Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0164(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0271/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0271/2011

Συζήτηση :

PV 26/10/2011 - 16
CRE 26/10/2011 - 16

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2011 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0469

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 420kWORD 52k
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2011 - Στρασβούργο
Ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας ***I
P7_TA(2011)0469A7-0271/2011
Ψήφισμα
 Κείμενο
 Παράρτημα

Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας και το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης – αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2009)0551),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 251 παράγραφος 2 και το άρθρο 63 παράγραφος 1 στοιχείο 1γ, 2α και 3α της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0250/2009),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, και το άρθρο 78 παράγραφος 2 εδάφια α) και β) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 28ης Απριλίου 2010(1),

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου με επιστολή της 7ης Ιουλίου 2011, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 σχετικά με μία πιο διαρθρωμένη προσφυγή στην τεχνική της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων(2),

–  έχοντας υπόψη την από 2 Φεβρουαρίου 2010 επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σύμφωνα με το άρθρο 87 παράγραφος 3 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 87 και 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0271/2011),

A.  εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση δεν περιέχει καμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά την κωδικοποίηση των αμετάβλητων διατάξεων των προηγούμενων πράξεων μαζί με τις τροποποιήσεις αυτές, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υφισταμένων πράξεων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας εργασίας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.   προσυπογράφει την κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

3.   λαμβάνει γνώση της κοινής πολιτικής δήλωσης των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα που επισυνάπτονται στο παρόν ψήφισμα·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα εθνικά κοινοβούλια.

(1) ΕΕ C 18 της 19.1.2011, σ. 80.
(2) ΕΕ C 77 της 28.3.2002, σ. 1.


Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 27 Οκτωβρίου 2011 εν όψει της έγκρισης οδηγίας 2011/…/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ▌ απαιτήσεις για την αναγνώριση ▌ των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, γιαένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)
P7_TC1-COD(2009)0164

(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, οδηγία 2011/95/ΕΕ.)


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Κοινή πολιτική δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Τα θεσμικά όργανα αναγνωρίζουν ότι η ενημέρωση της Επιτροπή στην οποία τα κράτη μέλη οφείλουν να προβαίνουν όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής»(1), ούτως ώστε να διευκολύνεται η εκτέλεση από την Επιτροπή του καθήκοντός της να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου.

Με βάση τα ανωτέρω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο χαιρετίζουν την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της [ημερομηνία].

Κατά συνέπεια, εφόσον υφίσταται σχετική ανάγκη και εφόσον δικαιολογείται η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων σύμφωνα με την κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της [ημερομηνία], τα θεσμικά όργανα συμφωνούν να συμπεριληφθεί στη σχετική οδηγία και η ακόλουθη αιτιολογική παράγραφος:"

Σύμφωνα με την Κοινή Πολιτική Δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα της [ημερομηνία], τα κράτη μέλη ανέλαβαν να συνοδεύσουν, σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα έγγραφα στα οποία θα επεξηγείται η σχέση μεταξύ των συστατικών στοιχείων μιας οδηγίας και των αντίστοιχων μερών των πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Όσον αφορά την παρούσα οδηγία, ο νομοθέτης θεωρεί ότι η διαβίβαση τέτοιων εγγράφων είναι αιτιολογημένη.

"

Η Επιτροπή θα υποβάλει, το αργότερο την 1η Νοεμβρίου 2013, έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των δύο κοινών πολιτικών δηλώσεων σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα.

Τα θεσμικά όργανα αναλαμβάνουν να εφαρμόσουν αυτές τις αρχές από την 1η Νοεμβρίου 2011 για τις νέες και σε εκκρεμότητα προτάσεις οδηγιών, με εξαίρεση εκείνες εξ αυτών για τις οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχουν ήδη καταλήξει σε συμφωνία.

Κοινή πολιτική δήλωση των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με τα επεξηγηματικά έγγραφα

Σύμφωνα με το άρθρο 288 της ΣΛΕΕ, 'Η οδηγία δεσμεύει κάθε κράτος μέλος στο οποίο απευθύνεται, όσον αφορά το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά αφήνει την επιλογή του τύπου και των μέσων στην αρμοδιότητα των εθνικών αρχών«.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της πολιτικής της Ένωσης και ότι, μολονότι η ευθύνη για μια τέτοια εφαρμογή εναπόκειται πρωτίστως στα κράτη μέλη, αποτελεί ωστόσο θέμα κοινού ενδιαφέροντος δεδομένου ότι αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ίσων όρων ανταγωνισμού μεταξύ όλων των κρατών μελών.

Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η συνεπής και έγκαιρη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο αποτελεί νομική υποχρέωση. Σημειώνουν ότι οι Συνθήκες αναθέτουν στην Επιτροπή το καθήκον να επιβλέπει την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου υπό την εποπτεία του Δικαστηρίου και συμμερίζονται την κοινή αντίληψη ότι η κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να διευκολύνει την εκτέλεση αυτού του καθήκοντος από την Επιτροπή.

Στη συνάρτηση αυτή, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν ότι η ενημέρωση της Επιτροπής στην οποία οφείλουν να προβαίνουν όσον αφορά τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό δίκαιο «πρέπει να είναι σαφής και ακριβής» και ότι «πρέπει να απαριθμούνται με σαφήνεια τα νομοθετικά, κανονιστικά και διοικητικά μέτρα», ή οποιαδήποτε άλλα μέτρα εθνικού δικαίου, καθώς επίσης, εφόσον ενδείκνυται, η νομολογία των εθνικών δικαστηρίων, μέσω των οποίων τα κράτη μέλη θεωρούν ότι έχουν εκπληρώσει τις διάφορες απαιτήσεις που τους επιβάλλονται από την οδηγία(2).

Προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της πληροφόρησης σχετικά με τη μεταφορά των ενωσιακών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο, στις περιπτώσεις όπου η Επιτροπή θεωρεί ότι απαιτούνται ορισμένα έγγραφα που να επεξηγούν τη σχέση ανάμεσα στα συστατικά στοιχεία μιας οδηγίας και στα αντίστοιχα μέρη των νομικών πράξεων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, κατά την υποβολή των σχετικών προτάσεων η ανάγκη και η αναλογικότητα παροχής των εν λόγω εγγράφων θα αιτιολογείται για κάθε περίπτωση ξεχωριστά, ενώ θα λαμβάνονται όλως ιδιαιτέρως υπόψη η πολυπλοκότητα της οδηγίας και της μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο, καθώς επίσης και η ενδεχόμενη πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση.

Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν να συνοδεύουν την κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο με ένα ή περισσότερα επεξηγηματικά έγγραφα, τα οποία μπορούν να λαμβάνουν τη μορφή πινάκων αντιστοιχίας ή άλλων εγγράφων που να χρησιμεύουν για τον ίδιο σκοπό.

(1) Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2009 στην υπόθεση C-427/07, σημείο 107 και τη νομολογία που αναφέρεται σχετικώς.
(2) Βλ. απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Ιουλίου 2009 στην υπόθεση C-427/07, σημείο 107 και τη νομολογία που αναφέρεται σχετικώς.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου