Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2011/0126(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0364/2011

Esitatud tekstid :

A7-0364/2011

Arutelud :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Hääletused :

PV 27/10/2011 - 8.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0470

Vastuvõetud tekstid
PDF 197kWORD 32k
Neljapäev, 27. oktoober 2011 - Strasbourg
ELi ja Austraalia vaheline broneeringuinfo töötlemist ja edastamist käsitlev leping ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Euroopa Parlamendi 27. oktoobri 2011. aasta seadusandlik resolutsioon mis käsitleb nõukogu otsuse eelnõu Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile, sõlmimise kohta (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Nõusolek)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu otsuse eelnõu (09825/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu ja Austraalia vahelist lepingu eelnõu, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile ning mis on lisatud eespool nimetatud nõukogu otsuse eelnõule (10093/2011),

–  võttes arvesse komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta (KOM(2010)0492),

–  võttes arvesse oma 14. veebruari 2007. aasta resolutsiooni SWIFTi, reisijate isikuandmete (PNR) lepingu ja neid küsimusi käsitleva atlandiülese dialoogi kohta(1), oma 22. oktoobri 2008. aasta soovitust ELi – Austraalia broneeringuinfo lepingu hindamise kohta(2), oma 5. mai 2010. aasta resolutsiooni läbirääkimiste alustamise kohta broneeringuinfot käsitlevate lepingute üle Ameerika Ühendriikide, Austraalia ja Kanadaga(3) ning oma 11. novembri 2010. aasta resolutsiooni broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta(4),

–  võttes arvesse Euroopa andmekaitseinspektori 19. oktoobri 2010. aasta arvamust, mis käsitleb komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta(5), ning 15. juuli 2011. aasta arvamust, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu, milles käsitletakse lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolli- ja Piirivalveametile, sõlmimise kohta(6),

–  võttes arvesse artikli 29 alusel asutatud andmekaitse töörühma 12. novembri 2010. aasta arvamust 7/2010, mis käsitleb Euroopa Komisjoni teatist broneeringuinfo kolmandatele riikidele edastamist käsitleva üldise lähenemisviisi kohta,

–  võttes arvesse nõusolekutaotlust, mille nõukogu esitas vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 218 lõike 6 teise lõigu punktile a koostoimes artikli 82 lõike 1 teise lõigu punktiga d ja artikli 87 lõike 2 punktiga a (C7-0304/2011),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 16 ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 7 ja 8,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 81 ja artikli 90 lõiget 7,

–  võttes arvesse kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni soovitust ja väliskomisjoni arvamust (A7-0364/2011),

1.  annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks;

2.  on seisukohal, et menetlus 2009/0186(NLE) on aegunud, sest 2008. aasta Euroopa Liidu ja Austraalia vaheline broneeringuinfo leping asendatakse uue broneeringuinfo lepinguga;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Austraalia valitsusele.

(1) ELT C 287 E, 29.11.2007, lk 349.
(2) ELT C 15 E, 21.1.2010, lk 46.
(3) ELT C 81 E, 15.3.2011, lk 70.
(4) Vastuvõetud tekstid, P7_TA(2010)0397.
(5) ELT C 357, 30.12.2010, lk 7.
(6) Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika