Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2010/0064(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0294/2011

Texte depuse :

A7-0294/2011

Dezbateri :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Voturi :

PV 27/10/2011 - 8.2
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0468

Texte adoptate
PDF 283kWORD 58k
Joi, 27 octombrie 2011 - Strasbourg
Abuzul sexual asupra copiilor, exploatarea sexuală a copiilor și pornografia infantilă ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 27 octombrie 2011 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, de abrogare a Deciziei-cadru 2004/68/JAI (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0094),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (2) și articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0088/2010),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 15 septembrie 2010(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 iunie 2011, de a aproba poziţia Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne și avizul Comisiei pentru cultură și educație, precum și cel al Comisiei pentru drepturile femeii și egalitatea de gen (A7-0294/2011),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declaraţia comună a Parlamentului şi a Consiliului anexată la prezenta rezoluţie,

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 48, 15.2.2011, p. 138.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 27 octombrie 2011 în vederea adoptării Directivei 2011/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile și de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului
P7_TC1-COD(2010)0064

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva 2011/93/UE.)


ANEXĂ

Declarație comună a Parlamentului European şi a Consiliului privind ademenirea copiilor în scopuri sexuale

Având în vedere faptul că ademenirea reală a copiilor în scopuri sexuale („ademenire offline”) înseamnă manipularea deliberată, prin discurs verbal, scris, prin material audiovizual sau prezentări similare, a unui copil care nu a împlinit vârsta consimțământului sexual în vederea întâlnirii cu acesta cu scopul de a săvârși oricare dintre infracțiunile menționate la articolul 3 alineatul (4) și la articolul 5 alineatul (6) din Directiva privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile;

având în vedere faptul că ademenirea reală a copiilor în scopuri sexuale intră deja sub incidența dreptului intern al statelor membre sub diferite forme, ca tentativă, ca acte preparatorii sau ca formă specială de abuz sexual,

Parlamentul European și Consiliul invită statelor membre să verifice cu atenție definițiile prevăzute de propriul drept penal în ceea ce privește incriminarea ademenirii reale a copiilor în scopuri sexuale și să îmbunătățească și să corecteze în propriile dispoziții de drept penal, dacă este necesar, orice lacună juridică care ar mai putea exista în această privință.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate