Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/0126(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0364/2011

Внесени текстове :

A7-0364/2011

Разисквания :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Гласувания :

PV 27/10/2011 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0470

Приети текстове
PDF 327kWORD 39k
Четвъртък, 27 октомври 2011 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (PNR данни) ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 27 октомври 2011 г. относно проектопредложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (PNR данни) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

  като взе предвид проекта на решение на Съвета (09825/2011),

–  като взе предвид проекта на Споразумението между Европейския съюз и Австралия за обработка и предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) от въздушни превозвачи на австралийската митническа служба и на австралийската служба за защита на границите, приложено към посочения проект на решение на Съвета (10093/2011),

–  като взе предвид съобщението на Комисията относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави (COM(2010)0492),

–  като взе предвид своите резолюция от 14 февруари 2007 г. относно SWIFT, Споразумението относно системата за регистрация на пътници (PNR) и трансатлантическия диалог по тези въпроси(1), препоръка от 22 октомври 2008 г. относно оценката на споразумението между Европейския съюз и Австралия за PNR(2), резолюция от 5 май 2010 г. относно започване на преговори за Споразумения със Съединените американски щати, Австралия и Канада(3) относно резервационните данни на пътниците (PNR) и своята резолюция от 11 ноември 2010 г. относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави(4),

–  като взе предвид становищата на Европейския надзорен орган по защита на данните от 19 октомври 2010 г. относно съобщението на Комисията относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави(5) и от 15 юли 2011 г. относно предложението за решение на Съвета за сключването на Споразумението между Европейския съюз и Австралия относно обработката и предаването на резервационни данни за пътниците (PNR) от въздушни превозвачи на Австралийската митническа и гранична служба(6),

–  като взе предвид Становище 7/2010 от 12 ноември 2010 г. относно съобщението на Европейската комисия относно глобалния подход за предаване на резервационни данни на пътниците (PNR данни) на трети държави, приет от работната група за защита на личните данни по член 29,

–  като взе предвид искането за одобрение, внесено от Съвета съгласно член 218, параграф 6, втора алинея, буква a), във връзка с член 82, параграф 1, втора алинея, буква г) и член 87, параграф 2, буква а) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C7-0304/2011),

–  като взе предвид член 16 от Договора за функционирането на ЕС и членове 7 и 8 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 81 и член 90, параграф 7 от своя правилник,

–  като взе предвид препоръката на Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи и становището на Комисията по външни работи (A7-0364/2011),

1.  Дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  Счита, че е отпаднало основанието за процедура 2009/0186(NLE) в резултат на замяната на Споразумението PNR между Европейския съюз и Австралия от 2008 г. с ново споразумение PNR;

3.  Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите-членки и на Австралия.

(1) ОВ С 287 Е, 29.11.2007, стр. 349.
(2) ОВ С 15 Е, 21.1.2010, стр. 46.
(3) OВ C 81 Е, 15.3.2011, стр. 70.
(4) Приети текстове, P7_TA(2010)0397.
(5) ОВ C 357, 30.12.2010 г., стр. 7.
(6) Все още непубликувано в Официален вестник.

Правна информация - Политика за поверителност