Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2011/2881(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0542/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/10/2011 - 8.6
CRE 27/10/2011 - 8.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0471

Antagna texter
PDF 202kWORD 52k
Torsdagen den 27 oktober 2011 - Strasbourg
Situationen i Egypten och Syrien, särskilt för kristna
P7_TA(2011)0471RC-B7-0542/2011

Europaparlamentets resolution av den 27 oktober 2011 om situationen i Egypten och Syrien, särskilt för de kristna samfunden

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Egypten och Syrien, särskilt resolutionerna av den 15 september 2011 om situationen i Syrien(1), den 7 juli 2011 om situationen i Syrien, Jemen och Bahrain mot bakgrund av situationen i arabvärlden och Nordafrika(2) och den 17 februari 2011 om situationen i Egypten(3),

–  med beaktande av sin resolution av den 20 januari 2011 om situationen för kristna när det gäller religionsfrihet(4),

–  med beaktande av de uttalanden som vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik gjorde om Syrien den 8 oktober 2011 och om Egypten den 10 oktober 2011,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 20 februari 2011,

–  med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 10 oktober 2011 och slutsatserna från Europeiska rådet av den 23 oktober 2011 om Syrien,

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966, som Egypten och Syrien har anslutit sig till,

–  med beaktande av rådets beslut 2011/522/Gusp av den 2 september 2011 om ändring av beslut 2011/273/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien(5), rådets beslut 2011/523/EU av den 2 september 2011 om partiellt tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Arabrepubliken Syrien(6), rådets förordning (EU) nr 878/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien(7) och rådets förordning (EU) nr 1011/2011 av den 13 oktober 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien(8),

–  med beaktande av artikel 110.4 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Religions- och trosfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet är grundläggande och universella värden och väsentliga aspekter av demokrati. EU har flera gånger uttryckt sitt stöd för religions- och trosfriheten, samvetsfriheten och tankefriheten och betonat att regeringarna är skyldiga att garantera dessa friheter överallt i världen.

Egypten

B.  Egypten befinner sig i en kritisk period i samband med övergången till demokrati och brottas med stora utmaningar och svårigheter i denna process. Ekonomisk utveckling och en högre levnadsstandard för befolkningen är avgörande för landets långsiktiga politiska och sociala stabilitet.

C.  Minst 25 egyptiska medborgare dödades och mer än 300 sårades den 9 oktober 2011 i Kairo i samband med en fredlig demonstration som anordnats av koptiska kristna. Demonstrationståget startade i Shubra i norra Kairo och fortsatte mot det statliga tv-huset i Maspero för att protestera mot en attack på en koptisk kyrka i Assuan, för att stävja religiös diskriminering samt för att kräva antagandet av en enhetlig lag för uppförandet av religiösa byggnader, kriminalisering av religiös diskriminering och återuppbyggandet av den kyrka som attackerades.

D.  De egyptiska myndigheterna har reagerat på dessa tragiska händelser genom att låta åklagarmyndigheten göra en rannsakan av Masperoområdet och begära att den militära juridiska myndigheten utreder händelserna samt genom att upprätta en undersökningskommission bestående av medlemmar av rättsväsendet som ska utreda dessa händelser så att man kan ställa de personer som har uppviglat till våld och utfört våldshandlingar inför rätta. Ett förslag till förordning har lagts fram för omedelbar behandling i syfte att legalisera sådana befintliga religiösa byggnader som nu saknar tillstånd. Dessutom har en social diskussion inletts, på grundval av en begäran från ledarna för de olika religiösa samfunden, om förslaget om antagande av en enhetlig lag för uppförandet av religiösa byggnader, och det har beslutats att förslag till ändringar av straffrätten ska läggas fram för att bekämpa diskriminering både på det offentliga och privata området.

E.  Enligt rapporterna har tiotusentals kopter lämnat Egypten sedan mars 2011.

F.  De civila som grips enligt undantagslagarna ställs inför rätta i militärdomstolar som bryter mot rätten till en rättvis rättegång och förvägrar de åtalade rätten att överklaga. Enligt olika människorättsorganisationer har över 12 000 civila ställts inför rätta i dessa specialdomstolar sedan mars 2011.

G.  Maikel Nabil Sanad greps i sitt hem i Kairo den 28 mars 2011 av militärpolisen efter det att han framfört sina åsikter på nätet, där han bland annat kritiserat den egyptiska militärens roll under och efter den folkliga revolutionen. Den 10 april 2011 dömdes han till tre års fängelse för att ha ”förolämpat militären” efter en orättvis och summarisk rättegång i en militärdomstol, utan sin advokats, sin familjs eller sina vänners närvaro.

H.  Den statsägda pressen inledde en förtalskampanj med hot mot icke-statliga organisationer, i synnerhet de som verkar för att försvara mänskliga rättigheter, i syfte att försämra allmänhetens förtroende för dem och stigmatisera dem som aktörer som verkar mot Egyptens intressen.

I.  Våldet underblåstes av att den egyptiska statliga televisionen uppmanade människor att ”försvara armén”.

J.  Övergångsperioden efter den egyptiska 25 januari-2011 revolutionen har kännetecknats av en tendens till marginalisering av kvinnor genom att de har uteslutits från den konstitutionella kommittén, och dessutom avskaffade man kvoten för kvinnor i samband med översynen av lagen om politiska rättigheter.

K.  Kidnappningen av koptiska flickor som tvingats konvertera till islam är oroande.

Syrien

L.  Efter det att de våldsamma attackerna mot fredliga demonstranter började i mars 2011 har det systematiska dödandet, våldet och tortyren trappats upp på ett dramatiskt sätt, och den syriska armén och landets säkerhetsstyrkor fortsätter att reagera med riktade mord, tortyr och massgripanden. Enligt FN:s uppskattningar har över 3 000 människor mist livet, många fler har sårats och tusentals har fängslats. Våldet och fördrivningarna leder till att de humanitära förhållandena kommer att försämras för många syrier.

M.  Fortfarande tillåts inga internationella journalister och observatörer resa in i landet. Rapporter från syriska människorättsaktivister och bilder från mobiltelefoner är det enda sättet att få kännedom om de omfattande människorättsbrotten och systematiska angreppen, som ibland är målinriktade och ibland helt slumpmässiga, mot de fredliga demonstranterna och allmänheten i Syrien.

N.  De pågående händelserna i Syrien har åtföljts av handlingar i syfte att understödja konflikter mellan olika etniska grupper och olika konfessioner och öka de sekteristiska spänningarna. Enligt rapporter kan andelen kristna i Syrien ha sjunkit från tio till åtta procent. Tusentals irakiska kristna har kommit till Syrien för att fly undan riktade våldsaktioner i Irak. Många kristna i Syrien fruktar att de kommer att drabbas av sekteristiskt våld inom landet. De kristna samfunden har en viktig roll att spela i demokratiseringen av landet.

O.  Rådet välkomnade i sina slutsatser av den 10 oktober 2011 den syriska politiska oppositionens försök att upprätta en enad plattform och uppmanade även det internationella samfundet att välkomna dessa försök. Rådet påpekade att inrättandet av det syriska nationella rådet var ett steg i rätt riktning. En nationell kommitté för demokratisk förändring har också inrättats i Syrien.

Egypten

1.  Europaparlamentet uttrycker återigen sin solidaritet med den egyptiska befolkningen i denna kritiska och svåra övergång till demokrati i landet, och upprepar sitt stöd för folkets demokratiska strävanden. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att stödja insatser för att påskynda demokratiska, ekonomiska och sociala reformer i Egypten.

2.  Europaparlamentet fördömer med eftertryck dödandet av demonstranter i Egypten och uttrycker sitt djupa deltagande med alla offrens anhöriga. Parlamentet uppmanar myndigheterna att se till att säkerhetsstyrkorna inte tillämpar oproportionerligt våld och betonar att alla medborgare har rätt att demonstrera fritt och fredligt med korrekt skydd från de brottsbekämpande myndigheterna. Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att frige de 28 kristna och alla andra som greps i Maspero.

3.  Europaparlamentet välkomnar de egyptiska myndigheternas insatser för att identifiera de personer som planerade och genomförde attackerna mot kristna samfund. Parlamentet betonar betydelsen av att en oberoende civil rättsenhet tillåts göra en oberoende, ingående och transparent utredning av Masperohändelserna så att alla ansvariga ställs till svars. Parlamentet understryker att mediernas roll till fullo måste behandlas. Parlamentet har tagit del av regeringens löfte att omedelbart behandla ett förslag till förordning om legalisering av religiösa byggnader som uppförts utan tillbörliga tillstånd och att stärka rättsliga instrument som syftar till att bekämpa diskriminering både på det offentliga och privata området. Parlamentet betonar dock att det är den egyptiska regeringens och de egyptiska myndigheternas ansvar att garantera säkerheten för alla medborgare i landet och att se till att de ansvariga för våldet ställs inför rätta.

4.  Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att garantera full respekt för alla grundläggande rättigheter, däribland föreningsfrihet, rätten till fredliga sammankomster, yttrandefrihet och religionsfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet för alla medborgare i Egypten, även koptiska kristna, och att se till att de koptiska kristna samfunden inte blir offer för våldsamma attacker utan kan leva i fred och fritt utöva sin tro i hela landet. Parlamentet efterlyser adekvat skydd av kyrkorna så att man sätter stopp för de islamiska extremisternas kontinuerliga attacker mot och förstörelse av kyrkor. Parlamentet välkomnar de fortsatta insatserna för att anta en enhetlig lag för uppförandet av religiösa byggnader. Parlamentet framhåller att rätten till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet är en grundläggande rättighet som garanteras av rättsliga instrument. Parlamentet uppmanar eftertryckligen de egyptiska myndigheterna att stoppa diskrimineringen av koptiska kristna, till exempel genom att stryka hänvisningar till religion i alla officiella handlingar, och att garantera lika värdighet och lika möjligheter för alla medborgare i Egypten när det gäller tillgången till offentliga och politiska tjänster, inklusive representationen i de väpnade styrkorna, parlamentet och regeringen.

5.  Europaparlamentet uppmanar EU:s medlemsstater att strikt följa EU:s gemensamma ståndpunkt för vapenexport. Parlamentet uppmanar eftertryckligen vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Catherine Ashton, att begära av medlemsstaterna att de fullt ut genomför och följer kraven i den gemensamma ståndpunkten.

6.  Europaparlamentet anser att en ny konstitution uttryckligen bör garantera alla grundläggande rättigheter, däribland föreningsfrihet, rätten till fredliga sammankomster, yttrandefrihet och religionsfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet samt skydd av minoriteter. Parlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att se till att de konstitutionella bestämmelserna omfattar alla och att det inte finns utrymme för att diskriminera någon i det egyptiska samhället.

7.  Europaparlamentet betonar vikten av att hålla fria, rättvisa och öppna val till folkförsamlingen och den rådgivande församlingen i slutet av 2011 och början av 2012 samt presidentval 2012 i Egypten. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater att fortsätta att stödja och bistå de egyptiska myndigheterna, de politiska partierna och civilsamhället i deras insatser för att uppnå detta mål. Parlamentet uppmuntrar de egyptiska myndigheterna att underlätta arbetet för de utländska organisationer som tänker följa valprocessen på plats. Parlamentet anser att Egyptens övergångsregering snarast möjligt bör ersättas med en regering som bygger på resultatet av fria val.

8.  Europaparlamentet uppmanar det styrande militärrådet att omedelbart avskaffa undantagslagen, eftersom den kränker rätten till yttrande-, förenings- och mötesfrihet, för att förhindra att parlamentsvalet som är tänkt att äga rum före årets slut genomförs under undantagstillståndet.

9.  Europaparlamentet välkomnar i detta sammanhang ändringen av strafflagen för att kriminalisera diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, språk, religion eller trosbekännelse.

10.  Europaparlamentet anser att EU måste vidta åtgärder i händelse av allvarliga kränkningar av de egyptiska medborgarnas mänskliga rättigheter. Parlamentet understryker att EU måste vara berett att vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa Egyptens befolkning, som stävar efter att med fredliga medel uppnå en framtid som präglas av demokrati.

11.  Europaparlamentet uppmanar de egyptiska myndigheterna att i nära samarbete med icke-statliga organisationer och människorättsgrupper anta en ny föreningslag som följer internationella människorättsstandarder. Parlamentet understryker att respekt för kvinnors rättigheter, jämställdhet och kvinnors deltagande i det politiska livet är avgörande för en verklig demokratisk utveckling i Egypten.

12.  Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den fängslade bloggaren Maikel Nabil Sanads hälsa och kräver att han friges omedelbart. Parlamentet uppmanar med kraft den egyptiska regeringen och de egyptiska myndigheterna att omedelbart sluta att ställa civila inför militärdomstolar. Parlamentet uppmanar med kraft de egyptiska myndigheterna att se till att ingen organisation inom civilsamhället utsätts för direkta eller indirekta hot i landet och att göra det lättare för dessa organisationer att delta i övergången till demokrati, bland annat i valprocessen.

Syrien

13.  Europaparlamentet fördömer bestämt den oproportionerliga och brutala användningen av våld mot fredliga demonstranter och de systematiska förföljelserna av demokratiaktivister, människorättsförsvarare, journalister, läkare och sjukvårdspersonal. Parlamentet uttrycker sin djupaste oro över de allvarliga människorättskränkningar som begåtts av de syriska myndigheterna, bland annat massarresteringar, utomrättsliga avrättningar, godtyckliga frihetsberövanden, försvinnanden och tortyr, däribland av barn, vilka kan utgöra brott mot mänskligheten. Parlamentet uppmanar på nytt president Bashar al-Assad och hans regim att omedelbart avsäga sig makten för att möjliggöra en övergång till demokrati i Syrien genom att en djupgående demokratiseringsreform inleds.

14.  Europaparlamentet uttrycker sitt djupa deltagande med offrens anhöriga och hyllar det syriska folket för dess mod och beslutsamhet samt stöder helhjärtat dess strävan att uppnå full respekt för rättsstaten, de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna liksom garantier för bättre ekonomiska och sociala villkor.

15.  Europaparlamentet upprepar sitt krav på en oberoende, öppen och effektiv utredning av de fall av avrättningar, gripanden, godtyckliga fängslanden och påstådda ofrivilliga försvinnanden och tortyr som utförts av de syriska säkerhetsstyrkorna, så att förövarna kan ställas till svars för sina handlingar av det internationella samfundet. Parlamentet anser att FN:s säkerhetsråd bör anmäla Syrien till Internationella brottmålsdomstolen i syfte att skipa rättvisa åt det syriska folket och förhindra att fler faller offer för dessa metoder. Parlamentet kräver att internationella humanitära organisationer, människorättsorganisationer och medier släpps in i landet och får verka fritt, och framhåller den syriska oppositionens och demonstranternas vädjan om att internationella observatörer skickas ut.

16.  Europaparlamentet är djupt oroat över situationen för kristna i Syrien, särskilt när det gäller deras säkerhet. Parlamentet fördömer insatser som syftar till att ge bränsle åt konflikter mellan olika konfessioner och uppmanar med kraft nuvarande och framtida syriska myndigheter att erbjuda tillförlitligt och effektivt skydd för de kristna samfunden.

17.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att respektera de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Syrien, framför allt religionsfrihet, trosfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet. Parlamentet uttrycker i detta sammanhang sitt stöd till det kristna samfundet i landet och uppmanar samtidigt detta samfund att spela en positiv och konstruktiv roll i samband med de pågående händelserna i Syrien. Parlamentet uppmanar även de syriska oppositionsstyrkorna att åta sig eller på nytt bekräfta sitt åtagande att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, framför allt religionsfrihet, trosfrihet, samvetsfrihet och tankefrihet.

18.  Europaparlamentet välkomnar rådets positiva uttalande om den syriska politiska oppositionens insatser för att upprätta en enad plattform. Parlamentet uppmanar på nytt vice ordföranden/den höga representanten, rådet och kommissionen att fortsätta att uppmuntra och stödja framväxten av organiserade syriska demokratiska oppositionsstyrkor både inom och utanför landet.

19.  Europaparlamentet välkomnar EU:s åtagande om att fortsätta att trycka på vikten av kraftfulla FN-åtgärder för att öka de internationella påtryckningarna. Parlamentet uppmanar på nytt FN:s säkerhetsråds ständiga medlemmar, särskilt Ryssland och Kina, att inte blockera en resolution som fördömer den syriska regimens bruk av dödligt våld och ställer krav på att det upphör, och att fastställa sanktioner som ska tillämpas om så inte sker. Parlamentet uttrycker sitt starka stöd för EU:s beslut av den 23 september 2011 om att anta ytterligare sanktioner gentemot regimen i Syrien. EU måste vara berett att vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa Syriens befolkning, som stävar efter att med fredliga medel uppnå en framtid som präglas av demokrati.

20.  Europaparlamentet ser positivt på Turkiets och Saudiarabiens fördömande av den syriska regimen och på Turkiets roll som mottagare av flyktingar.

21.  Europaparlamentet fördömer med kraft de våldshandlingar, trakasserier och hot mot vissa syriska medborgare som ägt rum på EU:s territorium och påminner om att rätten att demonstrera fritt och fredligt i full säkerhet till fullo garanteras i alla EU:s medlemsstater, så även för de som protesterar mot president Bashar al-Assads regim.

o
o   o

22.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, Ryska federationens regering och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, Förenta staternas regering och kongress, Arabförbundets generalsekreterare, Arabrepubliken Egyptens regering och Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

(1) Antagna texter, P7_TA(2011)0387.
(2) Antagna texter, P7_TA(2011)0333.
(3) Antagna texter, P7_TA(2011)0064.
(4) Antagna texter, P7_TA(2011)0021.
(5) EUT L 228, 3.9.2011, s. 16.
(6) EUT L 228, 3.9.2011, s. 19.
(7) EUT L 228, 3.9.2011, s. 1.
(8) EUT L 269, 14.10.2011, s. 18.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy