Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2011/2881(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0542/2011

Debatten :

Stemmingen :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0471

Aangenomen teksten
PDF 206kWORD 56k
Donderdag 27 oktober 2011 - Straatsburg
Situatie in Egypte en Syrië, met name voor de christelijke gemeenschappen
P7_TA(2011)0471RC-B7-0542/2011

Resolutie van het Europees Parlement van 27 oktober 2011 over de situatie in Egypte en Syrië, met name die van de christelijke gemeenschappen

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Egypte en Syrië met name die van 15 september 2011 over de situatie in Syrië(1),, die van 7 juli 2011 over de situatie in Syrië, Jemen en Bahrein in de context van de situatie in de Arabische wereld en Noord-Afrika(2), en die van 17 februari 2011 over de situatie in Egypte(3),

–  gezien zijn resolutie van 20 januari 2011 over de situatie van christenen in de context van vrijheid van godsdienst(4),

–  gezien de verklaringen die de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (vv/hv) op 8 oktober 2011 heeft afgelegd over Syrië en op 10 oktober 2011 over Egypte,

–  gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 20 februari 2011,

–  gezien de conclusies van de Raad Buitenlandse Zaken van 10 oktober 2011 over Syrië, en de conclusies van de Europese Raad van 23 oktober 2011,

–  gezien de Universele Verklaring van de rechten van de mens van 1948,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966, waarbij Egypte en Syrië partij zijn,

–  gezien Besluit 2011/522/GBVB van de Raad van 2 september 2011 houdende wijziging van Besluit 2011/273/GBVB betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië(5), Besluit 2011/523/EU van de Raad van 2 september 2011tot gedeeltelijke schorsing van de toepassing van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Economische Gemeenschap en de Arabische Republiek Syrië(6), Verordening (EU) nr. 878/2011 van de Raad van 2 september 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië(7), en Verordening (EU) nr. 1011/2011 van de Raad van 13 oktober 2011 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 442/2011 betreffende beperkende maatregelen tegen Syrië(8),

–  gezien artikel 110, lid 4, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de vrijheid van godsdienst, overtuiging, geweten en gedachte fundamentele en universele waarden zijn en essentiële elementen vormen van de democratie; overwegende dat de Europese Unie herhaaldelijk heeft verklaard te hechten aan de vrijheid van godsdienst, overtuiging, geweten en gedachte, en heeft benadrukt dat regeringen de plicht hebben deze vrijheden overal ter wereld te garanderen;

Egypte

B.  overwegende dat Egypte een kritieke overgangsperiode op weg naar democratie doormaakt en aanzienlijke uitdagingen en moeilijkheden het hoofd moet bieden in dit proces; overwegende dat economische ontwikkeling en een hogere levensstandaard bij de bevolking essentieel zijn voor politieke- en sociale stabiliteit op de lange termijn in het land;

C.  overwegende dat op 9 oktober 2011 in Caïro ten minste 25 Egyptische burgers om het leven zijn gekomen en 300 gewonden zijn gevallen tijdens een vreedzame mars die was georganiseerd door de koptische christenen – die begonnen was in het Shubra-district van Noord-Caïro en die zich vervolgens begaf in de richting van het staatstelevisiegebouw Maspero –, om te protesteren tegen een aanval op een koptische kerk in Aswan, om religieuze discriminatie aan de kaak te stellen en om aan te dringen op de goedkeuring van uniforme wetgeving inzake de bouw van gebedshuizen, zodat religieuze discriminatie op effectieve wijze in het wetboek van strafrecht wordt opgenomen en om ervoor te zorgen dat de aangevallen kerk herbouwd wordt;

D.  overwegende dat de Egyptische instanties op deze tragische gebeurtenis hebben gereageerd door de aanzet te geven tot inspectie van het gebied rond Maspero door de diensten van de procureur-generaal, de militaire justitiële instantie aan een onderzoek te onderwerpen en een onderzoekscommissie op te zetten die bestaat uit leden van de gerechtelijke macht om een onderzoek in te stellen naar deze incidenten om degenen die verantwoordelijk zijn voor het aanzetten tot geweld en voor het gewelddadige optreden ter verantwoording te roepen; tot directe beraadslaging over een ontwerpverordening teneinde de status van gebedshuizen die zijn gebouwd zonder een officiële vergunning te legaliseren; en, op basis van een verzoek van de leiders van verscheidene religieuze groeperingen, tot een sociaal debat over uniforme ontwerpwetgeving inzake de bouw van gebedshuizen met het oog op goedkeuring ervan; en door te besluiten amendementen in te dienen op het wetboek van strafrecht om discriminatie te bestrijden, zowel in het publieke als in het particuliere domein;

E.  overwegende dat er sinds maart 2011 naar verluidt tienduizenden kopten Egypte hebben verlaten;

F.  overwegende dat in het kader van de noodtoestand gearresteerde burgers door militaire rechtbanken worden berecht, dat deze het recht op een eerlijke proces met voeten treden en de aangeklaagden het recht op beroep ontzeggen; overwegende dat volgens berichten van mensenrechtenorganisaties sinds maart 2011 meer dan 12 000 burgers door deze bijzondere rechtbanken zijn berecht;

G.  overwegende dat Maikel Nabil Sanad op 28 maart 2011 door de militaire politie in zijn woning in Caïro werd gearresteerd omdat hij online zijn mening had gegeven en daarbij ook kritiek geuit had op de rol van het Egyptische militaire apparaat tijdens en na de volksopstand; overwegende dat hij op 10 april 2011 veroordeeld was tot drie jaar gevangenisstraf wegens „belediging van het leger” na een oneerlijk spoedproces voor een militaire rechtbank in afwezigheid van zijn advocaat, familie en vrienden;

H.  overwegende dat de dreigingen die in het kader van een intensieve lastercampagne van de pers – die in handen is van de overheid – worden geuit aan het adres van NGO's, met name die welke actief zijn op het gebied van de verdediging van de mensenrechten, ertoe dienen deze NGO's buiten de wet te plaatsen en hen in de ogen van de burgers te brandmerken als krachten die de belangen van Egypte tegenwerken;

I.  overwegende dat de Egyptische staatstelevisie nog meer geweld uitlokte door het volk aan te sporen „het leger te beschermen”;

J.  overwegende dat de overgangsperiode na de revolutie van 25 januari 2011 in Egypte is gekenmerkt door de neiging vrouwen buiten te sluiten (zij zijn buiten de grondwetgevende commissie gehouden), en overwegende dat de vrouwenquota bij de herziening van de wet op politieke rechten zijn afgeschaft;

K.  overwegende de ontvoering van Koptische meisjes die zijn gedwongen zich tot de islam te bekeren;

Syrië

L.  overwegende dat sinds het begin van de gewelddadige onderdrukkingsacties tegen vreedzame betogers in maart 2011 het geweld en de martelingen in Syrië dramatisch zijn geëscaleerd en dat het Syrische leger en de veiligheidstroepen blijven reageren met het gericht doden van personen, martelingen en massale arrestaties; overwegende dat volgens ramingen van de VN meer dan 3 000 mensen om het leven zijn gekomen, veel meer gewond zijn geraakt en duizenden zijn opgesloten; overwegende dat veel Syriërs als gevolg van geweld en ontheemding geconfronteerd worden met een verslechtering van hun humanitaire situatie;

M.  overwegende dat er nog steeds geen internationale journalisten en waarnemers het land in mogen; overwegende dat alleen aan de hand van berichten van Syrische mensenrechtenactivisten en beelden van mobiele telefoons kan worden gedocumenteerd dat op grote schaal mensenrechtenschendingen plaatsvinden en dat stelselmatig aanvallen worden uitgevoerd, zowel gericht als willekeurig, op de vreedzame betogers en Syrische burgers in het algemeen;

N.  overwegende dat de gebeurtenissen in Syrië aanhoudend gepaard gaan met acties die zijn gericht op het aanwakkeren van interetnische en interconfessionele conflicten en een toename van spanningen tussen de religieuze groeperingen; overwegende dat er rapporten zijn waarin geschat wordt dat de christelijke bevolking van Syrië is teruggelopen van 10 tot 8 procent; overwegende dat duizenden Iraakse christenen naar Syrië zijn gekomen om aan het gerichte geweld in Irak te ontsnappen; overwegende dat vele christenen in Syrië vrezen dat zij het slachtoffer zullen worden van sektarisch geweld in het land; overwegende dat voor christelijke gemeenschappen een belangrijke rol is weggelegd bij de democratisering van het land;

O.  overwegende dat de Raad in zijn conclusies van 10 oktober 2011 verheugd was over de pogingen van de Syrische politieke oppositie om een verenigd platform op te richten, de internationale gemeenschap opriep eveneens haar waardering uit te spreken voor deze pogingen en kennis nam van de oprichting van de Syrische Nationale Raad (SNC) als een positieve stap voorwaarts; overwegende dat er ook een Nationaal Comité voor democratische verandering is opgericht in Syrië;

Egypte

1.  drukt wederom zijn solidariteit uit met het Egyptische volk in deze kritieke en moeilijke periode van democratische overgang in het land, en blijft hun democratische aspiraties steunen; moedigt de EU en haar lidstaten aan de pogingen om democratische, economische en sociale hervormingen in Egypte te versnellen, te blijven steunen;

2.  spreekt zijn krachtige veroordeling uit over het doden van demonstranten in Egypte; betuigt zijn oprecht medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers; verzoekt de autoriteiten erop toe te zien dat de veiligheidstroepen geen buitenproportioneel geweld gebruiken; benadrukt het recht van alle burgers op vrij en vreedzaam betogen, onder bescherming van wetshandhavingsautoriteiten; roept de Egyptische autoriteiten ertoe op de 28 in Maspero vastgehouden christenen vrij te laten, evenals de overige arrestanten;

3.  is tevreden met de inspanningen die de Egyptische autoriteiten hebben geleverd om de bedenkers en de plegers van de aanvallen op christelijke gemeenschappen te identificeren; wijst op het belang van een onafhankelijk, grondig en transparant onderzoek van de gebeurtenissen in Maspero dat door een onafhankelijke civiele justitiële instantie moet worden uitgevoerd om alle verantwoordelijken rekenschap te laten afleggen; benadrukt dat de rol van de media diepgaand moet worden onderzocht; neemt kennis van de aankondigingen van de regering om direct te beraadslagen over een ontwerpverordening teneinde de status van gebedshuizen die zijn gebouwd zonder een officiële vergunning te legaliseren, evenals over het versterken van wettelijke instrumenten die zijn bedoeld om discriminatie in de privésfeer en het openbare leven tegen te gaan; onderstreept echter de verantwoordelijkheid van de Egyptische regering en autoriteiten om de veiligheid van alle burgers in het land te waarborgen en ervoor te zorgen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het geweld worden berecht;

4.  dringt er bij de Egyptische autoriteiten op aan alle grondrechten volledig te garanderen voor alle burgers in Egypte, inclusief de vrijheid van vereniging, de vrijheid van vreedzame vergadering, de vrijheid van gedachte, van geweten en van meningsuiting voor alle burgers in Egypte, met inbegrip van de Koptische christenen, en ervoor te zorgen dat de Koptische christelijke gemeenschappen niet het slachtoffer worden van gewelddadige aanvallen, dat zij in vrede kunnen leven en in het hele land vrij hun geloof kunnen belijden; dringt aan op adequate bescherming van kerken en verlangt dat er een einde wordt gemaakt aan de voortdurende agressie en de vernieling van kerken door islamitische extremisten; is verheugd dat er nog steeds gewerkt wordt aan algemene wetgeving inzake de bouw van gebedshuizen; wijst erop dat het recht op vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst een grondrecht is dat verankerd is in internationale rechtsinstrumenten; dringt er bij de Egyptische autoriteiten op aan alle burgers in Egypte – inclusief de koptische christenen – gelijke waardigheid en gelijke kansen te garanderen en toegang te verschaffen tot alle overheids- en politieke ambten, inclusief representatieve functies bij de strijdkrachten, in het parlement en de regering;

5.  dringt er bij de EU-lidstaten op aan zich strikt te houden aan het gezamenlijke standpunt van de EU inzake wapenexport; dringt er bij Catherine Ashton, de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de Commissie, op aan de lidstaten aan te sporen de eisen van het gezamenlijke standpunt volledig uit te voeren en na te leven;

6.  is van mening dat de bescherming van alle grondrechten, inclusief de vrijheid van vereniging, van vreedzame vergadering, de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van godsdienst, gedachte en geweten, en de bescherming van minderheden expliciet in een nieuwe grondwet moeten worden opgenomen; verzoekt de Egyptische autoriteiten ervoor te zorgen dat alle grondwettelijke bepalingen inclusief zijn en discriminatie van burgers in de Egyptische samenleving onmogelijk maken;

7.  onderstreept het belang om eind 2011 en begin 2012 vrije, eerlijke en transparante verkiezingen voor de Volksvergadering en de Shura-raad en in 2012 presídentsverkiezingen te houden in Egypte; moedigt de EU en haar lidstaten aan om de Egyptische autoriteiten, politieke partijen en civiele samenleving te blijven steunen en bijstaan in hun inspanningen om dit doel te bereiken; moedigt de Egyptische autoriteiten aan het werk van buitenlandse organisaties die van plan zijn het verkiezingsproces ter plaatse te volgen, gemakkelijker te maken; pleit ervoor de interim-regering van Egypte zo snel mogelijk te vervangen door een op basis van vrije verkiezingen gevormde regering;

8.  verzoekt de Opperste Raad van de Strijdkrachten (SCAF) de noodtoestand onmiddellijk op te heffen omdat deze strijdig is met de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van vereniging en vergadering, om te voorkomen dat de parlementsverkiezingen die aan het eind van het jaar gepland zijn worden gehouden terwijl de noodtoestand geldt;

9.  spreekt in dit verband zijn waardering uit voor de wijziging van het strafrecht waardoor alle vormen van discriminatie op grond van geslacht, ras, taal, godsdienst of geloofsovertuiging worden aangemerkt als misdrijf;

10.  is van mening dat er door de EU stappen moeten worden ondernomen in geval van ernstige schendingen van de mensenrechten van burgers in Egypte; onderstreept dat de EU gereed moet zijn ​​om verdere maatregelen te nemen ter ondersteuning van Egyptische burgers die met vreedzame middelen streven naar een democratische toekomst;

11.  verzoekt de Egyptische autoriteiten een nieuwe verenigingswet aan te nemen overeenkomstig internationale mensenrechtennormen en in nauwe samenwerking met NGO's en mensenrechtenorganisaties; wijst erop dat eerbiediging van rechten van vrouwen, gendergelijkheid en deelname van vrouwen aan het politieke leven van levensbelang zijn voor de werkelijke democratische ontwikkeling van Egypte;

12.  drukt zijn diepe bezorgdheid uit over de gezondheidstoestand van de gevangengenomen blogger Maikel Nabil Sanad en vraagt om zijn onmiddellijke vrijlating; dringt er bij de Egyptische regering en autoriteiten op aan onverwijld een einde te maken aan militaire processen van burgers; dringt er bij de Egyptische autoriteiten op aan dat ze ervoor moeten zorgen dat geen enkele maatschappelijke organisatie in het land te maken heeft met directe of indirecte intimidatie en dat ze de deelname van deze organisaties aan het proces van overgang naar de democratie, waaronder ook het verkiezingsproces, moeten vergemakkelijken;

Syrië

13.  veroordeelt ten stelligste het buitensporige, niets ontziende geweld tegen vreedzame betogers en de stelselmatige vervolging van activisten die ijveren voor democratie en opkomen voor de mensenrechten, alsmede journalisten, artsen en medisch personeel; is ten zeerste bezorgd over de ernstige schendingen van de mensenrechten door de Syrische autoriteiten, waaronder massale arrestaties, standrechtelijke executies, willekeurige opsluiting, verdwijningen en foltering, inclusief van kinderen, wat wellicht neerkomt op misdaden tegen de mensheid; herhaalt zijn oproep aan president Bashar al-Assad en zijn regime onmiddellijk afstand te doen van de macht om een politieke transitie in Syrië te laten plaatsvinden ten einde een proces van ingrijpende democratische hervormingen op gang te brengen;

14.  betuigt zijn oprechte medeleven met de nabestaanden van de slachtoffers; prijst de moed en vastberadenheid van het Syrische volk en betuigt zijn krachtige steun aan hun streven om te komen tot volledige eerbiediging van de rechtsstaat, de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en om betere economische en sociale omstandigheden te kunnen waarborgen;

15.  herhaalt zijn verzoek om een onafhankelijk, transparant en doeltreffend onderzoek in te stellen naar de moorden, arrestaties, willekeurige vastzetting, vermeende gedwongen verdwijningen en gevallen van foltering door Syrische veiligheidstroepen, om te waarborgen dat de daders ter verantwoording worden geroepen door de internationale gemeenschap; is van mening dat de VN-Veiligheidsraad Syrië moet aangeven bij het Internationale Strafhof, met het oog op gerechtigheid voor de Syrische bevolking en het voorkomen van nog meer slachtoffers van deze praktijken; dringt aan op onbeperkte toegang voor internationale mensenrechtenorganisaties en humanitaire organisaties, alsmede internationale media en benadrukt dat Syrische oppositiebeweging en betogers verzoeken om het sturen van internationale waarnemers;

16.  is diep bezorgd over de situatie van de christenen in Syrië, en met name over hun veiligheid; veroordeelt daden die erop gericht zijn aan te zetten tot conflicten tussen geloofsovertuigingen; dringt er bij de huidige en toekomstige Syrische autoriteiten op aan betrouwbare en effectieve bescherming te bieden voor de christelijke gemeenschappen;

17.  benadrukt het belang van de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden in Syrië, en met name de vrijheid van godsdienst, overtuiging, geweten en gedachte; drukt in deze context zijn steun uit aan de christelijke gemeenschap in het land en moedigt deze gemeenschap tegelijkertijd aan om een positieve en constructieve rol te spelen in de gebeurtenissen die momenteel plaatsvinden in Syrië; moedigt tevens Syrische oppositiekrachten aan om hun engagement voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden, met name vrijheid van godsdienst, overtuiging, geweten en gedachte te verkondigen of te bekrachtigen;

18.  is verheugd over de positieve verklaring van de Raad over de pogingen van de Syrische politieke oppositie om een verenigd platform op te richten; herhaalt zijn oproep aan de hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter Ashton en de Commissie om de opkomst van georganiseerde Syrische democratische oppositiekrachten zowel binnen als buiten Syrië te blijven aanmoedigen en ondersteunen;

19.  is ingenomen met de toezegging van de EU om te blijven aansturen op krachtige VN-initiatieven om de internationale druk op te voeren; roept de leden van de VN-Veiligheidsraad, en met name Rusland en China, er eens te meer toe op niet de goedkeuring te blokkeren van een resolutie om het gebruik van dodelijk geweld door het Syrische regime te veroordelen en erop aan te dringen de inzet van geweld te beëindigen, en sancties op te leggen als hieraan geen gevolg wordt gegeven; spreekt zijn krachtige steun uit voor het op 23 september 2011 door de EU genomen besluit tot oplegging van aanvullende sancties aan het Syrische regime; onderstreept dat de EU gereed moet zijn ​​om verdere maatregelen te nemen ter ondersteuning van Syrische burgers die met vreedzame middelen streven naar een democratische toekomst;

20.  is tevreden met de veroordeling van het Syrische regime door Turkije en Saoedi-Arabië en met de rol die Turkije speelt met betrekking tot de opvang van vluchtelingen;

21.  veroordeelt de gewelddaden, pesterijen of intimidatie van sommige Syrische burgers op EU-grondgebied krachtig, en herinnert eraan dat het recht om in alle vrijheid vreedzaam te protesteren in de EU-lidstaten gewaarborgd is, ook voor degenen die protesteren tegen het regime van president Bashar al-Assad;

o
o   o

22.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de regering en het parlement van de Russische Federatie, de regering en het parlement van de Volksrepubliek China, de Amerikaanse regering en het Amerikaanse Congres, de secretaris-generaal van de Arabische Liga, de regering van de Arabische Republiek Egypte en de regering en het parlement van de Syrische Arabische Republiek.

(1) P7_TA(2011)0387.
(2) P7_TA(2011)0333.
(3) P7_TA(2011)0064.
(4) P7_TA(2011)0021.
(5) PB L 228 van 3.9.2011, blz. 16.
(6) PB L 228 van 3.9.2011, blz. 19.
(7) PB L 228 van 3.9.2011, blz.1.
(8) PB L 269 van 14.10.2011, blz. 18.

Juridische mededeling - Privacybeleid