Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/2106(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0285/2011

Esitatud tekstid :

A7-0285/2011

Arutelud :

PV 27/10/2011 - 5
CRE 27/10/2011 - 5

Hääletused :

PV 27/10/2011 - 8.1
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0467

Vastuvõetud tekstid
PDF 133kWORD 51k
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - Strasbourg
Ombudsmani aastaaruanne 2010
P7_TA(2011)0467A7-0285/2011

Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2011. aasta resolutsioon Euroopa Ombudsmani 2010. aasta tegevuse aruande kohta (2011/2106(INI))

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse Euroopa Ombudsmani 2010. aasta tegevuse aruannet;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 24 kolmandat lõiku, artiklit 228 ja artiklit 298;

–  võttes arvesse Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 41 ja 43;

–  võttes arvesse oma 18. juuni 2008. aasta resolutsiooni(1) Euroopa Parlamendi otsuse vastuvõtmise kohta, millega muudetakse Euroopa Parlamendi 9. märtsi 1994. aasta otsust 94/262/ESTÜ, EÜ, Euratom ombudsmani kohustuste täitmist reguleeriva korra ja üldtingimuste kohta;

–  võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja ombudsmani vahel 15. märtsil 2006. aastal sõlmitud ja 1. aprillil 2006. aastal jõustunud koostöö raamkokkulepet;

–  võttes arvesse 1. jaanuari 2009. aasta ombudsmani põhikirja rakendussätteid(2);

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Euroopa Ombudsmani tegevuse kohta;

–  võttes arvesse kodukorra artikli 205 lõike 2 teist ja kolmandat lauset;

–  võttes arvesse petitsioonikomisjoni raportit (A7-0285/2011),

A.  arvestades, et Euroopa Ombudsmani 2010. aasta tegevuse aruanne esitati 10. mail 2011. aastal ametlikult Euroopa Parlamendi presidendile ning ombudsman Nikiforos Diamandouros tutvustas 23. mail 2011. aastal Brüsselis aruannet petitsioonikomisjonile;

B.  arvestades, et vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELTL) artiklile 24 on „igal liidu kodanikul [...] õigus pöörduda ombudsmani poole, kelle ametikoht luuakse vastavalt artiklile 228”;

C.  arvestades, et põhiõiguste harta artiklis 41 on sätestatud, et „igaühel on õigus sellele, et liidu institutsioonid, organid ja asutused käsitleksid tema küsimusi erapooletult, õiglaselt ning mõistliku aja jooksul”;

D.  arvestades, et ühine välispoliitika, julgeolekupoliitika ja Euroopa Ülemkogu vastutusalad kuuluvad ombudsmani pädevusse;

E.  arvestades, et põhiõiguste harta artiklis 43 on sätestatud, et „igal liidu kodanikul ja igal füüsilisel või juriidilisel isikul, kes elab või kelle registrijärgne asukoht on liikmesriigis, on õigus pöörduda Euroopa Ombudsmani poole seoses liidu institutsioonide, organite või asutuste tegevuses ilmnenud haldusomavoliga, välja arvatud Euroopa Liidu Kohtu tegevus õigusemõistjana”;

F.  arvestades, et Euroopa Liidu põhiõiguste harta on pärast Lissaboni lepingu jõustumist muutunud enamikus liikmesriikides õiguslikult siduvaks, mis annab Euroopa Ombudsmani otsustele täiendava legitiimsuse;

G.  arvestades, et Lissaboni lepingu jõustumine lõi õigusliku aluse niisuguste ELi institutsioonide, organite ja asutuste haldusmenetluse ühiseeskirjadele, keda Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 298 kohaselt „abistab nende ülesannete täitmisel avatud, tõhus ja sõltumatu Euroopa halduskorraldus”, ning mõjutab Euroopa Ombudsmani tööd muu hulgas tänu Euroopa välisteenistuse loomisele ja asjaolule, et Euroopa Ülemkogust on saanud ELi institutsioon;

H.  arvestades, et haldusomavoli tähendab seda, et avalik asutus ei tegutse kooskõlas kõnealuse asutuse jaoks siduva eeskirja või põhimõttega;

I.  arvestades, et 20. jaanuaril 2010 valis parlament täiskogu istungil Strasbourgis Nikiforos Diamandourose tagasi Euroopa Ombudsmaniks ja 25. oktoobril 2010 andis ta Luxembourgis Euroopa Kohtus ametivande;

J.  arvestades, et 27. septembril 2010 tähistas Euroopa Ombudsmani institutsioon oma viieteistkümnendat aastapäeva; arvestades, et nende viieteistkümne aasta jooksul on ombudsman vastanud rohkem kui 36 000 kaebusele ja viinud läbi rohkem kui 3800 võimaliku haldusomavoli uurimist;

K.  arvestades, et ombudsman kasutas oma institutsiooni viieteistkümnendat aastapäeva selleks, et algatada oma 2009–2014 ametiajaks uus strateegia; arvestades, et see strateegia keskendub sidusrühmade ärakuulamisele, tulemuste kiiremale saavutamisele, liidu halduskultuuri positiivsele mõjutamisele, sidusrühmadele ja avalikkusele õigeaegse ja kasuliku teabe andmisele ja olemasolevate ressursside kasutamise pidevale ümberhindamisele;

L.  arvestades, et 2010. aastal esitati ombudsmanile 2667 kaebust; arvestades, et võrreldes 2009. aastaga tähendab see kaebuste arvu vähenemist rohkem kui 400 võrra;

M.  arvestades, et 2010. aastal viis ombudsman lõpule 326 uurimist (2009. aastal 318), millest 323 põhinesid kaebustel; arvestades, et keskmiselt lühenes uurimise lõpuleviimisele kulunud aeg 13 kuult 2008. aastal 9 kuuni 2009. ja 2010. aastal; arvestades, et enamik uurimisi viidi lõpule ühe aasta jooksul (66%) ja üle poolte (52%) kolme kuu jooksul;

N.  arvestades, et ombudsman võib alustada omaalgatuslikke uurimisi, kui ta kavatseb volitamata isiku kaebuse alusel uurida võimalikku haldusomavoli juhtumit või kui mõnes institutsioonis näib olevat süsteemne probleem; arvestades, et 2010. aastal lõpetas ombudsman 3 ja alustas 6 omaalgatuslikku uurimist;

O.  arvestades, et 2010. aastal alustatud uurimistest puudutasid 65% Euroopa Komisjoni (2009. aastal 56%), 10 % Euroopa Personalivaliku Ametit (EPSO), 7% Euroopa Parlamenti, 2% Euroopa Liidu Nõukogu ja 1% Euroopa Liidu Kohut;

P.  arvestades, et enam kui pooltel 2010. aastal lõpetatud juhtumitest (55%) nõustusid asjaomased institutsioonid sõbraliku lahendiga või lahendasid probleemi;

Q.  arvestades, et kui ombudsman avastab juhtumiga tegelemisel võimaluse halduse kvaliteeti parandada, võib ta esitada lisamärkuse; arvestades, et 2010. aastal esitas ombudsman 14 juhtumi puhul kodanikele osutatava teenuse kvaliteedi parandamiseks lisamärkuse (2009. aastal 28);

R.  arvestades, et kriitiline märkus tehakse juhtudel, kui i) asjaomasel institutsioonil pole enam võimalik haldusomavoli kõrvaldada, ii) kui haldusomavolil puudub üldine mõju või iii) kui ombudsman ei pea vajalikuks järelmeetmeid;

S.  arvestades, et kriitiline märkus kinnitab kaebuse esitajale, et kaebus oli põhjendatud ja näitab institutsioonile, milles see eksis, nii et institutsioon saab haldusomavoli edaspidi vältida; arvestades, et viimastel aastatel on kriitiliste märkuste arv pidevalt vähenenud, langedes 44 juhtumilt 2008. aastal ja 35 juhtumilt 2009. aastal 33 juhtumini 2010. aastal;

T.  arvestades, et soovitusettepanek esitatakse juhtudel, kui on vajalikud ombudsmani järelmeetmed, kui haldusomavoli on võimalik kõrvaldada või kui haldusomavoli on eriti tõsine või sellel on üldine mõju;

U.  arvestades, et ombudsman tuvastas 2010. aastal haldusomavoli 12% juhtumitest (40); arvestades, et soovitusettepanekute esitamisega saavutas ta neist seitsme puhul positiivse tulemuse;

V.  arvestades, et kui institutsioon või asutus ei vasta soovitusettepanekule rahuldavalt, võib ombudsman esitada Euroopa Parlamendile eriaruande;

W.  arvestades, et eriaruanne kujutab endast äärmist vahendit ja viimast sisulist sammu, mille ombudsman juhtumi käsitlemiseks teeb, sest resolutsiooni vastuvõtmine ja parlamendi volituste teostamine on parlamendi poliitilise tahte küsimused;

X.  arvestades, et 2010. aastal esitas ombudsman parlamendile ühe eriaruande,

1.  kiidab Euroopa Ombudsmani esitatud 2010. aasta aruande heaks; õnnitleb ombudsmani tema tagasivalimise puhul 2010. aasta jaanuaris;

2.  võtab teadmiseks uue strateegia, mille ombudsman on oma praeguseks ametiajaks välja töötanud ja mis on tema algatuste ja tegevuse aluseks; märgib, et see strateegia hõlmab muu hulgas pidevat dialoogi kaebuste esitajatega, kodanikuühiskonna esindajatega ja muude sidusrühmadega, hea tava määratlemist kolleegidega koostöös ja nendega konsulteerides Euroopa ombudsmanide võrgustiku kaudu, ELi menetluste õiglasemaks ja läbipaistvamaks muutmist ja ELi institutsioonide administratsioonide teeninduskultuuri edendamist;

3.  rõhutab, et läbipaistvus, juurdepääs teabele ja Euroopa kodanike õiguste austamine on kodanike ja institutsioonide vahelise usalduse säilitamise olulised eeltingimused;

4.  on seisukohal, et ombudsmani roll Euroopa Liidu otsustamisprotsesside ja haldusstruktuuri läbipaistvuse ja jälgitavuse suurendamisel on oluliselt kaasa aidanud sellise liidu loomisele, „kus otsused tehakse nii avalikult kui võimalik ja nii kodanikulähedaselt kui võimalik”, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingu artikli 1 teises lõigus;

5.  tuletab meelde, et Euroopa Ombudsmani institutsioon tähistas 27. septembril 2010 oma viieteistkümnendat aastapäeva; märgib, et nende viieteistkümne aasta jooksul on ombudsman vastanud rohkem kui 36 000 kaebusele ja tal on olnud suur roll selles, et Euroopa institutsioonid on oma tegevust parandanud ja halduse kvaliteeti tõstnud;

6.  märgib, et nende viieteistkümne aasta kogemus on andnud ombudsmani institutsioonile väga hea ülevaate haldusomavoli suundumustest, süsteemsetest probleemidest ja asutuste struktuursetest nõrkustest, mis võimaldab ombudsmanil asutusi juhendada, et vältida vigade kordamist ja parandada nende töö kvaliteeti ja läbipaistvust;

7.  tervitab ombudsmani algatust avaldada regulaarselt uuringuid selle kohta, millised on tema kriitiliste ja lisamärkuste korral olnud ELi institutsioonide järelmeetmed; märgib, et rahuldavate järelmeetmete üldine osakaal 2009. aastal oli 81% (94% lisamärkuste ja 70% kriitiliste märkuste korral); peab seda positiivseks arenguks; on siiski arvamusel, et parandamisruumi jätkub, eriti kriitiliste märkustega seoses; nõuab tungivalt, et institutsioonid teeksid ombudsmaniga koostööd rahuldavate järelmeetmete osakaalu tõstmiseks;

8.  tunneb heameelt ombudsmani ning ELi institutsioonide ja asutuste vahelise koostöö üldiselt konstruktiivse iseloomu üle; toetab ombudsmani rolli välise kontrollimehhanismina ja Euroopa Liidu halduse pideva täiustamise väärtusliku allikana;

9.  õnnitleb ombudsmani institutsiooni uue logo ja visuaalse identiteedi puhul, samuti aastaaruande uue kujunduse puhul, kiidab ombudsmani institutsiooni läbipaistvuse suurendamise eest, mis on saavutatud, avaldades institutsiooni veebilehel teavet kõigi kaebuste alusel alustatud uurimiste kohta;

10.  rõhutab, et kodanikke tuleb paremini teavitada institutsiooni töömeetoditest ja teabesaidist, mis kinnitab ombudsmani rolli läbipaistvust;

11.  teeb ettepaneku, et kui ombudsman esitab petitsioonikomisjoni koosolekul oma aastaaruande, peaksid kohal olema mitte ainult Euroopa Komisjoni esindajad, vaid ka vastavate Euroopa Parlamendi, nõukogu ning muude ELi institutsioonide, asutuste, teenistuste ja organite (kes on olnud uurimise, eriaruande, kriitiliste märkuste või ombudsmani võetud muude meetmete objektiks) administratsioonide esindajad, et aruande kohta arvamust avaldada ja arutelus osaleda; nõuab tungivalt, et parlamendi, nõukogu ning muude asjaomaste ELi institutsioonide, asutuste ja organite administratsioonid oleksid edaspidi esindatud koosolekutel, kus ombudsmani aastaaruannet esitletakse ja selle üle arutatakse; on veendunud, et nende osalemine niisugustes aruteludes ning nende seisukohtade jagamine hea halduse ja Euroopa Ombudsmani soovituste ja märkuste tulemusel lahendatud probleemide teemal võib aidata parandada ELi kodanikele pakutavat teenust ja institutsioonidevahelist dialoogi ning aidata kaasa tõelise teeninduskultuuri loomisele;

12.  kutsub ombudsmani üles hoidma Euroopa Parlamenti kursis arengutega tema suhetes uue Euroopa välisteenistuse ja Euroopa Ülemkoguga;

13.  märgib, et 2010. aastal esitasid kodanikud, äriühingud, liidud, valitsusvälised organisatsioonid ja piirkondlikud asutused ombudsmanile 2667 kaebust; märgib, et võrreldes eelneva aastaga tähendab see kaebuste arvu vähenemist enam kui 400 võrra;

14.  nõustub, et vastuvõetamatute kaebuste arvu vähenemine võib osaliselt olla seotud ombudsmani veebilehel 2009. aastal kasutusele võetud interaktiivse juhisega, mis aitab kaebuse esitajaid tulemuslikult suunata asutuse juurde, mis nende aitamiseks kõige paremini sobib;

15.  julgustab Euroopa Ombudsmani jätkama Euroopa ombudsmanide võrgustiku edendamist, et töötada välja ulatuslik andmebaas ning teavitada ELi kodanikke paremini Euroopa Ombudsmani, riiklike ombudsmanide ja Euroopa Parlamendi petitsioonikomisjoni pädevusvaldkondade jaotusest;

16.  rõhutab, et ka Euroopa Parlament peab eraldama vahendid petitsioonikomisjoni jaoks sarnase veebiportaali käivitamiseks, et suurendada institutsiooni nähtavust ja läbipaistvust, mis võimaldaks ka sellel üksusel aidata vähendada vastuvõetamatute petitsioonide arvu, samal ajal petitsioonide esitajaid juhendades ja nõustades ning petitsioonide esitamise protsessi tõhusust ja tulemuslikkust suurendades;

17.  märgib rahuloluga ombudsmani esitatud kriitiliste märkuste arvu pidevat vähenemist (2010. aastal 33, 2009. aastal 35, 2008. aastal 44 ja 2007. aastal 55); nõustub sellega, et see tõendab, et ELi institutsioonid tegutsevad kaebuste lahendamisel aktiivsemalt ning et ombudsman on tänu oma tulemuslikkusele omandanud kõnealuste institutsioonide silmis legitiimsuse;

18.  tunnustab ombudsmani asjaolu puhul, et uurimise lõpuleviimisele keskmiselt kulunud aeg muutub pidevalt lühemaks (umbes 9 kuud 2009. ja 2010. aastal); nõuab, et võetaks kasutusele vajalikud vahendid selle aja veelgi lühemaks muutmiseks, et paremini rahuldada ELi kodanike ootusi;

19.  märgib, et 2010. aastal puudutasid 65% ombudsmani alustatud uurimistest Euroopa Komisjoni (219 uurimist); väljendab muret selle näitaja tugeva tõusu pärast (56% 2009. aastal – 191 uurimist) ning palub veel kord volinikul, eelkõige institutsioonidevaheliste suhete ja haldusküsimuste volinikul, võtta meetmeid praeguse olukorra parandamiseks märkimisväärselt ja niipea kui võimalik;

20.  võtab teadmiseks ombudsmani mure seoses Euroopa Komisjoni poolt kriitilistele märkustele antud mitterahuldavate vastuste suhteliselt suure arvu pärast (32 vastusest 10); nõustub ombudsmani seisukohaga, et ikka veel tuleb teha palju tööd, veenmaks ametnikke selles, et ombudsmani suhtes kaitseasendi võtmine tähendab nende institutsioonile käestlastud võimalust ja võib ohustada liidu kuvandit tervikuna; nõuab vastamisprotsessi olulist parandamist, mis hõlmab vastuste andmisele kuluva aja vähendamist (eelkõige ajaliste piirangutega juhtumite korral), samuti niisuguste vastuste andmist, mis on suunatud lahenduse leidmisele ega lähtu kaitsehoiakust; rõhutab, et Euroopa kodanikel on vastavalt põhiõiguste hartale õigus heale haldusele;

21.  juhib tähelepanu asjaolule, et 2010. aastal oli ombudsmani uuritud süüdistustest kõige üldisem ELi halduse läbipaistmatus; märgib, et see süüdistus tuli esile 33% kõigist lõpetatud uurimistest ja hõlmas teabe andmisest ja dokumentide avaldamisest keeldumist; jagab ombudsmani pahameelt selle üle, et läbipaistmatusega seotud juhtumite arv on viimaste aastate jooksul järjekindlalt püsinud kõrge;

22.  märgib, et 2010. aastal esitas ombudsman ühe eriaruande, mis puudutas komisjoni keeldumist dokumente avaldada ja teha ombudsmaniga koostööd täieliku läbipaistvuse vaimus; tuletab meelde, et 25. novembril 2010 võttis parlament vastu petitsioonikomisjoni raporti eriaruande kohta(3); tuletab meelde, et vastuvõetud resolutsioonis nõutakse, et komisjon annaks Euroopa Parlamendile lubaduse täita tulevikus oma kohustust teha Euroopa Ombudsmaniga lojaalset koostööd;

23.  nõuab niisuguse teavituskampaania käivitamist, mille eesmärk on veenda ELi institutsioonide töötajaid ombudsmani valmiduses kuulata ära ja arutada küsimusi ning rõhutada ombudsmani sekkumise eeliseid, et tuua ELi institutsioonide administratsioonid ELi kodanikele lähemale;

24.  tuletab meelde, et määrus (EÜ) nr 1049/2001(4) üldsuse juurdepääsu kohta ELi institutsioonide dokumentidele on kehtinud juba 10 aastat; tuletab meelde, et kõnealuse määruse aluseks olev elementaarne kontseptsioon seisneb selles, et avatus on reegel ja salatsemine erand; märgib, et institutsioonidel on selle kontseptsiooniga endiselt raskusi; on arvamusel, et ELi institutsioonid, asutused, teenistused ja organid peavad järgima seda põhimõtet dokumentide koostamisel ning tagama õige tasakaalu leidmise läbipaistvuse vajaliku ja asjakohase määra ning tegeliku konfidentsiaalsusvajaduse vahel;

25.  tuletab meelde, et määruse (EÜ) nr 1049/2001 uuesti sõnastamine on endiselt pooleli; avaldab kahetsust uuesti sõnastamise menetluse vähese edenemise pärast; nõuab tungivalt, et nõukogu ja komisjon oleksid avatumad kodanikele ja Euroopa Parlamendile juurdepääsu võimaldamisel dokumentidele ja teabele;

26.  julgustab ombudsmani jätkama dokumentidele juurdepääsu põhiõiguse, otsustamisprotsessi läbipaistvuse põhimõtete nõuetekohase rakendamise, kodanikusõbraliku teeninduskultuuri ja ELi institutsioonide, asutuste ja organite proaktiivse suhtumise nõudmist dokumentide avalikku kasutusse andmisega seoses, mis on ELi institutsioonide läbipaistvuse ja vastutuse põhiprintsiip; teeb ettepaneku, et heade tavade näiteid levitataks ELi kodanike hulgas, et võidelda ELi halduse negatiivse maine vastu ning edendada eri institutsioonide vahelist dialoogi nende halduse kvaliteeti mõjutavate probleemide üle;

27.  nõustub ombudsmaniga, et kokkuvõtlik deklaratsioon avaliku teenistuse põhimõtete kohta aitaks kaasa teeninduskultuurile ja suurendaks kodanike usaldust ELi avaliku teenistuse ja institutsioonide vastu; jääb ootama ombudsmani deklaratsiooni avaliku teenistuse põhimõtete kohta, mille üle ta praegu konsulteerib oma liikmesriikide kolleegidega ja muude huvitatud isikutega;

28.  teeb ettepaneku, et kõnealust deklaratsiooni avaliku teenistuse põhimõtete kohta levitataks võimalikult laialdaselt ja et see tehtaks ELi kodanikele kergesti kättesaadavaks, et veenda neid ELi pühendumuses niisuguste avalike teenuste kaitsmisele, mis on osa nende igapäevaelust;

29.  on siiski seisukohal, et ELi enda halduses haldusmenetluse ühiste siduvate eeskirjade ja põhimõtete vastuvõtmine, mida nõudis juba esimene Euroopa Ombudsman, ning sellega seoses teenuse põhimõtte kasutuselevõtt oleks parim viis püsiva muutuse tagamiseks ELi halduskultuuris, ning ootab seetõttu, et komisjon seaks sel eesmärgil ELi toimimise lepingu artikli 298 alusel määruse eelnõu esitamise esmatähtsale kohale;

30.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon ja petitsioonikomisjoni raport nõukogule, komisjonile, Euroopa Ombudsmanile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning liikmesriikide ombudsmanidele või samalaadsetele pädevatele organitele.

(1) ELT C 286 E, 27.11.2009, lk 172.
(2) Vastu võetud 8. juulil 2002 ning ombudsmani otsustega muudetud 5. aprillil 2004 ja 3. detsembril 2008.
(3) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0436.
(4) ELT L 145, 31.5.2001, lk 43.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika