednotlivých odvetviach. Je preto potrebné zaviesť ustanovenia, v ktorých sa stanoví jednotný rámec pre všetky príslušné oblasti politiky, ktorým sa vytvoria harmonizované administratívne štruktúry na úrovni členských štátov, spoločné povinnosti v oblasti hospodárenia a kontroly v rámci týchto štruktúr, ročné vyhlásenie hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti spolu s nezávislým audítorským stanoviskom, a ročné vyhlásenie členských štátov, ktorým na seba prevezmú zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie, ktoré im boli zverené, ako aj mechanizmy zúčtovania, pozastavenia a korekčné mechanizmy, ktoré uplatňuje Komisia. Podrobné ustanovenia by mali ostať aj naďalej vymedzené v predpisoch platných v jednotlivých odvetviach.
(25)  Na účely článkov 317 a 290 ZFEÚ by sa do tohto nariadenia mali zaviesť základné povinnosti kontroly a auditu členských štátov pri nepriamom plnení rozpočtu v rámci zdieľaného hospodárenia, ktoré v súčasnosti existujú len v predpisoch platných v jednotlivých odvetviach. Je preto potrebné zaviesť ustanovenia, v ktorých sa stanoví jednotný rámec pre všetky príslušné oblasti politiky, ktorým sa vytvoria harmonizované administratívne štruktúry na úrovni členských štátov a ktorý nevytvorí žiadne ďalšie kontrolné štruktúry, ale umožní členským štátom akreditovať subjekty poverené hospodárením s finančnými prostriedkami Únie. Členské štáty by mali mať právomoc určiť subjekt alebo organizáciu, ktoré budú plniť úlohy akreditačného orgánu a ktoré môžu byť na rovnakej administratívnej úrovni ako akreditovaný subjekt alebo môžu byť už v súčasnosti zodpovedné za dohľad nad inými orgánmi. Toto ustanovenie by nemalo brániť voľbe akejkoľvek inej štruktúry zo strany členských štátov, ak je to v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Ďalej by toto nariadenie malo obsahovať spoločné povinnosti v oblasti hospodárenia a kontroly v rámci týchto štruktúr, ročné vyhlásenie hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti spolu s nezávislým audítorským stanoviskom a ročné vyhlásenie členských štátov, ktorým na seba prevezmú zodpovednosť za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie, ktoré im boli zverené, ako aj mechanizmy schvaľovania účtovnej závierky, pozastavenia a korekcie, ktoré uplatňuje Komisia, a to s cieľom vytvoriť jednotný legislatívny rámec, ktorý takisto zvyšuje celkovú právnu istotu a efektívnosť kontrol a nápravných opatrení, ako aj ochranu finančných záujmov Únie. Podrobné ustanovenia by mali ostať aj naďalej vymedzené v nariadeniach platných v jednotlivých odvetviach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 33 a (nové)
(33a)  Všetky návrhy predložené legislatívnemu orgánu by mali byť vhodné na použitie užívateľsky prístupných informačných technológií (elektronická verejná správa) a mala by sa zabezpečiť interoperabilita údajov spracúvaných v rámci hospodárenia s rozpočtom, čo by malo zvýšiť efektívnosť. Mali by sa stanoviť jednotné normy prenosu údajov, ktoré sú k dispozícii v elektronickom formáte. Na dosiahnutie týchto cieľov by sa malo poskytnúť prechodné obdobie dvoch rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 a (nové)
(38a)  Jednorazové a paušálne platby by sa mali využívať na dobrovoľnom základe a uplatňovať iba v náležitých prípadoch. Je potrebné objasniť terminológiu používanú pri paušálnych a jednorazových platbách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38 b (nové)
(38b)  Malo by sa navrhnúť ďalšie objasnenie alebo náležité vymedzenie oprávnených nákladov, pretože by to zlepšilo dodržiavanie zásady celkových nákladov, konkrétne priamych a nepriamych nákladov na činnosti, ktoré predchádzajú výskumu alebo naň nadväzujú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 43 a (nové)
(43a)  Aby mali kontrolované subjekty dostatok času zaoberať sa zisteniami Dvora audítorov, ktoré by mohli mať vplyv na konečnú účtovnú závierku alebo na zákonnosť a/alebo riadnosť príslušných operácií kontrolovaných subjektov, Dvor audítorov zaistí, aby sa všetky takéto zistenia danej inštitúcii alebo subjektu oznámili včas.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 44
(44)  Mali by sa aktualizovať ustanovenia týkajúce sa predbežných a konečných účtovných závierok, najmä s cieľom získať informácie, ktoré by mali byť pripojené k účtovným závierkam zasielaným účtovníkovi Komisie na účely konsolidácie. Takisto je potrebné uviesť odkaz na vyhlásenie, ktoré pripájajú inštitúcie alebo subjekty financované z rozpočtu Únie ku konečným účtovným závierkam, keď ich predkladajú Dvoru audítorov, ako aj vyhlásenie, ktoré sa pripája pri predkladaní konečnej konsolidovanej účtovnej závierky Únie. Mal by sa stanoviť skorší konečný dátum na predloženie pripomienok Dvora audítorov k predbežným účtovným závierkam inštitúcií iných ako Komisie a subjektov financovaných z rozpočtu Únie, aby tieto inštitúcie a subjekty mohli pripomienky Dvora audítorov zohľadniť pri príprave svojich konečných účtovných závierok.
(44)  Mali by sa aktualizovať ustanovenia týkajúce sa predbežných a konečných účtovných závierok, najmä s cieľom získať informácie, ktoré by mali byť pripojené k účtovným závierkam zasielaným účtovníkovi Komisie na účely konsolidácie. Takisto je potrebné uviesť odkaz na vyhlásenie, ktoré pripájajú inštitúcie alebo subjekty financované z rozpočtu Únie ku konečným účtovným závierkam, keď ich predkladajú Dvoru audítorov, ako aj vyhlásenie, ktoré sa pripája pri predkladaní konečnej konsolidovanej účtovnej závierky Únie. Mal by sa stanoviť skorší konečný dátum na predloženie pripomienok Dvora audítorov k predbežným účtovným závierkam inštitúcií iných ako Komisie a subjektov financovaných z rozpočtu Únie, aby tieto inštitúcie a subjekty mohli pripomienky Dvora audítorov zohľadniť pri príprave svojich konečných účtovných závierok. S cieľom uzavrieť postup udelenia absolutória v priebehu roka, ktorý nasleduje po roku, za ktorý sa udeľuje absolutórium, sa zriadi pracovná skupina, ktorá pripraví návrhy zamerané na skrátenie času potrebného na dokončenie tohto postupu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 45
(45)  Pokiaľ ide o informácie, ktoré musí Komisia predložiť v súvislosti s absolutóriom, Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť najmä hodnotiacu správu o financiách Únie založenú na dosiahnutých výsledkoch v súlade s článkom 318 ZFEÚ. Do tohto nariadenia by sa preto v rámci ďalších existujúcich požiadaviek na predkladanie správ mali zahrnúť príslušné ustanovenia týkajúce sa tejto správy.
(45)  Pokiaľ ide o informácie, ktoré musí Komisia predložiť v súvislosti s absolutóriom, Komisia by mala Európskemu parlamentu a Rade predložiť najmä hodnotiacu správu o financiách Únie založenú na dosiahnutých výsledkoch v súlade s článkom 318 ZFEÚ. Do tohto nariadenia by sa preto v rámci ďalších existujúcich požiadaviek na predkladanie správ mali zahrnúť príslušné ustanovenia týkajúce sa tejto správy. Správa by mala obsahovať najmä informácie o pokroku v súvislosti s rodovými aspektmi personálnej politiky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 48
(48)  Pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa realizácie vonkajších akcií, je potrebné upraviť ich v súlade s navrhovanými zmenami spôsobov hospodárenia.
(48)  Pokiaľ ide o osobitné ustanovenia týkajúce sa realizácie vonkajších akcií, je potrebné upraviť ich v súlade s navrhovanými zmenami spôsobov hospodárenia a navrhnúť diferencovaný prístup pre prípady, keď Európska únia musí reagovať na núdzové humanitárne situácie, medzinárodné krízy alebo proces demokratizácie prebiehajúci v tretích krajinách.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54 a (nové)
(54a)  Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác súvisiacich s delegovanými aktmi uskutočnila vhodné konzultácie, a to aj na expertnej úrovni.
Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by mala Komisia zabezpečiť súčasné, včasné a vhodné zasielanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 55
(55)  Revízia tohto nariadenia by sa mala uskutočňovať len vtedy, keď je to potrebné. Príliš časté revízie vedú k neprimeraným nákladom na prispôsobovanie administratívnych štruktúr a postupov novým pravidlám. Okrem toho sa môže stať, že platné pravidlá sa uplatňujú príliš krátky čas na to, aby bolo možné dospieť k opodstatneným záverom.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Odôvodnenie 56 a (nové)
(56a)  Čitateľnosť tohto nariadenia by sa mala zlepšiť pripojením indexu, ktorý by obsahoval aj názov každého článku, ako aj slovníka finančných pojmov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 1
Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá zostavovania a plnenia ročného rozpočtu Únie (ďalej len „rozpočet“) a predkladania a auditu účtovnej závierky.

1.  Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá zostavovania a plnenia všeobecného rozpočtu Európskej únie („rozpočet“) a predkladania a auditu účtovnej závierky.
2.  Na účely tohto nariadenia:
– sa pojem „inštitúcia“ vzťahuje na Európsky parlament, Európska radu a Radu, Európsku komisiu, Súdny dvor Európskej únie a Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, európskeho ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ);
– sa Európska centrálna banka nepovažuje za inštitúciu Únie.
Každý odkaz na „Úniu“ sa chápe ako odkaz na Európsku úniu a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 2
Každé ustanovenie týkajúce sa plnenia rozpočtu na strane príjmov a na strane výdavkov uvedené v inom legislatívnom akte musí byť v súlade s rozpočtovými zásadami ustanovenými v hlave II.

Každé ustanovenie týkajúce sa plnenia rozpočtu na strane príjmov a na strane výdavkov uvedené v inom legislatívnom akte musí byť v súlade s týmto nariadením a podrobnými pravidlami uplatňovania tohto nariadenia v súlade s delegovaným nariadením uvedeným v článku 199.

Toto nariadenie sa vzťahuje na Európsky parlament, Európsku radu a Radu, Európsku komisiu, Súdny dvor Európskej únie a Európsky dvor audítorov, Európsky hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, európskeho ombudsmana, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „inštitúcie“).

V každom návrhu alebo zmene a doplnení návrhu, ktoré sa predkladajú legislatívnemu orgánu, sa jasne uvedú ustanovenia, ktoré obsahujú odchýlky z tohto nariadenia alebo z delegovaných nariadení prijatých v súlade s týmto nariadením, a v dôvodovej správe ku každému takémuto návrhu sa uvedú konkrétne dôvody, na základe ktorých sú takéto odchýlky odôvodnené.

Toto nariadenie sa nevzťahuje na Európsku centrálnu banku.

Toto nariadenie sa vzťahuje na plnenie administratívnych výdavkov týkajúcich sa rozpočtových prostriedkov stanovených v rozpočte Agentúry Euratom pre zásobovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
Článok 2 a (nový)
Článok 2a

Ochrana osobných údajov

Týmto nariadením nie sú dotknuté požiadavky podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1
1.  Rozpočet je nástroj, ktorým sa na každý rozpočtový rok stanovujú a povoľujú všetky príjmy a výdavky, ktoré sa považujú za potrebné pre Úniu a Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.
1.   Do rozpočtu a jeho príloh musia byť zahrnuté všetky príjmy a výdavky vrátane odhadov a všetkých povolených príjmov a výdavkov za každý rozpočtový rok, ktoré sa považujú za potrebné pre Úniu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2
2.  Príjmami a výdavkami Únie sú:
2.  Príjmami a výdavkami Únie sú:
a) príjmy a výdavky Únie vrátane administratívnych výdavkov, ktoré inštitúciám vyplývajú z ustanovení Zmluvy o Európskej únii týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a operačných výdavkov vyplývajúcich z vykonávania týchto ustanovení v prípadoch, keď sa hradia z rozpočtu;
a) príjmy a výdavky Únie;
b) príjmy a výdavky Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu.
b) príjmy a výdavky, ktoré vzniknú pri využívaní prostriedkov z príslušného Európskeho rozvojového fondu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 a (nový)
2a.  Výdavky Únie uvedené v odseku 2 zahŕňajú:
a) administratívne výdavky vrátane výdavkov, ktoré inštitúciám vyplývajú z ustanovení Zmluvy o Európskej únii týkajúcich sa spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, a prevádzkové výdavky vyplývajúce z vykonávania uvedených ustanovení v prípadoch, keď sa hradia z rozpočtu; ako aj
b) operačné výdavky vyplývajúce z vykonávania uvedených ustanovení v prípadoch, keď sa hradia z rozpočtu, a to vrátane súvisiacich podporných výdavkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 b (nový)
2b.  V rozpočte sa zaznamená záruka na operácie prijímania a poskytovania pôžičiek Úniou pri riadení Európskeho nástroja finančnej stability (ENFS) a Európskeho finančného stabilizačného mechanizmu (EFSM) a platby do Garančného fondu pre vonkajšie opatrenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4
4.  Ak sa v dohodách uzavretých s poverenými subjektmi uvedenými v článku 55 ods. 1 písm. b) bodoch ii) až viii) a v rozhodnutiach alebo dohodách o grante uzavretých s príjemcami neustanovuje inak, úroky z finančných prostriedkov, ktoré sú majetkom Únie, Únii nenáležia. Úroky sa v takýchto prípadoch opätovne používajú na príslušné programy alebo sa vymáhajú.
4.  Ak sa v dohodách uzavretých s poverenými subjektmi uvedenými v článku 55 ods. 1 písm. b) bodoch ii) až viii) neustanovuje inak, úroky z finančných prostriedkov, ktoré sú majetkom Únie, Únii nenáležia. Úroky sa v takýchto prípadoch opätovne použijú na príslušné programy a odpočítajú sa od nárokov príslušných príjemcov, alebo, ak by bol tento postup nemožný, nepraktický alebo neefektívny, sa vymáhajú.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Návrh nariadenia
Článok 5 a (nový)
Článok 5a

Uplynutie lehoty

1.  Lehota stanovená v dňoch končí uplynutím posledného dňa daného obdobia.
2.  Lehota stanovená v týždňoch či mesiacoch alebo lehota, ktorej trvanie je dlhšie ako jeden mesiac – rok, polrok či štvrťrok – končí uplynutím dňa v poslednom týždni alebo v poslednom mesiaci, ktorého názov alebo poradie zodpovedá dňu, kedy nastala daná udalosť alebo daný okamih.
3.  Ak pri lehote vyjadrenej v mesiacoch v poslednom mesiaci takýto deň chýba, lehota končí uplynutím posledného dňa tohto mesiaca.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Návrh nariadenia
Článok 5 b (nový)
Článok 5b

Predĺženie lehoty

Ak sa lehota predĺži, nová lehota sa počíta od uplynutia predchádzajúcej lehoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Návrh nariadenia
Článok 5 c (nový)
Článok 5c

Nedele a sviatky; soboty

Ak sa má úkon vykonať v konkrétny deň alebo v rámci lehoty, a ak tento konkrétny deň alebo posledný deň lehoty pripadá na nedeľu, štátom uznaný sviatok alebo sobotu, nahradí ho nasledujúci pracovný deň.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa) alebo v riadne odôvodnených prípadoch sumy na stavebné projekty v zmysle článku 195 ods. 3, ktoré ešte neboli dokončené, ak sa do 31. decembra neukončili prípravné etapy postupu viazania a ak sú tieto sumy potrebné na urýchlenie pokroku v prácach alebo skoré vrátenie dlhu; môžu sa tieto sumy potom viazať až do 31. decembra nasledujúceho roka; ako aj
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2 – písmeno b a (nové)
ba) zodpovedajúce sumy zo systému vlastných zdrojov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4
4.  Nediferencované rozpočtové prostriedky, ktoré na konci rozpočtového roka zodpovedajú riadnym zmluvne dohodnutým záväzkom, sa automaticky prenášajú výlučne do nasledujúceho rozpočtového roka.
4.  Nediferencované rozpočtové prostriedky, ktoré na konci rozpočtového roka zodpovedajú riadnym zmluvne dohodnutým záväzkom, sa automaticky prenášajú výlučne do nasledujúceho rozpočtového roka. To platí aj pre rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, a nevyužité rozpočtové prostriedky (záväzky a platby), na ktoré sa nevzťahujú odseky 2 a 3, ako aj pre disponibilné nevyužité rezervy, ktoré nepresahujú celkový strop viacročného finančného rámca pre každý okruh a ktoré tvoria celkovú rezervu VFR a v nasledujúcom rozpočtovom roku sa pridelia jednotlivým okruhom podľa ich potrieb.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 6
6.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, rozpočtové prostriedky uložené do rezervy a rozpočtové prostriedky na výdavky na zamestnancov sa nemôžu prenášať.
6.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 10, rozpočtové prostriedky uložené do rezervy a rozpočtové prostriedky na výdavky na zamestnancov sa nemôžu prenášať. Na účely tohto článku zahŕňajú výdavky na zamestnancov platy a príspevky členov a zamestnancov inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje služobný poriadok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Návrh nariadenia
Článok 9 a (nový)
Článok 9a

Prenos nepoužitých rozpočtových prostriedkov

Na základe rozhodnutia rozpočtového orgánu možno v rámci ročného rozpočtového postupu preniesť nepoužité rozpočtové prostriedky v záväzkoch aj platbách, ako aj rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, z roku N do rozpočtu na rok N + 1 alebo do jedného z budúcich rozpočtov.

Komisia do 1. októbra roku N predloží rozpočtovému orgánu svoj odhad nepoužitých rozpočtových prostriedkov a rozpočtových prostriedkov, ktorých viazanosť bola zrušená, z roku N, a to v záväzkoch aj platbách.

Každá zo zložiek rozpočtového orgánu napokon oznámi, ako sa majú nepoužité rozpočtové prostriedky prideliť buď do rozpočtu na rok N + 1, alebo aj do nasledujúcich rokov.

Rozhodnutie prijmú spoločne obe zložky rozpočtového orgánu na základe postupu podľa článku 314 ZFEÚ.

Nepoužité rozpočtové prostriedky a rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, sa zahrnú do jedného z rozpočtov a nad rámec stropov viacročného finančného rámca.

Nepoužité rozpočtové prostriedky a rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, sa môžu prideliť buď na konkrétny program, alebo sa zapíšu do predbežnej kapitoly. V tomto prípade sa budú od členských štátov požadovať zdroje iba po rozhodnutí rozpočtového orgánu o konkrétnom využití týchto prostriedkov.

Prenos rezervy viacročného finančného rámca

Ak po prijatí ročného rozpočtu zostanú v rámci každého stropu daného finančného rámca rezervy, rozpočtový orgán môže pred uplynutím daného rozpočtového roka rozhodnúť, že nevyužité rezervy sa prenesú do ktoréhokoľvek stropu jedného z nasledujúcich rokov viacročného finančného rámca. Celková suma viacročného finančného rámca zostane nezmenená.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3
3.  Ak si to vyžaduje kontinuita činnosti Únie a potreby hospodárenia, Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou môže na návrh Komisie schváliť poskytnutie dvoch alebo viacerých dočasných dvanástin tak na záväzky, ako aj na platby, a to nad rámec dočasných dvanástin poskytnutých automaticky podľa odsekov 1 a 2. Rozhodnutie o schválení bezodkladne postúpi Európskemu parlamentu.
3.  Ak si to vyžaduje kontinuita činnosti Únie a potreby hospodárenia, Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou môže na návrh Komisie schváliť poskytnutie výdavkov presahujúcich jednu dočasnú dvanástinu, ale nie väčších ako súčet dvoch dočasných dvanástin tak na záväzky, ako aj na platby, a to nad rámec dočasných dvanástin poskytnutých automaticky podľa odsekov 1 a 2. Rozhodnutie o schválení bezodkladne postúpi Európskemu parlamentu.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť tridsať dní po jeho prijatí, ak Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou svojich členov, nerozhodne v rámci daných tridsiatich dní o znížení týchto výdavkov.

Rozhodnutie nadobúda účinnosť tridsať dní po jeho prijatí, ak Európsky parlament, uznášajúci sa väčšinou všetkých poslancov, nerozhodne v rámci tejto lehoty o znížení týchto výdavkov.

Ak Európsky parlament rozhodne o znížení týchto výdavkov, Rada opätovne posúdi rozhodnutie o schválení, pričom zohľadní výšku rozpočtových prostriedkov schválenú Európskym parlamentom.

Ak Európsky parlament rozhodne o znížení týchto výdavkov, uplatní sa táto znížená suma.

Dodatočné dvanástiny sa schvaľujú ako celok a nie sú deliteľné.

Ak v prípade niektorej kapitoly suma dvoch dočasných dvanástin pridelená v súlade s prvým pododsekom nepostačuje na pokrytie výdavkov potrebných na to, aby sa zabránilo prerušeniu kontinuity činnosti Únie v oblasti, na ktorú sa vzťahuje príslušná kapitola, je výnimočne možné schváliť prekročenie výšky rozpočtových prostriedkov zahrnutých do príslušnej rozpočtovej kapitoly v predchádzajúcom rozpočtovom roku. Rozpočtový orgán koná podľa postupov stanovených v tomto odseku. Celkovú disponibilnú výšku rozpočtových prostriedkov z rozpočtu na predchádzajúci rozpočtový rok však za žiadnych okolností nemožno prekročiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Návrh nariadenia
Článok 15
Zostatok z rozpočtového roka

Prenesenie rozpočtového zostatku

1.  Zostatok z každého rozpočtového roka sa zahrnie do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok ako príjem v prípade prebytku alebo ako platobné rozpočtové prostriedky v prípade schodku.
1.  Zostatok z každého rozpočtového roka po prenosoch podľa článkov 9 a 10 sa zahrnie do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok ako dodatočný príjem v prípade prebytku alebo ako platobné rozpočtové prostriedky len v prípade schodku, a to presne v súlade s článkom 7 rozhodnutia Rady o vlastných zdrojoch, ktorý nezahŕňa takmer automatickú úpravu príspevkov členských štátov do rozpočtu Únie.
2.  Odhady takýchto príjmov alebo platobných rozpočtových prostriedkov sa zahrnú do rozpočtu v priebehu rozpočtového postupu a do opravného listu, ktorý sa predkladá podľa článku 35. Vypracovávajú sa v súlade s nariadením Rady, ktorým sa vykonáva rozhodnutie o systéme vlastných zdrojov Únie.
2.  Odhady takýchto príjmov alebo platobných rozpočtových prostriedkov sa zahrnú do rozpočtu v priebehu rozpočtového postupu a do opravného listu, ktorý sa predkladá podľa článku 35.
3.  Po predložení účtovnej závierky za každý rozpočtový rok sa akýkoľvek nesúlad oproti odhadom zahrnie do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom opravného rozpočtu, ktorého výlučným cieľom je upraviť tento nesúlad. V takom prípade musí Komisia predložiť návrh opravného rozpočtu do 15 dní po predložení predbežnej účtovnej závierky.
3.  Po predložení účtovnej závierky za každý rozpočtový rok sa akýkoľvek nesúlad oproti odhadom zahrnie do rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok prostredníctvom opravného rozpočtu, ktorého cieľom je upraviť tento nesúlad a v prípade prebytku zahrnúť zodpovedajúce dodatočné rozpočtové prostriedky. Komisia musí predložiť návrh opravného rozpočtu do 45 dní po predložení predbežnej účtovnej závierky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Návrh nariadenia
Článok 15 a (nový)
Článok 15a

Rezerva na platby a záväzky

Prebytok a nevyčerpané záväzky z predchádzajúcich rozpočtových rokov súčasného viacročného finančného rámca, ako aj rozpočtové prostriedky, ktorých viazanosť bola zrušená, sa zahrnú do rezervy na platby a záväzky.

Táto rezerva sa použije predovšetkým na akékoľvek dodatočné a/alebo nepredvídané potreby, ako aj na kompenzáciu prípadnej zápornej rezervy, ktorej sa týka postup stanovený v článku 44.

Rozhodnutie o mobilizácii tejto rezervy prijmú spoločne obe zložky rozpočtového orgánu na základe návrhu Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Návrh nariadenia
Článok 16
Viacročný finančný rámec a rozpočet sa zostavujú a plnia v eurách a účtovné závierky sa predkladajú v eurách.

Viacročný finančný rámec a rozpočet sa zostavujú a plnia v eurách a účtovné závierky sa predkladajú v eurách.

Na účely peňažného toku uvedeného v článku 65 sú však účtovník, v prípade zálohových účtov správcovia záloh a pre potreby administratívneho riadenia Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ďalej len „ESVČ“) zodpovedný povoľujúci úradník oprávnení vykonávať operácie v národných menách podľa ustanovení delegovaného nariadenia uvedeného v článku 199.

Na účely peňažného toku uvedeného v článku 65 sú však účtovník, v prípade zálohových účtov správcovia záloh a pre potreby administratívneho riadenia Komisie a Európskej služby pre vonkajšiu činnosť zodpovedný povoľujúci úradník oprávnení vykonávať operácie v národných menách podľa ustanovení delegovaného nariadenia uvedeného v článku 199.

Výsledky takýchto menových operácií sa uvádzajú v samostatnej položke účtovnej závierky príslušnej inštitúcie; uvedené platí mutatis mutandis pre orgány uvedené v článku 196b.

Komisia pomocou vhodných prostriedkov zabezpečuje vyrovnanie kurzových výkyvov vzniknutých pri vyplácaní platov a náhrad zamestnancom Únie, a to prinajmenšom v mesačných intervaloch, aby sa zaručilo, že k operáciám vykonávaným v eurách sa pristupuje rovnako ako k platom poberaným v iných menách. Jej výpočet vychádza z mesačného účtovného kurzu eura (InforEuro).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – písmeno e a (nové)
ea) pokuty uložené v oblasti hospodárskej súťaže, iné pokuty a sumy, ktoré možno získať ako výsledok mimosúdnych vyrovnaní, dojednaní alebo akýchkoľvek iných obdobných dohôd uzavretých s akýmikoľvek neštátnymi tretími stranami, alebo jednorazové platby týchto strán;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2 – pododsek 2 (nový)
V prípade uvedenom v písm. b) však môžu byť viazané rozpočtové prostriedky sprístupnené na základe toho, že členský štát podpíše dohodu o finančnom príspevku v eurách. To sa nevzťahuje na prípady uvedené v článku 173 ods. 2 a článku 175 ods. 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3
3.  Vnútorné pripísané príjmy tvoria:
3.  Vnútorné pripísané príjmy tvoria:
a) príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác na ich žiadosť;
a) príjmy od tretích strán za dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie prác na ich žiadosť;
b) výnosy z predaja vozidiel, vybavenia, zariadení, materiálov a vedeckých a technických prístrojov, ktoré sa nahrádzajú alebo vyraďujú, keď je ich účtovná hodnota plne odpísaná;
b) výnosy z predaja vozidiel, vybavenia, zariadení, materiálov a vedeckých a technických prístrojov, ktoré sa nahrádzajú alebo vyraďujú, keď je ich účtovná hodnota plne odpísaná;
c) príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm;
c) príjmy plynúce z vrátenia nesprávne vyplatených súm s výhradou článku 77;
ca) príjmy plynúce z úrokov z predbežného financovania s výhradou článku 5;
d) výnosy z dodania tovaru, poskytnutia služieb a uskutočnenia stavebných prác v prospech iných útvarov, inštitúcií alebo orgánov vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za príspevky na služobné cesty zaplatené v ich mene;
d) výnosy z dodania tovaru, poskytnutia služieb a uskutočnenia prác v prospech iných útvarov, inštitúcií alebo orgánov vrátane náhrad vrátených inými inštitúciami alebo orgánmi za príspevky na služobné cesty zaplatené v ich mene;
e) prijaté platby poistného;
e) prijaté platby poistného plnenia;
f) príjmy z predaja, prenájmu alebo iných zmlúv súvisiacich s právami na nehnuteľný majetok;
f) príjmy z predaja, prenájmu, náhrad alebo iných zmlúv súvisiacich s právami na nehnuteľný majetok;
g) príjmy z predaja publikácií a filmov vrátane tých, ktoré sú zaznamenané na elektronickom nosiči.
g) príjmy z predaja publikácií a filmov vrátane tých, ktoré sú zaznamenané na elektronickom nosiči.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 a (nový)
2a.  Všetky individuálne donácie adresované Komisii v hodnote presahujúcej 999 EUR alebo súhrn donácií od jedného darcu presahujúci túto sumu počas ktoréhokoľvek jedného roku budú vysledovateľné prostredníctvom na to určenej webovej stránky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1
1.   V delegovanom nariadení uvedenom v článku 199 sa môžu stanoviť prípady, v ktorých môže byť určitý príjem odpočítaný od žiadostí o platbu, ktoré sú následne postúpené na vyplatenie čistej sumy.
1.   Nasledujúce sumy sa môžu odpočítať od žiadostí o platbu, ktoré sa potom predložia na úhradu čistej sumy:
a) sankcie uložené zmluvným stranám verejných zákaziek alebo príjemcom grantu;
b) zľavy, náhrady a rabaty z jednotlivých faktúr a výkazov výdavkov;
c) úroky získané z platieb predbežného financovania;
d) úpravy v súvislosti s neoprávnene vyplatenými sumami.
Úpravy uvedené v písm. d) prvého pododseku možno vykonať prostredníctvom priameho odpočítania z novej platby rovnakého druhu rovnakému príjemcovi v rámci kapitoly, článku a rozpočtového roka, v súvislosti s ktorými sa uskutočnila nadmerná platba a ktoré vedú k priebežným platbám alebo úhradám zostatkov.

Na položky uvedené v písm. c) a d) prvého pododseku sa vzťahujú pravidlá účtovania Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1
1.  Rozpočtové prostriedky sa účelovo viažu na špecifické účely podľa hláv a kapitol; kapitoly sa ďalej delia na články a položky.
1.  Rozpočtové prostriedky sa účelovo viažu na špecifické účely podľa hláv a kapitol; kapitoly sa ďalej delia na články a položky. Prevádzkové rozpočtové prostriedky a investície sa uvádzajú samostatne.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
2.  Komisia môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu presúvať rozpočtové prostriedky autonómne, ako je podrobne uvedené v článku 23, alebo musí požiadať o schválenie presunu rozpočtových prostriedkov rozpočtový orgán, a to v prípadoch podrobne uvedených v článku 24.
2.  Komisia môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu presúvať rozpočtové prostriedky, ako je podrobne uvedené v článku 23; inak musí Komisia alebo ostatné inštitúcie požiadať o schválenie presunu rozpočtových prostriedkov rozpočtový orgán, a to v prípadoch podrobne uvedených v článku 24.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 3
3.  Rozpočtové prostriedky sa môžu presúvať iba do rozpočtových riadkov, pre ktoré sú v rozpočte schválené rozpočtové prostriedky, alebo v ktorých je zapísaný symbolický záznam „pro memoria“.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4
4.  Rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom sa môžu presúvať iba vtedy, keď sa tieto príjmy použijú na ten účel, na ktorý sú pripísané.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3
3.  Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu navrhnúť rozpočtovému orgánu presuny z jednej rozpočtovej hlavy do druhej, ktoré prekračujú limit 10 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje. Tieto presuny podliehajú postupu stanovenému v článku 24.
3.  Každá inštitúcia okrem Komisie môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu navrhnúť rozpočtovému orgánu presuny z jednej rozpočtovej hlavy do druhej, ktoré prekračujú limit 15 % rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje. Tieto presuny podliehajú postupu stanovenému v článku 24.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 54, 262, 267 a 268
Návrh nariadenia
Článok 23
1.  Komisia môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu autonómne presúvať:
1.  Komisia môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu presúvať:
a) viazané rozpočtové prostriedky v rámci každej kapitoly;
a) viazané rozpočtové prostriedky v rámci každej kapitoly;
b) platobné rozpočtové prostriedky v rámci každej hlavy;
b) platobné rozpočtové prostriedky v rámci každej hlavy po predchádzajúcom oznámení Parlamentu a Rade za predpokladu, že žiadna z týchto inštitúcií nevyjadrí do troch týždňov nesúhlas s týmto presunom;
c) rozpočtové prostriedky z jednej rozpočtovej hlavy do druhej, pokiaľ ide o výdavky na zamestnancov a administratívu, ktoré sú spoločné pre viacero hláv;
c) rozpočtové prostriedky z jednej rozpočtovej hlavy do druhej, pokiaľ ide o výdavky na zamestnancov a administratívu, a to do maximálnej výšky 15 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, a do maximálnej výšky 30 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, do ktorého sa presun uskutočňuje;
d) rozpočtové prostriedky medzi kapitolami v rámci tej istej hlavy až do maximálnej celkovej výšky 10 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, pokiaľ ide o operačné výdavky.
d) rozpočtové prostriedky medzi kapitolami v rámci tej istej hlavy až do maximálnej celkovej výšky 15 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, pokiaľ ide o operačné výdavky.
Komisia oznámi rozpočtovému orgánu svoj zámer uskutočniť presuny uvedené v písmene b) prvého pododseku tri týždne vopred. Ak počas uvedeného trojtýždňového obdobia uvedie jedna zo zložiek rozpočtového orgánu náležite preukázané dôvody, použije sa postup stanovený v článku 24.

2.  Komisia môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu a pod podmienkou, že o tom bezodkladne informuje rozpočtový orgán, rozhodnúť o nasledujúcich presunoch rozpočtových prostriedkoch z jednej rozpočtovej hlavy do druhej:
2.  Komisia môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu rozhodnúť o presune z jednej rozpočtovej hlavy do druhej, ak ide o
a) presun rozpočtových prostriedkov z hlavy „rezervy“ uvedenej v článku 43, kde je jedinou podmienkou na uvoľnenie prostriedkov z rezervy prijatie základného aktu v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 294 ZFEÚ;
rozpočtové prostriedky z hlavy „rezervy“ uvedenej v článku 43, kde je jedinou podmienkou na uvoľnenie prostriedkov z rezervy prijatie základného aktu v súlade s riadnym legislatívnym postupom stanoveným v článku 294 ZFEÚ; a to pod podmienkou, že o tomto zámere bezodkladne informuje rozpočtový orgán.
b) v riadne odôvodnených výnimočných prípadoch medzinárodných humanitárnych katastrof a kríz, ktoré nastanú po 1. decembri rozpočtového roka, môže Komisia presunúť nepoužité rozpočtové prostriedky bežného rozpočtového roka, ktoré sú stále k dispozícii v rámci rozpočtových hláv patriacich pod okruh 4 viacročného finančného rámca, do rozpočtových hláv týkajúcich sa pomoci v rámci krízového riadenia a operácií humanitárnej pomoci.
2a.  V riadne odôvodnených výnimočných prípadoch medzinárodných humanitárnych katastrof a kríz, ktoré nastanú po 1. decembri rozpočtového roka, môže Komisia presunúť nepoužité rozpočtové prostriedky bežného rozpočtového roka, ktoré sú stále k dispozícii v rámci rozpočtových hláv patriacich pod okruh 4 viacročného finančného rámca, do rozpočtových hláv týkajúcich sa pomoci v rámci krízového riadenia a operácií humanitárnej pomoci.
Komisia po uskutočnení takýchto presunov alebo po takomto využití rozpočtových prostriedkov na nasledujúci rok bezodkladne informuje obe zložky rozpočtového orgánu.

2b.  Komisia môže predložiť informácie odôvodňujúce presun vo forme pracovného dokumentu útvarov Komisie.
2c.  Komisia môže v rámci vlastného rozpočtového oddielu navrhnúť rozpočtovému orgánu iné presuny než tie, ktoré sú uvedené v odseku 1.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Návrh nariadenia
Článok 24 – názov
Presuny uskutočňované Komisiou, ktoré sa predkladajú rozpočtovému orgánu

Presuny uskutočňované inštitúciami, ktoré sa predkladajú rozpočtovému orgánu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1
1.  Komisia svoj návrh na presuny predkladá súčasne Európskemu parlamentu a Rade.
1.  Inštitúcie predkladajú svoje návrhy súčasne obom zložkám rozpočtového orgánu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 2
2.  Rozpočtový orgán prijme rozhodnutia o presunoch rozpočtových prostriedkov tak, ako je stanovené v odsekoch 3 6, pokiaľ sa v hlave I druhej časti neustanovuje inak.
2.  Rozpočtový orgán prijme rozhodnutia o presunoch rozpočtových prostriedkov tak, ako je stanovené v odsekoch  3, 4 a 6, pokiaľ sa v hlave I druhej časti neustanovuje inak.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 3
3.  S výnimkou naliehavých prípadov Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament prerokujú návrh Komisie v lehote šiestich týždňov odo dňa, keď bol týmto dvom inštitúciám doručený návrh na každý presun, ktorý sa im predkladá.
3.  S výnimkou náležite odôvodnených naliehavých okolností Rada uznášajúca sa kvalifikovanou väčšinou a Európsky parlament prerokujú návrh danej inštitúcie v lehote šiestich týždňov odo dňa, keď bol týmto dvom inštitúciám doručený návrh na každý presun, ktorý sa im predkladá.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 4
4.  Návrh na presun je schválený, ak v uvedenej lehote šiestich týždňov nastane niektorá z týchto situácií:
4.  Návrh na presun je schválený, ak v uvedenej lehote šiestich týždňov:
a)  Európsky parlament a Rada návrh schvália;
– obe zložky rozpočtového orgánu návrh schvália;
b)  Európsky parlament alebo Rada návrh schváli a druhá inštitúcia sa zdrží konania;
– jedna zo zložiek rozpočtového orgánu návrh schváli a druhá sa zdrží konania;
c)  Európsky parlament a Rada sa zdržia konania alebo neprijmú rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore s návrhom Komisie.
obe zložky rozpočtového orgánu sa zdržia konania alebo neprijmú rozhodnutie, ktoré by bolo v rozpore s návrhom na presun.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 5
5.  Šesťtýždňová lehota uvedená v bode 4 sa skráti na tri týždne v prípade, že Európsky parlament alebo Rada nepožiada inak, ak:
vypúšťa sa
a) presun predstavuje menej ako 10 % rozpočtových prostriedkov v príslušnom rozpočtovom riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje, a nepresahuje 5 miliónov EUR;
b) presun sa týka iba platobných rozpočtových prostriedkov a celková suma presunu nepresahuje 100 miliónov EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 6
6.  Ak Európsky parlament alebo Rada presun zmení a doplní, zatiaľ čo druhá inštitúcia ho schváli alebo sa zdrží konania, alebo ak Európsky parlament a Rada presun zmenia a doplnia, za schválenú sa považuje nižšia suma schválená buď Európskym parlamentom, alebo Radou, za predpokladu, že Komisia svoj návrh nestiahla.
6.  Ak jedna zložka rozpočtového orgánu presun zmenila a doplnila, zatiaľ čo druhá zložka ho schválila alebo sa zdržala konania, alebo ak obe zložky presun zmenili a doplnili, za schválenú sa považuje nižšia suma schválená buď Európskym parlamentom, alebo Radou, za predpokladu, že daná inštitúcia svoj návrh nestiahla.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Návrh nariadenia
Článok 24 a (nový)
Článok 24a

Osobitné pravidlá presunov

1.  Rozpočtové prostriedky sa môžu presúvať iba do rozpočtových riadkov, pre ktoré sú v rozpočte schválené rozpočtové prostriedky, alebo v ktorých je zapísaný symbolický záznam „pro memoria“.
2.  Rozpočtové prostriedky zodpovedajúce pripísaným príjmom sa môžu presúvať iba vtedy, keď sa tieto príjmy použijú na účel, na ktorý sú pripísané.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2
2.  Rozhodnutia o presunoch, ktorými sa umožňuje použitie rezervy na núdzovú pomoc, prijíma rozpočtový orgán na návrh Komisie alebo Komisia do maximálnej výšky 10 % rozpočtových prostriedkov na daný rok uvedených v riadku, z ktorého sa presun uskutočňuje.
2.  Rozhodnutia o presunoch, ktorými sa umožňuje použitie rezervy na núdzovú pomoc, prijíma rozpočtový orgán na návrh Komisie. Pre každú jednotlivú operáciu sa musí predložiť samostatný návrh.
Uplatňuje sa postup stanovený v článku 24 ods. 3 a 4. Ak návrh Komisie nie je schválený Európskym parlamentom a Radou a nie je možné dospieť k spoločnému stanovisku o použití tejto rezervy, Európsky parlament a Rada sa zdržia konania v súvislosti s návrhom Komisie na presun.

Uplatňuje sa postup stanovený v článku 24 ods. 3 a 4. Ak návrh Komisie nie je schválený oboma zložkami rozpočtového orgánu a nie je možné dospieť k spoločnému stanovisku o použití tejto rezervy, obe zložky rozpočtového orgánu sa zdržia konania v súvislosti s návrhom Komisie na presun.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 3
3.  Pre všetky typy činností, na ktoré sa vzťahuje rozpočet, sa stanovujú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, náležité a časovo ohraničené ciele. Dosahovanie týchto cieľov sa monitoruje na základe ukazovateľov výkonnosti pre každú činnosť a orgány vynakladajúce rozpočtové prostriedky poskytujú informácie rozpočtovému orgánu. Tieto informácie sa poskytujú každý rok, najneskôr v dokumentoch, ktoré sú priložené k návrhu rozpočtu.
3.  Pre všetky typy činností, na ktoré sa vzťahuje rozpočet, sa stanovujú špecifické, merateľné, dosiahnuteľné, náležité a časovo ohraničené ciele. Dosahovanie týchto cieľov sa monitoruje na základe ukazovateľov výkonnosti pre každú činnosť a orgány vynakladajúce rozpočtové prostriedky poskytujú informácie rozpočtovému orgánu. Tieto informácie uvedené v článku 34 ods. 2a písm. d) sa poskytujú každý rok najneskôr v dokumentoch, ktoré sú priložené k návrhu rozpočtu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 a (nový)
1a.  V priebehu rozpočtového postupu poskytuje Komisia informácie potrebné na porovnanie zmien v požadovaných rozpočtových prostriedkoch oproti počiatočným prognózam uvedeným vo finančných výkazoch. Tieto informácie zahŕňajú údaje o dosiahnutom pokroku a stave rokovaní legislatívneho orgánu o predložených návrhoch. Výška požadovaných rozpočtových prostriedkov sa podľa potreby reviduje s ohľadom na pokrok v diskusiách o základnom akte.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 2
2.  Na účely zníženia rizika podvodov a nezrovnalostí finančný výkaz uvedený v odseku 1 poskytuje informácie o zavedenom systéme vnútornej kontroly, posúdení súvisiaceho rizika, ako aj o existujúcich a plánovaných opatreniach na predchádzanie podvodom a ochranu pred nimi.
2.  Na účely zníženia rizika podvodov a nezrovnalostí finančný výkaz uvedený v odseku 1 poskytuje informácie o zavedenom systéme vnútornej kontroly, odhad nákladov a prínosov kontrol, ktoré takýto systém prináša, aposúdenie súvisiaceho rizika, ako aj existujúcich a plánovaných opatrení na predchádzanie podvodom a ochranu pred nimi.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno a a (nové)
aa) presné, ucelené a transparentné pravidlá kontroly, pokiaľ ide o práva zúčastnených strán;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 – písmeno d
d) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a náprava;
d) predchádzanie podvodom a nezrovnalostiam, ich odhaľovanie a monitorovanie ich nápravy bez ohľadu na povinnosti účastníkov finančných operácií v zmysle kapitoly 3;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 a (nový)
2a.  Účinná vnútorná kontrola je založená na najlepších medzinárodných postupoch a zahŕňa predovšetkým:
a) oddelenie úloh;
b) adekvátnu stratégiu riadenia rizika a kontroly vrátane kontrol na úrovni príjemcov;
c) predchádzanie konfliktom záujmov;
d) primerané kontrolné záznamy a integritu údajov v systémoch údajov;
e) postupy na monitorovanie výkonnosti a uskutočnenie následných krokov v súvislosti so zistenými nedostatkami a odchýlkami vo vnútornej kontrole;
f) pravidelné hodnotenie riadneho fungovania systému vnútornej kontroly.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 2 b (nový)
2b.  Efektívna vnútorná kontrola je založená na týchto prvkoch:
a) uplatňovanie vhodnej stratégie riadenia rizika a kontroly koordinovanej medzi vhodnými subjektmi, ktoré sú súčasťou kontrolného reťazca;
b) poskytnutie prístupu k výsledkom kontroly všetkým vhodným subjektom, ktoré sú súčasťou kontrolného reťazca;
c) v prípade potreby spoľahnutie sa na vyhlásenia implementačných partnerov o hospodárení a na nezávislé audítorské stanoviská za predpokladu, že kvalita vykonanej práce je primeraná a prijateľná a že práca bola vykonaná v súlade s dohodnutými normami;
d) včasné uplatnenie nápravných opatrení vrátane prípadných odradzujúcich sankcií;
e) jasné a jednoznačné právne predpisy tvoriace základ pre dané politiky;
f) odstránenie viacnásobných kontrol;
g) zásada zlepšenia pomeru nákladov k prínosom v súvislosti s kontrolami, pričom sa zohľadní riziko chyby uvedené v článku 29.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Návrh nariadenia
Článok 29
Prípustné riziko chyby

Riziko chyby

Legislatívny orgán rozhodne v súlade s postupom stanoveným v článku 322 ZFEÚ o úrovni prípustného rizika chyby na príslušnom stupni agregácie rozpočtu. Toto rozhodnutie sa zohľadní pri ročnom postupe udelenia absolutória v súlade s článkom 157 ods. 2.

Pri predkladaní revidovaných alebo nových návrhov výdavkov Komisia vypracuje odhad nákladov na administratívne a kontrolné systémy, ako aj úrovne rizika chyby v súvislosti s navrhnutým právnym predpisom podľa výšky finančných prostriedkov a podľa jednotlivých členských štátov.

Úroveň prípustného rizika chyby vychádza z analýzy nákladov a prínosov súvisiacich s kontrolami. Členské štáty, subjekty a osoby uvedené v článku 55 ods. písm. b) predložia Komisii na požiadanie správu o nákladoch, ktoré vynaložili na kontrolu, ako aj o počte a rozsahu činností financovaných z rozpočtu.

Ak je počas plnenia programu úroveň výskytu chýb neustále vysoká, Komisia zistí nedostatky kontrolných systémov, vykoná analýzu nákladov a prínosov prípadných nápravných opatrení a prijme vhodné opatrenia, ako je zjednodušenie platných ustanovení, prepracovanie programu, sprísnenie kontrol alebo prípadné ukončenie činnosti.

Úroveň prípustného rizika chyby sa pozorne sleduje a v prípade väčších zmien v oblasti kontroly sa upravuje.

Plná účinnosť národných riadiacich a kontrolných systémov si vyžaduje vyhlásenia hospodáriacich subjektov o týchto systémoch predložené akreditovanými orgánmi členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Návrh nariadenia
Článok 29 a (nový)
Článok 29a

Oddelenie funkcií

Povinnosti účtovníka a úradníka vykonávajúceho platby sú oddelené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 2 – pododsek 3
V Úradnom vestníku Európskej únie sa uverejní aj konsolidovaná ročná účtovná závierka a správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení, ktoré zostavuje každá inštitúcia.

V Úradnom vestníku Európskej únie sa hneď po prijatí uverejní aj konsolidovaná ročná účtovná závierka a správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení, ktoré zostavuje každá inštitúcia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 280
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2
2.  Komisia vhodným spôsobom sprístupní informácie o príjemcoch finančných prostriedkov pochádzajúcich z rozpočtu, ktoré má k dispozícii, keď je rozpočet plnený centralizovane a priamo jej útvarmi alebo delegáciami Únie v súlade s článkom 53 ods. 2, ako aj informácie o príjemcoch finančných prostriedkov poskytnuté subjektmi, na ktoré sa úlohy súvisiace s plnením rozpočtu delegujú v rámci ostatných spôsobov hospodárenia.
2.  Komisia vhodným spôsobom sprístupní informácie o svojich dodávateľoch a príjemcoch finančných prostriedkov, ako aj o presnej povahe a účele opatrení financovaných z rozpočtu, keď je rozpočet plnený centralizovane, ako aj informácie o dodávateľoch a príjemcoch finančných prostriedkov poskytnuté subjektmi, na ktoré sa úlohy súvisiace s plnením rozpočtu delegujú v rámci ostatných spôsobov hospodárenia.
Táto povinnosť sa vzťahuje aj na ostatné inštitúcie v súvislosti s ich dodávateľmi a prípadne aj príjemcami prostriedkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 3
3.  Tieto informácie sú sprístupnené za náležitého dodržiavania požiadaviek dôvernosti, najmä ochrany osobných údajov, ako to stanovuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001, ako aj požiadaviek na bezpečnosť, s prihliadnutím na osobitosti každého spôsobu hospodárenia uvedeného v článku 53 a v prípade potreby v súlade s príslušnými predpismi platnými v jednotlivých odvetviach.
3.  Tieto informácie sú sprístupnené za náležitého dodržiavania požiadaviek dôvernosti a bezpečnosti a, pokiaľ ide o fyzické osoby, práva na rešpektovanie súkromného života a na ochranu osobných údajov, ako sa stanovuje v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES a nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001.
Pokiaľ ide o fyzické osoby, zverejnenie informácií sa obmedzí na meno dodávateľa alebo príjemcu, jeho sídlo, pridelenú sumu a účel pridelenia, pričom zverejnenie týchto údajov bude vychádzať z príslušných kritérií, ako je frekvencia či druh alebo význam prideľovania prostriedkov. V rámci rozsahu zverejnených podrobností a kritérií na sprístupnenie informácií sa zohľadnia osobitosti daného odvetvia a každého spôsobu hospodárenia uvedeného v článku 55. Rozsah podrobností a kritériá sú vymedzené prostredníctvom delegovaného nariadenia uvedeného v článku 199 a v prípade potreby v príslušných pravidlách pre dané odvetvie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1
Európsky parlament, Európska rada a Rada, Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsman, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a ESVČ vypracujú odhad svojich príjmov a výdavkov, ktorý pošlú Komisii každý rok pred 1. júlom.

Európsky parlament, Európska rada a Rada, Súdny dvor Európskej únie, Dvor audítorov, Hospodársky a sociálny výbor, Výbor regiónov, ombudsman, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov a ESVČ vypracujú odhad svojich príjmov a výdavkov, ktorý pošlú Komisii a súčasne rozpočtovému orgánu pre informáciu každý rok pred 1. júlom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 3
Tieto inštitúcie pošlú každý rok najneskôr do 1. júla tieto odhady pre informáciu aj rozpočtovému orgánu. Komisia vypracuje svoje vlastné odhady, ktoré tiež pošle rozpočtovému orgánu v tom istom termíne.

Komisia vypracuje svoje vlastné odhady, ktoré tiež pošle rozpočtovému orgánu, a to hneď po ich schválení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Návrh nariadenia
Článok 33
Každý subjekt uvedený v článku 200 pošle v súlade s aktom, na základe ktorého bol zriadený, Komisii a rozpočtovému orgánu každý rok do 31. marca odhad svojich príjmov a výdavkov vrátane svojho plánu pracovných miest a návrhu pracovného programu.

Každý subjekt uvedený v článku 200 pošle v súlade s aktom, na základe ktorého bol zriadený, súčasne Komisii a rozpočtovému orgánu každý rok najneskôr do 31. marca odhad svojich príjmov a výdavkov vrátane svojho plánu pracovných miest a návrhu pracovného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1 – pododsek 2
Návrh rozpočtu obsahuje súhrnný všeobecný výkaz výdavkov a príjmov Únie a konsoliduje odhady uvedené v článku 32.

Návrh rozpočtu obsahuje súhrnný všeobecný výkaz výdavkov a príjmov Únie vrátane súhrnného všeobecného výkazu rezervy na platby a záväzky a konsoliduje odhady uvedené v článku 32.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Komisia v náležitých prípadoch pripojí k návrhu rozpočtu finančný plán na nasledujúce roky.
2.  Komisia pripojí k návrhu rozpočtu finančný plán na nasledujúce roky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 a (nový)
2a.  Komisia pripojí k návrhu rozpočtu aj:
a) analýzu finančného hospodárenia v predchádzajúcom roku a stavu nesplatených záväzkov;
b) podľa potreby stanovisko k odhadom ostatných inštitúcií, ktoré môže obsahovať iné odhady spolu so zdôvodnením týchto rozdielov;
c) každý pracovný dokument, ktorý považuje za užitočný v súvislosti s plánmi pracovných miest týchto inštitúcií a s grantmi, ktoré Komisia prideľuje orgánom uvedeným v článku 196b a európskym školám. Každý takýto pracovný dokument obsahujúci posledný schválený plán pracovných miest zahŕňa:
i) údaje o všetkých zamestnancoch Únie vrátane jej právne oddelených subjektov podľa druhu zmluvy,
ii) vyhlásenie o politike v oblasti pracovných miest, externého personálu, vyváženosti v zastúpení žien a mužov,
iii) údaje o počte skutočne obsadených pracovných miest na začiatku roka, v ktorom sa predkladá návrh rozpočtu, s uvedením ich rozdelenia podľa triedy administratívnej jednotky,
iv) zoznam pracovných miest rozpísaných podľa oblastí politiky,
v) za každú kategóriu externých zamestnancov údaje o pôvodne odhadovanom počte zamestnancov zamestnaných na plný alebo ekvivalentný úväzok na základe schválených rozpočtových prostriedkov, ako aj o počte skutočne zamestnaných osôb na začiatku roka, v ktorom sa predkladá návrh rozpočtu, s uvedením ich rozdelenia podľa funkčnej skupiny a v prípade potreby aj triedy; a
d) výkazy o činnosti obsahujúce:
i) informácie o dosiahnutí všetkých konkrétnych, merateľných, dosiahnuteľných, relevantných a časovo ohraničených cieľov stanovených v predchádzajúcom období pre rôzne činnosti, ako aj nových cieľov meraných ukazovateľmi,
ii) úplné odôvodnenie a analýzu pomeru nákladov k výnosom pre navrhované zmeny na úrovni rozpočtových prostriedkov,
iii) jasné zdôvodnenie intervencie na úrovni Únie, pričom je dodržaná okrem iného zásada subsidiarity,
iv) informácie o miere vykonávania činnosti za predchádzajúci rok a o miere vykonávania v bežnom roku.
Výsledky hodnotenia sa prerokujú a použijú sa s cieľom preukázať, aké výhody by mohli priniesť navrhované rozpočtové zmeny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 b (nový)
2b.  Ak Komisia zverí plnenie rozpočtu verejno-súkromným partnerstvám, pripojí k návrhu rozpočtu pracovný dokument obsahujúci:
a) výročnú správu o výkonnosti existujúcich verejno-súkromných partnerstiev v predchádzajúcom roku;
b) ciele stanovené na rok, na ktorý sa vzťahuje návrh rozpočtu, spolu s uvedením akýchkoľvek osobitných rozpočtových potrieb spojených s dosiahnutím tohto cieľa;
c) výšku administratívnych výdavkov a údaje o plnení rozpočtu z celkového hľadiska a podľa typu partnerstiev, ako sa vymedzuje v článku 196a, a podľa jednotlivých verejno-súkromných partnerstiev v predchádzajúcom roku;
d) výšku finančných príspevkov z rozpočtu Únie a hodnotu príspevkov v naturáliách poskytnutých inými partnermi pre každé verejno-súkromné partnerstvo;
e) podľa odseku 2a písm. c) mutatis mutandis plány pracovných miest takýchto verejno-súkromných partnerstiev, v rámci ktorých sú zamestnanci platení úplne alebo čiastočne z prostriedkov Únie; tieto plány pracovných miest sa zohľadnia pri príprave pracovného dokumentu podľa ods. 2a písm. c).
Ak sa v rámci verejno-súkromných partnerstiev využívajú finančné nástroje, v pracovnom dokumente sa stanovia príslušné údaje v súlade s odsekom 2c a bez toho, aby bol tento odsek dotknutý, a to podľa jednotlivých verejno-súkromných partnerstiev a finančných nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2 c (nový)
2c.  Ak Komisia využíva finančné nástroje, pripojí k návrhu rozpočtu pracovný dokument uvádzajúci:
a) vydaný kapitál vo forme finančných nástrojov financovaný z rozpočtu Únie, ako aj celkovú výšku investovaného kapitálu podľa jednotlivých finančných nástrojov, a to i tretími stranami, vyjadrené v celkovej hodnote i v závislosti od ich pákového efektu podľa jednotlivých finančných nástrojov, hodnotu účastí na kapitálových a kvázi kapitálových investíciách;
b) príjmy a náhrady získané v priebehu predchádzajúceho roka a odhady na rozpočtový rok, na ktorý sa vzťahuje návrh rozpočtu;
c) celkovú výšku podmienených a existujúcich záväzkov Únie vyplývajúcich z uplatňovania finančných nástrojov v predchádzajúcom roku a rozčlenených najmä na základe:
i) všetkých prípadných záväzkov voči tretím stranám vyplývajúcich zo záruk;
ii) všetkých prípadných záväzkov vyplývajúcich z maximálnej mobilizácie úverových liniek v prospech akýchkoľvek tretích strán;
iii) všetkých prípadných strát v súvislosti s podriadeným dlhom alebo z kapitálových či kvázi kapitálových účastí, alebo
iv) všetkých ostatných prípadných či podmienených záväzkov, ako aj akýchkoľvek informácií, ktoré sú dôležité alebo potenciálne dôležité pre posúdenie rizík;
d) finančné ustanovenia zahrnuté do rozpočtu pre prípad očakávaných, ako aj neočakávaných rizík, a to z celkového hľadiska i podľa jednotlivých finančných nástrojov;
e) percentuálny podiel a absolútny počet prípadov, v ktorých sa využili záruky alebo v ktorých podriadený dlh alebo kapitálové či kvázi kapitálové účasti viedli k stratám v dôsledku zníženia hodnoty alebo bankrotu, a to z celkového hľadiska a podľa jednotlivých finančných nástrojov za predchádzajúci rozpočtový rok, ako aj celkovú dobu používania príslušného finančného nástroja;
f) priemernú dobu medzi platbou z finančných nástrojov príjemcom vo forme podriadeného dlhového kapitálu (mezanínový kapitál) a výberom požičaného kapitálu; ak táto doba prekročí tri roky, Komisia vypracuje v rámci ročného postupu udeľovania absolutória akčný plán na skrátenie jej trvania;
g) geografické rozdelenie využitia finančných nástrojov podľa jednotlivých členských štátov a finančných nástrojov;
h) administratívne výdavky vyplývajúce z akýchkoľvek poplatkov za správu, náhrad alebo iných súm zaplatených za riadenie finančných nástrojov, ak bola táto správa zverená tretím stranám, a to v celkovej hodnote a podľa jednotlivých strán zodpovedných za správu a finančných nástrojov;
i) plány pracovných miest podľa odseku 2a písm. c) mutatis mutandis, ak sú zamestnanci platení úplne alebo čiastočne z prostriedkov Únie; tieto plány pracovných miest sa zohľadnia pri príprave pracovného dokumentu podľa odseku 2a písm. c).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3
3.  Komisia takisto pripojí k návrhu rozpočtu každý pracovný dokument, ktorý pokladá za užitočný na účely zdôvodnenia svojich rozpočtových požiadaviek.
3.  Komisia takisto pripojí k návrhu rozpočtu každý ďalší pracovný dokument, ktorý pokladá za užitočný na účely zdôvodnenia svojich rozpočtových požiadaviek.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno d
d) podrobný prehľad všetkých zamestnancov pôsobiacich v delegáciách Únie v čase predloženia návrhu rozpočtu vrátane rozpisu podľa zemepisných oblastí, jednotlivých krajín a misií, v ktorom sa rozlišujú pracovné miesta uvedené v pláne pracovných miest, zmluvní zamestnanci, miestni zamestnanci, vyslaní národní experti, ako aj rozpočtové prostriedky požadované v návrhu rozpočtu pre takéto ďalšie typy zamestnancov spolu s príslušnými odhadmi ekvivalentných zamestnancov na plný pracovný čas, ktorých možno zamestnať v medziach požadovaných rozpočtových prostriedkov.
d) podrobný prehľad všetkých zamestnancov pôsobiacich v delegáciách Únie v čase predloženia návrhu rozpočtu vrátane rozpisu podľa zemepisných oblastí, rodu, jednotlivých krajín a misií, v ktorom sa rozlišujú pracovné miesta uvedené v pláne pracovných miest, zmluvní zamestnanci, miestni zamestnanci, vyslaní národní experti, ako aj rozpočtové prostriedky požadované v návrhu rozpočtu pre takéto ďalšie typy zamestnancov spolu s príslušnými odhadmi ekvivalentných zamestnancov na plný úväzok, ktorých možno zamestnať v medziach požadovaných rozpočtových prostriedkov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4 a (nový)
4a.  Komisia k návrhu rozpočtu pripojí návrh na mobilizáciu rezervy na platobné aj viazané rozpočtové prostriedky pre prípad akýchkoľvek vzniknutých potrieb, s ktorými sa v ročnom rozpočte alebo v nariadení, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec, pôvodne nepočítalo.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4 b (nový)
4b.  Okrem toho zašle Komisia Európskemu parlamentu a Rade spolu s návrhom rozpočtu pracovný dokument o politike v oblasti budov vypracovaný každou inštitúciou a orgánom v zmysle článku 196b, ktorý bude zahŕňať tieto informácie:
a) v prípade každej budovy výdavky a oblasti financované z rozpočtových prostriedkov v rámci príslušných rozpočtových riadkov;
b) očakávaný vývoj globálneho plánovania oblastí a miest na nadchádzajúce roky spolu s opisom stavebných projektov v štádiu plánovania uvedených v článku 195 ods. 3, ktoré sú už určené;
c) konečné podmienky a náklady, ako aj príslušné informácie týkajúce sa realizácie projektov, pokiaľ ide o nové stavebné projekty už predtým predložené rozpočtovému orgánu v súlade s postupom stanoveným v článku 195 ods. 3 a nezahrnuté do pracovných dokumentov z predchádzajúceho roka;
d) konečné podmienky a náklady vzťahujúce sa na predĺženie zmlúv nepodliehajúce postupu stanovenému v článku 195 ods. 3, ale prekračujúce ročný poplatok 500 000 EUR.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Návrh nariadenia
Článok 35
Až do zvolania Zmierovacieho výboru uvedeného v článku 314 ZFEÚ môže Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť ostatných inštitúcií, pokiaľ ide o ich vlastné oddiely, predložiť súčasne Európskemu parlamentu a Rade opravný list k návrhu rozpočtu na základe nových informácií, ktoré v čase zostavovania návrhu rozpočtu neboli k dispozícii, vrátane opravného listu, ktorým sa aktualizuje odhad výdavkov v oblasti poľnohospodárstva.

Včas pred zvolaním Zmierovacieho výboru uvedeného v článku 314 ZFEÚ môže Komisia z vlastného podnetu alebo na žiadosť ostatných inštitúcií, pokiaľ ide o ich vlastné oddiely, predložiť súčasne Európskemu parlamentu a Rade opravný list k návrhu rozpočtu na základe nových informácií, ktoré v čase zostavovania návrhu rozpočtu neboli k dispozícii. To môže zahŕňať aj opravný list, ktorým sa aktualizuje odhad výdavkov v oblasti poľnohospodárstva

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Návrh nariadenia
Článok 36
Schválenie výsledku dosiahnutého Zmierovacím výborom

vypúšťa sa
Ak sa Zmierovací výbor dohodne na spoločnom návrhu, Európsky parlament a Rada sa v súlade so svojimi vnútornými rokovacími poriadkami usilujú schváliť výsledok Zmierovacieho výboru čo najskôr v súlade s článkom 314 ods. 6 ZFEÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Návrh nariadenia
Článok 38
1.   Komisia predkladá návrhy opravných rozpočtov na mobilizáciu Fondu solidarity Európskej únie, ako aj na každý z týchto účelov:
a) prebytok,
b) revízia odhadov tradičných vlastných zdrojov a základov DPH a HND,
c) zvýšenie predpokladaných príjmov a zníženie platobných rozpočtových prostriedkov.
1.  Ak existujú nevyhnutné, výnimočné alebo nepredvídané okolnosti, Komisia môže predložiť návrhy opravných rozpočtov.
Ak existujú nevyhnutné, výnimočné alebo nepredvídané okolnosti, Komisia môže predložiť dva dodatočné návrhy opravných rozpočtov za rok.

Žiadosti o opravné rozpočty predložené za rovnakých okolností, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, od iných inštitúcií ako od Komisie sa posielajú Komisii.

Žiadosti o opravné rozpočty predložené za rovnakých okolností, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, od iných inštitúcií ako od Komisie sa posielajú Komisii.

Pred predložením návrhu opravného rozpočtu Komisia a iné inštitúcie preskúmajú možnosť prerozdelenia príslušných rozpočtových prostriedkov, pričom zohľadnia akékoľvek očakávané neúplné použitie rozpočtových prostriedkov.

Pred predložením návrhu opravného rozpočtu Komisia a iné inštitúcie preskúmajú možnosť prerozdelenia príslušných rozpočtových prostriedkov, pričom zohľadnia akékoľvek očakávané neúplné využitie rozpočtových prostriedkov.

2.  Komisia, s výnimkou mimoriadnych okolností, predloží návrh opravného rozpočtu súčasne Európskemu parlamentu a Rade každý rok najneskôr do 1. septembra. K žiadostiam o opravné rozpočty od ostatných inštitúcií môže pripojiť stanovisko.
2.  S výnimkou náležite odôvodnených mimoriadnych okolností alebo prípadu mobilizácie Fondu solidarity Európskej únie, v ktorom sa môže predložiť návrh opravného rozpočtu kedykoľvek počas roka, predkladá Komisia návrhy opravných rozpočtov buď v apríli, alebo v septembri súčasne Európskemu parlamentu a Rade. K žiadostiam o opravné rozpočty od ostatných inštitúcií môže pripojiť stanovisko.
3.  Európsky parlament a Rada žiadosti prerokujú, pričom náležite zohľadnia ich naliehavosť.
3.  Európsky parlament a Rada žiadosti prerokujú, pričom náležite zohľadnia ich naliehavosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno a
a) všeobecného výkazu príjmov a výdavkov;
a) všeobecného výkazu príjmov a výdavkov, pričom sa rozlišujú prevádzkové náklady a investície;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 a (nový)
2a.  Administratívne výdavky sa klasifikujú takto:
a) výdavky na zamestnancov schválených v pláne pracovných miest: musí byť uvedený objem rozpočtových prostriedkov a počet pracovných miest zodpovedajúci týmto výdavkom;
b) výdavky na externých zamestnancov a iné výdavky uvedené v článku 23 ods. 1 písm. c) a hradené z okruhu Administratíva viacročného finančného rámca;
c) výdavky na budovy a iné súvisiace náklady vrátane upratovania a údržby, nájomného a prenájmu, telekomunikácií, vody, plynu a elektrickej energie;
d) výdavky na externých zamestnancov a technickú pomoc priamo spojené s plnením programov.
Administratívne výdavky Komisie typu spoločného pre viacero hláv sa uvádzajú v samostatnom súhrnnom výkaze a sú klasifikované podľa typov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 b (nový)
2b.  Vždy, keď je to možné a vhodné, články a položky zodpovedajú individuálnym operáciám vykonaným v rámci určitej konkrétnej činnosti. Delegované nariadenie uvedené v článku 199 stanovuje usmernenia pre klasifikáciu článkov a položiek zameraných na dosiahnutie maximálnej transparentnosti a prehľadnosti rozpočtu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 2
Táto rezerva sa musí vyčerpať pred koncom rozpočtového roka prostredníctvom presunu v súlade s postupom stanoveným v článkoch 21 a 23.

Táto rezerva sa musí vyčerpať čo najskôr pred koncom rozpočtového roka, najprv prostredníctvom rezervy na platobné a viazané rozpočtové prostriedky podľa článku 15 ods. 3a alebo prostredníctvom presunu v súlade s postupom stanoveným v článkoch 21 a 23.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 95 a 287
Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1
1.  V rozpočte sa uvádzajú:
1.  V rozpočte sa uvádzajú:
a) vo všeobecnom výkaze príjmov a výdavkov:
a) vo všeobecnom výkaze príjmov a výdavkov:
i) odhadované príjmy Únie v danom rozpočtovom roku;
i) odhadované príjmy Únie v danom rozpočtovom roku;
ii) odhadované príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok a príjmy za rok n – 2;
ii) odhadované príjmy za predchádzajúci rozpočtový rok a príjmy za rok n – 2;
iii) viazané a platobné rozpočtové prostriedky na daný rozpočtový rok;
iii) viazané a platobné rozpočtové prostriedky na daný rozpočtový rok;
iv) viazané a platobné rozpočtové prostriedky za predchádzajúci rozpočtový rok;
iv) viazané a platobné rozpočtové prostriedky za predchádzajúci rozpočtový rok;
v) viazané výdavky a zaplatené výdavky za rok n – 2;
v) viazané výdavky a zaplatené výdavky za rok n – 2, pričom zaplatené výdavky sú vyjadrené aj ako percento z rozpočtu;
vi) príslušné poznámky ku každej časti, ako sú uvedené v článku 41 ods. 1;
vi) príslušné poznámky ku každej časti, ako sú uvedené v článku 41 ods. 1;
b) v každom rozpočtovom oddiele sa príjmy a výdavky uvádzajú v rovnakej štruktúre ako v písmene a);
b) v každom rozpočtovom oddiele sa príjmy a výdavky uvádzajú v rovnakej štruktúre ako v písmene a);
c) pokiaľ ide zamestnancov:
c) pokiaľ ide zamestnancov:
i) pre každý rozpočtový oddiel plán pracovných miest, v ktorom je stanovený počet pracovných miest pre každú platovú triedu v každej kategórii a v každom útvare a počet stálych a dočasných pracovných miest schválených v rámci limitov rozpočtových prostriedkov;
i) pre každý rozpočtový oddiel plán pracovných miest poskytujúci súhrnný prehľad všetkých ľudských zdrojov, v ktorom je stanovený počet pracovných miest pre každú platovú triedu v každej kategórii a v každom útvare a počet stálych a dočasných pracovných miest schválených v rámci limitov rozpočtových prostriedkov, spolu s dokumentom uvádzajúcim ekvivalentné pracovné miesta na plný úväzok pre zmluvných a miestnych zamestnancov;
ii) plán pracovných miest zamestnancov platených z rozpočtových prostriedkov určených na výskum a technologický vývoj pre priame akcie a plán pracovných miest zamestnancov platených z tých istých rozpočtových prostriedkov pre nepriame akcie; plány pracovných miest sa členia podľa kategórie a platovej triedy a rozlišuje sa v nich medzi stálymi a dočasnými pracovnými miestami schválenými v rámci limitov rozpočtových prostriedkov;
ii) plán pracovných miest zamestnancov platených z rozpočtových prostriedkov určených na výskum a technologický vývoj pre priame akcie a plán pracovných miest zamestnancov platených z tých istých rozpočtových prostriedkov pre nepriame akcie; plány pracovných miest sa členia podľa kategórie a platovej triedy a rozlišuje sa v nich medzi stálymi a dočasnými pracovnými miestami schválenými v rámci limitov rozpočtových prostriedkov;
iii) pokiaľ ide o vedeckých a technických pracovníkov, členenie môže byť založená na skupinách platových tried v súlade s podmienkami ustanovenými v každom rozpočte. V pláne pracovných miest sa musí uvádzať počet vysokokvalifikovaných technických alebo vedeckých pracovníkov, ktorým sa poskytujú osobitné výhody podľa osobitných ustanovení služobného poriadku;
iii) pokiaľ ide o vedeckých a technických pracovníkov, klasifikácia môže byť založená na skupinách platových tried v súlade s podmienkami ustanovenými v každom rozpočte. V pláne pracovných miest sa musí uvádzať počet vysokokvalifikovaných technických alebo vedeckých pracovníkov, ktorým sa poskytujú osobitné výhody podľa osobitných ustanovení služobného poriadku;
iv) plán pracovných miest, v ktorom sú stanovené počty pracovných miest podľa platovej triedy a kategórie pre každý subjekt uvedený v článku 200, ktorý je príjemcom grantu hradeného z rozpočtu. V pláne pracovných miest sa okrem počtu pracovných miest schválených na daný rozpočtový rok uvádza aj počet pracovných miest schválený na predchádzajúci rok;
iv) plán pracovných miest, v ktorom sú stanovené počty pracovných miest podľa platovej triedy a kategórie pre každý subjekt uvedený v článku 196b, ktorý je príjemcom grantu hradeného z rozpočtu. V pláne pracovných miest sa okrem počtu pracovných miest schválených na daný rozpočtový rok uvádza aj počet pracovných miest schválený na predchádzajúci rok;
ca) pokiaľ ide o financovanie určené pre medzinárodné organizácie, dokument priložený k oddielu Komisie obsahuje:
i) zhrnutie všetkých príspevkov v rozdelení podľa programu/fondu Únie a podľa medzinárodnej organizácie,
ii) uvedenie dôvodov vysvetľujúcich, prečo bolo pre Úniu efektívnejšie financovať tieto medzinárodné organizácie, než konať priamo;
d) pokiaľ ide o operácie prijímania a poskytovania pôžičiek:
d) pokiaľ ide o operácie prijímania a poskytovania pôžičiek:
i) vo všeobecnom výkaze príjmov rozpočtové riadky zodpovedajúce príslušným operáciám a určené na zaznamenanie všetkých náhrad prijatých od príjemcov, ktorí pôžičku spočiatku nesplácali, čo viedlo k uplatneniu záruky za plnenie. V týchto riadkoch je zapísaný symbolický záznam „pro memoria“ s pripojenými príslušnými poznámkami;
i) vo všeobecnom výkaze príjmov rozpočtové riadky zodpovedajúce príslušným operáciám, najmä čo sa týka implementovania finančných nástrojov (články 130, 131), a určené na zaznamenanie všetkých náhrad prijatých od príjemcov, ktorí pôžičku spočiatku nesplácali, čo viedlo k uplatneniu záruky za plnenie, ako aj akékoľvek príjmy vyplývajúce z implementovania finančných nástrojov. V týchto riadkoch je zapísaný symbolický záznam „pro memoria“ s pripojenými príslušnými poznámkami;
ii) v oddiele Komisie:
ii) v oddiele Komisie:
– rozpočtové riadky obsahujúce záruky Únie za plnenie týkajúce sa dotknutých operácií. V týchto riadkoch je zapísaný symbolický záznam „pro memoria“ dovtedy, kým nie je rozpočet zaťažený konkrétnou sumou, ktorá musí byť uhradená z konečných zdrojov;
– rozpočtové riadky obsahujúce záruky Únie za plnenie a finančné nástroje týkajúce sa dotknutých operácií. V týchto riadkoch je zapísaný symbolický záznam „pro memoria“ dovtedy, kým nie je rozpočet zaťažený konkrétnou sumou, ktorá musí byť uhradená z konečných zdrojov;
– poznámky uvádzajúce odkaz na základný akt a objem plánovaných operácií, dobu trvania a finančnú záruku, ktorú Únia poskytla na tieto operácie;
– poznámky uvádzajúce odkaz na základný akt a objem plánovaných operácií, dobu trvania a finančnú záruku, ktorú Únia poskytla na tieto operácie, či iné finančné nástroje, ktoré Únia v súvislosti s týmito operáciami implementuje;
– súhrnný výpočet pomeru celkových prostriedkov venovaných na finančné nástroje vo vzťahu k rozpočtu Únie;
iii) v dokumente pripojenom k oddielu Komisie, ako informatívny údaj:
iii) v dokumente pripojenom  k oddielu Komisie, ako informatívny  údaj:
– všetky majetkové účasti vo forme finančných nástrojov alebo verejno-súkromných partnerstiev spolu s osobitnými poznámkami k ich výkonnosti;
– prebiehajúce kapitálové operácie a riadenie dlhu;
– prebiehajúce kapitálové operácie a riadenie dlhu;
– kapitálové operácie a riadenie dlhu v príslušnom rozpočtovom roku;
– kapitálové operácie a riadenie dlhu v príslušnom rozpočtovom roku;
e) celková suma výdavkov na SZBP sa v plnej výške zahrnie do jednej rozpočtovej kapitoly s názvom SZBP s osobitnými rozpočtovými článkami. Tieto články pokrývajú výdavky na SZBP a obsahujú osobitné rozpočtové riadky identifikujúce aspoň jednotlivé hlavné misie.
e) celková suma výdavkov na SZBP sa v plnej výške zahrnie do jednej rozpočtovej kapitoly s názvom SZBP s osobitnými rozpočtovými článkami. Tieto články pokrývajú výdavky na SZBP a obsahujú osobitný rozpočtový riadok pre každú misiu;
ea) všetky príjmy a výdavky v rámci príslušného európskeho rozvojového fondu, ktoré sa zahrnú do osobitného rozpočtového riadka v rozpočtovom oddiele Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 281
Návrh nariadenia
Článok 47 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b
b) nie je prekročený limit celkového počtu pracovných miest schválených v každom pláne pracovných miest.
b) inštitúcia alebo orgán sa zúčastňuje na postupe referenčného porovnávania s inými orgánmi Únie a inými inštitúciami podľa vzoru skríningu zamestnancov Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Návrh nariadenia
Článok 49
Článok 49

Článok 49

Ak pri vykonávaní aktu Únie dôjde k prekročeniu rozpočtových prostriedkov dostupných v rozpočte alebo pridelených rozpočtových prostriedkov dostupných vo viacročnom finančnom rámci, takéto akty môžu byť z finančného hľadiska vykonané až po zmene a doplnení rozpočtu a v prípade potreby po náležitej revízii finančného rámca.

Ak pri vykonávaní aktu Únie dôjde k prekročeniu rozpočtových prostriedkov dostupných v rozpočte alebo pridelených rozpočtových prostriedkov dostupných vo viacročnom finančnom rámci, takéto akty môžu byť z finančného hľadiska vykonané až po zmene a doplnení rozpočtu a v prípade potreby po náležitej revízii finančného rámca. Na účely tohto článku a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 2, sa akt Únie považuje za vykonávaný v prípade, že operácie prijímania alebo poskytovania pôžičiek ovplyvňujú celkovú rezervu VFR (článok 9 ods. 4) v ktoromkoľvek aktuálnom alebo budúcom roku, na ktorý sa VFR vzťahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Návrh nariadenia
Článok 50 – odsek 2
2.  Členské štáty spolupracujú s Komisiou takým spôsobom, aby sa rozpočtové prostriedky používali v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia.
2.  Členské štáty spolupracujú s Komisiou takým spôsobom, aby sa rozpočtové prostriedky používali v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia, a vykonávajú svoje kontrolné a audítorské povinnosti v súlade s článkom 317 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 1 – pododsek 2
Základný akt je právny akt, ktorý poskytuje právny základ pre akciu a pre plnenie zodpovedajúcich výdavkov zahrnutých v rozpočte.

Základný akt je právny akt, ktorý poskytuje právny základ pre akciu a pre plnenie zodpovedajúcich výdavkov zahrnutých v rozpočte. Uplatňuje sa článok 2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 3
3.  Pri uplatňovaní hlavy V Zmluvy o Európskej únii môže mať základný akt jednu z foriem uvedených v článku 26 ods. 2, článku 28 ods. 1, článku 29, článku 31 ods. 2, článku 33 a článku 37 Zmluvy o Európskej únii.
3.  Pri uplatňovaní hlavy V Zmluvy o Európskej únii (ďalej „ZEÚ“) môže mať základný akt jednu z týchto foriem:
– rozhodnutie Rady potrebné na vymedzenie a vykonávanie spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (článok 26 ods. 2 ZEÚ);
– rozhodnutie Rady o operačnej činnosti, ktorú si vyžaduje medzinárodná situácia (článok 28 ods. 1 ZEÚ);
– rozhodnutie Rady vymedzujúce pozíciu Únie k určitej záležitosti geografickej alebo vecnej povahy (článok 29 ZEÚ);
– rozhodnutia Rady vymedzujúce činnosť alebo pozíciu Únie alebo vykonávanie takejto činnosti alebo pozície (článok 31 ods. 2 zarážky 1 až 3 ZEÚ) alebo rozhodnutie o vymenovaní osobitného zástupcu (článok 31 ods. 2 zarážka 4 a článok 33 ZEÚ);
– uzavretie dohôd s jedným alebo viacerými štátmi alebo medzinárodnými organizáciami (článok 37 ZEÚ).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 5 – písmeno b – pododseky 2 a a 2 b (nové)
Celková suma rozpočtových prostriedkov na pilotné projekty podľa písm. a) nesmie v žiadnom rozpočtovom roku prekročiť 40 miliónov EUR.

Celková suma rozpočtových prostriedkov na nové prípravné akcie uvedené v prvom pododseku tohto písmena nesmie v žiadnom rozpočtovom roku prekročiť 50 miliónov EUR  a celková suma rozpočtových prostriedkov skutočne vyhradených na prípravné akcie nesmie prekročiť 100 miliónov EUR.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Návrh nariadenia
Článok 51 – odsek 5 – písmeno c
c) rozpočtové prostriedky na prípravné opatrenia v oblasti hlavy V Zmluvy o Európskej únii. Tieto opatrenia sú obmedzené na krátke časové obdobie a sú určené na vytvorenie podmienok pre akciu Únie zameranú na plnenie cieľov SZBP, ako aj podmienok na prijatie potrebných právnych nástrojov.
c) rozpočtové prostriedky na prípravné opatrenia v oblasti hlavy V Zmluvy o Európskej únii (týkajúce sa Všeobecných ustanovení o vonkajšej činnosti Únie a osobitných ustanovení o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike). Tieto opatrenia sú obmedzené na krátke časové obdobie a sú určené na vytvorenie podmienok pre akciu Európskej únie zameranú na splnenie cieľov SZBP, ako aj podmienok na prijatie potrebných právnych nástrojov.
Na účely operácií krízového riadenia Únie sú prípravné opatrenia zamerané okrem iného na posúdenie operačných požiadaviek, na rýchlu počiatočnú mobilizáciu zdrojov alebo na to, aby sa na mieste vytvorili podmienky na začatie operácie.

Na účely operácií krízového riadenia Únie sú prípravné opatrenia zamerané okrem iného na posúdenie operačných požiadaviek, na rýchlu počiatočnú mobilizáciu zdrojov alebo na to, aby sa na mieste vytvorili podmienky na začatie operácie.

Prípravné opatrenia schváli Rada na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku.

Prípravné opatrenia schváli Rada v plnej súčinnosti s Komisiou, pričom včas a v predstihu konzultuje s Európskym parlamentom a informuje ho podrobne o prípravných opatreniach, a to najmä o tých, ktoré sa týkajú akcií spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP) a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (SBOP).

Na účely rýchlej implementácie prípravných opatrení vysoký predstaviteľ informuje Komisiu čo najskôr o zámere Rady začať realizovať prípravne opatrenie a najmä o odhadovaných zdrojoch, ktoré sú na tento účel potrebné. Komisia prijme v súlade s týmto nariadením všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečila rýchlu úhradu týchto finančných prostriedkov;

Na účely rýchlej implementácie prípravných opatrení vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku čo najskôr informujeEurópsky parlament a Komisiu o zámere Rady začať realizovať prípravné opatrenie a najmä o odhadovaných zdrojoch, ktoré sú na tento účel potrebné. Komisia prijme v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečila rýchlu úhradu týchto finančných prostriedkov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 1
1.  Všetkým účastníkom finančných operácií a iným osobám zapojeným do plnenia rozpočtu, hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, auditu alebo kontroly sa zakazuje akékoľvek konanie, ktoré môže priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ak by takýto prípad nastal, dotknutá osoba sa musí takéhoto konania zdržať a postúpiť záležitosť príslušnému orgánu.
1.  Všetkým účastníkom finančných operácií a iným osobám zapojeným do plnenia rozpočtu a hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami vrátane jeho prípravných aktov, auditu alebo kontroly sa zakazuje akékoľvek konanie, ktoré môže priviesť ich vlastné záujmy do konfliktu so záujmami Únie. Ak by takýto prípad nastal, dotknutá osoba sa musí takéhoto konania zdržať a postúpiť záležitosť svojmu priamemu nadriadenému, ktorý písomne potvrdí, či došlo ku konfliktu záujmov. Ak sa zistí, že došlo ku konfliktu záujmov, osoba, ktorej sa takýto konflikt záujmov týka, prestane vykonávať všetky svoje činnosti v príslušnej záležitosti. Jej priamy nadriadený osobne prijme všetky ďalšie potrebné kroky.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Návrh nariadenia
Článok 54 – odsek 2
2.  Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby uvedených v odseku 1 z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného záujmu spoločného s príjemcom.
2.  Ku konfliktu záujmov dochádza vtedy, keď je alebo môže byť z hľadiska vnímania verejnosti ohrozený nestranný a objektívny výkon funkcií účastníka finančnej operácie alebo inej osoby, ako sa uvádza v odseku 1, z rodinných alebo citových dôvodov, z dôvodov politickej alebo národnej príslušnosti, ekonomického záujmu alebo akéhokoľvek iného záujmu spoločného s príjemcom.
Konanie, ktoré môže byť poznačené konfliktom záujmov, môže mať okrem iných jednu z týchto foriem:

a) udelenie neodôvodnených priamych alebo nepriamych výhod sebe alebo tretím stranám, s ktorými je v pokrvnom, príbuzenskom alebo inom špecifickom vzťahu;
b) odmietnutie udeliť možnému príjemcovi, poberateľovi, kandidátovi alebo uchádzačovi práva alebo výhody, na ktoré má nárok, alebo nadmerné udelenie takýchto práv alebo výhod;
c) dopustenie sa nenáležitého alebo nesprávneho konania alebo nedodržiavanie aktov, ktoré sú záväzné.
Za konflikt záujmov sa považuje situácia, v ktorej je možný príjemca, žiadateľ, kandidát alebo uchádzač zamestnancom, na ktorého sa vzťahuje služobný poriadok, zmluvným zamestnancom, miestnym zamestnancom alebo vyslaným národným expertom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1– písmeno a
a) prostredníctvom svojich útvarov, prostredníctvom delegácií Únie v súlade s článkom 53 ods. 2 alebo prostredníctvom výkonných agentúr uvedených v článku 59;
a) prostredníctvom svojich útvarov, prostredníctvom zamestnancov v delegáciách Únie pod dohľadom príslušného vedúceho delegácie v súlade s článkom 53 ods. 2 alebo prostredníctvom výkonných agentúr uvedených v článku 59;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 – písmeno b
b) nepriamo v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi alebo prostredníctvom zverenia úloh súvisiacich s plnením rozpočtu:
b) nepriamo, v rámci zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi alebo – na základe osobitného ustanovenia v základnom akte, v ktorom sa s výnimkou prípadov uvedených v bodoch i) a iv) stanovia aj typy partnerov pri plnení rozpočtu a typy operácií – prostredníctvom zverenia určitých konkrétnych úloh súvisiacich s plnením rozpočtu:
i) tretím krajinám alebo subjektom, ktoré tieto krajiny určili;
i) tretím krajinám alebo subjektom, ktoré tieto krajiny určili;
ii) medzinárodným organizáciám a ich agentúram;
ii) medzinárodným organizáciám a ich agentúram;
iii) finančným inštitúciám povereným vykonávaním finančných nástrojov podľa hlavy VIII;
iv)  Európskej investičnej banke a Európskemu investičnému fondu alebo akejkoľvek inej dcérskej spoločnosti banky;
iv)  Európskej investičnej banke a Európskemu investičnému fondu;
v) subjektom uvedeným v článkoch 200201;
v) subjektom uvedeným v článkoch 196b196c;
vi) verejnoprávnym subjektom alebo súkromnoprávnym subjektom povereným vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto súkromnoprávne subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky;
vi) verejnoprávnym subjektom alebo súkromnoprávnym subjektom povereným vykonávaním verejnej služby, pokiaľ tieto súkromnoprávne subjekty poskytujú dostatočné finančné záruky;
vii) súkromnoprávnym subjektom spravovaným právom členského štátu, ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva a ktoré poskytujú dostatočné finančné záruky;
viii) osobám povereným vykonávaním osobitných akcií podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určeným v príslušnom základnom akte v zmysle článku 51 tohto nariadenia.
viii) osobám povereným vykonávaním osobitných akcií v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky podľa hlavy V Zmluvy o Európskej únii a určeným v príslušnom základnom akte v zmysle článku 51 tohto nariadenia.
Komisia je aj naďalej zodpovedná za plnenie rozpočtu (článok 317 ZFEÚ) a informuje Európsky parlament o operáciách realizovaných subjektmi uvedenými v bodoch i) až viii). Vo finančnom výkaze (článok 27) sa uvedie úplné odôvodnenie výberu konkrétneho subjektu uvedeného v bodoch i) až viii).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 a (nový)
1a.  V rozhodnutí o financovaní, ktoré sa prikladá k výročnej správe o činnosti (článok 63 ods. 9), sa uvádza cieľ, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková suma finančného plánu. Toto rozhodnutie obsahuje aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, informácie o sume pridelenej na jednotlivé akcie a orientačný harmonogram plnenia.
V prípade nepriameho hospodárenia sa v ňom uvedie aj vybraný partner pri plnení, použité kritériá a úlohy, ktoré mu boli zverené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Návrh nariadenia
Článok 55 – odsek 1 b (nový)
1b.  Subjekty a osoby uvedené v bodoch i) až viii) odseku 1 písm. b) v plnej miere spolupracujú na ochrane finančných záujmov Európskej únie. Európsky dvor audítorov aj OLAF musia mať vo všetkých prípadoch právo riadne uplatňovať svoje právomoci podľa ZFEÚ v audite takto spravovaných finančných prostriedkov.
Komisia podmieni zverenie úloh súvisiacich s plnením rozpočtu existenciou transparentných, nediskriminačných, efektívnych a účinných postupov súdneho preskúmania, pokiaľ ide o samotné plnenie týchto úloh alebo vykonávanie akčného plánu na posilnenie takýchto postupov.

Zoznam subjektov a osôb poverených určitými konkrétnymi úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu vedie účtovník a tento zoznam sa pripája k ročnej účtovnej závierke. Všetky dohody uzavreté s takýmito subjektmi a osobami sa na požiadanie sprístupnia rozpočtovému orgánu.

Subjekty a osoby uvedené v bodoch i) až viii) odseku 1 písm. b), ktorým sú delegované úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, zabezpečia v súlade s článkom 31 ods. 2 primerané každoročné následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov z rozpočtu. Komisia je informovaná o prijatých opatreniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 1
Zodpovednosť za plnenie rozpočtu v rámci zdieľaného hospodárenia

1.  Členské štáty dodržiavajú pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a nediskriminácie a zabezpečujú viditeľnosť činnosti Únie. Na tento účel členské štáty plnia povinnosti kontroly a auditu a preberajú na seba z nich vyplývajúcu zodpovednosť stanovenú v tomto nariadení. Doplnkové ustanovenia sa môžu stanoviť v rámci predpisov platných v jednotlivých odvetviach.
1.  Keď Komisia plní rozpočet v rámci zdieľaného hospodárenia, úlohy plnenia rozpočtu sú delegované na členské štáty. Členské štáty dodržiavajú pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a nediskriminácie a zabezpečujú viditeľnosť činnosti Únie. Na tento účel si Komisia a členské štáty plnia príslušné povinnosti kontroly a auditu a preberajú na seba z nich vyplývajúcu zodpovednosť stanovenú v tomto nariadení. Doplnkové ustanovenia sa stanovujú v rámci predpisov platných v jednotlivých odvetviach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 2
Osobitné povinnosti členských štátov

2.  Členské štáty pri vykonávaní úloh súvisiacich s plnením rozpočtu predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom, odhaľujú ich a zaisťujú ich nápravu. Na tento účel vykonávajú kontroly ex ante a ex post a v náležitých prípadoch aj kontroly na mieste s cieľom zaistiť, aby sa akcie financované z rozpočtu skutočne vykonali a správne implementovali, vymáhajú neoprávnene vyplatené finančné prostriedky a v prípade potreby iniciujú súdne konania.
2.  Členské štáty pri vykonávaní úloh súvisiacich s plnením rozpočtu prijímajú všetky legislatívne, regulačné a administratívne alebo iné opatrenia potrebné na ochranu finančných záujmov Únie, najmä:
a) ubezpečujú sa, že akcie financované z rozpočtu sa skutočne realizujú, a zabezpečia, že sa vykonávajú správne, pričom na tento účel udeľujú akreditáciu subjektom zodpovedným za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie a vykonávajú nad nimi dohľad;
b) predchádzajú nezrovnalostiam a podvodom, odhaľujú a naprávajú ich.
Na tento účel vykonávajú ex ante a ex post kontroly a, ak je to vhodné, kontroly reprezentatívnych vzoriek transakcií na mieste, a to v súlade so zásadou proporcionality a v súlade s ods. 2 písm. a) a ods. 3 až 5, ako aj s príslušnými predpismi platnými v jednotlivých  odvetviach. Vymáhajú tiež neoprávnene vyplatené finančné prostriedky a v prípade potreby iniciujú súdne konania. Komisia môže posúdiť systémy zavedené v členských štátoch na základe svojho vlastného vyhodnotenia rizika alebo pri uplatňovaní predpisov platných v jednotlivých odvetviach.

Pokiaľ členské štáty oznámia chyby a/alebo nezrovnalosti Komisii hneď po ich zistení a napravia ich, najmä spätným získaním všetkých neoprávnene vyplatených súm, finančné opravy týkajúce sa týchto chýb a/alebo nezrovnalostí sa na ne nebudú vzťahovať až dovtedy, kým ich neoznámia.

Členské štáty ukladajú príjemcom účinné, odrádzajúce a primerané sankcie, ktoré sú stanovené v predpisoch platných v jednotlivých odvetviach a vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

Členské štáty ukladajú príjemcom účinné, odrádzajúce a primerané sankcie, ak sú stanovené v predpisoch platných v jednotlivých odvetviach a v osobitných ustanoveniach vnútroštátnych právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 3
Úloha a právomoci akreditačného orgánu

3.  V súlade s predpismi platnými v jednotlivých odvetviach členské štáty akreditujú jeden alebo viacero subjektov verejného sektora, ktoré budú mať výlučnú zodpovednosť za riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami, v súvislosti s ktorými bola akreditácia udelená, a za ich kontrolu. Tým nie je dotknutá možnosť, aby tieto subjekty vykonávali úlohy, ktoré nesúvisia s hospodárením s finančnými prostriedkami Únie, alebo aby boli niektoré z ich úloh zverené iným subjektom.
3.  V súlade s kritériami a postupmi stanovenými v predpisoch platných v jednotlivých odvetviach členské štáty akreditujú subjekty zodpovedné za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie, v súvislosti s ktorými bola akreditácia udelená, a za ich vnútornú kontrolu. Tým nie je dotknutá možnosť, aby tieto subjekty vykonávali úlohy, ktoré nesúvisia s hospodárením s finančnými prostriedkami Únie, alebo aby boli niektoré z ich úloh zverené iným subjektom. Akreditačný orgán je ďalej zodpovedný za monitorovanie dodržiavania akreditačných kritérií akreditovanými subjektmi na základe dostupných výsledkov auditov a kontrol. Prijíma všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie nápravy nedostatkov v plnení úloh zverených subjektom, ktoré akreditoval, a to vrátane možnosti prerušenia a odobratia akreditácie. Úloha Komisie v akreditačnom procese, na ktorý sa vzťahuje odsek 2, sa ďalej vymedzí v predpisoch platných v jednotlivých odvetviach s ohľadom na riziko v dotknutej oblasti politiky.
Akreditáciu udeľuje orgán členského štátu v súlade s predpismi platnými v jednotlivých odvetviach, ktoré zaručujú, že subjekt je schopný riadne hospodáriť s finančnými prostriedkami. V predpisoch platných v jednotlivých odvetviach sa tiež môže stanoviť úloha Komisie v procese akreditácie.

Orgán udeľujúci akreditáciu je zodpovedný za dohľad nad subjektom a za prijatie všetkých opatrení potrebných na odstránenie nedostatkov v jeho fungovaní vrátane pozastavenia platnosti a odobratia akreditácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 4
Úloha a právomoci akreditovaného subjektu

4.  Subjekty akreditované podľa odseku 3:
4.  Členské štáty na vhodnej úrovni prostredníctvom subjektov akreditovaných podľa odseku 3 tohto článku:
a) zriadia účinný a efektívny systém vnútornej kontroly a zaistia jeho fungovanie;
a) zriadia účinný a efektívny systém vnútornej kontroly a zaistia jeho fungovanie;
b) používajú systém ročného účtovníctva, ktorý včas poskytuje presné, úplné a spoľahlivé informácie;
b) používajú systém účtovníctva, ktorý včas poskytuje presné, úplné a spoľahlivé ročné informácie;
c) podliehajú nezávislému externému auditu vykonávanému v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi audítorským útvarom, ktorý je funkčne nezávislý od akreditovaného subjektu;
c) poskytujú požadované údaje a informácie v súlade s odsekom 5;
d) zaisťujú v súlade s článkom 31 ods. 2 každoročné následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov Únie;
d) zaisťujú následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov Únie v súlade s článkom 31 ods. 2. Pri každom spracovaní osobných údajov sa dodržiavajú predpisy členských štátov, ktorými sa vykonáva smernica 95/46/ES.
f) zaisťujú ochranu osobných údajov, ktorá je v súlade so zásadami stanovenými v smernici 95/46/ES.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 5
Obsah, harmonogram a audit údajov ohlásených akreditovanými subjektmi

5.  Subjekty akreditované podľa odseku 3 tohto článku predložia Komisii do 1. februára nasledujúceho rozpočtového roka:
5.  Subjekty akreditované podľa odseku 3 predložia Komisii do 1. marca nasledujúceho rozpočtového roka:
a) svoje účty, v ktorých sú uvedené výdavky vynaložené pri vykonávaní zverených úloh;
a) účtovné závierky akreditovaných subjektov, v ktorých sú uvedené výdavky vynaložené pri vykonávaní zverených úloh a predložené Komisii na uhradenie vrátane platieb na účet a súm, v prípade ktorých prebiehajú alebo boli ukončené postupy vymáhania pohľadávok. K týmto informáciám sa prikladá vyhlásenie o zodpovednosti hospodáriaceho subjektu, ktorým sa potvrdzuje, že podľa názoru osôb zodpovedných za hospodárenie s prostriedkami:
- sú tieto informácie riadne predložené, úplné a presné;
- boli výdavky použité na ich plánovaný účel a v súlade s predpismi platnými v jednotlivých odvetviach;
- zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. V prílohe k vyhláseniu sa uvedie miera výskytu chýb podľa sumy finančných prostriedkov a analýza chýb a v prípade potreby aj výhrady;
b) súhrn výsledkov všetkých dostupných auditov a kontrol, ktoré sa vykonali, vrátane analýzy systematických alebo opakujúcich sa nedostatkov, ako aj prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení;
b) súhrn konečných audítorských správ súhrn kontrol, ktoré sa vykonali, vrátane analýzy opakujúcich sa alebo systémových nedostatkov, ako aj prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení a ich výsledkov.
c) vyhlásenie hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti týkajúce sa úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtovnej závierky, riadneho fungovania systémov vnútornej kontroly, ako aj zákonnosti a riadnosti príslušných operácií a dodržiavania zásady riadneho finančného hospodárenia;
K účtovnej závierke uvedenej v písm. a) a k súhrnu uvedenému v písm. b) sa priloží stanovisko nezávislého audítorského orgánu vypracované v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi k tomu, či účtovné informácie poskytujú pravdivý a reálny obraz a či výdavky, o preplatenie ktorých bola Komisia požiadaná, sú zákonné a správne, ako aj k tomu, či zavedené kontrolné systémy správne fungujú. V tomto stanovisku sa uvedie, či preskúmanie spochybňuje tvrdenia uvedené vo vyhlásení o zodpovednosti hospodáriaceho subjektu. V prílohe k stanovisku sa uvedie miera výskytu chýb podľa sumy finančných prostriedkov a analýza chýb, ako aj výhrady.

d) stanovisko nezávislého audítorského subjektu k vyhláseniu hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti uvedenému v písmene c) tohto odseku, ktoré sa týka všetkých jeho častí.
Ak členský štát akreditoval v jednotlivých oblastiach politiky viac než jeden subjekt, predloží Komisii do 15. februára nasledujúceho rozpočtového roka súhrnnú správu, ktorá pozostáva z prehľadu všetkých vyhlásení hospodáriacich subjektov o vierohodnosti na vnútroštátnej úrovni a nezávislých audítorských stanovísk k týmto vyhláseniam, vypracovanú pre dotknutú oblasť politiky.

Ak členský štát akreditoval v jednotlivých oblastiach politiky viac než jeden subjekt zodpovedný za hospodárenie s finančnými prostriedkami, predloží Komisii do 15. marca nasledujúceho rozpočtového roka súhrnnú správu, ktorá pozostáva z prehľadu všetkých vyhlásení hospodáriacich subjektov o vierohodnosti na vnútroštátnej úrovni a zodpovedajúcich nezávislých audítorských stanovísk, vypracovanú pre dotknutú oblasť politiky.

Členské štáty zverejnia túto informáciu na vhodnej úrovni najneskôr 6 mesiacov od poskytnutia týchto dokumentov Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 6
Osobitné povinnosti Komisie

6.  Komisia:
6.  S cieľom zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky použili v súlade s platnými predpismi, Komisia:
-a) monitoruje, ako si členské štáty plnia povinnosti, a to najmä vykonávaním auditov počas plnenia programu;
a) uplatní postupy pre včasné finančné schválenie účtov akreditovaných subjektov, pričom zaistí, aby boliúčty úplné, presné a pravdivé a umožňovali včasné vyriešenie prípadov nezrovnalostí;
a) uplatňuje postupy pre včasné finančné schválenie účtovných závierok akreditovaných subjektov, pričom určuje, či sú účtovné závierky úplné, presné a pravdivé;
b) vylúči z financovania výdavkov Únie úhrady, ktoré boli vykonané v rozpore s právom Únie.
b) vylúči z financovania Únie výdavky, ktoré boli uhradené v rozpore s právom Únie;
ba) preruší lehoty splatnosti alebo pozastaví platby v prípade významných nedostatkov v monitorovaní vykonávanom členským štátom alebo vo fungovaní subjektu akreditovaného podľa odseku 3 v prípade, že sa okamžite neprijmú požadované opatrenia.
Podmienky, za ktorých môžu byť platby členským štátom pozastavené Komisiou alebo prerušené povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním, sa riadia predpismi platnými v jednotlivých odvetviach pre jednotlivé odvetvia.

Komisia sa môže rozhodnúť, že po predložení pripomienok členského štátu úplne alebo čiastočne zruší prerušenie alebo pozastavenie platieb. Vo výročnej správe o činnosti povoľujúceho úradníka Komisie vymenovaného delegovaním sa uvádzajú všetky povinnosti podľa tohto odseku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 6 a (nový)
Osobitné ustanovenia týkajúce sa Európskej územnej spolupráce

6a.  Predpisy platné v jednotlivých odvetviach zohľadňujú potreby programov Európskej územnej spolupráce, najmä pokiaľ ide o obsah ročného vyhlásenia hospodáriaceho subjektu, akreditačný proces a funkciu auditu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Návrh nariadenia
Článok 56 – odsek 6 b (nový)
Národné vyhlásenia o vierohodnosti

6b.  Členské štáty poskytujú národné vyhlásenie o výdavkoch vynaložených v rámci metódy zdieľaného hospodárenia. Toto vyhlásenie je podpísané na príslušnej politickej úrovni, vychádza z informácie, ktorá sa má poskytnúť podľa odseku 5 písm. c), a týka sa aspoň účinného fungovania zavedených systémov vnútornej kontroly a zákonnosti a riadnosti príslušných operácií. K vyhláseniu, ktoré sa predkladá Komisii do 15. marca roka nasledujúceho po príslušnom rozpočtovom roku, vydáva stanovisko nezávislý audítorský orgán.
S Dvorom audítorov a kontaktným výborom najvyšších kontrolných inštitúcií Európskej únie sa konzultujú usmernenia na vypracovanie takýchto národných vyhlásení.

Ak členský štát poskytol národné vyhlásenie v súlade s týmto odsekom, zohľadní sa to pri určovaní stratégií Komisie pre audit a kontrolu podľa odseku 6 tohto článku a určovaní rizika na úrovni členských štátov v súlade s článkom 29; toto vyhlásenie sa postúpi rozpočtovému orgánu, pričom sa uplatnia ustanovenia článku 63 ods. 9 mutatis mutandis.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 1
1.  Subjekty a osoby poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu podľa článku 55 ods. 1 písm. b) dodržiavajú pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a nediskriminácie a zaisťujú viditeľnosť činnosti Únie. Pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie zaručia takú úroveň ochrany finančných záujmov Únie, ktorá je rovnocenná s úrovňou ochrany vyžadovanou v rámci tohto nariadenia, pričom náležite zohľadnia:
1.  Subjekty a osoby iné ako členské štáty poverené úlohami súvisiacimi s plnením rozpočtu podľa článku 55 ods. 1 písm. b) dodržiavajú pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie zásady riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a nediskriminácie a zaisťujú viditeľnosť činnosti Únie. Pri hospodárení s finančnými prostriedkami Únie zaručia takú úroveň ochrany finančných záujmov Únie, ktorá je rovnocenná s úrovňou ochrany vyžadovanou v rámci tohto nariadenia, pričom náležite zohľadnia:
a) povahu zverených úloh a výšku dotknutých súm;
a) povahu zverených úloh a výšku príslušných súm;
b) súvisiace finančné riziká;
b) súvisiace finančné riziká;
c) úroveň istoty vyplývajúca z ich systémov, pravidiel a postupov v spojení s opatreniami prijatými Komisiou na účely dohľadu a podpory vykonávania zverených úloh.
c) úroveň istoty vyplývajúcu z ich systémov, pravidiel a postupov v spojení s opatreniami prijatými Komisiou na účely dohľadu a podpory vykonávania zverených úloh.
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 117 a 282
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2
2.  Na tento účel subjekty a osoby uvedené v odseku 1:
2.  Na tento účel subjekty a osoby uvedené v odseku 1 v súlade s normami rovnocennými s normami, ktoré sa bežne uplatňujú v Únii, alebo, ak také normy neexistujú, s medzinárodne uznávanými normami vymedzenými v dohode o poverení určitými špecifickými úlohami spojenými s plnením rozpočtu:
a) zriadia účinný a efektívny systém vnútornej kontroly a zaistia jeho fungovanie;
a) zriadia účinný a efektívny systém vnútornej kontroly a zaistia jeho fungovanie;
b) používajú systém ročného účtovníctva, ktorý včas poskytuje presné, úplné a spoľahlivé informácie;
b) používajú systém ročného účtovníctva, ktorý včas poskytuje presné, úplné a spoľahlivé informácie;
c) podliehajú nezávislému externému auditu vykonávanému v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi audítorským útvarom, ktorý je funkčne nezávislý od dotknutého subjektu alebo osoby;
c) podliehajú nezávislému externému auditu vykonávanému v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi audítorským útvarom, ktorý je funkčne nezávislý od dotknutého subjektu alebo osoby;
d) uplatňujú príslušné pravidlá a postupy na poskytovanie financovania z prostriedkov Únie prostredníctvom grantov, obstarávania a finančných nástrojov;
d) uplatňujú príslušné pravidlá a postupy na poskytovanie financovania z prostriedkov Únie prostredníctvom grantov, obstarávania a finančných nástrojov;
e) zaisťujú v súlade s článkom 31 ods. 2 každoročné následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov Únie;
e) zaisťujú následné zverejnenie príjemcov finančných prostriedkov Únie v súlade s článkom 31 ods. 2 a ochranu osobných údajov, ktorá zodpovedá zásadám stanoveným v smernici 95/46/ES;
f) zaisťujú primeranú ochranu osobných údajov.
f) zaisťujú primeranú ochranu osobných údajov v súlade so smernicou 95/46/ES a nariadením (ES) č. 45/2001.
Osoby uvedené v článku 55 ods. 1 písm. b) bode viii) môžu splniť tieto požiadavky postupne. Svoje rozpočtové pravidlá prijmú s predchádzajúcim súhlasom Komisie.

Bez toho, aby boli dotknuté články 196b a 196c, svoje rozpočtové pravidlá prijmú s predchádzajúcim súhlasom Komisie. Osoby uvedené v článku 55 ods. 1 písm. b) bode viii) môžu splniť požiadavky uvedené v písmenách a) až e) tohto odseku postupne počas prvých šiestich mesiacov svojho mandátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 300
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2 – pododsek 2 a (nový)
V záujme zabezpečenia právnej istoty sa prísnejšie pravidlá účasti neuplatňujú retroaktívne a od príjemcov sa nepožaduje, aby opätovne vypracovali finančné výkazy, ktoré už boli schválené Komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 288
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 3 a (nový)
3a.  Inštitúcie a orgány Únie budú aktívne podporovať hlásenie domnelých nezrovnalostí v súvislosti s využívaním finančných prostriedkov Únie v členských štátoch.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 4 – pododsek 2
Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním môže úplne alebo čiastočne prerušiť platby takýmto subjektom alebo osobám na účely ďalšieho overenia, ak získa informácie, ktoré svedčia o významnom nedostatku vo fungovaní systému vnútornej kontroly alebo naznačujú, že výdavky osvedčené dotknutým subjektom alebo osobou sú spojené so závažnou nezrovnalosťou a neboli predmetom opravy, ak je toto prerušenie potrebné na to, aby sa predišlo závažnému poškodeniu finančných záujmov Únie.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 89, povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním môže úplne alebo čiastočne prerušiť platby takýmto subjektom alebo osobám na účely ďalšieho overenia, ak získa informácie, ktoré svedčia o významnom nedostatku vo fungovaní systému vnútornej kontroly alebo naznačujú, že výdavky osvedčené dotknutým subjektom alebo osobou sú spojené so závažnou nezrovnalosťou a neboli predmetom korekcie, ak je toto prerušenie potrebné na to, aby sa predišlo závažnému poškodeniu finančných záujmov Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 5
5.  Subjekty a osoby uvedené v odseku 1 Komisii predložia:
5.  Subjekty a osoby uvedené v odseku 1 Komisii predložia:
a) správu o vykonávaní zverených úloh;
a) správu o vykonávaní zverených úloh;
b) svoje účty, v ktorých sú uvedené výdavky vynaložené pri vykonávaní zverených úloh;
b) svoje účtovné závierky, v ktorých sú uvedené výdavky vynaložené pri vykonávaní zverených úloh;
c) súhrn výsledkov všetkých dostupných auditov a kontrol, ktoré sa vykonali, vrátane analýzy systematických alebo opakujúcich sa nedostatkov, ako aj prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení;
c) súhrn výsledkov všetkých dostupných auditov a kontrol, ktoré sa vykonali, vrátane analýzy systematických alebo opakujúcich sa nedostatkov, ako aj prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení;
d) vyhlásenie hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti týkajúce sa úplnosti, presnosti a vecnej správnosti účtovnej závierky, riadneho fungovania systémov vnútornej kontroly, ako aj zákonnosti a riadnosti príslušných operácií a dodržiavania zásady riadneho finančného hospodárenia;
d) vyhlásenie hospodáriaceho subjektu poskytujúce primeranú istotu o tom, že:
i) informácie uvedené v účtovnej závierke poskytujú pravdivý a reálny obraz;
ii) výdavky uvedené v účtovnej závierke boli použité na ich plánovaný účel a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;
iii) zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a riadnosť príslušných operácií.
e) stanovisko nezávislého audítorského subjektu k vyhláseniu hospodáriaceho subjektu o vierohodnosti uvedenému v písmene d) tohto odseku, ktoré sa týka všetkých jeho častí.
e)  K týmto dokumentom sa priloží stanovisko nezávislého audítorského subjektu vypracované v súlade s medzinárodne uznávanými audítorskými štandardmi, pokiaľ ide o úplnosť, presnosť a vecnú správnosť účtovnej závierky, o riadne fungovanie zavedených kontrolných postupov, ako aj zákonnosť a riadnosť príslušných operácií. Ak posudok spochybní tvrdenia vo vyhlásení hospodáriaceho subjektu, kontrolný orgán o tom podá správu.
Tieto náležitosti sa Komisii predložia do 1. februára nasledujúceho rozpočtového roka s výnimkou audítorského stanoviska uvedeného v písmene e), ktoré sa predloží najneskôr do 15. marca.

Tieto náležitosti sa Komisii predložia do 1. februára nasledujúceho rozpočtového roka s výnimkou audítorského stanoviska uvedeného v písmene e), ktoré sa predloží najneskôr do 15. marca.

Týmito povinnosťami nie sú dotknuté ustanovenia dohôd uzatvorených s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami. Uvedené ustanovenia obsahujú aspoň povinnosť týchto subjektov každoročne predložiť Komisii vyhlásenie, že počas dotknutého rozpočtového roka sa príspevok Únie použil a jeho použitie sa vykázalo v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 2 tohto článku a povinnosťami stanovenými v dohodách uzatvorených s príslušnými medzinárodnými organizáciami alebo tretími krajinami.

Týmito povinnosťami nie sú dotknuté ustanovenia dohôd uzatvorených s medzinárodnými organizáciami a tretími krajinami. Uvedené ustanovenia obsahujú aspoň povinnosť týchto subjektov každoročne predložiť Komisii vyhlásenie, že počas dotknutého rozpočtového roka sa príspevok Únie použil a jeho použitie sa vykázalo v súlade s požiadavkami stanovenými v odseku 2 tohto článku a povinnosťami stanovenými v dohodách uzatvorených s príslušnými medzinárodnými organizáciami alebo tretími krajinami a kontrolovaných príslušným najvyšším kontrolným orgánom. Výsledky auditov sa sprístupnia orgánu udeľujúcemu absolutórium. Týmto sa nevylučujú vyšetrovacie právomoci Európskeho dvora audítorov a OLAF.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 6
6.  Komisia:
6.  Komisia:
a) zaisťuje dohľad nad vykonávaním zverených úloh a jeho hodnotenie;
a) dohliada na to, aby tieto subjekty plnili svoje povinnosti, a to najmä vykonávaním auditov a hodnotení počas plnenia programu;
b) uplatní postupy pre včasné finančné schválenie účtov poverených subjektov a osôb, pričom zaistí, aby boli účty úplné, presné a pravdivé a umožňovali včasné vyriešenie prípadov nezrovnalostí;
b) uplatní postupy pre včasné schválenie účtovných závierok subjektov, pričom určí, či súúčtovné závierky úplné, presné a pravdivé a či umožňujú včasné usporiadanie prípadov nezrovnalostí;
c) vylúči z financovania výdavkov Únie úhrady, ktoré boli vykonané v rozpore s platnými predpismi.
c) vylúči z financovania výdavkov Únie úhrady, ktoré boli vykonané v rozpore s právom Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 7
7.  Odseky 5 a 6 tohto článku sa nevzťahujú na subjekty a osoby, ktoré podliehajú osobitnému postupu udelenia absolutória rozpočtovým orgánom.
7.  Odseky 5 a 6 tohto článku sa nevzťahujú na subjekty Únie, ktoré podliehajú osobitnému postupu udelenia absolutória, ak tieto subjekty plnia rozpočet Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 7 a (nový)
7a.  Odseky 1, 2 a 3 sa vzťahujú mutatis mutandis na nepriame hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami vyčlenenými Európskym parlamentom pre jeho politické skupiny. Európsky parlament prijme v tejto súvislosti vykonávacie opatrenia, ktoré zohľadnia osobitné požiadavky politických skupín.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 6 a (nový)
6a.  Zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi môžu pri plnení jeho povinností s určitými operáciami vyžadovanými na plnenie rozpočtu a predkladanie finančných informácií a riadiacich informácií pomáhať poverení zamestnanci, a to v rámci jeho zodpovednosti. Na zamedzenie akéhokoľvek konfliktu záujmov podliehajú zamestnanci, ktorí pomáhajú povoľujúcim úradníkom vymenovaným delegovaním alebo subdelegovaním, povinnostiam uvedeným v článku 54.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 6 b (nový)
6b.  Každá inštitúcia informuje rozpočtový orgán vždy, keď sa povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním ujme svojich povinností, keď sa tieto jeho povinnosti zmenia alebo keď výkon svojich povinností ukončí.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Návrh nariadenia
Článok 62 – odsek 6 c (nový)
6c.  Každá inštitúcia vo svojich interných predpisoch stanoví také opatrenia v oblasti hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami, aké považuje za potrebné pre riadne plnenie svojej časti rozpočtu. Tieto interné predpisy oznámi Európskemu parlamentu v priebehu postupu udeľovania absolutória.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 6 – pododsek 2
Kontroly ex ante vykonávajú iní zamestnanci ako zamestnanci zodpovední za kontroly ex post. Zamestnanci zodpovední za kontroly ex post nesmú byť podriadení zamestnancom zodpovedným za kontroly ex ante.

Kontroly ex ante vykonávajú iní zamestnanci ako zamestnanci zodpovední za kontroly ex post. Zamestnanci zodpovední za kontroly ex post nesmú byť podriadení zamestnancom zodpovedným za kontroly ex ante, a opačne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Návrh nariadenia
Článok 63 – odsek 8
8.  Každý zamestnanec zapojený do finančného hospodárenia a kontroly operácií, ktorý sa domnieva, že rozhodnutie, o ktorého uplatnenie alebo odsúhlasenie ho žiada jeho nadriadený, vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia alebo profesijnými pravidlami, ktoré je povinný dodržiavať, písomne informuje povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, a ak tento povoľujúci úradník neprijme žiadne opatrenia, informuje komisiu uvedenú v článku 70 ods. 6. V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, informuje orgány a subjekty určené platnými právnymi predpismi.
8.  Každý zamestnanec zapojený do finančného hospodárenia a kontroly operácií, ktorý sa domnieva, že rozhodnutie, o ktorého uplatnenie alebo odsúhlasenie ho žiada jeho nadriadený, vykazuje nezrovnalosť alebo je v rozpore so zásadou riadneho finančného hospodárenia alebo profesijnými pravidlami, ktoré je povinný dodržiavať, písomne informuje povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním, a ak tento povoľujúci úradník neprijme žiadne opatrenia, informuje komisiu uvedenú v článku 70 ods. 6.
V prípade akéhokoľvek protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie, ktoré by mohli poškodiť záujmy Únie, takýto zamestnanec informuje orgány a subjekty určené platnými právnymi predpismi. Táto povinnosť sa v prípade podvodu vzťahuje aj na nezávislých audítorov, ktorí vykonávajú postupy v súvislosti s finančným hospodárením Únie. Takýmto odhalením im nevzniká zodpovednosť.

Na účely tohto odseku sa na daného zamestnanca vzťahujú príslušné ustanovenia služobného poriadku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Návrh nariadenia
Článok 65 – odsek 7 a (nový)
7a.  Účtovník Komisie stanoví pravidlá hospodárenia so zvereneckými účtami a ich využívania.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Návrh nariadenia
Článok 69 – odsek 2
2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 70, 71 a 72, každý povoľujúci úradník, účtovník alebo správca záloh podlieha disciplinárnemu postihu alebo zaplateniu náhrady tak, ako sa stanovuje v služobnom poriadku. V prípade protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie, ktoré môžu poškodiť záujmy Únie sa záležitosť predloží orgánom alebo subjektom určeným platnými právnymi predpismi.
2.  Bez toho, aby boli dotknuté články 70, 71 a 72, každý povoľujúci úradník, účtovník alebo správca záloh podlieha disciplinárnemu postihu alebo zaplateniu náhrady tak, ako sa stanovuje v služobnom poriadku. V prípade protiprávneho konania, podvodu alebo korupcie, ktoré môžu poškodiť záujmy Únie, sa záležitosť predloží orgánom alebo subjektom určeným platnými právnymi predpismi, a najmä Európskemu úradu pre boj proti podvodom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Návrh nariadenia
Oddiel 4 – názov
POVOLENIE VYMÁHANIA POHĽADÁVOK

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK A FINANČNÉ KOREKCIE

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Návrh nariadenia
Článok -76 (nový)
Článok -76

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto oddielu:

a) „vymáhanie pohľadávok“ je nástroj, ktorý sa používa na nápravu prijatia nesprávne vyplatených výdavkov; nesprávne vyplatené sumy v zásade vracajú prijímatelia takýchto výdavkov. Ak nie je možné určiť skutočnú sumu príslušného výdavku, vymáhaná suma sa môže stanoviť iným vedeckým spôsobom. Tento spôsob by sa mal v zásade stanoviť pred viazaním výdavku;
b) „finančné korekcie“ sú nástroje, ktorými sa riešia predovšetkým nedostatky v systéme riadenia. Korekciami sa ruší financovanie členských štátov alebo tretích krajín, ktoré nedokážu zabezpečiť správne uplatňovanie pravidiel Únie. Môžu sa tiež uplatniť na podporu vykonávania politík Únie stanovených v právnom základe pre príslušné príspevky Únie.
Všetky schválené a ešte nerealizované finančné korekcie pripadajúce na finančné prostriedky a členský štát sa uvádzajú v účtovnej závierke v súlade s článkom 132.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Oznámenie o dlhu zodpovedajúce príkazu na vymáhanie pohľadávky sa doručí dlžníkovi a je pre Komisiu záväzné, pokiaľ ide o jeho obsah v čase doručenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Návrh nariadenia
Článok 76 – odsek 2
2.  Inštitúcia môže formálne stanoviť pohľadávku voči iným osobám, ako sú členské štáty, prostredníctvom rozhodnutia, ktoré je vykonateľné v zmysle článku 299 ZFEÚ.
2.  Rada, Komisia alebo Európska centrálna banka môžu formálne stanoviť pohľadávku voči iným osobám, ako sú členské štáty, prostredníctvom rozhodnutia, ktoré je vykonateľné v zmysle článku 299 ZFEÚ. Pokiaľ ide o ostatné inštitúcie, Komisia môže v ich mene prijať takéto vykonateľné rozhodnutie v zmysle článku 299 ZFEÚ za podmienok stanovených v delegovanom nariadení podľa článku 199.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 1 – pododsek 2
Účtovník vymáha sumy vzájomným započítaním rovnocenných pohľadávok voči každému dlžníkovi Únie, ktorý má sám voči Únii pohľadávku, ktorá je istá, má pevne stanovenú výšku a je splatná.

Účtovník vymáha sumy vzájomným započítaním rovnocenných pohľadávok voči každému dlžníkovi Únie, ktorý má sám voči Únii pohľadávku. Takéto pohľadávky musia byť isté, mať pevne stanovenú výšku a musia byť splatné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2
2.  Ak sa zodpovedný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním plánuje úplne alebo čiastočne vzdať vymáhania stanovenej pohľadávky, zabezpečí, aby bolo vzdanie sa v súlade s pravidlami a so zásadami riadneho finančného hospodárenia a proporcionality podľa postupov a kritérií stanovených v delegovanom nariadení uvedenom v článku 199. Rozhodnutie o vzdaní sa musí byť odôvodnené. Povoľujúci úradník môže delegovať toto rozhodnutie iba spôsobom stanoveným v delegovanom nariadení uvedenom v článku 199.
2.  Ak sa príslušný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním plánuje úplne alebo čiastočne vzdať vymáhania stanovenej pohľadávky, zabezpečí, aby tento akt bol v súlade s pravidlami a so zásadami riadneho finančného hospodárenia a proporcionality. Rozhodnutie o vzdaní sa musí byť odôvodnené a uvedené vo výročných správach o činnosti podľa článku 63 ods. 9. Povoľujúci úradník môže toto rozhodnutie delegovať.
Zodpovedný povoľujúci úradník môže v súlade s podmienkami stanovenými v delegovanom nariadení uvedenom v článku 199 úplne alebo čiastočne zrušiť stanovenú pohľadávku. Čiastočné zrušenie stanovenej pohľadávky neznamená vzdanie sa stanoveného nároku Únie.

Príslušný povoľujúci úradník môže úplne alebo čiastočne zrušiť stanovenú pohľadávku. Čiastočné zrušenie stanovenej pohľadávky neznamená vzdanie sa stanoveného nároku Únie.

Pravidlá postupov a kritériá rozhodnutia o vzdaní sa nároku, ako aj jeho delegovanie povoľujúcim úradníkom a zrušenie určenej sumy sa stanovujú v delegovanom nariadení podľa článku 199.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 a (nový)
2a.  Sumy získané členskými štátmi vymáhaním po výskyte nezrovnalosti alebo nedbanlivosti a úroky s nimi spojené sa prevedú na riadiaci orgán, ktorý ich zaúčtuje ako príjem v mesiaci, v ktorom boli skutočne prijaté.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 b (nový)
2b.  Pri prevode do rozpočtu Únie si členský štát môže ponechať 20 % príslušných súm na paušálne uhradenie nákladov na vymáhanie okrem prípadov týkajúcich sa nezrovnalostí alebo nedbanlivostí pripísateľných jeho správnym orgánom alebo iným úradom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Návrh nariadenia
Článok 77 – odsek 2 c (nový)
2c.  V riadne odôvodnených prípadoch sa môžu členské štáty rozhodnúť, že nebudú pokračovať vo vymáhaní. Toto rozhodnutie môže byť prijaté iba v týchto prípadoch:
a) ak súhrn vzniknutých nákladov a predpokladaných nákladov na vymáhanie je vyšší ako vymáhaná suma;
b) ak je vymáhanie nemožné z dôvodu platobnej neschopnosti dlžníka alebo osôb právne zodpovedných za nezrovnalosť zistenej a uznanej v súlade s právom príslušného členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Návrh nariadenia
Článok 77 a (nový)
Článok 77a

Finančné korekcie členských štátov v rámci zdieľaného hospodárenia podľa hlavy II časti 2

1.  Členské štáty nesú v prvom rade zodpovednosť za vyšetrovanie nezrovnalostí, pričom konajú na základe dôkazov o akejkoľvek väčšej zmene ovplyvňujúcej povahu alebo podmienky vykonávania operácií alebo operačných programov alebo ich kontroly podľa hlavy II časti 2 a uskutočňujú finančné korekcie požadované v súlade s odsekmi 2 až 4.
Vymáhajú tiež finančné prostriedky poznačené nezrovnalosťami vo výdavkoch vynaložených podľa hlavy I časti 2.

2.  Členský štát vykoná požadované finančné korekcie v súvislosti s individuálnymi alebo systémovými nezrovnalosťami zistenými v operáciách alebo operačných programoch. Korekcie členského štátu spočívajú v zrušení celého verejného príspevku operačnému programu alebo jeho časti. Členský štát vezme do úvahy i povahu a závažnosť nezrovnalostí a finančnú stratu spôsobenú fondom.
Ak to umožňuje príslušný právny základ, takto uvoľnené zdroje z fondov môže členský štát opäť použiť na operácie v rámci príslušného operačného programu (náhradná operácia).

3.  Príspevok zrušený podľa odseku 2 sa nesmie opätovne použiť na:
a) operáciu alebo operácie, ktoré boli predmetom korekcie, ani
b) v prípade, že k finančnej korekcii došlo kvôli systémovej nezrovnalosti, na existujúce operácie v rámci celej alebo časti prioritnej osi, v rámci ktorej takáto systémová nezrovnalosť nastala, a ani
c) v prípade, že k finančnej korekcii došlo pri náhradnej operácii.
4.  V prípade systémovej nezrovnalosti členský štát rozšíri svoje vyšetrovanie na všetky operácie, ktoré by ňou mohli byť ovplyvnené.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Návrh nariadenia
Článok 77 b (nový)
Článok 77b

Kritériá finančných korekcií uskutočňovaných Komisiou

1.  Komisia uplatňuje finančné korekcie zrušením celého príspevku Únie na operačný program alebo jeho časti, ak po vykonaní potrebného preskúmania dospeje k záveru, že:
a) v systéme riadenia a kontroly programu existujú závažné nedostatky, ktoré ohrozili príspevok Únie, ktorý sa už vyplatil v prospech programu;
b) výdavky v certifikovanom výkaze výdavkov sú neoprávnené a členský štát ich pred začatím opravného konania podľa tohto odseku neopravil;
c) členský štát si pred začatím opravného konania podľa tohto odseku nesplnil svoje povinnosti podľa článku 77a.
2.  Komisia založí svoje finančné korekcie na jednotlivých prípadoch zistených nezrovnalostí a vezme do úvahy systémovú povahu nezrovnalosti, aby určila, či sa má uplatniť paušálna alebo extrapolovaná korekcia.
Paušálne korekcie sa uplatňujú len vtedy, keď z dôvodu povahy prípadu nie je možné buď určiť rozsah a výšku zistenej nezrovnalosti, alebo extrapolovať sumu, ktorá sa má opraviť.

3.  Komisia pri rozhodovaní o výške korekcie zohľadní povahu a závažnosť nezrovnalosti a rozsah a finančné dôsledky nedostatkov zistených v príslušnom operačnom programe. Pokiaľ nie je v príslušnom právnom základe stanovené inak, uplatňujú sa tieto sadzby korekcií:
a) korekcia vo výške 100 %
Sadzbu korekcie možno stanoviť vo výške 100 %, ak sú nedostatky v systéme riadenia a kontroly členského štátu alebo jednotlivé porušenie také závažné, že predstavujú úplné nedodržanie predpisov Spoločenstva, čím sa všetky platby stávajú neregulárnymi;

b) korekcia vo výške 25 %
Keď má členský štát vážne nedostatky v uplatňovaní svojho systému riadenia a kontroly a existujú dôkazy o rozsiahlych nezrovnalostiach a nedbanlivosti v boji proti nelegálnym alebo podvodným praktikám, je opodstatnená korekcia vo výške 25 %, keďže je možné odôvodnene predpokladať, že možnosť beztrestne predkladať nelegálne nároky zapríčiní fondu mimoriadne vysoké straty. Korekcia v takejto sadzbe je primeraná aj v jednotlivých prípadoch nezrovnalostí, ktoré sú závažné, avšak nerušia platnosť celej operácie;

c) korekcia vo výške 10 %
Ak jeden alebo niekoľko kľúčových prvkov systému nefunguje alebo funguje tak nedostatočne alebo nepravidelne, že sú úplne neúčinné pri určovaní oprávnenosti nároku alebo pri predchádzaní nezrovnalosti, je opodstatnená korekcia vo výške 10 %, keďže je možné odôvodnene vyvodiť záver, že existovalo veľké riziko rozsiahlej straty pre fond. Táto sadzba korekcie je primeraná aj v jednotlivých prípadoch nezrovnalostí menšej závažnosti vo vzťahu ku kľúčovým prvkom systému;

d) korekcia vo výške 5 %
Ak všetky kľúčové prvky systému fungujú, avšak nie natoľko dôsledne, pravidelne a dôkladne, ako požadujú predpisy, je opodstatnená korekcia vo výške 5 %, keďže je možné odôvodnene vyvodiť záver, že neposkytujú dostatočnú úroveň zabezpečenia oprávnenosti nárokov a že riziko pre fond je podstatné. 5 % korekcia môže byť primeraná aj v prípade menej závažných nezrovnalostí v jednotlivých operáciách vo vzťahu ku kľúčovým prvkom systému.

Skutočnosť, že spôsob, akým systém funguje, je možné zdokonaliť, nie je sama osebe dostatočným dôvodom na finančnú korekciu. Musí existovať vážny nedostatok v dodržiavaní explicitných predpisov alebo noriem správnej praxe Únie a tento nedostatok musí vystavovať štrukturálne fondy skutočnému riziku straty alebo nezrovnalosti;

e)  Korekcia vo výške 2 %
Ak je realizácia primeraná vo vzťahu ku kľúčovým prvkom systému, ale úplne zlyhá fungovanie jedného alebo niekoľkých vedľajších prvkov, je opodstatnená korekcia vo výške 2 % so zreteľom na nižšie riziko straty pre fond a menšiu závažnosť takéhoto porušenia.

2 % korekcia sa zvýši na 5 %, ak sa zistí ten istý nedostatok vo vzťahu k výdavkom uskutočneným po dátume prvej uloženej korekcie a členský štát neprijal primerané nápravné opatrenia pre tú časť systému, ktorá je po prvej korekcii chybná.

Korekcia vo výške 2 % je opodstatnená aj vtedy, keď Komisia bez toho, aby uložila korekciu, informovala členský štát o potrebe zlepšiť vedľajšie prvky systému, ktoré sú síce zavedené, ale nefungujú uspokojivo, a členský štát neprijal potrebné opatrenia.

Korekcie z dôvodu nedostatkov vo vedľajších prvkoch systémov riadenia a kontroly sa uložia iba vtedy, keď neboli zistené žiadne nedostatky v kľúčových prvkoch. Ak existujú nedostatky vo vzťahu k vedľajším aj kľúčovým prvkom, korekcie sa vykonajú iba v takej sadzbe, ktorá sa uplatňuje na dané kľúčové prvky.

4.  Ak členský štát neplní svoje povinnosti vyplývajúce z príslušného právneho základu, Komisia môže s ohľadom na stupeň nedodržania týchto povinností urobiť finančnú korekciu zrušením celého príspevku alebo jeho časti príslušnému členskému štátu.
Pokiaľ nie je v príslušnom právnom základe stanovené inak, finančné korekcie, ktoré sa uplatňujú na:

a) nedodržanie pravidiel verejného obstarávania a
b) nedostatky v dohodnutých cieľových úrovniach oproti dosiahnutým úrovniam, ako aj
c) iné povinnosti priamo vyplývajúce z uplatňovania právneho základu alebo sú stanovené v dohode o financovaní, ak nedodržanie týchto povinností úplne alebo čiastočne ohrozuje politiku Únie, na ktorej je financovanie založené, alebo ak si to vyžaduje ochrana finančných záujmov Únie,
sú tie, ktoré sú stanovené v delegovanom nariadení podľa článku 199.
5.  Ak Komisia vo svojom stanovisku vychádza zo skutočností zistených audítormi inými ako audítormi z jej vlastných útvarov, vyvodí vlastné závery o finančných dôsledkoch po preskúmaní opatrení prijatých príslušným členským štátom podľa článku 77a, správ predložených podľa článku 56 a všetkých odpovedí daného členského štátu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Návrh nariadenia
Článok 77 c (nový)
Článok 77c

Zníženie finančných korekcií

1.  Výška finančných korekcií pre jednotlivé konkrétne fondy v ktoromkoľvek členskom štáte podliehajúce tejto korekcii sa zníži, ak hospodáriaci subjekt vydal pravdivé a reálne vyhlásenie o hospodárení:
a) o 10 %, ak Komisia stanovila za predchádzajúce dva roky nasledujúce po sebe, že tento členský štát dosiahol chybovosť nižšiu ako 2 %;
b) o 20 %, ak Komisia stanovila za predchádzajúcich päť rokov nasledujúcich po sebe, že tento členský štát dosiahol chybovosť nižšiu ako 2 %;
c) o 50 %, ak Komisia stanovila za predchádzajúcich desať rokov nasledujúcich po sebe, že tento členský štát dosiahol chybovosť nižšiu ako 2 %;
pokiaľ počas samotného úkonu stanovenia chybovosti nedošlo k podvodu či inej úmyselnej chybe alebo hrubej nedbalosti.
2.  Finančnú korekciu možno znížiť o 15 % na jednotlivý fond, ak členský štát predložil vnútroštátne vyhlásenie o výdavkoch vynaložených v rámci systému zdieľaného hospodárenia podľa článku 56 ods. 6b.
3.  Bez toho, aby tým boli dotknuté iné opatrenia prijaté Komisiou, hospodáriacemu subjektu, ktorý predloží nepravdivé vyhlásenie o hospodárení, sa neposkytnú žiadne zníženia sadzby uplatňované v zmysle tohto článku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Návrh nariadenia
Článok 77 d (nový)
Article 77d

Námietkové konanie

1.  Komisia pred prijatím rozhodnutia o finančnej korekcii začne námietkové konanie tým, že informuje členský štát o svojich predbežných záveroch.
Členský štát do dvoch mesiacov od prijatia predbežných záverov:

a) potvrdí ich prijatie a vysloví s nimi súhlas, alebo
b) dostane príležitosť dokázať na základe preskúmania príslušnej dokumentácie, že skutočný rozsah nezrovnalosti bol nižší, než zhodnotila Komisia, ak Komisia navrhuje finančnú korekciu na základe extrapolácie alebo s paušálnou sadzbou.
Po dohode s Komisiou môže členský štát obmedziť rozsah tohto preskúmania na primeraný podiel alebo vzorku príslušnej dokumentácie; alebo

c) je Komisiou pozvaný na vypočutie, ktorému predsedá vopred vybraná komisia odborníkov z členských štátov aj Komisie a na ktorom obe strany v partnerskej spolupráci vyvinú úsilie o dosiahnutie dohody o pripomienkach a záveroch, ktoré možno vyvodiť.
Lehota na uskutočnenie postupov podľa písmen a) a b) sa predĺži iba jedenkrát pre v prípade každej strany o maximálne dva mesiace, a to na základe odôvodneného oznámenia príslušnej strany druhej strane.

Lehota na uskutočnenie postupov podľa písmena c) neprekročí štyri mesiace, pokiaľ odborná komisia nepovolí väčšinou svojich ustanovujúcich členov predĺženie o maximálne 6 mesiacov od dátumu vypočutia, na ktorom sa o predĺžení rozhodlo.

2.  Komisia zohľadní akékoľvek dôkazy predložené členským štátom v lehotách uvedených v odseku 1. Ak sa nedosiahne dohoda, Komisia prijme rozhodnutie o finančnej korekcii do troch mesiacov od konečného dátumu preskúmania alebo vypočutia pri zohľadnení všetkých informácií a pripomienok predložených v priebehu postupu.
3.  V prípade dohody môže členský štát opätovne použiť príslušné prostriedky Únie v súlade s druhým pododsekom článku 77a ods. 2.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Návrh nariadenia
Článok 77 e (nový)
Článok 77e

Vrátenie finančných prostriedkov

1.  Splatenie akejkoľvek sumy, ktorá sa má vrátiť do všeobecného rozpočtu Európskej únie, sa uskutoční pred dňom splatnosti uvedeným v príkaze na vymáhanie pohľadávky vypracovanom v súlade s článkom 76. Týmto dňom splatnosti je posledný deň druhého mesiaca, ktorý nasleduje po vydaní príkazu.
2.  Akékoľvek omeškanie pri vrátení platby má za následok vznik úroku z dôvodu oneskorenej platby, ktorý začína dňom splatnosti a končí dňom skutočnej úhrady. Sadzba takého úroku je o jeden a pol percentuálneho bodu vyššia ako sadzba, ktorú v súvislosti so svojimi hlavnými refinancujúcimi operáciami uplatňuje Európska centrálna banka v prvý pracovný deň mesiaca, na ktorý pripadá deň splatnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Návrh nariadenia
Článok 81 – odsek 2 a (nový)
2a.  V rozhodnutí o financovaní sa uvádza cieľ, očakávané výsledky, spôsob vykonávania a celková suma finančného plánu. Toto rozhodnutie obsahuje aj opis akcií, ktoré sa majú financovať, informácie o sume pridelenej na jednotlivé akcie a orientačný harmonogram plnenia.
V prípade nepriameho hospodárenia sa v ňom uvedie aj vybraný partner pri plnení, použité kritériá a zverené úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 1
1.  V prípade každého opatrenia, ktoré môže viesť k vzniku výdavkov hradených z rozpočtu, musí zodpovedný povoľujúci úradník pred prijatím právneho záväzku voči tretím stranám alebo pred presunom finančných prostriedkov do trustového fondu na základe článku 178 najprv prijať rozpočtový záväzok.
1.  Bez ohľadu na článok 82 ods. 3, v prípade každého opatrenia, ktoré môže viesť k vzniku výdavkov hradených z rozpočtu, musí zodpovedný povoľujúci úradník pred prijatím právneho záväzku voči tretím stranám alebo pred presunom finančných prostriedkov do trustového fondu na základe článku 178 najprv prijať rozpočtový záväzok.
Avšak v prípade operácií humanitárnej pomoci, operácií civilnej ochrany a pomoci v rámci krízového riadenia a pokiaľ si to vyžaduje naliehavá situácia mimo Únie, je možné prijať rozpočtový záväzok bezodkladne po prijatí právneho záväzku voči tretím stranám za predpokladu, že je to nevyhnutné na efektívne vykonanie zásahu Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Návrh nariadenia
Článok 83 – odsek 3 – pododsek 4
Zodpovedný povoľujúci úradník pred podpisom zaznamená výšku každého individuálneho právneho záväzku prijatého na základe globálneho záväzku do rozpočtových účtov a zaúčtuje ju ku globálnemu záväzku. V prípade operácií humanitárnej pomoci, operácií civilnej ochrany a pomoci v rámci krízového riadenia a v prípadoch, keď je to odôvodnené naliehavosťou situácie, sa zaznamenanie súm môže uskutočniť okamžite po podpise príslušného individuálneho právneho záväzku.

Zodpovedný povoľujúci úradník pred podpisom zaznamená výšku každého individuálneho právneho záväzku prijatého na základe globálneho záväzku do rozpočtových účtov a zaúčtuje ju ku globálnemu záväzku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)
Platby sa uskutočňujú bankovým prevodom, šekom alebo debetnou kartou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 4
4.  Platby predbežného financovania sú pravidelne zúčtované zodpovedným povoľujúcim úradníkom. Na tento účel sa do zmlúv, rozhodnutí a dohôd o grante, ako aj do dohôd o delegovaní, ktorými sa zverujú úlohy plnenia subjektom a osobám uvedeným v článku 55 ods. 1 písm. b), zahrnú príslušné ustanovenia.
4.  Platby predbežného financovania sú pravidelne zúčtované zodpovedným povoľujúcim úradníkom na základe ekonomickej podstaty a časového harmonogramu príslušného projektu. V prípade súm predbežného financovania v hodnote vyššej ako 2 milióny EUR a predstavujúcich viac ako 50 % celkovej financovanej operácie, sa uskutočnia overenia ex post, a to najmenej každý rok počas trvania operácie. Na tento účel sa do zmlúv, rozhodnutí a dohôd o grante, ako aj do dohôd o delegovaní, ktorými sa zverujú úlohy plnenia subjektom a osobám uvedeným v článku 55 ods. 1 písm. b), zahrnú príslušné ustanovenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Návrh nariadenia
Článok 89
Potvrdenie, povolenie a platba výdavkov sa musí uskutočniť v lehotách stanovených v delegovanom nariadení uvedenom v článku 199, v ktorom sú tiež stanovené okolnosti, za ktorých sú veritelia, ktorým sa zaplatí s omeškaním, oprávnení dostať úrok z omeškania, ktorým sa zaťaží riadok, z ktorého bola zaplatená istina.

1.  Lehota na uskutočnenie platieb je:
a) 90 kalendárnych dní v prípade zmlúv, dohôd o grante a rozhodnutí týkajúcich sa technických služieb alebo opatrení, ktorých vyhodnocovanie je mimoriadne zložité a pri ktorých platba závisí od schválenia správy alebo osvedčenia;
b) 60 kalendárnych dní v prípade všetkých ostatných zmlúv, dohôd o grante a rozhodnutí, pri ktorých platba závisí od schválenia správy alebo osvedčenia;
c) 30 kalendárnych dní vo všetkých ostatných prípadoch.
Tieto lehoty sa nevzťahujú na platby v rámci zdieľaného hospodárenia.

2.  Príslušný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním alebo subdelegovaním môže prerušiť lehotu na platbu tým, že kedykoľvek informuje veriteľov, že žiadosť o platbu nemožno splniť buď preto, že suma nie je splatná, alebo preto, že neboli predložené príslušné podkladové dokumenty. Ak príslušný povoľujúci úradník získa informáciu, ktorá spochybňuje oprávnenosť výdavkov uvedených v žiadosti o platbu, povoľujúci úradník môže prerušiť lehotu na platbu na účely ďalšieho preverenia vrátane kontrol na mieste, aby sa pred platbou uistil, že výdavky boli skutočne oprávnené.
Dotknutí veritelia sa písomne informujú o dôvodoch prerušenia.

Ak prerušenie prekročí dva mesiace, príslušný vyjasňovací výbor prijme rozhodnutie o pokračovaní prerušenia na žiadosť veriteľa.

Po uplynutí lehôt stanovených v odseku 1 má veriteľ nárok na úrok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Návrh nariadenia
Kapitola 7 – názov
INFORMAČNÉ SYSTÉMY

INFORMAČNÉ SYSTÉMY A ELEKTRONICKÁ VEREJNÁ SPRÁVA

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Návrh nariadenia
Článok 91
Na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutých inštitúcií sa prenos dokumentov medzi inštitúciami môže uskutočňovať elektronicky.

Na základe predchádzajúceho súhlasu dotknutých inštitúcií a členských štátov sa prenos dokumentov medzi nimi môže uskutočňovať elektronicky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Návrh nariadenia
Článok 91 a (nový)
Článok 91a

Elektronická verejná správa (e-government)

Všetky predbežné návrhy predložené legislatívnemu orgánu sú vhodné na použitie užívateľsky prístupných informačných technológií na všetkých úrovniach, najmä na úrovni konečných príjemcov prostriedkov.

Ak sa s prostriedkami hospodári v rámci zdieľaného hospodárenia v zmysle článku 56, Komisia a členské štáty zabezpečia interoperabilitu zozbieraných údajov alebo údajov získaných iným spôsobom a prenášaných v rámci hospodárenia s rozpočtom.

Ak sú údaje k dispozícii v elektronickom formáte, treba vopred stanoviť možnosti ich prenosu v tomto formáte. Členské štáty a Komisia v prípade potreby odsúhlasia jednotné normy prenosu údajov.

Riaditeľstvá Komisie a výkonné agentúry, ako aj subjekty uvedené v článku 200 uplatňujú jednotné normy pre elektronické informácie poskytované tretím stranám v rámci postupov verejného obstarávania a udeľovania grantov. V čo najväčšej miere navrhujú a uplatňujú jednotné normy na poskytovanie, uchovávanie a spracovanie údajov poskytnutých v rámci postupov udeľovania grantov a verejného obstarávania a na tento účel určia jednotnú „oblasť pre výmenu elektronických údajov“ pre potenciálnych príjemcov, príjemcov alebo záujemcov a uchádzačov.

Komisia vymenuje riaditeľa pre informačné systémy, ktorý dohliada na vykonávanie tohto ustanovenia a pravidelne podáva rozpočtovému orgánu správu o dosiahnutých výsledkoch v rámci plnenia rozpočtu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Návrh nariadenia
Kapitola 7 a (nová)
KAPITOLA 7A

ADMINISTRATÍVNE ZÁSADY

Článok 91b

Právo na dobrú správu vecí verejných

Ak z dôvodu očividnej administratívnej chyby žiadateľ alebo uchádzač konajúc v dobrej viere nepredloží dôkazy, neposkytne výkazy alebo nevyplní žiadosti či iným spôsobom nevykoná procedurálne úkony, príslušný úradník vyzve žiadateľa alebo uchádzača, aby podnikol potrebné nápravné opatrenia. V prípade potreby sa žiadateľovi alebo uchádzačovi poskytne poradenstvo o jeho procedurálnych právach či povinnostiach.

Potrebu dodať dôkazy a/alebo dokumentáciu, jej formu a predpísaný obsah treba oznámiť čo možno najskôr a prerokovať s potenciálnymi žiadateľmi a uchádzačmi.

V prípade potreby sú uchádzači a žiadatelia ihneď po prijatí žiadosti alebo ponuky informovaní o čase potrebnom na jej spracovanie a na predbežné dokončenie postupu, ako aj o úplnosti predloženej žiadosti alebo ponuky.

Článok 91c

Uvedenie spôsobov nápravy

Ak má procedurálny úkon povoľujúceho úradníka nepriaznivý dosah na práva žiadateľa alebo uchádzača, príjemcu alebo dodávateľa , sú v ňom uvedené dostupné prostriedky administratívnej a/alebo justičnej nápravy na spochybnenie tohto úkonu.

Uvedú sa v ňom predovšetkým povaha nápravy, orgán či orgány, pred ktorými sa jej možno domáhať, ako aj lehoty na jej uplatnenie.

Pokiaľ nie je stanovené inak, takáto náprava je časovo obmedzená na uplynutie dvoch mesiacov po podaní kompletných a výstižných informácií o dostupných spôsoboch nápravy žiadateľovi či uchádzačovi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 291
Návrh nariadenia
Článok 93 – odsek 3 a (nový)
3a.  Kontaktné údaje vnútorného audítora sa na účely dôverného kontaktovania vnútorného audítora sprístupnia každej fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa zúčastňuje na výdavkových operáciách.
Pre vnútorného audítora ani pre žiadnu fyzickú či právnickú osobu, ktorá mu poskytuje informácie, z toho nesmú vyplynúť žiadne negatívne dôsledky.

Vnútorný audítor je povinný zachovať dôvernosť, pokiaľ ide o totožnosť informátorov.

Vnútorný audítor každej inštitúcie má právo informovať orgán udeľujúci absolutórium, keď to považuje za užitočné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Návrh nariadenia
Článok 93 – odsek 4
4.  Inštitúcia každý rok predloží orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, správu, ktorá obsahuje počet a typ vykonaných vnútorných auditov, poskytnuté odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní.
4.  Všetky správy z auditu sú hneď po ich vydaní sprístupnené orgánu udeľujúcemu absolutórium. Inštitúcia každý rok predloží orgánu, ktorý udeľuje absolutórium, správu, ktorá obsahuje počet a typ vykonaných vnútorných auditov, poskytnuté odporúčania a opatrenia prijaté na základe týchto odporúčaní.
V súhrnnej správe je orgán udeľujúci absolutórium upovedomený o každom preskúmaní, v ktorom sa odporúčajú zmeny v ktoromkoľvek dôležitom projekte nadobudnutia majetku alebo grante alebo v ktorom sa odporúčajú významné rozpočtové úspory.

Ak existuje výbor pre pokrok v oblasti auditu, podá v samostatnom vyhlásení správu o dosahu opatrení prijatých v nadväznosti na odporúčania pre inštitúciu, ako aj o ďalších možných zlepšeniach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 269
Návrh nariadenia
Článok 93 – odsek 4 a (nový)
4a.  Správy a zistenia vnútorného audítora, ako aj správa inštitúcie sa sprístupnia verejnosti až po tom, čo vnútorný audítor validuje opatrenia prijaté na účely ich implementácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Návrh nariadenia
Článok 95 – odsek 3
3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 100 až 103, táto hlava sa nevzťahuje na granty ani na zákazky na poskytnutie služieb uzavreté medzi Komisiou na jednej strane a Európskou investičnou bankou, Európskym investičným fondom alebo inou dcérskou spoločnosťou Európskej investičnej banky na druhej strane.
3.  Bez toho, aby boli dotknuté články 100 až 103, sa táto hlava nevzťahuje na granty.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 1
1.  Komisia zriadi a prevádzkuje centrálnu databázu v súlade s predpismi Únie o ochrane osobných údajov. Táto databáza obsahuje podrobné údaje o záujemcoch a uchádzačoch, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 100, v článku 103 ods. 1 písm. b) a v článku 103 ods. 2 písm. a). Táto databáza je spoločná pre všetky inštitúcie, výkonné agentúry a subjekty uvedené v článku 200.
1.  Komisia zriadi a prevádzkuje centrálnu databázu v súlade s predpismi Únie o ochrane osobných údajov. Táto databáza obsahuje podrobné údaje o záujemcoch a uchádzačoch, ktorí sa nachádzajú v jednej zo situácií uvedených v článku 100, článku 101, článku 103 ods. 1 písm. b) a v článku 103 ods. 2 písm. a). Táto databáza je spoločná pre všetky inštitúcie, výkonné agentúry a subjekty uvedené v článku 196b a je verejne prístupná. Orgán udeľujúci absolutórium je informovaný o počte nahlásených prípadov, ktoré treba zapísať do databázy, a o počte prípadov skutočne zapísaných do databázy, ak je tento počet rozdielny.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Návrh nariadenia
Článok 102 – odsek 4 a (nový)
4a.  Prístup k orgánom tretej krajiny možno povoliť iba vtedy, ak sú dodržané pravidlá stanovené v článku 9 nariadenia (ES) č. 45/2001 a po posúdení každého jednotlivého prípadu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Návrh nariadenia
Článok 103 odsek 3
3.  Inštitúcia môže zverejniť rozhodnutia alebo zhrnutie rozhodnutí, v ktorých sa uvedie názov hospodárskeho subjektu, krátky opis skutočností, trvanie vylúčenia a výška peňažných sankcií.
3.  S cieľom posilniť ochranu finančných záujmov Únie sa môžu inštitúcie v súlade so zásadou proporcionality rozhodnúť zverejniť svoje rozhodnutia o uvalení správnych alebo finančných sankcií uvedených v odseku 1 po tom, ako bol riadne dodržaný postup uvedený v odseku 1.
Rozhodnutie zverejniť rozhodnutie o uvalení správnej alebo finančnej sankcie podľa prvého pododseku zohľadní najmä závažnosť pochybenia a jeho dosah na finančné záujmy a povesť Únie , ako aj čas, ktorý uplynul od pochybenia, jeho trvanie a opakovanie, úmyselnosť konania alebo mieru nedbanlivosti konajúceho subjektu a opatrenia, ktoré prijal na nápravu.

Rozhodnutie o zverejnení je súčasťou rozhodnutia o uvalení správnej alebo finančnej sankcie a výslovne sa v ňom stanoví, že rozhodnutie o uvalení sankcií alebo jeho zhrnutie sa zverejní na internetovej stránke inštitúcie.

S cieľom dosiahnuť odrádzajúci účinok obsahuje zverejnené zhrnutie meno osoby zodpovednej za pochybenie, krátky popis pochybenia, dotknutý program a trvanie vylúčenia a/alebo sumu finančnej sankcie.

Rozhodnutie sa zverejní po vyčerpaní nápravných opatrení proti rozhodnutiu alebo po uplynutí lehôt na nápravu a ostane zverejnené na internetovej stránke do konca obdobia vylúčenia alebo do 6 mesiacov od zaplatenia finančných sankcií, ak tieto sankcie predstavujú jediné prijaté opatrenie.

Ak ide o fyzické osoby, rozhodnutie o zverejnení sa prijme po náležitom zohľadnení práva na súkromie a riadnom dodržaní práv stanovených v nariadení (ES) č. 45/2001.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Návrh nariadenia
Článok 105 – odsek 1 a (nový)
1a.  Komisia vhodnými prostriedkami a uplatnením článku 91a zabezpečí, aby mali uchádzači možnosť predložiť obsah ponuky a všetky príslušné doklady v elektronickom formáte (elektronické obstarávanie), ak si tak prajú, a so súhlasom uchádzača uloží takéto príslušné doklady do centrálnej databázy spoločnej pre všetky inštitúcie a subjekty, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, na účely budúcich postupov elektronického obstarávania. Tieto údaje sa po šiestich mesiacoch vymažú, pokiaľ uchádzač nepožiada o ich ďalšie uchovávanie. Za údržbu a aktualizáciu uchovávaných údajov je zodpovedný uchádzač.
Komisia podá Parlamentu a Rade správu o pokroku pri vykonávaní tohto ustanovenia do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia a potom v pravidelných intervaloch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Návrh nariadenia
Článok 107 – odsek 2 - pododsek 1
2.  Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom alebo uchádzačom, ktorých žiadosti alebo ponuky boli vylúčené, dôvody, pre ktoré bolo toto rozhodnutie prijaté, a všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky vylúčenia a účasti a ktorí o to písomne požiadajú, charakteristiky a výhody úspešnej ponuky a meno uchádzača, ktorému bola zákazka zadaná.
2.  Verejný obstarávateľ oznámi všetkým záujemcom alebo uchádzačom, ktorých žiadosti alebo ponuky boli vylúčené, dôvody, pre ktoré bolo toto rozhodnutie prijaté, ako aj dátum uplynutia odkladnej lehoty uvedenej v článku 112 ods. 2, a všetkým uchádzačom, ktorí spĺňajú podmienky vylúčenia a účasti a ktorí o to písomne požiadajú, charakteristiky a relatívne výhody úspešnej ponuky a meno uchádzača, ktorému bola zákazka zadaná.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Návrh nariadenia
Článok 109 – odsek 1
1.  Verejný obstarávateľ požiada dodávateľov, aby v prípadoch vymedzených v delegovanom nariadení uvedenom v článku 199 vopred zložili zábezpeku.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Návrh nariadenia
Článok 109 – odsek 2
2.  Verejný obstarávateľ môže v prípade, že sa to považuje za vhodné a primerané, od dodávateľov požadovať, aby zložili takúto zábezpeku s cieľom:
2.  S výnimkou zákaziek s veľmi nízkou hodnotou môže verejný obstarávateľ v prípade, že to považuje za vhodné a primerané, od dodávateľov v jednotlivých prípadoch a na základe analýzy rizík požadovať, aby zložili zábezpeku s cieľom:
a) zabezpečiť splnenie zákazky v plnom rozsahu alebo
a) zabezpečiť splnenie zákazky v plnom rozsahu alebo
b) obmedziť finančné riziká spojené s platbami v rámci predbežného financovania.
b) obmedziť finančné riziká spojené s platbami v rámci predbežného financovania.
Komisia môže stanoviť kritériá analýzy rizík v delegovanom nariadení podľa článku 199.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Návrh nariadenia
Článok 113
Účasť na postupoch verejného obstarávania je otvorená za rovnakých podmienok všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré patria do pôsobnosti zmlúv, a všetkým fyzickým a právnickým osobám v tretích krajinách, ktoré majú s Úniou uzavretú osobitnú dohodu v oblasti verejného obstarávania, za podmienok stanovených v uvedenej dohode.

Účasť na postupoch verejného obstarávania je otvorená za rovnakých podmienok všetkým fyzickým a právnickým osobám, ktoré patria do pôsobnosti zmlúv, a všetkým fyzickým a právnickým osobám v tretích krajinách, ktoré majú s Úniou uzavretú osobitnú dohodu v oblasti verejného obstarávania, za podmienok stanovených v uvedenej dohode a pokiaľ táto dohoda výslovne stanovuje kontrolné právomoci rovnocenné normám Európskej únie, najmä právo Európskeho dvora audítorov a úradu OLAF na prístup k všetkým relevantným dokumentom a priestorom a ich kontrolu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Návrh nariadenia
Článok 115 – odsek 1 – písmeno b
b) fungovanie subjektu, ktorý sleduje cieľ všeobecného európskeho záujmu, alebo jeho cieľ je súčasťou politiky Únie (granty na prevádzku).
b) fungovanie subjektu, ktorý sleduje cieľ všeobecného európskeho záujmu, alebo jeho cieľ je súčasťou politiky Únie a koná v jej prospech (granty na prevádzku).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Návrh nariadenia
Článok 115 – odsek 2 – písmeno c
c) finančné nástroje uvedené v hlave VIII prvej časti, ako ani akciové podiely alebo kapitálová účasť v medzinárodných finančných inštitúciách, akou je Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), alebo v špecializovaných subjektoch Únie, akým je Európsky investičný fond (EIF);
c) finančné nástroje uvedené v hlave VIII prvej časti, úvery, nástroje Únie s rozdelením rizika alebo finančné príspevky Únie na takéto nástroje, kapitálové nástroje založené na zásade súkromného investora a kvázi-kapitálové financovanie, ako ani akciové podiely alebo kapitálová účasť v medzinárodných finančných inštitúciách, akou je Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR), alebo v špecializovaných subjektoch Únie, akým je Európsky investičný fond (EIF);
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Návrh nariadenia
Článok 115 – odsek 2 a (nový)
2a.  Medzi granty sa začleňujú a ustanoveniami tejto hlavy sa primerane riadia:
a) výnosy z dotácie na úroky z niektorých úverov;
b) kapitálové investície alebo účasti neuvedené v odseku 2 písm. c).
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Návrh nariadenia
Článok 115 a (nový)
Článok 115a

Príjemcovia

1.  Na účely tejto hlavy pojem „príjemca“ znamená jeden alebo viacero subjektov, ktorým sa udeľuje grant.
2.  Ak akciu realizuje jedna alebo viacero právnických osôb, ktoré zastupuje koordinujúca právnická osoba alebo ktoré sú s ňou prepojené, dohodu o grante môže podpísať koordinujúca právnická osoba v mene svojich pridružených členov, ktorí sa považujú za spolupríjemcov.
3.  Ak je grant udelený viacerým (spolu)príjemcom, v dohode o grante sú uvedení títo príjemcovia, ako aj práva a povinnosti medzi nimi a Komisiou. V dohode sa uvedie predovšetkým, ale nie výlučne:
a) rozhodné právo a príslušná jurisdikcia,
b) finančná zodpovednosť koordinujúcej právnickej osoby a jej pridružených členov voči Komisii za realizáciu celej akcie,
c) možnosť zmeniť na základe rozhodnutia väčšiny spolupríjemcov ich vzájomné práva a povinnosti; každá zmena počtu alebo totožnosti zúčastnených príjemcov podlieha schváleniu príslušným povoľujúcim úradníkom, ktoré sa udelí, pokiaľ nejestvuje riziko, že by táto zmena ohrozila účel grantu alebo mala negatívny a závažný dosah na zákonné práva Komisie vyplývajúce z dohody o grante.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Návrh nariadenia
Článok 116
Granty môžu mať niektorú z týchto foriem:

Granty môžu mať niektorú z týchto foriem:

a) refundácia určenej časti skutočne vynaložených oprávnených nákladov;
a) refundácia určeného podielu skutočne vynaloženej oprávnenej časti úplných hospodárskych nákladov;
aa) refundácia určeného podielu štandardnej stupnice jednotkových nákladov;
b) jednorazové platby;
b) jednorazové platby;
c) štandardná stupnica jednotkových nákladov;
d) paušálne financovanie;
d) paušálne financovanie;
e) kombinácia foriem uvedených v písmenách a) až d).
e) kombinácia foriem uvedených v písmenách a) až d), pričom sa zohľadnia preferencie príjemcov vzhľadom na ich zvyčajné účtovné zásady;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 270
Návrh nariadenia
Článok 116 a (nový)
Článok 116a

Jednorazové platby, štandardné stupnice jednotkových nákladov a paušálne financovanie

1.  Bez toho, aby tým boli dotknuté ustanovenia základného aktu, sa použitie jednorazových platieb, štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania povolí prostredníctvom rozhodnutia Komisie, ktoré zabezpečí dodržanie zásady rovnakého zaobchádzania s príjemcami z rovnakej kategórie akcií alebo pracovných programov.
Ak maximálna suma na grant nepresahuje 50 000 EUR, môže povolenie vydať príslušný povoľujúci úradník.

2.  Povolenie treba doložiť prinajmenšom:
a) odôvodnením primeranosti týchto foriem financovania s ohľadom na povahu financovaných akcií alebo pracovných programov, ako aj na riziká nezrovnalostí či podvodov a náklady na kontrolu;
b) uvedením nákladov alebo kategórií nákladov pokrytých jednorazovými platbami, štandardnými stupnicami jednotkových nákladov alebo paušálnym financovaním, z ktorých sú vylúčené neoprávnené náklady podľa platných predpisov Únie;
c) popisom metód na určenie jednorazových platieb, štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania, ktorými sa stanovia podmienky na náležité zabezpečenie súladu s pravidlami neziskovosti a spolufinancovania a na zabránenie dvojitej úhrade nákladov. Tieto metódy sú založené na:
i) štatistických údajoch alebo podobných objektívnych prostriedkoch, alebo
ii) individuálnom prístupe k príjemcom na základe potvrdených alebo overiteľných minulých údajov príjemcu alebo na základe obvyklých postupov nákladového účtovníctva príjemcu.
3.  Ak sa povolí použitie obvyklých postupov nákladového účtovníctva príjemcu, príslušný povoľujúci úradník môže zhodnotiť súlad týchto postupov s podmienkami uvedenými v odseku 2 ex ante alebo prostredníctvom vhodnej stratégie kontrol ex post.
Ak bol potvrdený súlad obvyklých postupov nákladového účtovníctva príjemcu s podmienkami uvedenými v odseku 2 ex ante, sumy jednorazových platieb, štandardných stupníc jednotkových nákladov alebo paušálneho financovania určené uplatnením týchto postupov sa nespochybnia prostredníctvom kontrol ex post.

Príslušný povoľujúci úradník môže usúdiť, že obvyklé postupy nákladového účtovníctva príjemcu sú v súlade s podmienkami uvedenými v odseku 2, ak sú akceptované vnútroštátnymi orgánmi v rámci porovnateľných systémov financovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Návrh nariadenia
Článok 117 – odsek 3
3.  Granty musia zahŕňať spolufinancovanie bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v hlave IV druhej časti.
3.  Granty musia zahŕňať spolufinancovanie bez toho, aby boli dotknuté osobitné pravidlá stanovené v hlave IV druhej časti.
Prvý pododsek sa nevzťahuje na politické strany a politické nadácie na úrovni Únie.

Granty nesmú presiahnuť celkový strop vyjadrený v absolútnej hodnote, ktorý sa stanovuje na základe odhadovaných oprávnených nákladov.

Príjemca môže nahradiť vlastné zdroje financovania inými zdrojmi financovania pochádzajúcimi od tretích strán pod podmienkou dodržania zásady spolufinancovania.

Grant nesmie prekročiť oprávnené náklady.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Návrh nariadenia
Článok 117 – odsek 4
4.  Účelom ani účinkom grantu nemôže byť dosiahnutie zisku v rámci akcie alebo pracovného programu realizovaných príjemcom.
4.  Účelom ani účinkom grantu nemôže byť dosiahnutie zisku v rámci akcie alebo pracovného programu realizovaných príjemcom.
Prvý pododsek sa nevzťahuje na:

Prvý pododsek sa nevzťahuje na:

a) akcie, ktorých cieľom je posilnenie finančnej spôsobilosti príjemcu alebo vytvorenie zisku;
a) akcie, ktorých cieľom je posilnenie finančnej spôsobilosti príjemcu alebo akcie, ktoré vytvárajú príjem s cieľom zabezpečiť svoju udržateľnosť po období financovania z Únie stanoveného v rozhodnutí alebo dohode o grante;
b) študijné, výskumné ani odborné štipendiá vyplatené fyzickým osobám;
b) študijné, výskumné ani odborné štipendiá vyplatené fyzickým osobám;
ba) inú priamu podporu vyplácanú najodkázanejším osobám, ako sú nezamestnané osoby, a/alebo v rámci programov vonkajšej činnosti Únie pre utečencov;
bb) granty v podobe paušálneho a/alebo jednorazového financovania a/alebo jednotkových nákladov v prípade, že spĺňajú podmienky stanovené v článku 116a ods. 2;
bc) granty s nízkou hodnotou.
V prípade dosiahnutia zisku je Komisia oprávnená vymáhať percentuálny podiel zisku zodpovedajúci príspevku Únie na oprávnené náklady, ktoré príjemca skutočne vynaložil na realizáciu akcie alebo pracovného programu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Návrh nariadenia
Článok 117 – odsek 4 a (nový)
4a.  Pojem „zisk“ sa na účely tejto hlavy vymedzuje takto:
a) v prípade grantu na akciu znamená zisk prebytok výnosov nad nákladmi, ktoré vznikli príjemcovi v čase predloženia žiadosti o konečnú platbu;
b) v prípade grantov na prevádzku znamená zisk prebytkový zostatok prevádzkového rozpočtu príjemcu. Príjemcovia majú nárok na prenesenie 3 % zisku zisku do roku N+2. Prenesené prostriedky musí najprv použiť príjemca. Pravidlá týkajúce sa záruk sa uplatňujú mutatis mutandis, ak prenesená suma prekračuje prahové hodnoty stanovené pre granty s veľmi nízkou a/alebo s nízkou hodnotou.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Návrh nariadenia
Článok 117 – odsek 6
6.  V prípade jednorazových platieb, štandardnej stupnice jednotkových nákladov a paušálneho financovania sa primerané uplatňovanie pravidiel neziskovosti a spolufinancovania stanovených v odsekoch 3 a 4 zaistí v čase ich stanovovania alebo pri posudzovaní žiadosti o grant.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Návrh nariadenia
Článok 117 a (nový)
Článok 117a

Oprávnené náklady

1.  Granty nesmú presiahnuť celkový strop vyjadrený v absolútnej hodnote, ktorý sa stanovuje na základe odhadovaných oprávnených nákladov.
Granty neprekročia oprávnené náklady.

2.  Oprávnené náklady sú náklady, ktoré skutočne vznikli príjemcovi grantu a ktoré spĺňajú všetky tieto kritériá:
a) vznikli počas trvania akcie alebo pracovného programu s výnimkou nákladov súvisiacich so záverečnými správami a osvedčeniami o audite;
b) sú uvedené v odhadovanom celkovom rozpočte akcie alebo pracovného programu;
c) sú nevyhnutné na realizáciu akcie alebo pracovného programu, ktoré sú predmetom grantu;
d) sú identifikovateľné a overiteľné predovšetkým tak, že sú zaznamenané v účtovníctve príjemcu a stanovené v súlade s platnými účtovnými normami krajiny, v ktorej je príjemca usadený, a v súlade s obvyklými postupmi nákladového účtovníctva príjemcu; a
e) spĺňajú požiadavky platných daňových predpisov a predpisov sociálneho zabezpečenia;
3.  Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 1 a základný akt, na ktorý sa vzťahuje článok 2, sa vo výzve na predloženie návrhov určia kategórie nákladov, ktoré sa považujú za oprávnené na financovanie zo strany Únie.
Príslušný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním bude za oprávnené považovať tieto náklady:

a) náklady na bankovú záruku alebo podobnú zábezpeku, ktorú skladá príjemca grantu v súlade s článkom 125;
b) náklady týkajúce sa externých auditov požadovaných príslušným povoľujúcim úradníkom buď pri žiadosti o financovanie, alebo pri prijatí výkazu výdavkov;
c) daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorá bola zaplatená a ktorú nie je možné príjemcovi refundovať podľa príslušných vnútroštátnych právnych predpisov. Spôsoby refundácie sa stanovia v delegovanom nariadení podľa článku 199.
d) amortizačné náklady pod podmienkou, že príjemcovi skutočne vznikli;
e) administratívne výdavky, náklady na zamestnancov a zariadenie vrátane nákladov na mzdy pracovníkov vnútroštátnych správnych orgánov v miere, v akej sa týkajú nákladov na činnosti, ktoré by príslušný verejný orgán nevykonal, ak by predmetný projekt nebol realizovaný;
f) s výnimkou prípadov grantov na prevádzku vynaložené náklady, ktoré sú potrebné na zabezpečenie ďalšieho fungovania podniku, ale ktoré nemožno bezprostredne priradiť k poskytovaným produktom/službám („nepriame“ alebo „režijné“ náklady), do výšky 10 % celkových priamych oprávnených nákladov akcie, ak neprekračujú 250 000 EUR a následne do 8 % na základe paušálnej sadzby. Tento percentuálny podiel možno zvýšiť najmä v prípade koordinujúcich právnických osôb v súlade s delegovaným nariadením podľa článku 199. Maximálna výška sa môže prekročiť na základe odôvodneného rozhodnutia Komisie.
4.  Náklady, ktoré vznikli pridruženým členom uvedeným v článku 115a, sa akceptujú ako oprávnené pod podmienkou, že príslušní pridružení členovia sú uvedení v dohode alebo rozhodnutí o grante a viazaní pravidlami vzťahujúcimi sa na príjemcu v zmysle dohody alebo rozhodnutia o grante, a to vrátane tých, ktoré sa týkajú práv Komisie, úradu OLAF a Dvora audítorov v súvislosti s kontrolou výdavkov v súlade s pravidlami udeľovania grantov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Návrh nariadenia
Článok 117 b (nový)
Článok 117b

Spolufinancovanie v naturáliách

1.  Na účely vypočítania zisku vytvoreného grantom sa neberie do úvahy spolufinacovanie vo forme príspevkov v naturáliách.
2.  Zodpovedný povoľujúci úradník môže akceptovať príspevky v naturáliách ako spolufinancovanie, ak to považuje za potrebné a vhodné. V prípade, keď sa spolufinancovanie v naturáliách poskytuje na podporu grantov s nízkou hodnotou a povoľujúci úradník má v úmysle ho zamietnuť, odôvodní, prečo nie je potrebné ani vhodné.
Takéto príspevky nesmú prekročiť:

a) buď náklady skutočne znášané a náležite preukázané účtovnými dokladmi;
b) alebo – ak takéto doklady nejestvujú – náklady bežne akceptované na danom trhu.
Príspevky v naturáliách sa v odhadovanom rozpočte uvádzajú samostatne, aby sa zobrazili celkové zdroje vyčlenené na akciu. Ich jednotková hodnota je uvedená v predbežnom rozpočte a nepodlieha ďalším zmenám.

Príspevky v naturáliách musia byť v súlade s vnútroštátnymi predpismi v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Návrh nariadenia
Článok 118 – odsek 1 – pododsek 3
Prvý pododsek sa nevzťahuje na pomoc v rámci krízového riadenia, operácie civilnej ochrany a operácie humanitárnej pomoci.

Prvý pododsek sa nevzťahuje na pomoc v rámci krízového riadenia, najmä operácie civilnej ochrany vykonávané v tejto súvislosti, ani na operácie humanitárnej pomoci.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Návrh nariadenia
Článok 120 – odsek 1 – pododsek 2
V takom prípade nemohli náklady oprávnené na financovanie vzniknúť pred dňom podania žiadosti o grant, s výnimkou riadne odôvodnených výnimočných prípadov ustanovených v základnom akte alebo s výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov týkajúcich sa pomoci v rámci krízového riadenia, operácií civilnej ochrany a operácií humanitárnej pomoci.

V takom prípade nesmú náklady oprávnené na financovanie vzniknúť pred dňom podania žiadosti o grant, s výnimkou riadne odôvodnených výnimočných prípadov ustanovených v základnom akte alebo s výnimkou mimoriadne naliehavých prípadov týkajúcich sa pomoci v rámci krízového riadenia, operácií civilnej ochrany, operácií humanitárnej pomoci alebo situácií, ktoré môžu vyústiť do ozbrojeného konfliktu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Návrh nariadenia
Článok 121
Článok 121

vypúšťa sa
Zásada klesajúcej výšky grantu

Pokiaľ nie je pre subjekty sledujúce všeobecný záujem Únie v základnom akte alebo v rozhodnutí o financovaní v súvislosti s grantmi udeľovanými podľa článku 51 ods. 5 písm. d) ustanovené inak, výška grantov na prevádzku sa v prípade opätovného udelenia na obdobie, ktoré prekračuje štyri roky, postupne po štvrtom roku znižuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 1
1.  Žiadosti o grant sa podávajú písomne.
1.  Žiadosti o grant sa podávajú písomne alebo vo vhodných prípadoch v zabezpečenom elektronickom formáte. Komisia zabezpečí v prípadoch, v ktorých to považuje za realizovateľné, možnosť podávania žiadostí online.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 1 a (nový)
1a.  Maximálna lehota na spracovanie žiadostí je šesť mesiacov alebo – v prípade, keď je nevyhnutné vydanie rozhodnutia odbornej komisie – deväť mesiacov od uplynutia lehoty stanovenej na podanie žiadosti. Túto lehotu možno výnimočne prekročiť, ak si to vyžaduje osobitná povaha alebo predmet grantu. V takomto prípade sa v príslušnej výzve na predloženie návrhov oznámi predbežná lehota. Ak lehotu nemožno dodržať z iných dôvodov, povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním to uvedie vo svojej výročnej správe o činnosti spolu s uvedením príčin a návrhov na nápravné opatrenia. O úspešnosti týchto nápravných opatrení informuje v nasledujúcej výročnej správe o činnosti.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 3
3.  Články 100 až 103 sa vzťahujú aj na žiadateľov o grant. Žiadatelia musia osvedčením preukázať, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 100 až 103. Povoľujúci úradník však nemusí vyžadovať takéto osvedčenie, ako je stanovené v delegovanom nariadení uvedenom v článku 199, v týchto prípadoch:
3.  Články 100 až 103 sa vzťahujú aj na žiadateľov o grant. Žiadatelia musia osvedčením preukázať, že sa nenachádzajú v žiadnej zo situácií uvedených v článkoch 100 až 103. Povoľujúci úradník však nevyžaduje takéto osvedčenie v týchto prípadoch:
a) ide o granty s veľmi nízkou hodnotou;
a) ak ide o granty s nízkou hodnotou;
b) takéto osvedčenie bolo nedávno predložené v rámci iného postupu udeľovania grantov;
b) takéto osvedčenie bolo nedávno predložené v rámci iného postupu udeľovania grantov;
c) takéto osvedčenie nie je možné objektívne predložiť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Návrh nariadenia
Článok 122 – odsek 3 a (nový)
3a.  V žiadosti sú preukázané právne postavenie žiadateľa a jeho finančná a operačná spôsobilosť realizovať navrhovanú akciu alebo pracovný program.
Na tento účel žiadateľ predloží čestné vyhlásenie a v prípade grantov iných ako granty s veľmi nízkou hodnotou všetky doklady, ktoré požaduje príslušný povoľujúci úradník na základe svojho hodnotenia rizík. Potrebné dokumenty sa uvedú vo výzve na predloženie návrhov.

Príslušnými dokladmi môžu byť najmä výkaz ziskov a strát alebo súvaha za posledný uzatvorený rozpočtový rok.

Overovanie finančnej spôsobilosti sa nevzťahuje na fyzické osoby poberajúce štipendiá, ani na verejnoprávne subjekty či medzinárodné organizácie. Zodpovedný povoľujúci úradník môže v závislosti od svojho hodnotenia rizík upustiť od povinnosti overovať operačnú spôsobilosť verejnoprávnych subjektov alebo medzinárodných organizácií.

Ak sa žiadosť týka grantov na akciu, ktorých hodnota prevyšuje 750 000 EUR, alebo grantov na prevádzku, ktorých hodnota prevyšuje 100 000 EUR, predkladá sa audítorská správa vypracovaná schváleným externým audítorom. Správa potvrdí účtovnú závierku za posledný dostupný rozpočtový rok a povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním v lehote 90 dní audítorskú správu výslovne prijme alebo zamietne. Potom, ako povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním takéto správy prijme, stávajú sa záväznými a nepodliehajú auditu ani hodnoteniu ex post, pokiaľ nejestvujú nové evidentné dôkazy o nezrovnalostiach či podvode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Návrh nariadenia
Článok 125
Zodpovedný povoľujúci úradník môže v prípade, že to považuje za vhodné a primerané, požiadať príjemcu, aby vopred zložil zábezpeku s cieľom obmedziť finančné riziká spojené s vyplatením predbežného financovania.

Zodpovedný povoľujúci úradník môže v prípade, že to považuje za vhodné a primerané v jednotlivých prípadoch, ako aj na základe analýzy rizík, požiadať príjemcu, aby vopred zložil zábezpeku s cieľom obmedziť finančné riziká spojené s vyplatením predbežného financovania.

Zábezpeka sa nevyžaduje v prípade grantov s veľmi nízkou hodnotou alebo grantov s nízkou hodnotou, ak príjemca dostal v priebehu posledných päť rokov minimálne jeden grant každý rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 1
1.  Bez toho, aby boli dotknuté následné kontroly inštitúciou, konečná suma grantu sa nestanoví dovtedy, kým zodpovedný povoľujúci úradník neprijme záverečné správy a účty.
1.  Bez toho, aby boli dotknuté následné kontroly inštitúciou, ktoré je nutné vykonať včas, sa konečná suma grantu nestanoví dovtedy, kým príslušný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním neprijme záverečné správy a účtovnú závierku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 2
2.  V prípade, že sa príjemca v priebehu postupu udeľovania alebo čerpania grantu dopustí závažných chyb, nezrovnalostí alebo podvodu, a po tom, ako sa mu poskytne možnosť predložiť pripomienky, zodpovedný povoľujúci úradník môže prijať akékoľvek z opatrení uvedených v článku 110.
2.  Ak sa preukáže, že počas postupu udeľovania grantu došlo k závažným chybám, nezrovnalostiam alebo podvodu, zodpovedný povoľujúci úradník postup pozastaví a môže prijať akékoľvek potrebné opatrenia vrátane zrušenia daného postupu. O prípadoch podozrenia z podvodu bezodkladne informuje úrad OLAF.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 2 a (nový)
2a.  Ak sa po udelení grantu preukáže, že pri postupe udelenia alebo čerpania grantu došlo k závažným chybám, nezrovnalostiam alebo podvodu, príslušný povoľujúci úradník môže v závislosti od etapy postupu odstúpiť od podpísania dohody o grante alebo oznámenia rozhodnutia o grante, pozastaviť čerpanie grantu, alebo podľa potreby ukončiť dohodu alebo rozhodnutie o grante, a to potom, ako príjemca dostal príležitosť na vyjadrenie pripomienok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 2 b (nový)
2b.  Ak je možné tieto chyby, nezrovnalosti alebo podvod pripísať príjemcovi alebo ak príjemca nedodržal povinnosti, ktoré mu vyplývajú z dohody alebo rozhodnutia o grante, zodpovedný povoľujúci úradník môže okrem toho znížiť výšku grantu alebo vymôcť sumy neoprávnene vyplatené podľa dohody alebo rozhodnutia o grante v pomere k závažnosti chýb, nezrovnalostí alebo podvodu alebo porušenia povinností, a to potom, ako príjemca dostal príležitosť na vyjadrenie pripomienok.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 3
3.   Ak kontroly a audity preukážu, že určitý príjemca sa opakovane dopúšťa chýb, ktoré majú vplyv aj na neauditované projekty, na ktorých sa tento príjemca zúčastňuje alebo zúčastňoval, povoľujúci úradník môže rozšíriť zistenia aj na tieto neauditované projekty, ktoré môžu byť ešte stále predmetom auditu v súlade s dohodou o grante, a požiadať o vrátenie príslušnej sumy.
3.   V prípade systémových alebo opakujúcich sa chýb alebo nezrovnalostí, ktoré možno pripísať príjemcovi a ktoré presahujú prah významnosti a majú dosah na viaceré granty udelené tomuto príjemcovi za podobných podmienok, môže zodpovedný povoľujúci úradník pozastaviť čerpanie všetkých príslušných grantov, alebo podľa potreby ukončiť príslušné dohody alebo rozhodnutia o grante v pomere k závažnosti chýb, nezrovnalostí alebo podvodu alebo porušenia povinností, a to potom, ako príjemca dostal príležitosť na vyjadrenie pripomienok. Zodpovedný povoľujúci úradník môže okrem toho pristúpiť k finančným korekciám v prípade všetkých grantov dotknutých systémovými alebo opakujúcimi sa chybami či nezrovnalosťami uvedenými vyššie, ktorých audit možno uskutočniť v súlade s dohodami alebo rozhodnutiami o grante, a to buď znížením grantov alebo vymáhaním súm neoprávnene vyplatených v zmysle dohôd alebo rozhodnutí o grante.
Výška finančných korekcií, ktoré sa majú vykonať, sa vždy, keď je to možné a praktické, určí na základe nákladov nenáležite vyhlásených za oprávnené za každý príslušný grant. Ak nie je možné alebo praktické vyčísliť sumu neoprávnených nákladov presne, môžu sa finančné korekcie zakladať na extrapolácii alebo na paušálnej sadzbe, a to pri zohľadnení zásady proporcionality.

Príjemca sa môže v rámci sporového konania ohradiť voči uplatnenej úprave tým, že preukáže, že výpočet úpravy je nesprávny a predloží nový výpočet.

3a.  Príjemca sa môže v rámci sporového konania pred príslušným vyjasňovacím výborom ohradiť voči rozhodnutiam prijatým v zmysle odsekov 2a až 3.
Príjemca sa môže ohradiť predovšetkým voči uplatnenej korekcii tým, že preukáže na základe pravdepodobnosti, že nejestvuje žiadna opakujúca sa ani systémová chyba alebo že výpočet korekcie je nesprávny, a môže predložiť nový výpočet. Príjemca je oprávnený na refundáciu nákladov na právne zastupovanie do tej miery, do akej uspeje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Návrh nariadenia
Článok 126 a (nový)
Článok 126a

Obdobia uchovávania záznamov

1.  Príjemcovia uchovávajú záznamy, príslušné podklady, štatistické záznamy a iné záznamy týkajúce sa grantu počas piatich rokov po vyplatení zostatku a počas troch rokov v prípade grantov s veľmi nízkou hodnotou.
2.  Záznamy týkajúce sa auditov, odvolaní, sporov alebo vyrovnania pohľadávok vyplývajúce z realizácie projektu sa uchovávajú, kým tieto audity, odvolania, spory alebo pohľadávky nie sú vyriešené.
3.  Komisia môže v delegovanom nariadení uvedenom v článku 199 stanoviť obdobia uchovávania záznamov akreditovaných subjektov a svojich záznamov .
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Návrh nariadenia
Článok 128
Článok 128

Článok 128

Vymedzenie pojmu

Uplatňovanie cien

Na účely tohto nariadenia pojem „ceny“ znamená finančné príspevky udeľované v súťažiach.

Ceny sú finančné príspevky udeľované ako odmeny v súťažiach. Udeľovanie cien treba podporovať, nemá však byť náhradou za riadne štruktúrované financovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 1
1.  Ceny podliehajú zásadám transparentnosti a rovnakého zaobchádzania.
1.  Ceny podliehajú zásadám transparentnosti a rovnakého zaobchádzania a musia podporovať dosahovanie európskej pridanej hodnoty. Ceny, ktorých hodnota presahuje 5 000 000 EUR, možno udeliť len v súlade s právnym aktom Únie v zmysle článkov 288, 289 a 290 ZFEÚ, v ktorom sa výslovne stanovia podmienky účasti, kritériá pre udelenie ceny, výška ceny a postup výberu hodnotiacich odborníkov. Ceny zanikajú automaticky uplynutím platnosti nariadenia, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec, počas ktorého začala ich implementácia, alebo päť rokov po ich uverejnení podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.
Príjmy vyplývajúce zo zaniknutia ceny sa pokladajú za vnútorné pripísané príjmy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Ceny sú súčasťou pracovného programu, ktorý sa uvádza v článku 118 a ktorý prijíma Komisia, a podliehajú článku 118 ods. 2.
2.  Na tento účel sú ceny predmetom pracovného programu, ktorý sa uverejňuje na začiatku roka plnenia. Pracovný program sa plní prostredníctvom uverejňovania súťaží.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 2 – pododsek 3
Ceny sa nesmú udeľovať priamo bez uskutočnenia súťaže a podliehajú zverejneniu tak, ako výzva na predkladanie návrhov.

Ceny sa nesmú udeľovať priamo bez uskutočnenia súťaže a každoročne sa uverejňujú v súlade s článkom 31 ods. 2 a 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Návrh nariadenia
Článok 129 – odsek 3
3.   Súťažné príspevky hodnotí porota zložená z odborníkov na základe zverejnených pravidiel súťaže.
3.  Ceny udeľuje zodpovedný povoľujúci úradník alebo porota. Na základe posúdenia kvality vstupovpodľa pravidiel súťaže majú možnosť rozhodnúť, či cenu udelia alebo neudelia.
Ceny potom udeľuje zodpovedný povoľujúci úradník na základe hodnotenia poskytnutého porotou zloženou z odborníkov, ktorí majú na základe posúdenia kvality súťažných príspevkov možnosť rozhodnúť, či udelenie ceny odporučia alebo neodporučia. Príslušný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním pripojí rozhodnutie o udelení ceny spolu so zoznamom odborníkov zúčastnených na hodnotení a odôvodnením ich výberu k svojej výročnej správe o činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 271
Návrh nariadenia
Článok 130 – odsek 1
1.  Na účely tohto nariadenia „finančné nástroje“ opatreniami finančnej podpory Únie poskytovanými z rozpočtu s cieľom dosiahnuť konkrétne politické ciele prostredníctvom úverov, záruk, kapitálových a kvázi kapitálových investícií alebo účastí, či prostredníctvom iných zabezpečovacích nástrojov, ktoré sa môžu kombinovať s grantmi.
1.  Na účely tohto nariadenia „finančné nástroje“ sú opatrenia finančnej podpory Únie poskytované z rozpočtu v prípade, že sa to povoľuje v hlavnom základnom akte daného odvetvia, s cieľom dosiahnuť jeden alebo viaceré konkrétne ciele politík prostredníctvom úverov, záruk, kapitálových a kvázi kapitálových investícií alebo účastí, či prostredníctvom iných zabezpečovacích nástrojov, a to aj v kombinácii s grantmi. V základnom akte sa uvedie typ finančného nástroja, ktorý sa môže využiť na dosiahnutie cieľov politiky.
Uplatňujú sa tieto vymedzenia pojmov:

a) „kvázi-kapitálová investícia“ je druh financovania, ktoré zahŕňa kapitálové a dlhové financovanie, pričom kapitál umožňuje investorom dosiahnuť vysokú mieru návratnosti v prípade úspechu spoločnosti alebo dlhová zložka obsahuje prémiu, ktorá prispieva k ziskovosti investora (napr. mezaninový úver alebo podriadený dlh);
b) „nástroj na zdieľanie rizika“ je finančný nástroj, ktorý garantuje úplné alebo čiastočné krytie definovaného rizika, a to podľa potreby výmenou za dohodnutú odmenu;
c) „nástroj na zdieľanie rizika pre projektové dlhopisy“ je zníženie kreditného rizika vo forme pôžičky alebo záruky. Pokrýva riziko dlhovej služby projektu a znižuje kreditné riziko držiteľov dlhopisov.
Ak sa na operácii krytej nástrojom na zdieľanie rizika spoločne zúčastňujú viaceré subjekty, riziko, ktoré znáša rozpočet Únie, je primerané a nie väčšie ako príspevok Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 272
Návrh nariadenia
Článok 130 – odsek 3
3.  Komisia môže implementovať finančné nástroje v rámci priameho alebo nepriameho hospodárenia zverením úloh subjektom uvedeným v článku 55 ods. 1 písm. b) bodoch iii) a iv).
3.  Komisia môže implementovať finančné nástroje v rámci priameho alebo, ak sa tak stanovuje v základnom akte, nepriameho hospodárenia zverením úloh subjektom uvedeným v článku 55 ods. 1 písm. b) bodoch iv) a vi). Štatút a povaha subjektu, ktorému je zverené hospodárenie, by sa mali stanoviť v základnom akte.
Komisia naďalej zodpovedá za zaistenie toho, aby bol vykonávací rámec pre finančné nástroje v súlade s riadnym finančným hospodárením a podporoval dosiahnutie stanovených cieľov politík. Komisia je zodpovedná za implementáciu finančných nástrojov bez toho, aby bola dotknutá zákonná a zmluvná zodpovednosť poverených subjektov, a to v súlade s platnými právnymi predpismi.

Európsky parlament je pravidelne informovaný o implementácii finančných nástrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 273
Návrh nariadenia
Článok 130 – odsek 3 a (nový)
3a.  Finančné operácie, ktoré sa vykonávajú s pomocou finančného nástroja Únie vo forme grantu či dotácie alebo ich doplnku, nesmú viesť k daňovému podvodu vo vzťahu k európskym príjemcom a iným dotknutým krajinám a právnym poriadkom.
Finančné subjekty spravujúce jednotlivé finančné nástroje nesú spoločne s každým páchateľom zodpovednosť za všetky finančné straty vyplývajúce z porušenia tohto ustanovenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 1
1.  Finančné nástroje sa poskytujú konečným príjemcom finančných prostriedkov Únie v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti a rovnakého zaobchádzania a v súlade s cieľmi stanovenými v základnom akte, ktorý sa na tieto finančné nástroje vzťahuje.
1.  Finančné nástroje sa poskytujú konečným príjemcom finančných prostriedkov Únie v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia, transparentnosti, proporcionality, nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania a v súlade s cieľmi stanovenými v základnom akte, ktorý sa na tieto finančné nástroje vzťahuje.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 1 a (nový)
1a.  Príjmy a vrátené platby v rámci finančného nástroja predstavujú vnútorné pripísané príjmy podľa článku 18 ods. 3 a automaticky sa prenášajú s cieľom ich opätovného investovania.
V žiadnom prípade sa však príspevok Únie na projekt nerozdelí medzi tretie strany vo forme dividend alebo zisku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 274
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 1 b (nový)
1b.  Komisia pri implementácii finančných nástrojov zabezpečuje existenciu spoločného záujmu na dosiahnutí cieľov politiky definovaných pre daný finančný nástroj, ktoré môžu podporiť opatrenia ako spoluinvestovanie, požiadavky na zdieľanie rizika alebo finančné stimuly, a zároveň predchádza konfliktom záujmu s inými činnosťami povereného subjektu.
Okrem prípadov zlyhania trhu alebo mikroúverových nástrojov majú finančné nástroje multiplikačný efekt, čo znamená, že príspevok Únie do finančného nástroja mobilizuje celkovú investíciu prekračujúcu výšku príspevku Únie.

Komisia predloží správu rozpočtovému orgánu, ak očakávaný minimálny výnos nebol dosiahnutý do polovice obdobia plánovaného vykonávania príslušného finančného nástroja.

V tomto hodnotení v polovici trvania sa ďalej podáva správa o

– pokroku dosiahnutom pri plnení stanoveného politického cieľa;
– celkovom objeme peňažných prostriedkov pridelených na finančný nástroj;
– celkovej sume vyplatenej počas uplatňovania nástroja;
– v prípade potreby o celkovom objeme peňažných prostriedkov, pri ktorých hrozí, že sa nevrátia alebo ktoré neboli vrátené;
– v prípade potreby o hodnote vlastného kapitálu vytvoreného v priebehu uplatňovania nástroja.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 304/rev
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 1 c (nový)
1c.  Komisia každoročne podáva rozpočtovému orgánu správu o činnostiach podporovaných finančnými nástrojmi, o finančných inštitúciách zapojených do ich implementácie, o výkonnosti finančných nástrojov vrátane uskutočnených reinvestícií, o zostatku na trustových účtoch, o príjmoch a vrátených platbách, o dosiahnutom multiplikačnom efekte a o hodnote účastí. Komisia svoju správu pripojí k výročnej správe o činnosti uvedenej v článku 63 ods. 9.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 275
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 2
2.  Bez toho, aby bol dotknutý článok 46 ods. 1 písm. d) a e), rozpočtové výdavky súvisiace s finančnými nástrojmi sú vymedzené v rámci príslušného rozpočtového záväzku, ktorý bol v súvislosti s nimi vytvorený.
2.  Bez toho, aby boli dotknuté operácie prijímania a poskytovania pôžičiek a záruky poskytnuté EIB na pôžičky z vlastných zdrojov EIB, rozpočtové výdavky súvisiace s finančným nástrojom a finančný záväzok Únie neprekročia sumu príslušného rozpočtového záväzku, ktorý bol v súvislosti s nástrojom vytvorený, čím sa vylúčia podmienené záväzky rozpočtu Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 276
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 3
3.  Finanční sprostredkovatelia, ktorí sú zapojení do realizácie finančných operácií v rámci finančného nástroja, musia spĺňať príslušné normy týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a boja proti terorizmu. Nesmú pôsobiť na územiach, ktorých jurisdikcie nespolupracujú s Úniou pri uplatňovaní medzinárodne dohodnutých daňových noriem.
3.  Subjekty uvedené v článku 55 ods. 1 písm. b) bodoch iv) a vi) a všetci finanční sprostredkovatelia, ktorí sú zapojení do realizácie finančných operácií v rámci finančného nástroja, musia spĺňať príslušné normy týkajúce sa predchádzania praniu špinavých peňazí a boja proti terorizmu. Nesmú pôsobiť na územiach, ktorých jurisdikcie nespolupracujú s Úniou pri uplatňovaní medzinárodne uznaných daňových noriem a nesmú spolupracovať so subjektmi pôsobiacimi na týchto územiach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 277
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 4
4.  V každej dohode medzi subjektom uvedeným v článku 55 ods. 1 písm. b) bodoch iii)iv)finančným sprostredkovateľom uvedeným v odseku 3 sa vyslovene stanoví, že Komisia a Dvor audítorov vykonávajú svoju právomoc kontroly dokumentov, priestorov a informácií vrátane informácií uchovávaných na elektronických médiách vo vzťahu ku všetkým tretím stranám, ktoré získali finančné prostriedky Únie.
4.  Každý subjekt uvedený v článku 55 ods. 1 písm. b) bodoch iv)vi) a finančný sprostredkovateľ uvedený v odseku 3 zapojený do riadenia finančných nástrojov Únie musí byť schopný na základe žiadosti poskytnúť Komisii, Dvoru audítorov a úradu OLAF pri výkone ich právomocí prístup k priestorom, dokumentom a informáciám vrátane informácií uchovávaných na elektronických médiách všetkých tretích strán, ktoré získali finančné prostriedky Únie a/alebo sa podieľajú na ich riadení.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 4 a (nový)
4a.  Komisia každý rok podáva orgánu udeľujúcemu absolutórium správu o činnostiach podporovaných finančnými nástrojmi, o finančných inštitúciách zapojených do ich implementácie, o výkonnosti finančných nástrojov vrátane uskutočnených reinvestícií, o zostatku na trustových účtoch, o príjmoch a vrátených platbách, o dosiahnutom multiplikačnom efekte a o hodnote účastí. Komisia svoju správu pripojí k súhrnu výročných správ uvedenému v článku 63 ods. 9.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 278
Návrh nariadenia
Článok 131 – odsek 4 b (nový)
4b.  Správa v polovici trvania uvedená v odseku 1b obsahuje aj zoznam konečných príjemcov finančných nástrojov a výšku finančných prostriedkov, ktoré získali.
Na webovej stránke Komisie sa uverejňuje konkrétna právna forma finančných nástrojov, ich účel a v prípade potreby ich právne miesto registrácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 293
Návrh nariadenia
Článok 133 – odsek 2
2.  Správa uvedená v odseku 1 obsahuje aspoň informácie o miere plnenia rozpočtových prostriedkov a súhrnné informácie o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami.
2.  Správa uvedená v odseku 1 obsahuje aspoň informácie – a to v absolútnom i percentuálnom vyjadrení – o miere plnenia rozpočtových prostriedkov a súhrnné informácie o presunoch rozpočtových prostriedkov medzi jednotlivými rozpočtovými položkami.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Návrh nariadenia
Článok 134 – odsek 1
Finančné výkazy uvedené v článku 132 musia byť v súlade s pravidlami účtovania Únie schválenými účtovníkom Komisiemusia podávať pravdivý a reálny obraz o aktívach a pasívach, výdavkoch, príjmoch a peňažnom toku.

Finančné výkazy uvedené v článku 132 založené na medzinárodných účtovných štandardoch platných pre verejný sektorpodávajú pravdivý a reálny obraz o aktívach a pasívach, výdavkoch, príjmoch a peňažnom toku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Návrh nariadenia
Článok 135
Vo finančných výkazoch uvedených v článku 132 sa uvádzajú informácie vrátane účtovných politík takým spôsobom, ktorý poskytuje relevantné, spoľahlivé, porovnateľné a zrozumiteľné informácie. Vypracovávajú sa v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami uvedenými v pravidlách účtovania Únie.

Vo finančných výkazoch uvedených v článku 132 sa uvádzajú informácie vrátane účtovných politík takým spôsobom, ktorý poskytuje relevantné, spoľahlivé, porovnateľné a zrozumiteľné informácie. Vypracúvajú sa v súlade so všeobecne uznávanými účtovnými zásadami uvedenými v pravidlách účtovania Únie a sú založené na medzinárodných účtovných štandardoch platných pre verejný sektor .

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Návrh nariadenia
Článok 135 a (nový)
Článok 135a

Výnimky z účtovných zásad

Ak účtovníci v nejakom konkrétnom prípade dospejú k názoru, že je potrebné udeliť výnimku z obsahu jednej z účtovných zásad vymedzených v článkoch 187 až 194, takúto výnimku treba náležite odôvodniť a uviesť v prílohe k finančným výkazom uvedeným v článku 136.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 294
Návrh nariadenia
Článok 136 – odsek 1 – písmeno a
a) súvahu a výkaz finančných výsledkov, v ktorých sú uvedené aktíva a pasíva, finančná situácia a hospodársky výsledok k 31. decembru predchádzajúceho roka; sú vypracované v súlade s príslušnými pravidlami účtovania schválenými účtovníkom Komisie;
a) súvahu a výkaz finančných výsledkov, v ktorých sú uvedené aktíva a pasíva (vrátane dôchodkových záväzkov), finančná situácia a hospodársky výsledok k 31. decembru predchádzajúceho roka; sú vypracované v súlade s príslušnými pravidlami účtovania schválenými účtovníkom Komisie;
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Návrh nariadenia
Článok 136 – odsek 2
2.  Poznámky k finančným výkazom dopĺňajú a vysvetľujú informácie obsiahnuté vo výkazoch uvedených v odseku 1 a poskytujú všetky dodatočné informácie stanovené v príslušných pravidlách účtovania schválených účtovníkom Komisie.
2.  Poznámky k finančným výkazom dopĺňajú a vysvetľujú informácie obsiahnuté vo výkazoch uvedených v odseku 1 a poskytujú všetky potrebné dodatočné informácie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Návrh nariadenia
Článok 138 – odsek 3
Účtovník Komisie tieto predbežné účtovné závierky konsoliduje s predbežnou účtovnou závierkou Komisie a najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka zašle Dvoru audítorov predbežnú účtovnú závierku Komisie a konsolidovanú predbežnú účtovnú závierku Únie.

Účtovník Komisie konsoliduje tieto predbežné účtovné závierky s predbežnou účtovnou závierkou Komisie a najneskôr do 31. marca nasledujúceho roka zašle Dvoru audítorov a Európskemu parlamentu predbežnú účtovnú závierku Komisie a konsolidovanú predbežnú účtovnú závierku Únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Návrh nariadenia
Článok 139 – odsek 1
1.  Dvor audítorov najneskôr do 1. júna predloží pripomienky k predbežným účtovným závierkam ostatných inštitúcií a všetkých subjektov uvedených v článku 132 a najneskôr do 15. júna predloží pripomienky k predbežnej účtovnej závierke Komisie a ku konsolidovanej predbežnej účtovnej závierke Únie.
1.  Dvor audítorov najneskôr do 1. júna predloží pripomienky k predbežným účtovným závierkam ostatných inštitúcií a všetkých subjektov uvedených v článku 132 a predloží pripomienky k predbežnej účtovnej závierke Komisie a ku konsolidovanej predbežnej účtovnej závierke Únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Návrh nariadenia
Článok 139 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Iné inštitúcie ako Komisia a všetky subjekty uvedené v článku 132 zostavia svoje konečné účtovné závierky a na účely zostavenia konečnej konsolidovanej účtovnej závierky ich zašlú účtovníkovi Komisie, Dvoru audítorov, Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 1. júla nasledujúceho roka.
2.  Inštitúcie iné ako Komisia a všetky subjekty uvedené v článku 132 zostavia svoje konečné účtovné závierky a na účely zostavenia konečnej konsolidovanej účtovnej závierky ich zašlú účtovníkovi Komisie, Dvoru audítorov, Európskemu parlamentu a Rade najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Návrh nariadenia
Článok 139 – odsek 5 – pododsek 1
5.  Po tom, ako Komisia schváli konečnú konsolidovanú účtovnú závierku a vlastnú konečnú účtovnú závierku, zašle ich do 31. júla nasledujúceho rozpočtového roka Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.
5.  Po tom, ako Komisia schváli konečnú konsolidovanú účtovnú závierku a vlastnú konečnú účtovnú závierku, zašle ich do 31. marca nasledujúceho rozpočtového roka Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru audítorov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Návrh nariadenia
Článok 139 – odsek 6
6.  Konečná konsolidovaná účtovná závierka spolu s vyhlásením o vierohodnosti, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 287 ZFEÚ a s článkom 160c Zmluvy o Euratome, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do 15. novembra nasledujúceho rozpočtového roka.
6.  Konečná konsolidovaná účtovná závierka sa spolu s vyhlásením o vierohodnosti, ktoré vydal Dvor audítorov v súlade s článkom 287 ZFEÚ a s článkom 160c Zmluvy o Euratome, uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie do 31. júla nasledujúceho rozpočtového roka.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Návrh nariadenia
Článok 141 – odsek 3
3.  Číselné údaje a správa o plnení rozpočtu sa súčasne zasielajú Dvoru audítorov.
3.  Číselné údaje a správa o plnení rozpočtu sa súčasne zasielajú Dvoru audítorov a zverejňujú sa na internete.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Návrh nariadenia
Článok 141 – odsek 3 a (nový)
3a . V priebehu rozpočtového roka sa za obdobie od 1. januára do 30. júna vypracuje zjednodušená konsolidovaná predbežná účtovná závierka Únie. Túto závierku vypracúva Komisia, pričom podlieha obmedzenému preskúmaniu vykonávanému Európskym dvorom audítorov. Konsolidovaná predbežná účtovná závierka vypracovaná k 30. júnu sa do 30. októbra toho istého roka postúpi Európskemu parlamentu spolu so správou Európskeho dvora audítorov, prípadne aj s pripomienkami Komisie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Návrh nariadenia
Článok 143 – odsek 2 – pododsek 1 a (nový)
Odôvodní a doloží všetky takéto odchýlky a toto odôvodnenie oznámi Dvoru audítorov v čase prijímania alebo aktualizácie daného účtovného pravidla.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Návrh nariadenia
Článok 145 – odsek 3
3.  Systém účtovníctva musí umožňovať sledovať všetky účtovné zápisy.
3.  Systém účtovníctva musí umožňovať zabezpečiť jednoznačný audit trail pre všetky účtovné zápisy.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Návrh nariadenia
Článok 147 – odsek 1
1.  Rozpočtové účty umožňujú podrobne sledovať plnenie rozpočtu.
(Netýka sa slovenskej verzie.)
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 296
Návrh nariadenia
Článok 149 – odsek 2
2.  Každá inštitúcia informuje Dvor audítorov a rozpočtový orgán o všetkých vnútorných predpisoch, ktoré prijme v súvislosti s finančnými záležitosťami.
2.  Každá inštitúcia informuje Dvor audítorov a rozpočtový orgán o všetkých vnútorných predpisoch, ktoré prijme v súvislosti s finančnými záležitosťami, a to do jedného týždňa od prijatia týchto predpisov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Návrh nariadenia
Článok 150 – odsek 1
1.  Dvor audítorov pri skúmaní toho, či boli všetky príjmy prijaté a všetky výdavky vynaložené zákonným a správnym spôsobom, zohľadňuje ustanovenia zmlúv, rozpočtu, tohto nariadenia, delegovaného nariadenia uvedeného v článku 199 a všetkých ostatných aktov prijatých na základe zmlúv.
1.  Dvor audítorov pri skúmaní toho, či boli všetky príjmy prijaté a všetky výdavky vynaložené zákonným a správnym spôsobom, zohľadňuje ustanovenia zmlúv, rozpočtu, tohto nariadenia, delegovaného nariadenia uvedeného v článku 199 a všetkých ostatných aktov prijatých na základe zmlúv. Dvor audítorov vykonáva nepretržite svoju audítorskú úlohu.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Návrh nariadenia
Článok 150 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Dvor audítorov je pri plnení svojej úlohy oprávnený nahliadať spôsobom stanoveným v článku 152 do všetkých dokumentov a informácií, ktoré sa týkajú finančného hospodárenia útvarov alebo subjektov, pokiaľ ide o operácie financované alebo spolufinancované Úniou. Má právomoc vypočuť každého úradníka zodpovedného za príjmové alebo výdavkové operácie a použiť na vyššie uvedené útvary alebo subjekty akýkoľvek primeraný postup auditu. Audit v členských štátoch sa vykonáva v spolupráci s vnútroštátnymi audítorskými orgánmi alebo, ak nemajú potrebné právomoci, so zodpovednými vnútroštátnymi subjektmi. Dvor audítorov a vnútroštátne audítorské orgány členských štátov spolupracujú v duchu vzájomnej dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť.
2.  Dvor audítorov je pri plnení svojej úlohy oprávnený nahliadať spôsobom stanoveným v článku 152 do všetkých dokumentov a informácií, ktoré sa týkajú finančného hospodárenia útvarov alebo subjektov, pokiaľ ide o operácie financované alebo spolufinancované Úniou. Má právomoc vypočuť každého úradníka zodpovedného za príjmové alebo výdavkové operácie a použiť na vyššie uvedené útvary alebo subjekty akýkoľvek primeraný postup auditu. Audit v členských štátoch sa vykonáva v súčinnosti s vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi alebo, ak nemajú potrebné právomoci, s príslušnými vnútroštátnymi subjektmi. Dvor audítorov a vnútroštátne kontrolné orgány členských štátov spolupracujú v duchu dôvery, pričom si zachovávajú svoju nezávislosť.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Návrh nariadenia
Článok 152 – odsek 1 – pododsek 1
1.  Komisia, ostatné inštitúcie, subjekty spravujúce príjmy alebo výdavky v mene Únie a koneční príjemcovia platieb z rozpočtu poskytnú Dvoru audítorov všetky prostriedky a informácie, ktoré Dvor audítorov považuje za potrebné na plnenie svojej úlohy. Poskytnú Dvoru audítorov všetky dokumenty, ktoré sa týkajú zadávania a plnenia zákaziek financovaných z rozpočtu, a všetky peňažné účty alebo účty zásob, všetky účtovné záznamy alebo doklady a takisto administratívne dokumenty, ktoré sa ich týkajú, všetky dokumenty, ktoré sa týkajú príjmov a výdavkov, všetky inventúrne súpisy, všetky organizačné poriadky útvarov, ktoré Dvor audítorov považuje za potrebné na vypracovanie auditu správy o výsledkoch rozpočtového a finančného hospodárenia na základe záznamov alebo na mieste, a na tie isté účely všetky dokumenty a údaje vytvorené alebo uložené na magnetických nosičoch.
1.  Komisia, ostatné inštitúcie, subjekty spravujúce príjmy alebo výdavky v mene Únie a koneční príjemcovia platieb z rozpočtu poskytnú Dvoru audítorov všetky prostriedky a informácie, ktoré Dvor audítorov považuje za potrebné na plnenie svojej úlohy. Poskytnú Dvoru audítorov všetky dokumenty, ktoré sa týkajú zadávania a plnenia zákaziek financovaných z rozpočtu, a všetky peňažné účty alebo účty zásob, všetky účtovné záznamy alebo doklady a takisto administratívne dokumenty, ktoré sa ich týkajú, všetky dokumenty, ktoré sa týkajú príjmov a výdavkov, všetky inventúrne súpisy, všetky organizačné poriadky útvarov, ktoré Dvor audítorov považuje za potrebné na vypracovanie auditu správy o výsledkoch rozpočtového a finančného hospodárenia na základe záznamov alebo na mieste, a na tie isté účely všetky dokumenty a údaje vytvorené alebo uložené na nosičoch dát.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Návrh nariadenia
Článok 153 – odsek 1
1.  Dvor audítorov najneskôr do 15. júna zašle Komisii a najneskôr do 1. júna ostatným inštitúciám a subjektom uvedeným v článku 132 všetky pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru mali byť uvedené vo výročnej správe. Tieto pripomienky musia zostať dôverné a musia byť predmetom námietkového konania. Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru audítorov najneskôr do 15. októbra. Odpovede iných inštitúcií ako Komisie sa súčasne zasielajú Komisii.
1.  Dvor audítorov zašle najneskôr do 15. júna Komisii a najneskôr do 15. júna ostatným inštitúciám a subjektom uvedeným v článku 132 všetky pripomienky, ktoré by podľa jeho názoru mali byť uvedené vo výročnej správe alebo zohľadnené príslušným účtovníkom pri zostavovaní účtovnej závierky. Tieto pripomienky musia zostať dôverné a  predmetom námietkového konania. Každá inštitúcia zašle svoju odpoveď Dvoru audítorov najneskôr do 30. septembra. Odpovede inštitúcií iných ako Komisia sa súčasne zasielajú Komisii.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Návrh nariadenia
Článok 153 – odsek 2
2.  Po skončení námietkového konania zašle každá príslušná inštitúcia alebo subjekt svoju odpoveď najneskôr do 15. októbra Dvoru audítorov. Odpovede iných inštitúcií ako Komisie a subjektov sa súčasne zasielajú Komisii.
vypúšťa sa
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Návrh nariadenia
Článok 153 – odsek 5
5.  Dvor audítorov najneskôr do 15. novembra zašle orgánom zodpovedným za udelenie absolutória a ostatným inštitúciám svoju výročnú správu spolu s odpoveďami inštitúcií a zabezpečí jej uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.
5.  Dvor audítorov najneskôr do 31. októbra zašle orgánom zodpovedným za udelenie absolutória a ostatným inštitúciám svoju výročnú správu spolu s odpoveďami inštitúcií a zabezpečí jej uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Návrh nariadenia
Článok 155
Článok 155

vypúšťa sa
Oznámenie o predbežných zisteniach

1.  Dvor audítorov zašle príslušným inštitúciám, subjektom alebo členským štátom oznámenie o predbežných zisteniach, ktoré sú výsledkom jeho auditov. Oznámenie o predbežných zisteniach, ktoré by podľa názoru Dvora audítorov mala obsahovať výročná správa, sa zašle najneskôr do 1. júna rozpočtového roka, ktorý nasleduje po rozpočtovom roku, na ktorý sa vzťahujú. Oznámenie o predbežných zisteniach musí zostať dôverné.
2.  Príslušná inštitúcia, subjekt alebo členský štát v lehote dva a pol mesiaca informujú Dvor audítorov o všetkých svojich pripomienkach k oznámeniu o predbežných zisteniach.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 264
Návrh nariadenia
Článok 156
1.  Európsky parlament na odporúčanie Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou, do 15. mája roka n + 2 udelíKomisii absolutórium za plnenie rozpočtu za rok n.
1.  Európsky parlament na odporúčanie Rady uznášajúcej sa kvalifikovanou väčšinou udelí do 15. apríla roka n + 2 absolutórium za plnenie rozpočtu za rok n:
– inštitúciám uvedeným v článku 1 ods. 2 prvej zarážke,
– subjektom uvedeným v článku 196b ods. 1,
– iným orgánom zodpovedným za hospodárenie s finančnými prostriedkami Únie, pokiaľ je v právnych predpisoch Únie stanovená požiadavka, aby Európsky parlament udelil týmto orgánom absolutórium.
2.  Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je možné dodržať, Európsky parlament alebo Rada informujú Komisiu o dôvodoch odkladu.
2.  Ak lehotu stanovenú v odseku 1 nie je možné dodržať, Európsky parlament alebo Rada informujú dotknuté inštitúcie, subjekty a orgány o dôvodoch odkladu.
3.  Ak Európsky parlament odloží rozhodnutie, ktorým sa udeľuje absolutórium, Komisia čo najskôr vyvinie všetko úsilie a prijme opatrenia na uľahčenie alebo odstránenie prekážok pre toto rozhodnutie.
3.  Ak Európsky parlament odloží rozhodnutie, ktorým sa udeľuje absolutórium, dotknuté inštitúcie, subjekty a orgány čo najskôr vyvinú všetko úsilie na prijatie opatrení na uľahčenie alebo odstránenie prekážok pre toto rozhodnutie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 265
Návrh nariadenia
Článok 157 – odsek 3
3.  Komisia predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatnenie postupu udelenia absolutória za dotknutý rozpočtový rok v súlade s článkom 319 ZFEÚ.
3.  Dotknuté inštitúcie, subjekty a orgány predložia Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na riadne uplatnenie postupu udelenia absolutória za dotknutý rozpočtový rok v súlade s článkom 319 ZFEÚ.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 266
Návrh nariadenia
Článok 158
1.  V súlade s článkom 319 ZFEÚ a článkom 180b Zmluvy o Euratome Komisia a ostatné inštitúcie prijmú všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na pripomienky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a na poznámky pripojené k odporúčaniu na udelenie absolutória, ktoré prijala Rada.
1.  V súlade s článkom 319 ZFEÚ a článkom 180b Zmluvy o Euratome Komisia a ostatné dotknuté inštitúcie, subjekty a orgány prijmú všetky vhodné kroky s cieľom reagovať na pripomienky pripojené k rozhodnutiu Európskeho parlamentu o absolutóriu a na poznámky pripojené k odporúčaniu na udelenie absolutória, ktoré prijala Rada.
2.  Na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady podávajú inštitúcie správy o opatreniach prijatých v súvislosti s týmito pripomienkami a poznámkami, a najmä o pokynoch, ktoré vydali svojim útvarom, ktoré sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. Členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, že ju informujú o opatreniach, ktoré prijali v nadväznosti na uvedené pripomienky, aby ich Komisia mohla zohľadniť pri vypracovaní svojej správy. Správy od týchto inštitúcií sa takisto zasielajú Dvoru audítorov.
2.  Na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady podávajú dotknuté inštitúcie, subjekty a orgány správy o opatreniach prijatých v súvislosti s týmito pripomienkami a poznámkami, a najmä o pokynoch, ktoré vydali svojim útvarom, ktoré sú zodpovedné za plnenie rozpočtu. Členské štáty spolupracujú s Komisiou tak, že ju informujú o opatreniach, ktoré prijali v nadväznosti na uvedené pripomienky, aby ich Komisia mohla zohľadniť pri vypracovaní svojej správy. Správy od týchto inštitúcií sa takisto zasielajú Dvoru audítorov.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Návrh nariadenia
Článok 167 – odsek 1
1.  Pokiaľ nie je v tejto hlave ustanovené inak, na výdavky, ktoré vynaložili orgány a subjekty uvedené v nariadení (ES) č. 1290/2005 o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde, nariadení Rady (ES) č. 1084/200625 o Kohéznom fonde, nariadení Rady (ES) č. 1198/200626 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, a fondy v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti spravované v rámci zdieľaného hospodárenia, (ďalej len „fondy“), a na ich príjmy sa uplatňuje prvá a tretia časť tohto nariadenia.
1.  Pokiaľ nie je v tejto hlave ustanovené inak, na výdavky, ktoré vynaložili orgány a subjekty uvedené v nariadení (ES) č. 1290/2005 o Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja, nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 o Európskom sociálnom fonde, nariadení Rady (ES) č. 1084/200625 o Kohéznom fonde, nariadení Rady (ES) č. 1198/200626 o Európskom fonde pre rybné hospodárstvo, a fondy v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti vrátane fondov v rámci programu Solidarita a riadenie migračných tokov, ktoré sú spravované v rámci zdieľaného hospodárenia v zmysle článku 56 tohto nariadenia (ďalej len „fondy“), a na ich príjmy sa uplatňuje prvá a tretia časť tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Návrh nariadenia
Článok 168
Článok 168

vypúšťa sa
Rešpektovanie pridelených viazaných rozpočtových prostriedkov

Európsky parlament a Rada sa zaväzujú rešpektovať pridelenie viazaných rozpočtových prostriedkov stanovené v príslušných základných aktoch pre štrukturálne operácie, rozvoj vidieka a Európsky fond pre rybné hospodárstvo.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Návrh nariadenia
Článok 169 – odsek 3
3.  V súlade s nariadeniami uvedenými v článku 167 nemá úplné či čiastočné vrátenie platieb týkajúcich sa danej operácii vplyv na zníženie príspevku, ktorý je z fondov na danú operáciu poskytnutý.
Vrátené sumy predstavujú pripísané príjmy podľa článku 18 ods. 3 písm. c).

3.  Nakladanie s vrátenými platbami zo strany členských štátov a dôsledky na výšku príspevkov z fondov upravujú nariadenia uvedené v článku 167.
Nakladanie s vrátenými platbami zo strany členských štátov a dôsledky na výšku príspevkov z fondov upravujú nariadenia uvedené v článku 167.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Návrh nariadenia
Hlava III – kapitola 1 – nový nadpis (pred článkom 173)
KAPITOLA 1

Všeobecné ustanovenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Návrh nariadenia
Článok 175 – odsek 2 – pododsek 1
2.  Za pripísané príjmy v zmysle článku 18 ods. 2 sa považujú rozpočtové prostriedky, ktoré sa týkajú:
(Netýka sa slovenskej verzie.)
a) postupov udeľovania grantov a postupov verejného obstarávania, na ktorých sa JRC zúčastňuje;
b) činností JRC vykonávaných v mene tretích strán alebo
c) činností vykonávaných v rámci administratívnej dohody s inými inštitúciami alebo inými útvarmi Komisie o poskytovaní vedecko-technických služieb.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 279
Návrh nariadenia
Hlava III – kapitola 2 (nová)
KAPITOLA 2

Financovanie a oprávnené náklady

Článok 175a

Priemerné náklady na zamestnancov

1.  Na schválenie priemerných nákladov na zamestnancov sa uplatňujú tieto kritériá:
a) metóda stanovovania priemerných nákladov na zamestnancov predstavuje obvyklý postup nákladového účtovníctva príjemcu; v tom sú zahrnuté prístupy založené na nákladových centrách.
b) priemerné náklady na zamestnancov vychádzajú zo skutočných nákladov na zamestnancov príjemcu, ako sú zaznamenané v jeho povinnej účtovnej závierke alebo v nákladovom účtovníctve, ako požadujú platné vnútroštátne predpisy, a to podľa potreby vrátane súm zahrnutých do rozpočtu alebo odhadovaných súm;
c) metodika výpočtu priemerných nákladov na zamestnancov vylúči z priemerných mier nákladov na zamestnancov akékoľvek neoprávnené nákladové položky vymedzené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1906/2006 z 18 decembra 2006, ktorým sa stanovujú pravidlá pre účasť podnikov, výskumných centier a univerzít na akciách v rámci siedmeho rámcového programu a pre šírenie výsledkov výskumu (2007 – 2013)1, v nariadení Rady (Euratom) č. 1908/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá účasti podnikov, výskumných centier a univerzít na činnosti v rámci siedmeho rámcového programu Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a šírenia výsledkov výskumu (2007 – 2011)2, a vo vzorových grantových dohodách; náklady nárokované v rámci iných kategórií nákladov sa nezahrnú;
d) počet produktívnych hodín použitý na výpočet priemerných hodinových sadzieb zodpovedá zvyčajnému riadiacemu postupu príjemcu za predpokladu, že vychádza z účtovných záznamov podliehajúcich auditu.
2.  Kritériá uvedené v odseku 1 sa uplatňujú za predpokladu, že všetky ostatné aspekty metodiky sú v súlade s ustanoveniami vzorových grantových dohôd.
3.  Kritériá uvedené v odseku 1 slúžia ako referenčná hodnota pre všetky priemerné náklady účtované v rámci grantovej dohody: tie, ktoré majú ex ante certifikáciu metodiky, ako aj tie, ktoré ju nemajú, vrátane už podpísaných grantových dohôd. Preto sa tieto kritériá uplatňujú aj v rámci ex post auditov vykonávaných Komisiou vrátane už podpísaných grantových dohôd.
4.  Náklady na zamestnancov účtované na základe metodík dodržiavajúcich kritériá uvedené v odseku 1 sa považujú za náklady, ktoré sa výrazne nelíšia od skutočných nákladov.
5.  V prípade ex ante schválenia metodiky podľa kritérií uvedených v odseku 1 zostáva schválenie v platnosti po celú dobu trvania rámcových programov, pokiaľ metodiku nezmení príjemca alebo si útvary Komisie počas auditov nevšimnú nedostatky v metodike, a to buď v dôsledku nepresnosti, nevhodného použitia alebo akejkoľvek inej skutočnosti rušiacej platnosť základu, na ktorom bolo schválenie udelené.
6.  Príjemcovia, ktorí získali schválenie pre svoju metodiku výpočtu priemerných nákladov na zamestnancov za podmienok vymedzených v rozhodnutí Komisie K(2009) 4705 môžu buď naďalej uplatňovať schválenú metodiku, alebo sa vrátiť ku svojmu zvyčajnému účtovnému postupu, ak spĺňa kritériá uvedené v tomto článku.
1 Ú. v. EÚ L 391, 30.12.2006, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 400, 30.12.2006, s. 1.
Článok 175b

Vlastníci MSP (malých a stredných podnikov) a fyzické osoby

1.  V prípade všetkých grantov na nepriame akcie uzavretých v rámci rámcových programov má finančný príspevok Únie súvisiaci s vlastnou osobnou prácou na projekte pre vlastníkov MSP, ktorí nedostávajú mzdu, a fyzické osoby, ktoré nedostávajú mzdu, formu paušálnej platby.
2.  Hodnota osobnej práce týchto vlastníkov MSP a fyzických osôb vychádza z paušálnej sumy určenej vynásobením hodín odpracovaných na projekte hodinovou sadzbou, ktorá sa vypočíta takto:
a) štandardný počet produktívnych hodín je rovný 1 575;
b) celkový počet hodín nárokovaných v rámci projektov Únie ročne nemôže byť vyšší ako štandardný počet produktívnych hodín na vlastníka MSP alebo fyzickú osobu.
Hodnota osobnej práce sa považuje za priamy oprávnený náklad projektu.

3.  Táto forma financovania sa uplatňuje aj na vlastníkov MSP a fyzické osoby, ktoré nedostávajú mzdu na základe už podpísaných grantových dohôd v rámci rámcových programov, pokiaľ už certifikát o metodike výpočtu priemerných nákladov na zamestnancov nebol predložený Komisii a tá ho pre týchto príjemcov neschválila. V takomto prípade sa príjemcovia môžu rozhodnúť naďalej uplatňovať certifikovanú metodiku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Návrh nariadenia
Hlava III – kapitola 3 (nová)
KAPITOLA 3

Vyjasňovací výbor pre výskum

Článok 175c

Vyjasňovací výbor pre výskum

1.  Medzi generálnymi riaditeľstvami zodpovednými za vykonávanie príslušných rámcových programov sa zriadi špecializovaný vyjasňovací výbor pre výskum s mandátom prijímať konečné a jednotné stanoviská v akejkoľvek právnej alebo finančnej záležitosti súvisiacej s vykonávaním celého projektového cyklu, ako aj vo všetkých záležitostiach súvisiacich s procesmi fungovania, ak zvyčajné mechanizmy spolupráce medzi útvarmi neumožnili dosiahnutie konsenzu.
Vyjasňovací výbor pre výskum pôsobí ako príslušný vyjasňovací výbor uvedený v článku 126b pre všetky záležitosti súvisiace s výskumnými projektmi a programami vrátane rámcového programu.

Žiadny člen vyjasňovacieho výboru pre výskum nenesie v dôsledku uplatnenia článkov 70 a 71 zodpovednosť za rozhodnutia prijaté vo funkcii člena vyjasňovacieho výboru pre výskum.

2.  Vyjasňovací výbor pre výskum sa skladá z generálnych riaditeľov generálnych riaditeľstiev pre výskum a inovácie, vzdelávanie a kultúru, podnikanie a priemysel, informačnú spoločnosť a médiá, mobilitu a dopravu, ako aj energetiku, alebo z jedného riadne splnomocneného zástupcu za každého generálneho riaditeľa. Zasadá najmenej štyrikrát ročne a môže prijímať konsenzuálne rozhodnutia písomným postupom.
3.  Pre jeho rokovací poriadok platia tieto pravidlá:
a) vyjasňovaciemu výboru pre výskum predsedá generálny riaditeľ pre výskum a inovácie alebo jeho zástupca;
b) ak je to potrebné, vyjasňovací výbor pre výskum si môže vyžiadať stanovisko ústredných horizontálnych útvarov Komisie, najmä právnej služby a generálneho riaditeľstva pre rozpočet;
c) vyjasňovací výbor pre výskum môže vyzvať zainteresované strany alebo ich zástupcov alebo akýchkoľvek odborníkov, ktorých pokladá za vhodných, aby poskytli stanovisko;
d) rozhodnutia sa prijímajú na základe konsenzu alebo, ak to nie je možné, na základe rozhodnutia väčšiny a sú pre generálne riaditeľstvá uvedené v odseku 1 záväzné;
e) prijaté konečné a jednotné stanoviská sú záväzné aj pre výkonné agentúry, ktoré vykonávajú časti rámcového programu;
f) určený útvar v rámci generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie zabezpečuje pre vyjasňovací výbor pre výskum sekretársku podporu. Rozhodnutia vyjasňovacieho výboru pre výskum sa verejnosti sprístupnia vo forme elektronickej databázy, pričom sa náležite zohľadnia platné právne predpisy v oblasti ochrany údajov;
g) vyjasňovací výbor pre výskum prijme svoj rokovací poriadok v súlade s článkom 126c.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Návrh nariadenia
Hlava IV – kapitola 2 – oddiel 1 (nový) – nadpis (nový) (pred článkom 177)
Oddiel 1

Všeobecné ustanovenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Návrh nariadenia
Článok 177 a (nový)
Článok 177a

Používanie rozpočtovej podpory

1.  V prípade, že je to stanovené v príslušných základných aktoch, Komisia môže použiť sektorovú alebo všeobecnú rozpočtovú podporu v tretej krajine, ak je riadenie verejných výdavkov partnerskej krajiny dostatočne transparentné, spoľahlivé a efektívne.
2.  Do príslušných dohôd o financovaní uzavretých v súlade s článkom 176 ods. 2 písm. b) Komisia zahrnie vhodné ustanovenia, na základe ktorých sa príslušná prijímajúca krajina zaviaže okamžite uhradiť všetky finančné prostriedky na príslušné operácie alebo ich časť v prípade, že sa zistí, že hospodárenie s príslušnými finančnými prostriedkami Únie je poznačené vážnymi nezrovnalosťami.
V prípade spracovania úhrady podľa prvého pododseku možno uplatniť článok 77 ods. 1 o vymáhaní súm vzájomným započítaním pohľadávok.

3.  Komisia podporí rozvoj parlamentnej kontroly a kapacít auditu a zlepší transparentnosť a prístup verejnosti k informáciám.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Návrh nariadenia
Hlava IV – kapitola 2 – oddiel 2 (nový) – nadpis (nový) (pred článkom 178)
Oddiel 2

Trustové fondy združujúce viacerých darcov

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Návrh nariadenia
Článok 178 – odsek 2
Príspevky Únie a darcov sa vložia na osobitný bankový účet. Tieto príspevky nie sú začlenené do rozpočtu a hospodári s nimi Komisia, pričom za hospodárenie je zodpovedný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním. Subjektom a osobám uvedeným v článku 55 ods. 1 písm. b) môžu byť v súlade s príslušnými pravidlami nepriameho hospodárenia zverené úlohy súvisiace s plnením rozpočtu.

Príspevky Únie a darcov sa vložia na osobitný bankový účet. Tieto príspevky nie sú začlenené do rozpočtu a hospodári s nimi Komisia, pričom za hospodárenie je zodpovedný povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním. Uplatňuje sa článok 55 ods. 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Návrh nariadenia
Hlava IV – kapitola 2 – oddiel 3 (nový) – nadpis (nový) (pred článkom 179)
Oddiel 3

Iné formy hospodárenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Návrh nariadenia
Článok 195 – odsek 3
3.  Inštitúcie čo najskôr informujú rozpočtový orgán o každom stavebnom projekte, ktorý pravdepodobne bude mať závažný finančný vplyv na rozpočet.
3.  Inštitúcie a subjekty v zmysle článku 196b čo najskôr informujú rozpočtový orgán o každom projekte týkajúcom sa budov, ktorý pravdepodobne bude mať závažný finančný vplyv na rozpočet.
Ak niektorá zo zložiek rozpočtového orgánu plánuje zaujať stanovisko, oznámi tento svoj zámer dotknutej inštitúcii do dvoch týždňov od získania informácie o stavebnom projekte. Ak sa žiadna z nich nevyjadrí, dotknutá inštitúcia môže začať vykonávať plánovanú operáciu v rámci svojej administratívnej autonómie s výhradou článku 335 ZFEÚ a článku 185 Zmluvy o Euratome, pokiaľ ide o zastúpenie Únie.

Rozpočtový orgán informujú najmä v prípade:

Uvedené stanovisko sa dotknutej inštitúcii postúpi do dvoch týždňov od uvedeného oznámenia.

a) stavebných a renovačných projektov pred tým ako, sa uverejnia výzvy na predkladanie ponúk, o konkrétnych plánoch a po vypracovaní podrobných nákladových plánov, ale pred uzatvorením zmluvy, o všetkých aspektoch vplývajúcich na prijatie rozhodnutia a o financovaní projektu; pričom po skončení prác informujú o tom, do akej miery boli práce vykonané podľa plánu a či bol dodržaný rozpočet;
b) iných projektov v oblasti budov pred tým, ako sa uverejní výzva na predkladanie ponúk alebo sa uskutoční akýkoľvek prieskum miestneho trhu, o konkrétnej požadovanej ploche budovy a pred uzatvorením zmluvy o všetkých aspektoch vplývajúcich na prijatie rozhodnutia a o financovaní projektu; pričom po skončení projektov poskytnú informácie aj o dodržiavaní rozpočtu a plnení projektu.
Inštitúcie a subjekty môžu v prípade potreby poskytnúť informácie v pracovnom dokumente o politike v oblasti budov uvedenom v článku 34 ods. 4a.

Pred uzavretím zmluvy sa vyžaduje súhlas rozpočtového orgánu. Rozpočtový orgán prijme rozhodnutie o udelení súhlasu do ôsmich týždňov od prijatia žiadosti a všetkých informácií vplývajúcich na prijatie rozhodnutia.

Inštitúcie musia požiadať rozpočtový orgán o súhlas v prípade nadobúdania nehnuteľnosti alebo akéhokoľvek iného stavebného projektu, ktoré sú financované prostredníctvom úveru.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Návrh nariadenia
Článok 195 – odsek 3 a (nový)
3a.  Projekty v oblasti budov, ktoré pravdepodobne budú mať závažný finančný vplyv na rozpočet, sú:
i) nadobúdanie, predaj, obnova alebo výstavba budov v objeme viac než 2 milióny EUR, alebo zmluvy o rozšírení existujúcich budov v objeme viac než 2 milióny EUR ročne,
ii) akékoľvek nadobúdanie pôdy,
iii) všetky nové zmluvy o budovách (vrátane užívacieho práva a dlhodobých nájmov) v prípade nového majetku s ročným poplatkom najmenej 500 000 EUR,
iv) všetky projekty v oblasti budov, ktoré majú medziinštitucionálny charakter.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Návrh nariadenia
Článok 195 – odsek 3 b (nový)
3b.  Projekt v oblasti budov možno financovať z rozpočtu alebo, odchylne od článku 14, so súhlasom rozpočtového orgánu aj prostredníctvom pôžičiek. Pôžičky sa splatia v primeranej lehote.
Vo finančnom pláne, ktorý spolu so žiadosťou o súhlas predkladá dotknutá inštitúcia, sa uvádza najmä maximálna výška financovania, obdobie financovania a druh financovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Návrh nariadenia
Hlava VII a (nová)
HLAVA VIIa

AGENTÚRY, SUBJEKTY A VEREJNO-SÚKROMNÉ PARTNERSTVÁ

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Návrh nariadenia
Článok 196 a (nový)
Článok 196a

Typy verejno-súkromných partnerstiev

Môžu sa vytvárať tieto typy verejno-súkromných partnerstiev:

a) subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome, ktoré majú právnu subjektivitu a ktoré prijímajú príspevky hradené z rozpočtu v súlade s článkom 196b;
b) subjekty s právnou subjektivitou, ktoré sú zriadené základným aktom, ktorý vymedzuje ich štatút, ako aj rozsah a charakter ich operácií, a ktoré sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva v súlade s článkami 196b a 196c, ak to vytvára európsku pridanú hodnotu a intervencia prostredníctvom verejných financií je odôvodnená.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Návrh nariadenia
Článok 196 b (nový)
Článok 196b

Rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre agentúry, subjekty a verejno-súkromné partnerstvá zriadené podľa osobitných ustanovení ZFEÚ a Zmluvy o Euratome

1.  Prostredníctvom delegovaného nariadenia v súlade s článkami 202, 203 a 204 tohto nariadenia a po konzultácii s Dvorom audítorov sa prijme rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa osobitných ustanovení ZFEÚ a Zmluvy o Euratome, ktoré majú právnu subjektivitu.
Uvedené rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách bude založené na zásadách a pravidlách stanovených v tomto nariadení

Rozpočtové pravidlá týchto subjektov sa nesmú odchyľovať od uvedeného rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách s výnimkou prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné potreby. Tieto odchýlky sa nesmú týkať rozpočtových zásad uvedených v hlave II prvej časti, zásady rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi ani osobitných ustanovení obsiahnutých v základných aktoch, ktorými sa tieto subjekty zriaďujú. Ak sa rozpočtové pravidlá týchto verejno-súkromných partnerstiev odchyľujú od rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách, tieto odchýlky a ich odôvodnenia sa oznámia Komisii. Komisia má právo namietnuť proti takýmto odchýlkam do šiestich týždňov od oznámenia.

Pravidlá týchto subjektov sa môžu odchyľovať od služobného poriadku.

1a.  Odchýlky a osobitné dôvody na tieto odchýlky sa každoročne oznamujú Európskemu parlamentu a Rade v pracovnom dokumente, a to najneskôr do 31. októbra. V pracovnom dokumente sa uvedie aj pokrok v napĺňaní účelu, na ktorý boli jednotlivé subjekty zriadené, a význam uvedených odchýliek pre dosiahnutie tohto pokroku; informácie uvedené v článku 34 ods. 2b; a dosiahnutie predtým vymedzených špecifických cieľov v roku, na ktorý sa absolutórium vzťahuje. Ak ciele neboli splnené v plnej miere, vedenie subjektu uvedie konkrétne dôvody ich nesplnenia a navrhne nápravné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať aj odôvodnenú žiadosť o dočasné zvýšenie administratívneho rozpočtu počas najviac jedného ďalšieho roka.
V pracovnom dokumente sa tiež uvedú štruktúry riadenia všetkých subjektov podľa tohto článku vrátane komplexného prehľadu o veľkosti jednotlivých riadiacich štruktúr vo vzťahu k príslušnému počtu zamestnancov.

2.  Absolutórium za plnenie rozpočtov subjektov uvedených v odseku 1 udeľuje Európsky parlament na odporúčanie Rady. Vždy, keď to Európsky parlament považuje za potrebné, má právo zvolať vedenie subjektov v priebehu postupu udeľovania absolutória, najmä ak ciele uvedené v odseku 1a nie sú splnené po dva po sebe nasledujúce roky.
3.  Vnútorný audítor Komisie vykonáva voči subjektom uvedeným v odseku 1 rovnaké právomoci ako voči útvarom Komisie.
4.  Každá z agentúr určí prostredníctvom uzavretia zmluvy a po konzultácii s Dvorom audítorov nezávislého audítora, ktorého úlohou je overiť súlad účtovníctva daného subjektu s článkom 134 a uskutočniť pod vedením Dvora audítorov analýzu zákonnosti a riadnosti príjmov a výdavkov tohto subjektu. Dvor audítorov preskúma správu vypracovanú takýmto nezávislým audítorom a popri vykonaní iných postupov, ktoré považuje za potrebné, môže pri vypracúvaní svojho stanoviska vychádzať zo správy nezávislého audítora.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Návrh nariadenia
Článok 196 c (nový)
Článok 196c

Vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva, ktoré nie sú zriadené podľa osobitných ustanovení ZFEÚ

1.  Subjekty s právnou subjektivitou, ktoré sú zriadené základným aktom podľa článkov 288 a 289 ZFEÚ a sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva, prijmú svoje rozpočtové pravidlá zahŕňajúce stanovenie a plnenie rozpočtu verejno-súkromného partnerstva, vedenie jeho účtovníctva a absolutórium za plnenie jeho rozpočtu.
2.  Uvedené pravidlá zahŕňajú súbor zásad potrebných na zaistenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie, ktoré vychádzajú z článkov 55 a 57, a vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách prijaté prostredníctvom delegovaného nariadenia v súlade s článkami 202, 203 a 204 po konzultácii s Dvorom audítorov.
Ak sa rozpočtové pravidlá týchto verejno-súkromných partnerstiev odchyľujú od vzorového nariadenia o rozpočtových pravidlách, tieto odchýlky a ich odôvodnenia sa oznámia Komisii. Komisia má právo namietnuť proti takýmto odchýlkam do šiestich týždňov od oznámenia.

Pravidlá týchto subjektov sa môžu odchyľovať od služobného poriadku, pokiaľ akty, ktorými sa zriaďujú tieto subjekty podľa článku 1a ods. 2 služobného poriadku, nestanovujú uplatňovanie služobného poriadku.

3.  Odchýlky a osobitné dôvody na tieto odchýlky sa každoročne oznamujú Európskemu parlamentu a Rade v pracovnom dokumente, a to najneskôr do 31. októbra. V pracovnom dokumente sa uvedie aj pokrok v napĺňaní účelu, na ktorý boli jednotlivé subjekty zriadené, a význam uvedených odchýliek pre dosiahnutie tohto pokroku; informácie uvedené v článku 34 ods. 2b; a dosiahnutie predtým vymedzených špecifických cieľov v roku, na ktorý sa absolutórium vzťahuje. Ak ciele neboli splnené v plnej miere, vedenie subjektu uvedie konkrétne dôvody ich nesplnenia a navrhne nápravné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať aj odôvodnenú žiadosť o dočasné zvýšenie administratívneho rozpočtu počas najviac jedného ďalšieho roka. V pracovnom dokumente sa tiež uvedú štruktúry riadenia všetkých subjektov podľa tohto článku vrátane komplexného prehľadu o veľkosti jednotlivých riadiacich štruktúr vo vzťahu k príslušnému počtu zamestnancov.
4.  Absolutórium za plnenie rozpočtov subjektov uvedených v odseku 1 udeľuje Európsky parlament na odporúčanie Rady.
5.  Vnútorný audítor Komisie vykonáva voči subjektom uvedeným v odseku 1 rovnaké právomoci ako voči útvarom Komisie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Návrh nariadenia
Článok 119
Komisia prijme delegované nariadenie, ktorým sa stanovia podrobné pravidlá uplatňovania tohto nariadenia, v súlade s článkami 202, 203 a 204. Uvedené delegované nariadenie zahŕňa pravidlá plnenia rozpočtu v oblasti administratívnych výdavkov týkajúcich sa prostriedkov stanovených v rozpočte Agentúry Euratom pre zásobovanie.

Komisia je oprávnená prijať v súlade s článkami 202, 203 a 204 delegované nariadenie týkajúce sa podrobných pravidiel pre doplnenie alebo zmenu určitých nepodstatných prvkov týchto článkov: 5, 8, 9, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 30, 31, 34, 38, 41, 46, 50, 51, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 77b, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 117a, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 126a, 126c, 127, 133, 135, 136, 137, 139, 142, 145, 147, 148, 173, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187, 188, 191, 193, 195, 196, 197.

V prílohe k tomuto nariadeniu sú uvedené ciele, obsah a rozsah delegovania s odkazom na vyššie uvedené články.

Uvedené delegované nariadenie zahŕňa pravidlá plnenia rozpočtu v oblasti administratívnych výdavkov týkajúcich sa prostriedkov stanovených v rozpočte Agentúry Euratom pre zásobovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Návrh nariadenia
Článok 200
Článok 200

vypúšťa sa
Rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre agentúry a subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome

1.  Komisia prijme rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty zriadené podľa ZFEÚ a Zmluvy o Euratome, ktoré majú právnu subjektivitu a ktoré prijímajú príspevky hradené z rozpočtu, prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkami 202, 203 a 204 tohto nariadenia.
Uvedené rámcové nariadenie o rozpočtových pravidlách bude založené na zásadách a pravidlách stanovených v tomto nariadení

Rozpočtové pravidlá týchto subjektov sa nemôžu odchyľovať od uvedeného rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách okrem prípadov, keď si to vyžadujú ich osobitné potreby a po predchádzajúcom súhlase Komisie. Táto výnimka sa nesmie týkať rozpočtových zásad uvedených v hlave II prvej časti, zásady rovnakého zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi a osobitných ustanovení obsiahnutých v základných aktoch, ktorými sa tieto subjekty zriaďujú.

2.  Absolutórium za plnenie rozpočtov subjektov uvedených v odseku 1 udeľuje Európsky parlament na odporúčanie Rady.
3.  Vnútorný audítor Komisie vykonáva voči subjektom uvedeným v odseku 1 tie isté právomoci ako voči útvarom Komisie.
4.  Pokiaľ nie je v základnom akte uvedenom v odseku 1 ustanovené inak, Dvor audítorov preskúma zákonnosť a riadnosť príjmov a výdavkov tohto subjektu pred tým, ako sa vykoná konsolidácia jeho účtovnej závierky s účtovnou závierkou Komisie. Toto preskúmanie vychádza z audítorskej správy vypracovanej nezávislým externým audítorom, ktorého určil tento subjekt a ktorého úlohou je overiť súlad účtov subjektu s článkom 134.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 245
Návrh nariadenia
Článok 201
Článok 201

vypúšťa sa
Vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách pre subjekty verejno-súkromného partnerstva

Subjekty s právnou subjektivitou, ktoré sú zriadené základným aktom a sú poverené vykonávaním verejno-súkromného partnerstva podľa článku 55 ods. 1 písm. b) bodu v), prijmú svoje rozpočtové pravidlá.

Uvedené pravidlá zahŕňajú súbor zásad potrebných na zaistenie riadneho finančného hospodárenia s finančnými prostriedkami Únie, ktoré vychádzajú z článku 57, a vzorové nariadenie o rozpočtových pravidlách prijaté Komisiou prostredníctvom delegovaného aktu v súlade s článkami 202, 203 a 204.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 246
Návrh nariadenia
Článok 202 – odsek 1
1.  Právomoc prijať delegovaný akt uvedený v článkoch 199, 200 a 201 sa Komisii udeľuje na neurčitý čas.
1.  Právomoc prijímať delegované nariadenia uvedené v článkoch 196b, 196c a 199 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od * a za podmienok stanovených v článkoch 203 a 204.
* Deň nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 247
Návrh nariadenia
Článok 202 – odsek 2
2.  Komisia oznamuje tento delegovaný akt súčasne Európskemu parlamentu a Rade ihneď po jeho prijatí.
2.  Komisia oznamuje toto delegované nariadenie súčasne Európskemu parlamentu a Rade ihneď po jeho prijatí.
Komisia počas prípravných prác uskutoční vhodné konzultácie, a to aj s Európskym parlamentom a na expertnej úrovni, a zabezpečí súčasné, včasné a vhodné postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 248
Návrh nariadenia
Článok 202 – odsek 3
3.   Právomoc prijať delegovaný akt sa Komisii udeľuje za podmienok stanovených v článkoch 203 a 204.
3.   Vždy, keď je toto nariadenie predmetom revízie, Komisia predloží revidované delegované nariadenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 249
Návrh nariadenia
Článok 203 – názov
Odvolanie delegovania

Odvolanie delegovania a zrušenie delegovaného nariadenia

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 250
Návrh nariadenia
Článok 203 – odsek 1
1.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 199 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať.
1.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 196b, 196c a 199 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek úplne alebo čiastočne s účinnosťou do budúcnosti odvolať. Európsky parlament alebo Rada môžu navyše úplne alebo čiastočne zrušiť delegované nariadenia prijaté na základe delegovaných právomocí odvolaných podľa predchádzajúcej vety.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 251
Návrh nariadenia
Článok 203 – odsek 2
2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť či sa má delegovanie právomoci odvolať, informuje o tejto skutočnosti druhú inštitúciu a Komisiu v dostatočnom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci, ktorých by sa odvolanie mohlo týkať, a možné dôvody tohto odvolania.
2.  Inštitúcia, ktorá začala vnútorný postup s cieľom rozhodnúť, či sa má delegovanie právomoci odvolať a či sa má úplne alebo čiastočne zrušiť delegované nariadenie, informuje o tejto skutočnosti druhú inštitúciu a Komisiu v dostatočnom predstihu pred prijatím konečného rozhodnutia, pričom uvedie delegované právomoci a vo vhodných prípadoch delegované nariadenie alebo jeho časť, ktorých by sa odvolanie alebo zrušenie mohlo týkať, a možné dôvody tohto odvolania alebo zrušenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 252
Návrh nariadenia
Článok 203 – odsek 3
3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v ňom uvedené. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
3.  Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomocí, ktoré sú v ňom uvedené. Rozhodnutím sa navyše môže ukončiť platnosť účinného delegovaného nariadenia alebo jeho častí. Rozhodnutie nadobúda účinnosť okamžite alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Uverejňuje sa v Úradnom vestníku Európskej únie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 253
Návrh nariadenia
Článok 203 – odsek 3 a (nový)
3a.  Komisia v primeranej lehote po prijatí rozhodnutia o čiastočnom odvolaní delegovania právomoci a vo vhodných prípadoch o úplnom alebo čiastočnom zrušení delegovaného nariadenia predloží návrh na revíziu tohto nariadenia a/alebo revidované delegované nariadenie.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 254
Návrh nariadenia
Článok 204 – názov
Námietky voči delegovaným aktom

Námietky voči delegovanému nariadeniu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 255
Návrh nariadenia
Článok 204 – odsek 1
1.  Európsky parlament a Rada môžu voči delegovanému aktu vzniesť námietky v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia.
1.  Európsky parlament a Rada môžu voči delegovanému nariadeniu navrhnutému Komisiou podľa článkov 196b, 196c a 199 vzniesť námietky v lehote troch mesiacov odo dňa oznámenia.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 256
Návrh nariadenia
Článok 204 – odsek 2 - pododsek 1
2.  Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevznesú námietky voči delegovanému aktu, delegovaný akt sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.
2.  Ak do uplynutia tejto lehoty Európsky parlament ani Rada nevznesú námietky voči delegovanému nariadeniu, delegované nariadenie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie a nadobudne účinnosť v deň, ktorý je v ňom stanovený.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 257
Návrh nariadenia
Článok 204 – odsek 3
3.  Ak Európsky parlament alebo Rada vznesú voči delegovanému aktu námietky, tento akt nenadobudne účinnosť. Inštitúcia, ktorá vznesie námietku voči delegovanému aktu, uvedie dôvody tohto kroku.
3.  Ak buď Európsky parlament, alebo Rada vznesie voči delegovanému nariadeniu námietky a navrhne k nemu zmeny v lehote uvedenej v odseku 1, Komisia tieto zmeny vezme na vedomie a môže prijať revidované delegované nariadenie. Európsky parlament alebo Rada môžu vzniesť voči takémuto revidovanému delegovanému nariadeniu námietky v súlade s týmto článkom.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 258
Návrh nariadenia
Článok 204 – odsek 3 a (nový)
3a.  Európsky parlament alebo Rada môžu kedykoľvek požiadať Komisiu, aby predložila čiastočne alebo úplne revidované delegované nariadenie. Čo najskôr sa vzájomne informujú o zámere predložiť takúto požiadavku.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 259
Návrh nariadenia
Článok 205
Revízia

Preskúmanie

Revízia tohto nariadenia sa vykoná vždy, keď sa ukáže, že je to potrebné, v súlade s postupom stanoveným v článku 322 ZFEÚ a článku 183 Zmluvy o Euratome.

Preskúmanie tohto nariadenia sa vykoná každé tri roky alebo vždy, keď sa ukáže, že je to potrebné, v súlade s postupom stanoveným v článku 322 ods. 1 ZFEÚ a článku 183 Zmluvy o Euratome.

Prahové hodnoty stanovené v tomto nariadení možno v súlade s článkami 202, 203 a 204 upraviť podľa miery inflácie prostredníctvom delegovaného nariadenia uvedeného v článku 199.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 260
Návrh nariadenia
Článok 208
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

1.  Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2012.

2.  Uplatňuje sa od 1. januára 2012.
Článok 56 sa uplatňuje len na záväzky fondov uvedených v článku 167 prijaté po 1. januári 2014.

3.  Článok 56 sa uplatňuje až od 1. januára 2014, pričom do tohto dátumu zostáva v platnosti článok 53b nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002.
Členské štáty však môžu uplatňovať článok 56 ods. 2 už od 1. januára 2012.

Ak členské štáty predložia národné vyhlásenie v zmysle článku 56 ods. 6b, od 1. januára 2012 sa uplatňuje aj posledný pododsek článku 56 ods. 6b.

Funkcie existujúcich subjektov v zmysle nariadenia Rady (ES) č. 1083/20061 nie sú akreditáciou takýchto subjektov dotknuté. Akreditované subjekty majú právomoc na výkon svojich funkcií od 1. januára 2014.

4.  Článok 5 ods. 4 nadobúda účinnosť v okamihu uverejnenia tohto nariadenia.
Ak príjemcovia uplatňovali článok 5 ods. 5 nariadenia (ES, Euratom) č. 1605/2002 bez toho, aby využili úročený bankový účet, nepovažuje sa to za chybu alebo nezrovnalosť.

1 Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006, s. 25.
Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 261
Návrh nariadenia
Príloha (nová)
Príloha týkajúca sa delegovaného nariadenia podľa článku 199 tohto nariadenia

Článok 5

Delegované nariadenie môže stanoviť pravidlá účtovania úrokov vzniknutých z predbežného financovania.

Článok 8

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa rozpočtových prostriedkov na rozpočtový rok.

Článok 9

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá pre rušenie a prenos rozpočtových prostriedkov.

Článok 16

Delegované nariadenie môže stanoviť pravidlá týkajúce sa výmenného kurzu medzi eurom a inými menami.

Článok 18

Delegované nariadenie môže stanoviť štruktúru pre vonkajšie pripísané príjmy a vnútorné pripísané príjmy a poskytnutie príslušných rozpočtových prostriedkov a môže určiť pravidlá pre príspevky členských štátov na výskumné programy. Delegované nariadenie môže okrem toho doplniť toto nariadenie, pokiaľ ide o príjmy zo sankcií uložených členským štátom deklarovaným ako štáty s nadmerným deficitom a pripísané príjmy pochádzajúce z účasti štátov EZVO na určitých programoch Únie.

Článok 19

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá o prijímaní donácií venovaných Únii.

Článok 20

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa účtov vymáhateľných daní.

Článok 22

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa výpočtu percentuálneho podielu presunov uskutočnených inštitúciami inými ako Komisia a dôvodov žiadostí o presun.

Článok 23

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa výpočtu percentuálneho podielu vnútorných presunov uskutočňovaných Komisiou a dôvodov žiadostí o presun.

Článok 25

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o presun prostriedkov z rezervy na núdzovú pomoc.

Článok 26

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa hodnotení ex ante, hodnotení v polovici trvania a hodnotení ex post.

Článok 27

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na finančné výkazy.

Článok 30

Delegované nariadenie môže stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa predbežného zverejnenia rozpočtu.

Článok 31

Delegované nariadenie môže stanoviť podrobné pravidlá zverejnenia informácií o príjemcoch prostriedkov pridelených v rámci nepriameho hospodárenia.

Článok 34

Delegované nariadenie môže stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa finančného plánovania.

Článok 38

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa návrhov opravných rozpočtov.

Článok 41

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa klasifikácie rozpočtu.

Článok 46

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa predkladania rozpočtu vrátane určenia skutočných výdavkov za posledný rozpočtový rok, za ktorý boli účty uzatvorené, rozpočtových poznámok a plánu pracovných miest.

Článok 50

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa plnenia rozpočtu podľa zásad riadneho rozpočtového hospodárenia a informácií o prenose osobných údajov na účely auditu.

Článok 51

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa základného aktu a výnimiek vymenovaných v článku 51.

Článok 55

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa metód plnenia rozpočtu vrátane priameho centralizovaného hospodárenia, výkonu právomocí udelených výkonným agentúram, osobitných ustanovení týkajúcich sa nepriameho hospodárenia s medzinárodnými organizáciami a vymenovania verejnoprávnych orgánov alebo súkromnoprávnych orgánov poverených vykonávaním verejnej služby.

Článok 56

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa zdieľaného hospodárenia s členskými štátmi vrátane predpisov platných v jednotlivých odvetviach, ktoré upravujú podmienky, za ktorých možno pozastaviť platby pre členské štáty, vypracovania registra orgánov zodpovedných za činnosti v oblasti hospodárenia, osvedčovania a auditu v zmysle predpisov platných pre jednotlivé odvetvia, opatrení na podporu osvedčených postupov a stanovenia postupov schvaľovania účtov.

Článok 57

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa nepriameho hospodárenia subjektov a osôb iných členské štáty vrátane obsahu dohôd o zverení úloh súvisiacich s plnením rozpočtu, stanovenia podmienok nepriameho hospodárenia, podľa ktorých sú systémy, pravidlá a postupy Komisie rovnocenné so systémami, pravidlami a postupmi týchto subjektov a osôb iných ako členské štáty, vyhlásení hospodáriacich subjektov o vierohodnosti a stanovenia postupov schvaľovania účtov.

Článok 58

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa posúdení ex ante pravidiel a postupov v rámci nepriameho hospodárenia.

Článok 61

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa práv a povinností účastníkov finančných operácií.

Článok 63

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa kontrol ex ante a ex post, uchovávania účtovných dokladov, kódexu profesijných noriem, nekonania zo strany povoľujúceho úradníka, postúpenia informácií povoľujúcemu úradníkovi a správ o rokovacom konaní.

Článok 65

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa právomocí a povinností účtovníka vrátane jeho vymenovania a ukončenia vykonávania jeho povinností, stanoviska k systémom účtovania a inventúrnych súpisov, správy pokladne a bankového účtu, podpisov na účtoch, riadenia zostatkov na účtoch, operácií prevodu a konverzie, spôsobov platby, zložiek právnickej osoby a uchovávania účtovných dokladov.

Článok 66

Delegované nariadenie môže stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa osôb poverených spravovaním účtov v miestnych jednotkách.

Článok 67

Delegované nariadenie môže stanoviť podmienky pre zálohové účty a tiež pravidlá pre vonkajšie akcie vrátane pravidiel týkajúcich sa výberu správcov záloh, dotovania zálohových účtov a kontrol vykonávaných povoľujúcimi úradníkmi a účtovníkmi.

Článok 69

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti povoľujúceho úradníka, účtovníka a správcu záloh v prípade protiprávnej činnosti, podvodu či korupcie.

Článok 70

Delegované nariadenie môže stanoviť podrobné pravidlá vzťahujúce sa na povoľujúcich úradníkov vymenovaných delegovaním vrátane potvrdenia pokynov a úlohy špecializovanej komisie pre finančné nezrovnalosti.

Článok 71

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti účtovníkov v prípade iných foriem pochybenia.

Článok 72

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa zodpovednosti správcov záloh v prípade iných foriem pochybenia.

Článok 75

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa odhadov pohľadávok a stanovenia pohľadávok vrátane postupov a účtovných dokladov a úrokov z omeškania.

Článok 76

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa vystavenia príkazu na vymáhanie pohľadávky.

Článok 77

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa spôsobu vymáhania vrátane vymáhania vzájomným započítaním, postupu vymáhania v prípade neuskutočnenia dobrovoľnej platby, dodatočnej lehoty na platbu, vymáhania pokút a iných penále, vzdania sa vymáhania a zrušenia stanovenej pohľadávky.

Článok 77b

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa uplatňovania kritérií a vykonávania postupov finančných korekcií zo strany Komisie.

Článok 78

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa premlčacej lehoty.

Článok 80

Delegované nariadenie môže stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa súm plynúcich z pokút, penále a vzniknutých úrokov.

Článok 81

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa rozhodnutia o financovaní.

Článok 82

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa druhov záväzkov, prijatia globálnych záväzkov, jediného podpisu a administratívnych výdavkov pokrytých predbežnými záväzkami.

Článok 83

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa rozpočtových a právnych záväzkov vrátane zaznamenávania individuálnych záväzkov.

Článok 84

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa overovania rôznych záväzkov.

Článok 85

Delegované nariadenie môže stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa potvrdenia výdavkov vrátane postúpenia na platbu v prípade výdavkov na zamestnancov a priebežných platieb a platieb zostatkov v prípade verejného obstarávania a grantov, overenia správnosti v prípade platieb predbežného financovania a priebežných platieb a konkrétnych formulácií „postúpené na platbu“ a „správnosť potvrdená“.

Článok 86

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá schvaľovania výdavkov vrátane stanovenia povinných údajov na platobnom príkaze a kontrol platobných príkazov vykonávaných povoľujúcim úradníkom.

Článok 87

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa druhov platieb a účtovných dokladov.

Článok 89

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa lehôt na zaplatenie.

Článok 90

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa elektronického riadenia operácií.

Článok 92

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa vymenovania vnútorného audítora.

Článok 93

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa právomocí a povinností vnútorného audítora.

Článok 94

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa nezávislosti a zodpovednosti vnútorného audítora.

Článok 95

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa rôznych zákaziek v rámci obstarávania vrátane rámcových dohôd a osobitných zmlúv.

Článok 97

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa požiadaviek na oznamovanie zákaziek a zverejňovania oznámení.

Článok 98

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa druhov postupov verejného obstarávania, spoločného obstarávania s členskými štátmi a zákaziek s nízkou hodnotou.

Článok 99

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu súťažných podkladov vrátane možnosti a podmienok revízie ceny a technických špecifikácií.

Článok 100

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok vylúčenia vzťahujúcich sa na účasť na postupoch verejného obstarávania. Môže stanovovať, aké dôkazy môžu byť dostatočné na preukázanie toho, že nenastala situácia vyžadujúca vylúčenie. Okrem toho v prípade vylúčenia sa v ňom môže stanoviť trvanie vylúčenia.

Článok 101

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok vylúčenia uplatňovaných počas postupov verejného obstarávania. Môže stanovovať, aké dôkazy môžu byť dostatočné na preukázanie toho, že nenastala situácia vyžadujúca vylúčenie. Okrem toho v prípade vylúčenia sa v ňom môže stanoviť trvanie vylúčenia.

Článok 102

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa centrálnej databázy vylúčených subjektov.

Článok 103

Delegované nariadenie môže stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa administratívnych a finančných sankcií pre záujemcov a uchádzačov , ktorí uviedli nepravdivé vyhlásenia, urobili závažné chyby, dopustili sa nezrovnalostí alebo podvodu alebo sa v ich prípade zistilo vážne porušenie ich zmluvných povinností.

Článok 104

Delegované nariadenie môže vymedziť podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie ponúk. Okrem toho sa v ňom môžu vymedziť dokumenty, ktoré predstavujú dôkaz o hospodárskej a finančnej spôsobilosti a dôkaz o technickej a profesijnej spôsobilosti. Delegované nariadenie tiež môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa elektronických aukcií a ponúk s neobvykle nízkou cenou.

Článok 105

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa predkladania ponúk. Môžu v ňom byť stanovené lehoty na prijímanie ponúk a žiadostí o účasť, čas poskytnutý na prístup k súťažným podkladom a lehoty  v naliehavých prípadoch. Môžu v ňom byť vymedzené rôzne metódy komunikácie. Okrem toho sa v ňom môžu stanoviť pravidlá pre možnosť zábezpeky týkajúcej sa ponúk, otváranie ponúk, žiadosti o účasť a komisia na hodnotenie ponúk a žiadostí o účasť.

Článok 106

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa zásad rovnakého prístupu a transparentnosti. Môže v ňom byť vymedzené, aký kontakt je povolený medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi v priebehu postupu zadávania zákazky, minimálne požiadavky na písomný záznam z hodnotenia a minimálne podrobné informácie týkajúce sa rozhodnutia prijatého verejným obstarávateľom.

Článok 107

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa rozhodnutia o zadaní zákazky, informácií uchádzačom a podpisu a vykonávania zákazky.

Článok 108

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa informácií pre uchádzačov vrátane informácií o zrušení postupu verejného obstarávania.

Článok 109

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa zábezpek požadovaných od dodávateľov.

Článok 110

Delegované nariadenie tiež môže obsahovať podrobné pravidlá o pozastavení zákazky v prípade chýb, nezrovnalostí a podvodu.

Článok 111

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa funkcie verejného obstarávateľa vrátane stanovenia príslušných úrovní na výpočet finančných limitov.

Článok 112

Delegované nariadenie tiež môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa platných finančných limitov, samostatných zákaziek a zákaziek s podielmi a odhadov hodnôt určitých zákaziek.

Článok 113

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa účasti na postupe verejného obstarávania a dôkazu o prístupe k zákazkám.

Článok 114

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa pravidiel verejného obstarávania uplatňovaných Svetovou obchodnou organizáciou.

Článok 115

Delegované nariadenie môže podrobnejšie určovať rozsah a obsah grantov a môže obsahovať pravidlá určujúce, či sa má použiť dohoda o grante alebo rozhodnutie o grante. Delegované nariadenie môže okrem toho obsahovať podrobnosti o používaní rámcových partnerských dohôd.

Článok 116

Delegované nariadenie môže vymedzovať pravidlá pre rôzne formy grantov.

Článok 117

Delegované nariadenie môže dopĺňať všeobecné zásady platné pre granty vrátane pravidla neziskovosti a zásady spolufinancovania.

Článok 117a

Delegované nariadenie môže obsahovať ďalšie špecifikácie týkajúce sa oprávnených nákladov.

Článok 118

Delegované nariadenie môže vymedzovať požiadavky týkajúce sa ročného pracovného programu, obsahu výzvy na predkladanie návrhov, výnimiek z výzvy na predkladanie návrhov, informácií pre žiadateľov a zverejnenia rozhodnutia o udelení grantu.

Článok 119

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa zásady nekumulácie.

Článok 120

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa udeľovania grantov so spätnou platnosťou.

Článok 122

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa žiadostí o grant, dokazovania nevylúčenia, žiadateľov bez právnej subjektivity, právnických osôb tvoriacich jedného žiadateľa, finančných a administratívnych sankcií, kritérií oprávnenosti a grantov s veľmi nízkou hodnotou.

Článok 123

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa podmienok účasti a kritérií na vyhodnotenie návrhov .

Článok 124

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa hodnotenia a udelenia grantov a informácií pre žiadateľov.

Článok 125

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa zábezpeky na účely predbežného financovania.

Článok 126

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa vyplatenia grantov a kontrol vrátane pravidiel týkajúcich sa účtovných dokladov a pozastavenia a zníženia grantov.

Článok 126a

Delegované nariadenie môže stanoviť lehoty na uchovávanie záznamov akreditovanými subjektmi a Komisiou.

Článok 126c

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá o právomociach a zložení vyjasňovacích výborov.

Článok 127

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa vykonávania zákaziek a podpory tretím stranám.

Článok 133

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa správy o rozpočtovom a finančnom hospodárení.

Článok 135

Delegované nariadenie môže špecifikovať všeobecne uznávané účtovné zásady vrátane zásady kontinuity činnosti, zásady obozretnosti, zásady dôslednosti prípravy, zásady porovnateľnosti informácií, zásady významnosti a zoskupovania, zásady zákazu vzájomného započítania a zásady uprednostňovania obsahu pred formou, ako aj pravidlá týkajúce sa účtovných dokladov.

Článok 136

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa finančných výkazov vrátane výkazu finančných výsledkov, výkazov peňažných tokov, poznámok k finančným výkazom a dôvodových správ.

Článok 137

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa obsahu rozpočtových účtov.

Článok 139

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa schvaľovania účtovnej závierky vrátane predloženia konečnej konsolidovanej účtovnej závierky.

Článok 142

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa organizácie rozpočtových účtov vrátane používania počítačových systémov.

Článok 145

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa účtových zápisov. Okrem toho môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa účtovných kníh, sledovania zostatkov, účtovného odsúhlasenia, zapisovania do denníka a odsúhlasenia účtov.

Článok 147

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa vedenia a obsahu rozpočtových účtov.

Článok 148

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa inventúrnych súpisov majetku a postupu predaja majetku a prevádzania vlastníctva vrátane pravidiel týkajúcich sa inventúrnych súpisov v delegáciách.

Článok 173

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa operácií v rámci výskumu.

Článok 175

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa Spoločného výskumného centra.

Článok 176

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa opatrení, ktoré možno financovať v rámci vonkajších akcií.

Článok 178

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa trustových fondov pre vonkajšie akcie.

Článok 179

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa realizácie vonkajších akcií prostredníctvom nepriameho hospodárenia.

Článok 180

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa dohôd so subjektmi o realizácii vonkajších akcií vrátane pravidiel pre osobitné pôžičky a bankové účty.

Článok 181

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa verejného obstarávania v prípade vonkajších akcií.

Článok 182

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa účasti na postupoch verejného obstarávania.

Článok 183

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa financovania vonkajšej akcie v plnom rozsahu a žiadostí o financovanie.

Článok 184

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa postupov udeľovania grantov, ktoré sa uplatňujú pri nepriamom hospodárení.

Článok 187

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa rozsahu pôsobnosti európskych úradov a delegácií inštitúcií v európskych úradoch.

Článok 188

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa rozpočtových prostriedkov pre európske úrady vrátane delegovania určitých úloh vykonávaných účtovníkom, pokladne a bankových účtov.

Článok 191

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa delegovania právomocí povoľujúceho úradníka na riaditeľa medziinštitucionálneho úradu.

Článok 193

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa rozsahu administratívnych rozpočtových prostriedkov a zábezpek na nájomné.

Článok 195

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa špecifických administratívnych rozpočtových prostriedkov vrátane budov a záloh pre zamestnancov inštitúcií.

Článok 196

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa externých expertov.

Článok 197

Delegované nariadenie môže obsahovať podrobné pravidlá týkajúce sa prechodných ustanovení vrátane zrušenia zálohového účtu a aktualizácie finančných limitov a súm.

(1) Vec bola následne vrátená výboru podľa článku 57 ods. 2 druhého pododseku rokovacieho poriadku (A7-0325/2011).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia