Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/0126(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0364/2011

Ingivna texter :

A7-0364/2011

Debatter :

PV 26/10/2011 - 17
CRE 26/10/2011 - 17

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0470

Antagna texter
PDF 201kWORD 34k
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa ***
P7_TA(2011)0470A7-0364/2011

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 27 oktober 2011 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Australiens tull- och gränsbevakningsmyndighet (09825/2011 – C7-0304/2011 – 2011/0126(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (09825/2011),

–  med beaktande av utkastet till avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Australiens tullmyndighet, vilket bifogas ovannämnda utkast till rådsbeslut (10093/2011),

–  med beaktande av meddelandet från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer (KOM(2010)0492),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 februari 2007 om SWIFT, PNR-avtalet och den transatlantiska dialogen om dessa frågor(1), sin rekommendation av den 22 oktober 2008 om utvärdering av avtalet mellan Australien och EU om passageraruppgifter (PNR)(2), sin resolution av den 5 maj 2010 om inledandet av förhandlingar om avtal om passageraruppgifter med Förenta staterna, Australien och Kanada(3) och sin resolution av den 11 november 2010 om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer(4),

–  med beaktande av yttrandet av den 19 oktober 2010 från Europeiska datatillsynsmannen över meddelandet från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer(5) och av den 15 juli 2011 över förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Australien om lufttrafikföretags behandling av passageraruppgifter (PNR) och överföring av dessa till Australiens tull- och gränsbevakningsmyndighet(6),

–  med beaktande av yttrande 7/2010 av den 12 november 2010 från arbetsgruppen för uppgiftsskydd (artikel 29-gruppen) över meddelandet från kommissionen om en övergripande strategi när det gäller överföring av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) till tredjeländer,

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 218.6 andra stycket led a jämfört med artikel 82.1 andra stycket led d och artikel 87.2 a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C7-0304/2011),

–  med beaktande av artikel 16 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artiklarna 7 och 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

–  med beaktande av artiklarna 81 och 90.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och yttrandet från utskottet för utrikesfrågor (A7-0364/2011).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet anser att förfarande 2009/0186(NLE) har förfallit, eftersom 2008 års avtal mellan Europeiska unionen och Australien om behandling av passageraruppgifter ersätts av det nya avtalet om behandling av passageraruppgifter.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Australien.

(1) EUT C 287 E, 29.11.2007, s. 349.
(2) EUT C 15 E, 21.1.2010, s. 46.
(3) EUT C 81 E, 15.3.2011, s. 70.
(4) Antagna texter, P7_TA(2010)0397.
(5) EUT C 357, 30.12.2010, s. 7.
(6) Ännu ej offentliggjort i EUT.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy