Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2010/0064(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0294/2011

Predkladané texty :

A7-0294/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 15
CRE 26/10/2011 - 15

Hlasovanie :

PV 27/10/2011 - 8.2
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0468

Prijaté texty
PDF 342kWORD 61k
Štvrtok, 27. októbra 2011 - Štrasburg
Sexuálne zneužívanie a sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia ***I
P7_TA(2011)0468A7-0294/2011
Uznesenie
 Text
 Príloha

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa zrušuje rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV (KOM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0094),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 82 ods. 2 a článok 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0088/2010),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 15. septembra 2010(1),

–  po porade s Výborom regiónov,

–  so zreteľom na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste z 29. júna 2011, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanoviská Výboru pre kultúru a vzdelávanie a Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť (A7-0294/2011),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

4.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ C 48, 15.2.2011, s. 138.


Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 27. októbra 2011 na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/.../EÚ o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2004/68/SVV
P7_TC1-COD(2010)0064

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, smernici 2011/93/EÚ.)


PRÍLOHA

Spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu a Rady ku kontaktovaniu detí na sexuálne účely

So zreteľom na skutočnosť, že kontaktovanie detí v reálnom prostredí na sexuálne účely znamená úmyselnú manipuláciu dieťaťa v nižšom veku, ako je vek spôsobilosti dať súhlas k sexuálnym aktivitám, a to ústnou či písomnou formou, prostredníctvom audiovizuálneho materiálu alebo podobnými prezentáciami s cieľom stretnúť sa s týmto dieťaťom a spáchať ktorýkoľvek z trestných činov uvedených v článku 3 ods. 4 a článku 5 ods. 6 smernice o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii,

so zreteľom na skutočnosť, že kontaktovanie detí na sexuálne účely v reálnom prostredí je už upravené vo vnútroštátnom práve členských štátov rôznymi spôsobmi, podľa ktorých je považované za pokus, prípravu na trestný čin alebo osobitnú formu sexuálneho zneužívania,

Európsky parlament a Rada vyzývajú členské štáty, aby dôkladne preverili svoje trestnoprávne vymedzenia pojmov, pokiaľ ide o trestné stíhanie kontaktovania detí na sexuálne účely v reálnom prostredí, a aby v prípade potreby svoje trestné právo zlepšili a upravili, ak by v tomto smere pretrvávali akékoľvek právne medzery.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia