Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2009/0164(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0271/2011

Predložena besedila :

A7-0271/2011

Razprave :

PV 26/10/2011 - 16
CRE 26/10/2011 - 16

Glasovanja :

PV 27/10/2011 - 8.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2011)0469

Sprejeta besedila
PDF 288kWORD 50k
Četrtek, 27. oktober 2011 - Strasbourg
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite ***I
P7_TA(2011)0469A7-0271/2011
Resolucija
 Besedilo
 Priloga

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 27. oktobra 2011 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim prizna status upravičencev do mednarodne zaščite, in o vsebini te zaščite (prenovitev) (KOM(2009)0551 – C7-0250/2009 – 2009/0164(COD))

(Redni zakonodajni postopek – prenovitev)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2009)0551),

–  ob upoštevanju člena 251(2) in točk 1(c), 2(a) in 3(a) člena 63(1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7-0250/2009),

–  ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu z naslovom „Posledice začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe za še nedokončane medinstitucionalne postopke odločanja“ (KOM(2009)0665),

–  ob upoštevanju člena 294(3) in člena 78(2)(a) in (b) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 28. aprila 2010(1),

–   ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. julija 2011, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta, v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj sistematični uporabi prenovitve pravnih aktov(2),

–  ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne 2. februarja 2010, naslovljenega na Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve v skladu s členom 87(3) Poslovnika,

–  ob upoštevanju členov 87 in 55 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A7-0271/2011),

A.  ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju, ob upoštevanju priporočil posvetovalne delovne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.  podpira skupno politično izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o obrazložitvenih dokumentih, ki je priložena tej resoluciji;

3.  je seznanjen s skupno politično izjavo držav članic in Komisjie o obrazložitvenih dokumentih, ki je priložena tej resoluciji;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL C 18, 19.1.2011, str. 80.
(2) UL C 77, 28.3.2002, str. 1.


Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 27. oktobra 2011 z namenom sprejetja Direktive 2011/.../EU Evropskega parlamenta in Sveta o standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da so upravičeni do mednarodne zaščite, glede enotnega statusa beguncev ali oseb, upravičenih do subsidiarne zaščite, in glede vsebine te zaščite (prenovitev)
P7_TC1-COD(2009)0164

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako končnemu zakonodajnemu aktu, Direktivi 2011/95/EU.)


PRILOGA

Skupna politična izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije o obrazložitvenih dokumentih

Institucije priznavajo, da morajo biti informacije o prenosu direktiv v nacionalno zakonodajo, ki jih države članice pošljejo Komisiji, „jasne in natančne(1), da bi Komisija laže izpolnjevala svojo nalogo nadzora uporabe prava Unije.

Zato Evropski parlament in Svet pozdravljata skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih.

Kadar je torej v skladu s skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih upravičeno in sorazmerno, da se takšni dokumenti pošljejo, se institucije strinjajo, da se v zadevno direktivo vključi naslednja uvodna izjava:"

V skladu s skupno politično izjavo držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih z dne [datum] se države članice zavezujejo, da bodo uradnemu obvestilu o ukrepih za prenos v upravičenih primerih priložile en ali več dokumentov, v katerih bo pojasnjeno razmerje med sestavnimi deli direktive in ustrezajočimi deli nacionalnih instrumentov za prenos. Zakonodajalec meni, da je posredovanje takšnih dokumentov v primeru te direktive upravičeno.

"

Komisija bo Evropskemu parlamentu in Svetu do 1. novembra 2013 poročala o izvajanju obeh skupnih političnih izjav o obrazložitvenih dokumentih.

Institucije se zavezujejo, da bodo ta načela začele uporabljati s 1. novembrom 2011, in sicer za nove predloge direktiv in direktive, ki so v postopku sprejetja, razen za tiste, o katerih sta Evropski parlament in Svet še dosegla dogovor.

Skupna politična izjava držav članic in Komisije o obrazložitvenih dokumentih

Člen 288 PDEU se glasi: „Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in metod.“

Države članice in Komisija se zavedajo, da je učinkovito izvajanje prava Unije predpogoj, da se dosežejo cilji politik Unije in da čeprav so za tovrstno izvajanje odgovorne predvsem države članice, gre pri tem za vprašanje skupnega interesa, saj naj bi se s tem med drugim ustvarili enaki pogoji delovanja v vseh državah članicah.

Države članice in Komisija priznavajo, da je pravilen in pravočasen prenos direktiv Unije pravna obveznost. Ugotavljajo, da Pogodbi Komisiji nalagata nadzor nad uporabo prava Unije pod nadzorom Sodišča, in se strinjajo, da bi moralo uradno obveščanje o ukrepih za prenos Komisiji olajšati izpolnjevanje te naloge.

V tej zvezi države članice priznavajo, da morajo biti informacije o prenosu direktiv v nacionalno zakonodajo, ki jih pošljejo Komisiji, „jasne in natančne“ in da morajo biti v njih „nedvoumno navedeno, s katerimi zakoni in drugimi predpisi“ ter po potrebi tudi sodno prakso nacionalnih sodišč država članica šteje, da je izpolnila različne obveznosti, ki ji jih nalaga direktiva(2).

Da bi v primerih, kadar Komisija meni, da so potrebni dokumenti, ki pojasnjujejo razmerje med sestavnimi deli direktive in ustrezajočimi deli nacionalnih instrumentov za prenos, izboljšali kakovost obveščanja o prenosu direktiv Unije, Komisija ob predložitvi zadevnih predlogov za vsak primer posebej upraviči, zakaj in v kolikšnem obsegu je treba predložiti tovrstne dokumente, pri tem pa upošteva zlasti kompleksnost direktive oziroma njenega prenosa pa tudi morebitno dodatno upravno obremenitev.

Države članice se zavezujejo, da bodo v upravičenih primerih uradnemu obvestilu o ukrepih za prenos priložile en ali več obrazložitvenih dokumentov, ki so lahko v obliki korelacijske tabele ali drugih dokumentov z enakim namenom.

(1) Glej sodbo Sodišča z dne 16. julija 2009 v zadevi C-427/07, odstavek 107 in tam citirano sodno prakso.
(2) Glej sodbo Sodišča z dne 16. julija 2009 v zadevi C-427/07, odstavek 107 in tam citirano sodno prakso.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov