Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0064(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0294/2011

Внесени текстове :

A7-0294/2011

Разисквания :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Гласувания :

PV 27/10/2011 - 8.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0468

Приети текстове
PDF 291kWORD 38k
Четвъртък, 27 октомври 2011 г. - Страсбург
Борба със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Резолюция
 Текст
 Приложение

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2011 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография и за отмяна на Рамково решение 2004/68/ПВР (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2010)0094),

–  като взе предвид член 294, параграф 2, член 82, параграф 2 и член 83, параграф 1 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0088/2010),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предивд становището на Европейския икономически и социален комитет от 15 септември 2010 г.(1),

–  след консултация с Комитета на регионите,

–  като взе предвид поетия с писмо от от 29 юни 2011 г. ангажимент на представителя на Съвета за одобряване на позицията на Европейския парламент в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид член 55 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становищата на Комисията по външни работи и на Комисията по правата на жените и равенството между половете (A7-0294/2011),

1.  Приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  Одобрява съвместната декларация на Европейския парламент и Съвета, приложено към настоящата резолюция;

3.  Призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

4.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията и на националните парламенти.

(1) ОВ С 48, 15.2.2011 г., стр. 138.


Позиция на Европейския парламент, приета на първо четене на 27 октомври 2011 г. с оглед приемането на Директива 2011/.../ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета
P7_TC1-COD(2010)0064

(Тъй като беше постигнато споразумение между Парламента и Съвета, позицията на Парламента съответства на окончателния законодателен акт, Директива 2011/93/ЕС.)


ПРИЛОЖЕНИЕ

Съвместна декларация на Европейския парламент и на Съвета относно установяването на контакт с деца за сексуални цели

Като взеха предвид, че установяването на контакт с деца за сексуални цели в реалния живот („off-line grooming“) означава умишлено манипулиране на дете под възрастта за изразяване на съгласие за сексуални действия устно, писмено или чрез аудиовизуални материали или други подобни онагледяващи материали, да се срещне с дадено лице за целите на извършването на някое от престъпленията, посочени в член 3, параграф 4 и член 5, параграф 6 от Директивата относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография,

Като взе предвид обстоятелството, че установяването на контакт с деца за сексуални цели в реалния живот вече е в обхвата на националното законодателство на държавите-членки под различни форми, като опит, подготвително деяние или особена форма на сексуално насилие,

Европейският парламент и Съветът призовават държавите-членки внимателно да разгледат определенията в своето наказателно право по отношение на криминализирането на установяването на контакт с деца за сексуални цели в реалния живот и да подобрят и коригират наказателното си право, ако това е необходимо, по отношение на всякакви правни празнини, които все още съществуват във връзка с този въпрос.

Правна информация - Политика за поверителност