Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2011/0126(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0364/2011

Predkladané texty :

A7-0364/2011

Rozpravy :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Hlasovanie :

PV 27/10/2011 - 8.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0470

Prijaté texty
PDF 258kWORD 38k
Štvrtok, 27. októbra 2011 - Štrasburg
Dohoda medzi EÚ a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 27. októbra 2011 o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

  so zreteľom na návrh rozhodnutia Rady (09825/2011),

  so zreteľom na návrh dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc, ktorá je v prílohe uvedeného návrhu rozhodnutia Rady (10093/2011),

  so zreteľom na oznámenie Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín (KOM(2010)0492),

  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. februára 2007 o prípade SWIFT, dohode o PNR a transatlantickom dialógu o týchto otázkach(1), svoje odporúčanie z 22. októbra 2008 o zhodnotení dohody o údajoch PNR medzi EÚ a Austráliou(2), svoje uznesenie z 5. mája 2010 o začatí rokovaní o dohodách o osobných záznamoch o cestujúcich (PNR) so Spojenými štátmi, Austráliou a Kanadou(3) a svoje uznesenie z 11. novembra 2010 o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín(4),

  so zreteľom na stanoviská Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov z 19. októbra 2010 k oznámeniu Komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín(5) a z 15. júla 2011 k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dohody medzi Európskou úniou a Austráliou o spracovaní a prenose údajov z osobného záznamu o cestujúcom (PNR) leteckými dopravcami Austrálskemu úradu pre colnú správu a ochranu hraníc(6),

  so zreteľom na stanovisko 7/2010 z 12. novembra 2010 k oznámeniu Európskej komisie o všeobecnom prístupe k prenosu osobných záznamov o cestujúcich do tretích krajín, ktoré prijala pracovná skupina pre ochranu údajov podľa článku 29,

  so zreteľom na žiadosť o udelenie súhlasu, ktorú Rada predložila v súlade s článkom 218 ods. 6 druhým pododsekom písm. a) v spojení s článkom 82 ods. 1 druhým pododsekom písm. d) a článkom 87 ods. 2 písm. a) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (C7-0304/2011),

  so zreteľom na článok 16 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a články 7 a 8 Charty základných práv Európskej únie,

  so zreteľom na článok 81 a článok 90 ods. 7 rokovacieho poriadku,

  so zreteľom na odporúčanie Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci a stanovisko Výboru pre zahraničné veci (A7-0364/2011),

1.  udeľuje súhlas s uzatvorením dohody;

2.  domnieva sa, že postup 2009/0186(NLE) sa stal obsoletným v dôsledku toho, že dohodu o PNR medzi Európskou úniou a Austráliou z roku 2008 nahradila nová dohoda o PNR;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a vláde Austrálie.

(1) Ú. v. EÚ C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(2) Ú. v. EÚ C 15 E, 21.1.2010, s. 46.
(3) Ú. v. EÚ C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(4) Prijaté texty, P7_TA(2010)0397.
(5) Ú. v. EÚ C 357, 30.12.2010, s. 7.
(6) Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia