Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2009/0164(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0271/2011

Előterjesztett szövegek :

A7-0271/2011

Viták :

PV 26/10/2011 - 16
CRE 26/10/2011 - 16

Szavazatok :

PV 27/10/2011 - 8.3
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2011)0469

Elfogadott szövegek
PDF 302kWORD 51k
2011. október 27., Csütörtök - Strasbourg
A harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerése és jogállása ***I
P7_TA(2011)0469A7-0271/2011
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2011. október 27-i jogalkotási állásfoglalása a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére és jogállására, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó minimumszabályokról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) (COM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – átdolgozás)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2009)0551),

–  tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére, valamint 63. cikke (1) bekezdése 1. pontjának c), 2. pontjának a) és 3. pontjának a) alpontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0250/2009),

–  tekintettel „A Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének a folyamatban lévő intézményközi döntéshozatali eljárásokra gyakorolt hatásai” című, a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett bizottsági közleményre (COM(2009)0665),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére, valamint 78. cikke (2) bekezdésének a) és b) pontjára,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. április 28-i véleményére(1),

–  tekintettel a Tanács képviselőjének 2011. július 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló, 2001. november 28-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzata 87. cikkének (3) bekezdése értelmében a Jogi Bizottság által az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsághoz intézett, 2010. február 2-i levélre,

–  tekintettel eljárási szabályzata 87. és 55. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A7-0271/2011),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport szerint a szóban forgó javaslat a javaslatban akként megjelölteken kívül egyéb érdemi módosítást nem tartalmaz, és mivel a meglévő jogszabályok változatlanul hagyott rendelkezései és e módosítások egységes szerkezetbe foglalása tekintetében a javaslat a meglévő jogszabályok érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot, figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásait;

2.  támogatja az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság e rendelethez mellékelt, magyarázó dokumentumokról szóló együttes politikai nyilatkozatát;

3.  tudomásul veszi a tagállamok és a Bizottság e rendelethez mellékelt, magyarázó dokumentumokról szóló együttes politikai nyilatkozatát;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 18., 2011.1.19., 80. o.
(2) HL C 77., 2002.3.28., 1. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2011. október 27-én került elfogadásra a harmadik országbeli állampolgárok és hontalan személyek nemzetközi védelemre jogosultként való elismerésére, az egységes menekült- vagy kiegészítő védelmet biztosító jogállásra, valamint a nyújtott védelem tartalmára vonatkozó szabályokról szóló .../2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel (átdolgozás)
P7_TC1-COD(2009)0164

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, 2011/95/EU irányelv.)


MELLÉKLET

Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság e rendelethez mellékelt, magyarázó dokumentumokról szóló együttes politikai nyilatkozata

„Az intézmények elismerik, hogy a tagállamok által az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatban a Bizottság részére nyújtandó tájékoztatásnak ”egyértelműnek és pontosnak kell lennie(1) annak érdekében, hogy megkönnyítsék a Bizottság számára az uniós jog alkalmazásának ellenőrzését.

Ebből kifolyólag az Európai Parlament és a Tanács üdvözli a tagállamok és a Bizottság együttes politikai nyilatkozatát a magyarázó dokumentumokról.

Következésképpen az intézmények megállapodnak abban, hogy ha a tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló együttes politikai nyilatkozatával összhangban az ilyen dokumentumok átadásának szükségessége és arányossága indokolt, az érintett irányelvbe felveszik a következő preambulumbekezdést:"

A tagállamoknak és a Bizottságnak a magyarázó dokumentumokról szóló, [dátum]-i együttes politikai nyilatkozatával összhangban a tagállamok vállalták, hogy az átültető intézkedéseikről szóló értesítéshez indokolt esetben mellékelnek egy vagy több olyan dokumentumot, amely megmagyarázza az irányelv elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot. Ezen irányelv tekintetében a jogalkotó úgy ítéli, hogy indokolt ilyen dokumentumok átadása.

"

A Bizottság 2013. november 1-jéig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a magyarázó dokumentumokról szóló két együttes politikai nyilatkozat végrehajtásáról.

Az intézmények vállalják, hogy 2011. november 1-jétől alkalmazni fogják ezeket az elveket az új és függőben lévő irányelvjavaslatokra, kivéve azokat, amelyekről az Európai Parlament és a Tanács már megállapodásra jutott.„

A tagállamok és a Bizottság e rendelethez mellékelt, magyarázó dokumentumokról szóló együttes politikai nyilatkozata

Az EUMSZ 288. cikke szerint „az irányelv az elérendő célokat illetően minden címzett tagállamra kötelező, azonban a forma és az eszközök megválasztását a nemzeti hatóságokra hagyja”.

A tagállamok és a Bizottság elismerik, hogy az uniós jog eredményes végrehajtása egyrészt előfeltétele annak, hogy az Unió szakpolitikai célkitűzéseit el lehessen érni, másrészt – bár a végrehajtásért elsősorban a tagállamok felelősek – közérdek is, hiszen az uniós jog célja többek között az, hogy egyenlő feltételeket teremtsen valamennyi tagállamban.

A tagállamok és a Bizottság tudatában vannak annak, hogy az uniós irányelvek megfelelő és időben történő átültetése jogi kötelezettség. Megjegyzik, hogy a Szerződések azzal a feladattal ruházzák fel a Bizottságot, hogy az Európai Bíróság felügyelete mellett ellenőrizze az uniós jog alkalmazását, és osztják azt a nézetet, hogy az átültető intézkedésekről szóló értesítések célja az, hogy megkönnyítsék a Bizottság számára e feladat ellátását.

A tagállamok ezzel összefüggésben elismerik, hogy az általuk az irányelvek nemzeti jogba történő átültetésével kapcsolatban a Bizottság részére nyújtandó tájékoztatásnak „egyértelműnek és pontosnak kell lennie” és „ellentmondásoktól mentesen kell megjelölnie, hogy melyek azok a törvényi, rendeleti és közigazgatási intézkedések”, vagy bármely más, a nemzeti jog részét képező rendelkezések, illetve, adott esetben, nemzeti bíróság által hozott ítéletek, amelyekkel a tagállamok – véleményük szerint – teljesítették az irányelvből eredő egyes kötelezettségeiket(2).

Az uniós irányelvek átültetésével kapcsolatos tájékoztatás minőségének javítása érdekében a Bizottság – amennyiben úgy ítéli, hogy az irányelv egyes elemei és az azt átültető nemzeti jogi eszköz megfelelő részei közötti kapcsolatot magyarázó dokumentumra van szükség – a vonatkozó javaslatok előterjesztésekor eseti alapon indokolni fogja az ilyen dokumentumok átadásának szükségességét és arányosságát, figyelembe véve különösen az irányelvnek, illetve átültetésének összetettségét, valamint az esetlegesen felmerülő járulékos adminisztratív terheket.

A tagállamok indokolt esetben vállalják, hogy az átültető intézkedésekről szóló értesítéshez egy vagy több magyarázó dokumentumot mellékelnek, amelyek lehetnek megfelelési táblázatok vagy ugyanazt a célt szolgáló egyéb dokumentumok.„

(1) Lásd a Bíróságnak a C-427/07 sz. ügyben 2009. július 16-án hozott ítéletét, 107. pont, és az abban említett ítélkezési gyakorlatot.
(2) Lásd a Bíróságnak a C-427/07 sz. ügyben 2009. július 16-án hozott ítéletét, 107. pont, és az abban említett ítélkezési gyakorlatot.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat