Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/0126(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0364/2011

Ingediende teksten :

A7-0364/2011

Debatten :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Stemmingen :

PV 27/10/2011 - 8.5
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0470

Aangenomen teksten
PDF 204kWORD 33k
Donderdag 27 oktober 2011 - Straatsburg
Overeenkomst EU-Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNRgegevens) ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over het ontwerp van besluit van de Raad betreffende de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (09825/2011),

  gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming, als bijlage bij bovengenoemd ontwerpbesluit van de Raad (10093/2011),

–  gezien de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen (COM(2010)0492),

–  gezien zijn resolutie van 14 februari 2007 over SWIFT, de PNR-overeenkomst en de trans-atlantische dialoog over deze kwesties(1), zijn aanbeveling van 22 oktober 2008 over de beoordeling van de PNR-overeenkomst tussen Australië en de EU(2), zijn resolutie van 5 mei 2010 over de opening van onderhandelingen over overeenkomsten inzake persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) met de Verenigde Staten, Australië en Canada(3)en zijn resolutie van 11 november 2010 over de algemene aanpak van de doorgifte van PNR-gegevens aan derde landen(4),

–  gezien de adviezen van de Europees Toezichthouder voor gegevensbescherming van 19 oktober 2010 betreffende de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen(5) en van 15 juli 2011 over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische dienst Douane en grensbescherming(6),

–  gezien advies 7/2010 van 12 november 2010 van de Groep gegevensbescherming artikel 29 inzake de mededeling van de Commissie over de algemene aanpak van de doorgifte van passagiersgegevens (Passenger Name Record - PNR) aan derde landen,

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 218, lid 6, alinea 2, onder a), juncto artikel 82, lid 1, alinea 2, onder d), en artikel 87, lid 2, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7-0304/2011),

–  gezien artikel 16 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de artikelen 7 en 8 het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie,

–  gezien artikel 81 en artikel 90, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken en het advies van de Commissie buitenlandse zaken (A7-0364/2011),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  is van oordeel dat procedure 2009/0186(NLE) is komen te vervallen doordat de PNR-overeenkomst van 2008 tussen de Europese Unie en Australië vervangen is door een nieuwe PNR-overeenkomst;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de regering van Australië.

(1) PB C 287 E van 29.11.2007, blz. 349.
(2) PB C 15 E van 21.1.2010, blz. 46.
(3) PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 70.
(4) Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0397.
(5) PB C 357 van 30.12.2010, blz. 7.
(6) Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.

Juridische mededeling - Privacybeleid